Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:55

2006-12-21
U2006/9555/BIA/
(slutlig)
Vetenskapsrådet
Regeringsgatan 56
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Strategi och analys
Forskningsinformation
Forskningens infrastrukturUniversitetsdatanät
Forskningsanläggningar och utrustning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Rådet skall redogöra för vilka avvägningar och bedömningar som gjorts vid fördelning av resurser mellan olika insatsformer och ämnesråd.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Vetenskapsrådet skall stödja den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa följande:

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv,

- behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden och hur rådet har arbetat för att uppnå detta, och

- hur utförda utvärderingar påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Vetenskapsrådet skall vidare redovisa hur rådet arbetar med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor.

Redovisningen skall omfatta riktlinjer och strategiska ställningstaganden för rådet, ämnesrådens och kommittéernas verksamhet.

Vidare skall särskilt redovisas hur rådet arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning.

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka gemensamma initiativ som rådet i samråd med andra forskningsfinansiärer har identifierat och finansierat. Vetenskapsrådet skall redovisa hur och i vilken omfattning samordning och samarbete har skett.

Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall det framgå i vilka former som samverkan har bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Vetenskapsrådet skall vidare redovisa vilka identifierade och gemensamma initiativ som tagits tillsammans med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällbyggande (Formas) samt Verket för innovationssystem (Vinnova). Rådet skall dessutom redovisa om och i vilken form samverkan med dessa aktörer skett vad gäller starka forskningsmiljöer, samt

- insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80).

Mål 2

Vetenskapsrådet skall stödja angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling motiverar detta.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa följande:

Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa gränssnitt inom och mellan ämnesområden som rådet bedömt vara aktuella samt givit stöd till. Vidare skall rådet redovisa omfattningen av stödet.

Mål 3

Nydisputerade forskare skall ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa följande:

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär,

- hur de särskilt avsatta medlen för meriteringsanställningar och individuella bidrag till framstående yngre forskare utnyttjats, samt

- åldersfördelad statistik avseende forskningsansökningar, andel beviljade ansökningar och Vetenskapsrådets fördelning av forskningsstödet, fördelningen till respektive vetenskapsområde, Utbildningsvetenskapliga kommitténs fördelning och i tillämpliga delar fördelningen för annan forskning som finansieras genom beslut av Vetenskapsrådet.

Mål 4

Könsfördelning bland Vetenskapsrådets mottagare av forskningsstöd samt inom den egna beredningsorganisationen skall vara jämn.

Vetenskapsrådet skall ha underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning el. dyl. har haft betydelse för bedömning av ansökningar om forskning och forskaranställningar.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa följande:

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per ämnesråd och kommitté,

- könsuppdelad statistik för olika vetenskapsområden och för annan forskning som finansieras genom beslut av Vetenskapsrådets styrelse avseende antal beviljade bidrag i relation till antalet inkomna forskningsansökningar och antalet inkomna forskningsansökningar i relation till antal forskare vid lärosätena, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet.

Mål 5

Ett genusperspektiv skall finnas i den forskning där det är möjligt.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats samt på vilket sätt Vetenskapsrådet arbetat vid fördelning av medlen.

Mål 6

Svenska forskare skall ha ett högt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Vidare skall Sverige ha betydande resurser av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa följande:

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd.

Vidare skall rådet redovisa och kommentera de insatser som vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

Analyser och utvärderingar av hög kvalitet skall vara ett underlag för Vetenskapsrådets strategier och bedömningar i frågor som rör svensk forskning, forskningspolitik samt utveckling av rådets egna verksamhet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Vetenskapsrådet skall vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål

Utförare och användare av forskning samt en intresserad allmänhet skall genom Vetenskapsrådet ha god tillgång till information om forskning och forskningsresultat.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa följande:

- vilka informationskanaler som använts för att sprida information om forskning samt omfattning, inriktning och kostnader för respektive informationskanal samt en analys av vilka målgrupper som nåtts av respektive informationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser.

1.1.2

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Universitetsdatanät

Mål

Svenska universitet och högskolor skall genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och tjänster inom datakommunikation.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet.

Vidare skall Vetenskapsrådet redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen skall relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Forskningsanläggningar och utrustning

Mål

Forskare vid universitet och högskolor skall ha tillgång till forskningsanläggningar och utrustning av hög kvalitet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom skall rådet särskilt redovisa följande:

- hur stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning fördelat sig mellan olika lärosäten och ämnesområden samt mellan nationella och internationella anläggningar,

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella forskningsanläggningar i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid anläggningarna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av dyrbar vetenskaplig utrustning, samt

- behovet av infrastruktur inom de närmaste åren och i vilken grad detta behov hittills tillgodosetts.

Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som betalats ut i syfte att tillhandahålla neutronstrålning för forskning och för kärnteknisk forskning.

Vetenskapsrådet skall även redovisa användningen av de medel som utnyttjats för att främja industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Vetenskapsrådet skall redovisa följande uppgifter:
- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag,
- genomsnittlig bidragsstorlek,
- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare av forskningsstöd även året innan, samt
- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Ovanstående uppgifter skall redovisas totalt för Vetenskapsrådet samt fördelat per vetenskapsområde och för relevanta ämnesområden inom respektive vetenskapsområde. Uppgifterna skall också redovisas avseende Utbildningsvetenskapliga kommittén, Kommittén för forskningens infrastruktur och i tillämpliga delar avseende annan forskning som finansieras genom beslut av Vetenskapsrådets styrelse. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

Vetenskapsrådet skall särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén. Vidare skall rådet särskilt återrapportera sina insatser vad gäller forskning inom folkbildningsområdet.

Vetenskapsrådet skall redovisa omfattning och inriktning av sina insatser inom områdena vård- och omsorgsforskning samt inom kultur och hälsa.

