Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:30

2006-12-14
U/2006/9555/BIA
(delvis)
Regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för de Regionala etikprövningsnämnderna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturEtikprövningsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa en samlad bedömning av hur den, inom sitt respektive geografiska upptagningsområde, har bidragit till måluppfyllelse inom sin del av verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Ett effektivt skydd för den enskilda människan och människovärdet vid forskning som avser människor samt rättsäkerhet för dem som deltar.

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- totalt antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal inkomna ärenden fördelat per månad,

- genomsnittlig handläggningstid, och

- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen skall vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare skall antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

- kostnader för nämndens kansli och drift, och

- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

De regionala etikprövningsnämnderna skall samråda angående utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007 och 2008 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt, skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna skall även innefatta avgiftsinkomster samt en redovisning av ärendenas fördelning på de olika avdelningarna.

Varje regional etikprövningsnämnd skall i samband med redovisningen av utgiftsprognos, senast den 2 augusti respektive den 30 oktober 2007, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september 2007.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, samt

- den 30 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:9

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 144
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 144
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 076
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 076
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 144
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 144
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm9 230
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)9 230
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 076
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 076
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 144
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)5 144
Disponeras av regeringen10 652
ap.8Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut (ram)10 652

Villkor för anslag 26:9

ap.8 Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:9 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11543 %0
ap.2923 %0
ap.31543 %0
ap.42773 %0
ap.5923 %0
ap.61543 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25428
2007-02-25428
2007-03-25428
2007-04-25428
2007-05-25428
2007-06-25428
2007-07-25428
2007-08-25428
2007-09-25428
2007-10-25428
2007-11-25428
2007-12-25436
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25256
2007-02-25256
2007-03-25256
2007-04-25256
2007-05-25256
2007-06-25256
2007-07-25256
2007-08-25256
2007-09-25256
2007-10-25256
2007-11-25256
2007-12-25260
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25428
2007-02-25428
2007-03-25428
2007-04-25428
2007-05-25428
2007-06-25428
2007-07-25428
2007-08-25428
2007-09-25428
2007-10-25428
2007-11-25428
2007-12-25436
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25769
2007-02-25769
2007-03-25769
2007-04-25769
2007-05-25769
2007-06-25769
2007-07-25769
2007-08-25769
2007-09-25769
2007-10-25769
2007-11-25769
2007-12-25771
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25256
2007-02-25256
2007-03-25256
2007-04-25256
2007-05-25256
2007-06-25256
2007-07-25256
2007-08-25256
2007-09-25256
2007-10-25256
2007-11-25256
2007-12-25260
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25428
2007-02-25428
2007-03-25428
2007-04-25428
2007-05-25428
2007-06-25428
2007-07-25428
2007-08-25428
2007-09-25428
2007-10-25428
2007-11-25428
2007-12-25436
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder2559-12 616-8 28822 00030 052-8 052-28 956
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förodningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

De regionala etikprövningsnämnderna undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Vetenskapsrådet