Finansdepartementet


Regeringsbeslut
6

2006-12-21
Fi2003/3242 (delvis)
Fi2006/7165 (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:39).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynTillsyn av spelmarknadenKontroll och tillsyn
Kontroll av illegalt spel
Tillstånd och normgivning
Information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn skall bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning skall bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Tillsyn av spelmarknaden

Mål

Målet för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten.

Återrapportering

All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av verksamhetsområdet görs under respektive verksamhetsgren.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kontroll och tillsyn

Mål

Kontroll- och tillsynsverksamheten skall leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som faller under Lotteriinspektionens ansvarsområde och till att gällande regelverk efterlevs. Verksamheten skall även bidra till att risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten har vidtagit. Myndigheten skall vidare redovisa:

- de iakttagelser myndigheten har gjort och de åtgärder som har vidtagits inom de sektorer på marknaden som av myndigheten identifierats som problemområden,

- nedlagd arbetstid, antal konstaterade avvikelser i förhållande till krav i författningar eller tillstånd samt typ av avvikelser fördelat på ovan angivna kategorier.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kontroll av illegalt spel

Mål

Verksamheten skall bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redogöra för de kontrollåtgärder som myndigheten vidtagit och hur samarbetet med berörda myndigheter fungerat. Myndigheten skall vidare redovisa de iakttagelser myndigheten har gjort och de åtgärder som har vidtagits till följd av dessa iakttagelser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Mål

Verksamheten skall leda till en hög säkerhet i tillståndsgivna spel och lotterier samt att gällande regelverk efterlevs. Risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar skall minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel, förströelseautomater, typgodkännande och övriga tillståndsärenden redovisa:

- antal ansökningar, antal bifall respektive avslag samt grunderna för dessa avslag,

- antal gällande tillstånd per den 31 december 2007.

Myndigheten skall vidare redovisa:

- genomsnittlig handläggningstid,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

- utvecklingen av EMV-lotterier,

- antal ärenden i förvaltningsdomstol och antal yttranden till domstolar.

Övriga återrapporteringskrav under verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över hur myndigheten har arbetat med föreskrifter och allmänna råd.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Information

Mål 1

Lotteriinspektionen skall, i syfte att öka kunskapen om regelverket, ge information om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder inspektionen vidtagit för att sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt genomförda informationsinsatser.

Mål 2

Lotteriinspektionen skall följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall vid behov omgående informera regeringen om sådan utveckling som märkbart kan påverka den svenska spelmarknaden. Lotteriinspektionen skall i samband med årsredovisningen lämna en redovisning över utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Lotteriinspektionen skall vidare varje halvår lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och avkunnade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Lotteriinspektionen skall även redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren samt:

- de genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för genomförd kontroll- och tillsynsverksamhet,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom EMV-lotterier,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna EMV-lotterier,

- de genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om typgodkännande,

- kostnader för den administrativa ledningen.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och den 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Mål 

Lotteriinspektionen skall arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att nå målet.

4

Uppdrag

Riksgäldskontoret

Lotteriinspektionen skall utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. samt själva dragningsförfarandet.

Regelförenkling

Lotteriinspektionen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Lotteriinspektionen skall i ett första steg redovisa underlag till Finansdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Lotteriinspektionen skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Lotteriinspektionen skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Information

Lotteriinspektionen skall analysera informationsverksamhetens totala kostnader, kostnaden för olika målgrupper samt möjligheten att ta ut avgifter från dessa målgrupper. Lotteriinspektionen skall redovisa uppdraget till Finansdepartementet senast den 1 maj 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen44 219
ap.1Lotteriinspektionen (ram)44 219

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För kontrollen av illegalt spel får högst 7 miljoner kronor användas under 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
2:1 Lotteriinspektionen
ap.11 3273 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 313
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 684
2007-02-253 684
2007-03-253 684
2007-04-253 684
2007-05-253 684
2007-06-253 684
2007-07-253 684
2007-08-253 684
2007-09-253 684
2007-10-253 684
2007-11-253 684
2007-12-253 695
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Lotteriinspektionen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Information00504 000-3 950-3 950
Belopp angivna i tkr

Villkor

Information

Lotteriinspektionens utbildningsverksamhet skall finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för avgiftssättningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Lotteriinspektionen och skall tillföras anslaget.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Kontroll och tillsyn945503 20023 00021 0002 0005 200
Tillstånd och normgivning94550-1 6007 00010 000-3 000-4 600
Summa01 60030 00031 000-1 000600
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll och tillsyn

Lotteriinspektionen skall ta ut avgifter för kontroll och tillsyn, inklusive för Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet. Verksamhetsgrenen Kontroll av illegalt spel finansieras dock med anslagsposten 1. Storleken på avgiften för tillsyn och kontroll av den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret, liksom storleken på motsvarande avgift enligt 8 § andra stycket lotteriförordningen (1994:1451) och 5 § automatspelsförordningen (2004:1062), bestäms av Lotteriinspektionen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Lotteriinspektionen undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Maria Ramstedt
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksdagen/Kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Justitiedepartementet/PO, Å
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA, SMS