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning har hanterats och alla forskningsprojekt som genomförts vid årets polarforskningsexpeditioner. Vidare skall rådet översiktligt beskriva den planerade polarforskningens inriktning och redovisa de initiativ som har tagits för att samla polarforskningsinsatserna inom ramen för det internationella polaråret (IPY).

Vetenskapsrådet skall svara för bevakning av försöksdjursvetenskap och för fortsatt utveckling av området, inklusive alternativa metoder till djurförsök.

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna hanterats.

Vetenskapsrådet skall redovisa hur medlen inom ramen för det mångvetenskapliga demokratiforskningsprogrammet använts för att stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell plattform för doktorander och forskare.

Vetenskapsrådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.


Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, samt

- den 30 oktober 2007.

4

Uppdrag

Vetenskapsrådet skall ansvara för kontakterna med Unescos vetenskapliga program och främja kopplingen till svensk forskning inom dessa program. Vetenskapsrådet skall rapportera hur arbetet fortlöper senast den 1 december 2007.

Vetenskapsrådet skall ansvara för det femåriga program, som startade 2006, om strategisk grundforskning i demokrati och offentlig förvaltning, omfattande 10 miljoner kronor per år. Programmet skall rapporteras vartannat år i samband med årsredovisningen till regeringen (Justitiedepartementet). Rapporten skall innehålla en redovisning om programmets utveckling och resultatspridning och lämnas i samband med årsredovisningen för 2007.

Vetenskapsrådet skall tillsammans med Verket för innovationssystem (Vinnova) analysera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Analysen bör innehålla förslag till insatser för att förbättra det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Analysen skall redovisas till regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2007.

Vetenskapsrådet skall bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a genom deltagande i EU:s kommittéarbete. Rådet skall vidare bistå Regeringskansliet i förberedelser inför det svenska ordförandeskapet inom EU.

Vetenskapsrådet skall tillsammans med Vinnova och övriga berörda råd och myndigheter genomföra en effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och teknisk utveckling inom EU. En delrapport skall lämnas av Vinnova senast den 22 februari 2008. Uppdraget skall slutredovisas av Vinnova senast den 22 september 2008.

Av de medel som Kammarkollegiet tidigare utbetalat till rådet i enlighet med regeringsbeslut den 20 december 2005, nr I:22 (dnr U2005/9585F), skall Vetenskapsrådet använda 3,5 miljoner kronor till internationella åtaganden i enlighet med rådets egen bedömning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet3 022 040
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)256 113
ap.2Medicinvetenskaplig forskning (ram)550 617
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)883 534
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)134 375
ap.5Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)1 197 401

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av ämnesrådet.

2. Anslaget skall, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

4. Anslagsposten skall finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som skall inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som skall innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Medicinvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för medicin. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av ämnesrådet.

2. Anslaget skall, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av ämnesrådet.

2. Anslaget skall, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom ämnesområde och för tid som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap bestämmer.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Utbildningsvetenskapliga kommittén. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av kommittén.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som erhålls från Utbildningsvetenskapliga kommittén. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning, om den kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare skall medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskningsprogram i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor skall samverka.

3. Anslaget skall, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av styrelsen för Vetenskapsrådet. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av rådet.

2.Anslaget skall, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Anslagsposten skall finansiera Sveriges medlemskap i Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

5. Anslagsposten skall finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

6. Från anslagsposten kan driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB finansieras. Medlen avser driftkostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

7. Av anslagsposten skall 39 000 000 kronor användas för tillhandahållande av neutronstrålning för forskning och till kärnteknisk forskning.

8. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till
- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),
- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
- den internationella organisationen för cancerforskning under WHO(IARC), samt
- för åtgärder som främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i dessa organisationer.

9. Medel som styrelsen för Vetenskapsrådet beviljat för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår i enlighet med av rådet fattade beslut.

Vidare skall Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

10. Från anslagsposten skall medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medlen från anslagsposten skall även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

11. Minst 17,5 miljoner kronor av anslagsposten skall användas för att finansiera genusforskning.

12. Anslagsposten skall finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

13. Från anslagsposten skall minst 20 miljoner kronor användas för grundforskning om miljö och hållbar utveckling.

26:2

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet107 621
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)107 621

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Vetenskapsrådet: Förvaltning

 

26:7

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet40 151
ap.1Sunet (ram)40 151

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.112 8063 %0
ap.227 5313 %0
ap.344 1773 %0
ap.46 7183 %0
ap.559 8703 %0
26:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 2293 %0
26:7 Sunet
ap.12 0083 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1481 000230 000160 0002009
ap.21 713 000758 000560 0002009
ap.32 051 000954 000677 0002009
ap.4274 000134 00089 0002009
ap.51 781 000934 000419 0002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet bemyndigas att under 2007 fatta beslut, som inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter om högst 3 010 000 000 kronor under 2008, högst 1 905 000 000 kronor under 2009, högst 1 060 000 000 kronor under 2010, högst 255 000 000 kronor under 2011 och högst 70 000 000 kronor under 2012. Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 26:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)260 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2512 313
2007-02-2512 313
2007-03-2512 313
2007-04-2512 313
2007-05-2512 313
2007-06-2512 313
2007-07-2512 313
2007-08-2512 313
2007-09-2512 313
2007-10-2512 313
2007-11-2512 313
2007-12-2512 329
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:2 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
26:7 ap.1Sunet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004
SUNET2 80415 000116 545131 849-15 3042 500
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet skall ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna skall motsvara de kostnader avseende budgetåret 2007 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 26:7 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad skall fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning skall baseras på uppgifter avseende budgetåret 2006.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna skall kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 26:7 Sunet.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Internrevisionen SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem