Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
112

2006-12-21
Ju2006/10512/IM
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 10:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:4

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden14 519
ap.1Hemutrustningslån (ram)14 519

Villkor för anslag 10:4

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får belastas med utgifter för ränta och avgifter för lån upptagna i Riksgälden avseende lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Inbetalda räntor skall avräknas mot anslaget.

Vidare får anslaget belastas med utgifter för amortering på grund av eftergift av lån.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
10:4 Hemutrustningslån
ap.14363 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/RIM
Utbildningsdepartementet/SV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket