Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2006-11-09
U2006/4661/Kr
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 470
100 73 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designFrämjande av hemslöjd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Nämnden skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

1.1.1.1

Verksamhetsgren Främjande av hemslöjd

Mål 1

Målet är att tillvarata och stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa:

  • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Målet är att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker.

Återraportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa:

  • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 3

Målet är att lyfta fram hemslöjdens betydelse för hållbar utveckling och sysselsättning.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa:

  • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Prognoser 2006 - 2009

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

4

Uppdrag

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Nämnden för Hemslöjdsfrågor skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:16

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 916
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)1 916

28:17

Främjande av hemslöjden (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling20 751
ap.1Konsulentverksamhet (ram)16 325
ap.2Projektmedel (ram)1 441
ap.3Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund (ram)2 985

Villkor för anslag 28:17

ap.1 Konsulentverksamhet

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att den regionala/kommunala offentliga finansieringen är minst lika stor som statens.

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till tre sameslöjdskonsulenter, en spetskonsulent och en konsulent för barn och ungdom.

- Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens samt för extra resebidrag till länshemslöjdskonsulenterna i de tre nordligaste länen och sameslöjdskonsulenterna.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

ap.2 Projektmedel

- Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

ap.3 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund

- Anslaget får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1573 %0
28:17 Främjande av hemslöjden
ap.103 %0
ap.2533 %0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor
28:16 ap.228:16 ap.11
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.2ram
28:17 Främjande av hemslöjden
ap.4ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25159
2006-02-25159
2006-03-25159
2006-04-25159
2006-05-25159
2006-06-25159
2006-07-25159
2006-08-25159
2006-09-25159
2006-10-25159
2006-11-25159
2006-12-25167
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:16 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare undantas nämnden från kravet att lämna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys i årsredovisningarna för 2005 och 2006.

Övriga bestämmelser

Verket för näringslivsutveckling betalar lokalkostnader för Nämnden för hemslöjdsfrågor. Verket för näringslivsutveckling svarar också för ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Kostnaderna betalas från utgiftsområde 24 Näringsliv, ramanslaget 38:1 Verket för näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader.

I regleringsbrevet för Verket för näringslivsutveckling är en låneram på 600 000 kronor avsatt för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jennie Hulth
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finasdepartementet/ESA
Regeingskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevison
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd