Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 17

2006-12-21
N2006/12118/A
N2006/12094/BS
(delvis)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings (IFAU) verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetUppföljning och utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Uppföljning och utvärdering

IFAU skall bidra till att politikområdets mål uppfylls genom att främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar effektutvärderingar, processutvärderingar, implementeringsstudier och uppföljningar. Fokus skall i första hand läggas på de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitikens insatser, de nya initiativ regeringen har tagit inom detta område samt de särskilda uppdrag regeringen har fattat beslut om.

All individbaserad statistik som IFAU publicerar skall vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan könen skall analyseras och kommenteras. Regionala skillnader, skillnader vad gäller åldersgrupper eller etnisk tillhörighet skall också belysas och analyseras.

IFAU skall bistå Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) med råd om hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna skall göras uppföljnings- och/eller utvärderingsbara.

Återrapportering

1. IFAU skall lämna en samlad bedömning av hur myndighetens insatser har bidragit till att nå målet för politikområdet.

2. IFAU skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade uppdrag och projekt med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet.

3. IFAU skall kortfattat redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade egeninitierade projekt. Denna redovisning skall skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj och den 31 oktober 2007.

4. IFAU skall kortfattat redovisa arbetsläget för de särskilda uppdrag som regeringen har beslutat. Denna redovisning skall skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadedepartementet) senast den 31 maj och den 31 oktober 2007.

5. IFAU skall beskriva hur spridningen av kunskaper, erfarenheter och resultat från myndighetens projekt och uppdrag har genomförts. Redovisningen skall innehålla en målgruppsanalys och en beskrivning av hur de kunskapsförmedlande insatserna är riktade och hur dessa insatser har utvecklats sedan föregående år.

6. IFAU skall redovisa hur myndighetens resurser har fördelats på regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens tre huvuduppgifter. IFAU skall även redovisa i vilken utsträckning de projekt som avrapporteras helt eller delvis har finansierats av IFAU, samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.

4

Uppdrag

1. IFAU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Redovisningen skall ske den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 oktober 2007.

2. IFAU skall bistå AMS i arbetet med att ta fram relevanta indikatorer som kan beskriva arbetsmarknadens funktionssätt. AMS skall återrapportera dessa indikatorer till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 12 februari 2007. IFAU skall även till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna synpunkter på de analyser av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som AMS skall lämna till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 maj och den 19 november 2007. IFAU:s synpunkter skall lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 7 juni och den 28 november 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:8

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering22 041
ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader (ram)16 586
ap.2Finansieringsbidrag (ram)2 726
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)2 729

Villkor för anslag 22:8

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.14973 %0
ap.2823 %0
ap.3823 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
22:7 ap.422:8 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.4ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.23 5002 7007802009
ap.33 5002 7007802009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 836
2007-02-251 836
2007-03-251 836
2007-04-251 836
2007-05-251 836
2007-06-251 836
2007-07-251 836
2007-08-251 836
2007-09-251 836
2007-10-251 836
2007-11-251 836
2007-12-251 845
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:8 ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader
22:8 ap.2Finansieringsbidrag
22:8 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

IFAU undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § och delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Ulrika Johansson
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmarknadsstyrelsen