Finansdepartementet


Regeringsbeslut
41

2006-12-21
Fi2006/7384 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatistikStatistikproduktion
Samordning av den officiella statistiken

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Statistik

Mål

Målet är statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Villkor är att kostnaderna för uppgiftslämnandet skall minska och att statistikproduktionen är effektiv.

Återrapportering

Rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande samordning av den officiella statistiken samt uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statistikproduktion

Mål

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet. Kostnaderna för uppgiftslämnarna skall minska. Produktiviteten skall öka med i genomsnitt minst 3% per år. Kostnaderna för EU-anpassningen skall finansieras inom anslagsramen. Samordningen av statistikproduktionen inom SCB skall förbättras.

Det är en prioriterad uppgift att förbättra kvaliteten i den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov. Uppdrag rörande officiell statistik skall prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Återrapportering

SCB skall redovisa

- prestationer,

- produktivitetsutvecklingen,

- bidrag från EU,

- uppgiftslämnarnas kostnader,

- allmänhetens förtroende för SCB,

- intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten återrapporterat enligt den indelning som återges under avsnitt 7 Avgifter och bidrag,

- större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,

- kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten,

- genomförda och pågående viktiga förändringar i EU-arbetet på statistikens område (i anslutning till årsredovisningen),

- väsentliga förändringar i förhållande till arbetsplanen och åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken,

- åtgärder för att förbättra samordningen av statistikproduktionen inom SCB,

- hur analysverksamheten inom den ekonomiska statistiken har bidragit till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet och till spridningen av kunskap om metodfrågor av betydelse för användare och forskare.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Samordning av den officiella statistiken

Mål

Samordning av den officiella statistiken skall stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Återrapportering

SCB skall redovisa inkomster, utgifter och prestationer.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SCB skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

Samråd med statistikanvändare

SCB skall samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Nationalräkenskaperna

SCB skall leverera nationalräkenskapsdata på den överenskomna detaljnivå som är anpassad till Finansdepartementets behov.

EU-arbetet

SCB skall bistå regeringen och medverka i EU-arbetet på statistikens område.

Mikromaterial

SCB skall inom ramen för förvaltningsanslaget leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Krisberedskap

Målet är att SCB, inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga skall SCB redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig,

- förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

4

Uppdrag

Arbetsplan

SCB skall senast den 31 januari 2007 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2007. Arbetsplanen skall innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen skall också redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras. Aktuella delar av åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken skall ingå i arbetsplanen. SCB skall redovisa vilka av förslagen från slutbetänkandet av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken (SOU 2002:118) som har genomförts, delvis har genomförts respektive inte har påbörjats. SCB skall också redovisa hur resursförstärkningarna för den ekonomiska statistiken skall disponeras. SCB skall fortlöpande informera Finansdepartementet hur arbetet med åtgärdsplanen fortskrider.

Folkhälsa

SCB skall till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data skall lämnas bestäms i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen skall ske till Statens folkhälsoinstitut senast den 1 april 2008 och vid behov kompletteras senast den 1 oktober 2008.

Regelförenkling

SCB skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. SCB skall i ett första steg redovisa ett underlag till Finansdepartement senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. SCB skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Vidare skall SCB vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Gränsregional statistik

SCB skall lämna förslag till hur löpande gränsöverskridande regional statistik avseende sysselsättning, flyttningar och arbetspendling kan produceras och publiceras och beräkna kostnaderna för det. Statistiken skall kunna redovisas fördelat på lokala arbetsmarknadsregioner. Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 skall beaktas i arbetet. Arbetet skall ske i samråd med Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och i samverkan med Näringsdepartementet, enheten för regional utveckling och turism. Uppdraget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2007.

Statistik över företagande på landsbygden

SCB skall lämna förslag till hur statistik som beskriver företagande på landsbygden kan utvecklas och beräkna kostnaderna för det. Arbetet skall ske i samråd med Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och i samverkan med Näringsdepartementet, enheten för regional utveckling och turism. Uppdraget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån473 814
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)473 814

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statistiska centralbyrån

För att ytterligare förbättra kvaliteten i den ekonomiska statistiken har beräknats 20 miljoner kronor. För materialflödesstatistik har beräknats 2 miljoner kronor. För sjuklönestatistik har beräknats 4,4 miljoner kronor. För demokratistatistik har beräknats 1 miljon kronor. Den närmare utformningen av demokratistatistiken skall ske i samråd med Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:6

Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån0
ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (ram)0
Disponeras av Lantmäteriverket0
ap.1Lägenhetsregister (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.2Folkbokföring på lägenhet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statistiska centralbyrån
ap.114 2143 %0
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.1 (2003)0Allt0
ap.2 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
ap.4 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)16 750
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)51 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2539 484
2007-02-2539 484
2007-03-2539 484
2007-04-2539 484
2007-05-2539 484
2007-06-2539 484
2007-07-2539 484
2007-08-2539 484
2007-09-2539 484
2007-10-2539 484
2007-11-2539 484
2007-12-2539 490
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statistiska centralbyrån

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-1 8000140 000140 0000-1 800
Övriga uppdrag18 2005 300254 000254 000023 500
Tjänsteexport4 5001 40076 00076 00005 900
Summa20 9006 700470 000470 000027 600
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SCB. Avgifternas storlek bestäms av SCB, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SCB får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av SCB.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Agne Pettersson
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Samtliga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriverket
Glesbygdsverket
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Närings- och teknikutvecklingsverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS