Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 14

2006-12-21
N2006/9143/ARM
N2006/12094/BS (delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 14, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Medlingsinstitutet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikLönebildningMedling i arbetstvister
Analys och information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Lönebildning

Mål

En lönebildning i samhällsekonomisk balans samt arbetsfred.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Medling i arbetstvister

Mål

Medlingsinstitutet skall bidra till dels en fredlig lösning av arbetstvister, dels att arbetsmarknadskonflikter undviks eller upphör så snart som möjligt utan att åsidosätta målet om en väl fungerande lönebildning.

Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt samt

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

Medlingsinstitutet skall kommentera insatser, resultat, effekter och måluppfyllelse samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Analys och information

Mål

Målet är en väl fungerande lönebildning som kännetecknas av att den

- förmår att skapa reallöneutveckling kombinerat med sysselsättningstillväxt,

- genererar en lönekostnadsutveckling som givet produktivitetsutvecklingen är väl i takt med de viktigare konkurrentländerna samt

- i så liten utsträckning som möjligt ger upphov till arbetsmarknadskonflikter.

Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid skall Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Medlingsinstitutet skall redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Medlingsinstitutet skall också redovisa löneutvecklingen per timma inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Årlig rapport

Som framgår av förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet skall institutet presentera en årlig rapport om löneutveckling och avtalsförhandlingar. Rapporten skall utformas enligt de riktlinjer som framgår av propositionen Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149). Den årliga rapporten skall lämnas i samband med årsredovisningen.

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet skall för anslaget 23:8 Medlingsinstitutet redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 23 januari 2007

- 7 mars 2007

- 2 maj 2007

- 2 augusti 2007

- 30 oktober 2007

4

Uppdrag

Medlingsinstitutet skall vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Medlingsinstitutet skall samråda med Jämställdhetsombudsmannen i samband med genomförandet av uppdraget. Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i december 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:7

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet52 631
ap.1Förvaltningskostnader (ram)52 631

Villkor för anslag 23:7

ap.1 Förvaltningskostnader

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
23:7 Medlingsinstitutet
ap.11 5793 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 385
2007-02-254 385
2007-03-254 385
2007-04-254 385
2007-05-254 385
2007-06-254 385
2007-07-254 385
2007-08-254 385
2007-09-254 385
2007-10-254 385
2007-11-254 385
2007-12-254 396
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:7 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tomas Bern
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsombudsmannen
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/JÄM