Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2006-12-14
U2006/9555/BIA/S (delvis)
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 25:10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Riksdagen har beslutat om och anslaget 25:10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 20006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:10

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk96 733
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)96 733
Disponeras av Svenska institutet745
ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (ram)745
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling109
ap.5Utvecklingsarbete (ram)109

Villkor för anslag 25:10

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2007 utgöra 11 400 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2007 utgöra 11 400 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen skall för bidragsåret 2007 utgöra 11 400 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning skall av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall utbetalas från denna anslagspost.

Medel skall efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag skall utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten skall användas för lönekostnader m.m. till av Statens skolverk anställd personal vid Europaskolorna.

ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 115 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 630 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen skall utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2007 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen skall senast den 1 februari 2008 till Utbildnings-departementet och Svenska institutet lämna redogörelse för användningen av tilldelade medel och resultat för verksamheten för budgetåret 2007.

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2007 lämna budgeteringsunderlag till Utbildningsdepartementet för Riksföreningen Sverigekontakt.

ap.5 Utvecklingsarbete

Medel får användas inom ramen för Myndigheten för skolutvecklings utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.12 9023 %0
ap.4223 %0
ap.533 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

UD-PIK
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för skolutveckling
Riksföreningen Sverigekontakt
Svenska utlandsskolors förening