Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2006-12-14
U2006/9555/BIA/
(delvis)
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Kungl. biblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturFörvärva och bevara
Beskriva och tillhandahålla
Informationsförsörjning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall, som Sveriges nationalbibliotek, redovisa en övergripande bedömning av hur bibliotekets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Redovisningen skall innehålla:

- analys av det leveranspliktiga materialets volym och kvalitet samt insatser för det långsiktiga bevarandet,

- analys av myndighetens insatser kring verksamhetens tekniska utveckling, däribland svensk publicering i digitala nätverk och en omvärldsanalys,

- analys av hur myndighetens verksamhet bidrar till tillgängligheten av tryckt och digitalt publicerat material,

- redogörelse för och bedömning av samarbetet med andra organisationer, såsom ABM-samarbete (arkiv, bibliotek och museer),

- bedömning av myndighetens roll som humanistiskt forskningsbibliotek, samt

- analys av verksamhetens kostnadsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förvärva och bevara

Mål

Säkra informationsinnehåll i och originalutformning av det svenska trycket och det elektroniska materialet i fixerad form.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- pliktleveranser i relation till det pliktmässiga utbudet och svensk produktion av elektroniska material i fixerad form,

- sitt arbete inom bevarandeområdet för tryckt material och elektroniska material i fixerad form, och

- kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen och en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla

Mål

Kungl. biblioteket skall upprätthålla god service och hög tillgänglighet till såväl biblioteket som dess samlingar. Nationalbibliografiska produkter skall ha hög kvalitet och god täckning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall i enlighet med vedertagna selektiva principer och med utgångspunkt från gällande internationell standard redovisa

- katalogiseringsverksamheten och arbetet med att göra kataloginformation avseende den svenska utgivningen, både i tryckt och digital form, tillgänglig i LIBRIS,

- arbetet med att skapa stödsystem för katalogisering och förbättrad informationsåtervinning,

- en analys av den svenska utgivningen och av den utländska litteratur biblioteket förvärvar som humanistiskt forskningsbibliotek,

- hur tillhandahållandet utvecklats i allmänhet och redovisa hur in- och utlån fördelar sig på fjärrlån, lokala hemlån och läsesalslån samt användningen av digitala resurser,

- sitt arbete med att säkra och synliggöra kulturarvet, samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter och kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Informationsförsörjning

Mål

Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- vilka insatser som gjorts för att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning,

- vilka projekt som Kungl. biblioteket varit involverat i samt lämnat ekonomiskt stöd till inklusive uppgifter angående medelsbidrag till ansvarsbiblioteken,

- hur in- och utlåningen i samband med fjärrlån från forskningsbibliotek har fördelats mellan dem,

- hur de nationella LIBRIS-systemen utvecklats och hur de används som en bred nationell informationsresurs, samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter och kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket skall i årsredovisningen lämna en beskrivning och analys av det internationella samarbetet och utvecklingen i frågor som rör bibliotekets verksamhetsområde.

Kungl. biblioteket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, samt

- den 30 oktober 2007.

4

Uppdrag

Kungl. biblioteket skall ta fram och årligen revidera en strategi för det inre och yttre jämställdhetsarbetet. I strategin skall ingå en jämställdhetsanalys av myndighetens utställnings- och föreläsningsverksamhet samt ett jämställdhetsperspektiv på de studieplatser som tillhandahålls för forskande och studerande. Myndigheten skall redovisa arbetet med jämställdhetsstrategin inklusive analys till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2007.

Vidare skall Kungl. biblioteket redovisa de insatser inom digitaliseringsområdet som är gjorda till följd av de s.k. accessmedlen. En första delredovisning skall rapporteras till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 5 augusti 2007. Slutlig redovisning skall ske i årsredovisningen för 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:5

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket241 403
ap.1Kungl. biblioteket (ram)241 403

Villkor för anslag 26:5

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Kungl. biblioteket skall fördela 10 130 000 kronor som kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget skall 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans-, och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:5 Kungl. biblioteket
ap.17 2423 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)24 396
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2520 116
2007-02-2520 116
2007-03-2520 116
2007-04-2520 116
2007-05-2520 116
2007-06-2520 116
2007-07-2520 116
2007-08-2520 116
2007-09-2520 116
2007-10-2520 116
2007-11-2520 116
2007-12-2520 127
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:5 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret