Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2006-11-09
U2006/4796/Kr
Statens konstråd
Box 3084
103 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designKonstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Information, pedagogik och utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målet för Statens konstråd är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Statens konstråds verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Statens konstråd skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Konstrådet skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Statens konstråds verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

1.1.1.1

Verksamhetsgren Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Mål 1

Målet är att i samverkan med statliga och andra fastighetsägare berika den gemensamma miljön med fast konst. Förvärv och placering av konst i samband med byggande för statlig verksamhet skall prioriteras. Vid konstsatsningar i offentliga miljöer som inte brukas av staten skall fast konst till bostadsområden samt till skolor och andra miljöer för barn och ungdom prioriteras. Kvalificerade uppdrag skall spridas till många konstnärer. Vissa förvärv skall göras hos ateljéer för textil konst.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk samt andra relevanta kategorier i förhållande till målet,

 • en kortfattad beskrivning av olika samarbetsformer och förvaltnings-överenskommelser,

 • vilka konstnärer som anlitats,

 • antal konstverk förvärvade hos ateljéer för textil konst, med angivande av kostnad per verk.

Mål 2

Målet är att tillgodose statliga myndigheters ansökningar om konst till befintliga lokaler. Väntetiden för dessa ansökningar bör inte överstiga ett år.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,

 • antal ansökningar vars väntetid överstiger ett år,

 • antal placerade konstverk.

Mål 3

Målet är att förvärv av konst skall göras över hela landet samt att utplacering av inköpt konst skall ske inom tre år efter förvärvet.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal verk som köpts in fördelat på kategorier,

 • antal verk i lager samt antal verk som lagerhållits längre än tre år.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information, pedagogik och utveckling

Mål 1

Målet är att öka intresset för och kunskapen om offentlig konst hos allmänheten och hos samarbetsparter genom informationsinsatser och konstpedagogiska initiativ.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens konstråd skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Statens konstråd skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2006 - 2009

Statens konstråd skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

4

Uppdrag

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Statens konstråd skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:14

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd7 375
ap.1Statens konstråd (ram)7 375
Disponeras av regeringen0
ap.2Statens konstråd - Regeringens disposition (ram)0

28:15

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd36 160
ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)36 160

Villkor för anslag 28:15

ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

 • Av anslagsposten skall lägst 700 000 kronor användas för inköp och beställningar hos ateljéer för textil konst. I beloppet ingår inte konsult- och konstnärsarvoden.

 • Inom verksamhetsgrenen konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön skall i genomsnitt minst 90 procent av kostnaderna för konstprojekt och konstansökningar avse direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för konstverken.

 • Statens konstråd skall varje halvår lämna en redogörelse till regeringen för gjorda åtaganden inom ramen för rådets beställningsbemyndigande under anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, anslagspost 1. Redogörelsen skall även innehålla en prognos avseende kommande beställningar och inköp under budgetåret.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:14 Statens konstråd
ap.12213 %0
ap.20Allt0
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.11 0853 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:14 Statens konstråd
28:14 ap.228:14 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.3ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.110 0007 5007 5002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens konstråd bemyndigas att under 2006 besluta om bidrag som, inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2007-2009.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)827
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25614
2006-02-25614
2006-03-25614
2006-04-25614
2006-05-25614
2006-06-25614
2006-07-25614
2006-08-25614
2006-09-25614
2006-10-25614
2006-11-25614
2006-12-25621
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:14 ap.1Statens konstråd

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Konst i den gemensamma miljön001 00001 0001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Konst i den gemensamma miljön

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens konstråd får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga intressenter för att bekosta gemensamma konstprojekt. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens konstråd skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus Riksorganisation
Folkparkerna i Sverige
Riksföreningen Våra Gårdar