Finansdepartementet


Regeringsbeslut
43

2006-12-21
Fi2006/7384
(delvis)
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens fastighetsverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens fastighetsverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens fastighetsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningInrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Övrigt

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Övrigt

Mål Fastighetsbestånd

Målet för Statens fastighetsverk är att förvalta viss del av statens fasta egendom, främst delar av det nationella kulturarvet. Statens fastighetsverk skall inom sitt verksamhetsområde medverka till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet uppnås genom att verka för god kvalitet i bevarandearbetet, att kulturvärdena ses som en tillgång och att hoten mot dessa motverkas, samt att alla känner delaktighet i kulturmiljöerna och ges möjlighet att uppleva dem. Statens fastighetsverk skall också inom sitt verksamhetsområde verka för att de nationella miljömålen uppnås.

 1. Statens fastighetsverk skall förvalta varje fastighet inom respektive verksamhetsgren på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värde behålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Förvaltningen skall bidra till att fastigheternas värden bevaras på en långsiktigt lämplig nivå för ägaren och brukaren.

 2. Statens fastighetsverk skall öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheter.

 3. Statens fastighetsverk skall förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. Statens fastighetsverk skall också verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö.

 4. Kultur- och naturmiljövärden i verkets fastighetsbestånd skall brukas, bevaras och förädlas. Statens fastighetsverk skall verka för att värdena levandegörs av lämplig myndighet, institution eller annan aktör.

 5. Verkets hyresgäster skall erbjudas ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler.

 6. Verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Statens fastighetsverk skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor. Hyressättning skall ske enligt förordningen (1993:527) om förvaltningen av statliga fastigheter.

Förvaltningen av fastigheter skall utgå ifrån att tillgodose primärverksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler. Samtidigt måste krav ställas på att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen så att fastigheternas långsiktiga användning hotas. Verket skall skapa möjligheter att särskilja drift- och underhållskostnaden i hyressättningen.

För de ändamålsfastigheter som har s.k. kostnadshyra skall de olika hyresdelarna redovisas öppet, både de som avser drift och underhåll och de olika komponenterna som ingår i kapitalkostnaderna. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen.

Verket skall när kostnadseffektiviteten bedöms beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Avkastningskrav och soliditet

Statens fastighetsverk skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 5,4 procent. (Avkastningskravet är beräknat utifrån statens utlånings- och garantiränta för 2007 och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM.) Statens fastighetsverks soliditet skall på sikt reduceras från för närvarande 32,5 procent till 25 procent.

Den del av myndighetskapitalet som avser bidragsfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga skall undantas från avkastningskrav och redovisas som icke avkastningspliktigt kapital.

Återrapportering Fastighetsbestånd

Statens fastighetsverks insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet skall redovisas och kommenteras.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa

 • det ingående respektive utgående bokförda värdet på fastigheterna inom respektive myndighetsintern verksamhetsgren.

 • eventuella förändringar i fördelning av tillgångar på de olika myndighetsinterna verksamhetsgrenarna jämfört med tidigare år vilket också innebär en redovisning av förändringar i beståndet av bidragsfastigheter.

 • för inrikes- respektive utrikes hyresfastigheter de totala kostnaderna för drift, underhåll och administration.

 • avkastning i procent.

 • soliditet.

 • total kostnad för overhead.

 • driftnetto i kr/kvm per verksamhetsgren.

 • direktavkastning per verksamhetsgren.

 • andel uthyrd area i procent per verksamhetsgren.

 • hyresintäkt i kr/kvm per verksamhetsgren.

 • driftskostnad i kr/kvm per verksamhetsgren.

 • mediaförbrukning i kWh/kvm per verksamhetsgren.

 • underhållskostnader i kr/kvm per verksamhetsgren.

 • administration i kr/kvm per verksamhetsgren.

I redovisningen skall anges vilka typer av åtgärder som ingår i drift, underhåll och administration.

Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning under varje myndighetsintern verksamhetsgren redovisa investeringar och avyttringar under året med angivande av total investeringskostnad och försäljningsintäkt. Vad gäller investeringar skall verket redovisa hur stora andelar som lånefinansierats respektive finansierats på annat sätt. Kostnader för central administration skall ingå under respektive verksamhetsgren.

Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning redovisa en förteckning över avkastningskravet, inleveranser till följd av avkastningskravet samt årets överskott.

Statens fastighetsverk skall vidare möjliggöra jämförelser över tiden av enskilda intäkts- och kostnadsposter. Förändringar som innebär ökningar eller minskningar på mer än 10 % skall kommenteras särskilt.

Statens fastighetsverk skall redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att öka intäkterna och minska kostnaderna för bidragsfastigheter. Effekterna av dessa åtgärder för att på sikt minska underskottet för bidragsfastigheter skall också redovisas.

Statens fastighetsverks delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och en resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Rapporten skall innehålla en kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret. Vidare skall intäkter och kostnader per verksamhetsgren framgå samt en prognos för helåret.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I rapporteringen skall antalet fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå. 

