Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2006-11-09
U2006/4706/Kr (delvis)
Riksutställningar
Box 4715
116 92 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarVandringsutställningar
Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målet för Riksutställningar är att bevara vårt kulturarv genom att utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Riksutställningars verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Riksutställningar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Riksutställningar skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Riksutställningars verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Vandringsutställningar

Mål 1

Målet är att prioritera dels barn och ungdom dels den samtida konsten.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 • antal utställningar enligt dessa prioriteringar,

Mål 2

Målet är att utveckla samarbetet med främst museer och andra kulturinstitutioner i syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • omfattning av samarbetet, inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum, t.ex. inom IT-området samt vilka samarbetspartnerna varit,

 • antalet samproducerade utställningar.

Mål 3

Målet är att nå ut till fler och nya besökare.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 • antal vandringsutställningar,

 • antalet uppnådda turnédagar samt bokningstillfällen,

 • uppskattat antal besökare fördelade på kön och ålder,

 • antal skolvisningar respektive andra programverksamheter för skolor,

 • antal arrangörer och utställningar i mobila rum.

Mål 4

Målet är att utveckla utställningsmediet.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • inom vilka områden särskild utveckling skett tekniskt, konstnärligt och pedagogiskt,

 • åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.

Mål 5

Målet är att ge vidgade perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen samt stimulera till debatt.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service

Mål

Målet är att internt och externt bedriva kunskapsutveckling om utställningsmediet samt att bistå andra med konsultation och service i utställningsarbete.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal arrangerade seminarier, symposier och föreläsnings- och underisningstimmar och omfattningen av förfrågningar och studiebesök hos myndigheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Riksutställningar skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2005 respektive år 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Riksutställningar skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Internationellt uppdrag

Riksutställningar skall under 2006 undersöka förutsättningarna för ett utökat internationellt uppdrag.

återrapportering

Riksutställningar skall återrapportera och föreslå former för ett internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

Lokalkostnader

Riksutställningar skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om Riksutställningar har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

Prognoser 2006 - 2009

Riksutställningar skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

4

Uppdrag

Omlokalisering

Riksutställningar skall till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 16 juni 2006 särskilt redovisa effekterna på verksamheten med anledning av omlokaliseringen till Gotland.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Riksutställningar skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:33

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar46 027
ap.1Riksutställningar (ram)46 027

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:33 Riksutställningar
ap.14 602Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:33 Riksutställningar
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 265
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-253 835
2006-02-253 835
2006-03-253 835
2006-04-253 835
2006-05-253 835
2006-06-253 835
2006-07-253 835
2006-08-253 835
2006-09-253 835
2006-10-253 835
2006-11-253 835
2006-12-253 842
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:33 ap.1Riksutställningar

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksutställningar får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksutställningar, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Riksutställningar.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksutställningar skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jennie Hulth
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd