Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:32

2006-12-14
U2006/9555/BIA/
(delvis)
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Box 1964
751 49 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)505
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Uppsala universitet