Statens fastighetsverk skall redovisa hur de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö uppfylls. Dessutom skall Statens fastighetsverk redovisa åtgärder för att främja samverkan mellan skogsbruk och rennäring.

Statens fastighetsverk skall i en särskild rapport tertialvis redovisa lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella ställning.

Statens fastighetsverks resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelse med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

Övrigt

Statens fastighetsverk har rätt att bedriva uppdragsverksamhet i anslutning till sin verksamhet.

Mål Kundundersökning

Statens fastighetsverk skall 2007 och därefter vartannat år utföra en kundundersökning. Kundundersökningen skall utröna hur hyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen för verksamhetsgrenarna Inrikes och Utrikes hyresfastigheter. Målet är att kundernas totala bedömning av verket som hyresvärd, mätt som resultatet av Nöjd-kund-index (NKI), skall uppgå till minst 75.

Återrapportering Kundundersökning

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen för år 2007 redovisa resultatet av undersökningen. Redovisning skall ske av kundernas totala bedömning samt för verksamhetsdelarna Inrikes och Utrikes hyresfastigheter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Statens fastighetsverk skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåren 2007—2010 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Statens fastighetsverk skall i samband med tertialrapport redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

3. Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning lämna en särskild redovisning av kostnaderna för underhålls- och restaureringsarbetena för de kungliga slotten och rikets fästningar.

4. Regeringen har givit Statens fastighetsverk uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Verket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås. Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, formgivning och design.

5. Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser avseende anslaget 1:14 Bidragsfastigheter för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och den 30 oktober 2007.

Investeringsplan

Den investeringsplan som skall gälla för Statens fastighetsverk under perioden 2007—2009 framgår av bilaga 1.

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall i delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa investeringsutfallet jämfört med den fastställda investeringsplanen. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, vad gäller utgifter och tidsförhållanden skall kommenteras.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Bidragsfastigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens fastighetsverk247 000
ap.1Bidragsfastigheter (ram)247 000

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Bidragsfastigheter

Anslaget skall finansiera underhåll och löpande driftsunderskott avseende Statens fastighetsverks bidragsfastigheter.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:14 Bidragsfastigheter
ap.17 410Inget0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)200 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)11 000 000
- varav INV11 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2007 en låneram på
75 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Finansiering av fastigheter

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2007 en låneram (övrig kredit) på 11 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Inrikes fastigheter001 620 0001 108 000512 000512 000
Utrikes fastigheter00369 000244 000125 000125 000
Mark0077 00085 000-8 000-8 000
Räntor och Övrigt005 000367 000-362 000-362 000
Uppdrag001 0001 00000
Bidragsfastigheter00298 000298 00000
Summa002 370 0002 103 000267 000267 000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens fastighetsverks verksamhet skall finansieras med inkomster från fastighetsförvaltningen. Hyressättning för fastighetsbeståndet samt övriga avgifters storlek bestäms av Statens fastighetsverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten får disponeras av verket. Skadestånd, viten, försäkringsersättningar och motsvarande ersättningar får också disponeras av verket.

Statens fastighetsverk skall den 15 maj, den 14 september respektive den 15 november 2007 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, som framgår av ovanstående tabell, efter avdrag för underskottet i donationer. Den fjärde inbetalningen skall utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, och skall betalas senast när årsredovisningen levereras till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning, undertitel 01 Överskott från Statens fastighetsverk.

Medel motsvarande avskrivningarna på fastighetsbeståndet år 2007 skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas mot inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Betalning skall ske senast när årsredovisningen har levererats till regeringen.

Vid försäljning av invärderade fastigheter skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning senast när årsredovisningen levereras till regeringen och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Statens fastighetsverk skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Statens fastighetsverk skall leverera in eventuellt överskott.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med undantag i fråga om bidragsfastigheter skall Statens fastighetsverks nyinvesteringar lånefinansieras. Statens fastighetsverk medges undantag från 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) genom att summan av balansräkningens lån för investeringar plus myndighetskapital inte behöver överensstämma med tillgångarnas bokförda värde. Vidare får Statens fastighetsverk själv välja andra tidpunkter för amortering och upptagande av lån samt avstämning än de i 6 § andra stycket angivna tidpunkterna.

2. Bestämmelserna i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall inte gälla Statens fastighetsverks bidragsfastigheter. Därmed betraktas kapitalutgifter för bidragsfastigheterna inte som en anläggningstillgång och förbättringsåtgärder behöver inte lånefinansieras utan belastar årets resultat.

3. Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. skall inte gälla för Statens fastighetsverk. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får Statens fastighetsverk i stället besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

4. Statens fastighetsverk medges undantag enligt 16 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Statens fastighetsverk får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Statens fastighetsverk och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdet för egendomen inte överstiger
20 000 000 kronor. Verket skall i årsredovisningen för 2007 redovisa vilka fastigheter som förts över till annan myndighet samt värdet på dessa fastigheter och skälen till varje enskild överföring.

6. Statens fastighetsverks delårsrapport för första halvåret 2007 skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Joakim Jägare
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Utbildnings- och kulturdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS