Finansdepartementet


Regeringsbeslut
21

2006-11-23
Fi2006/2907
Fi2006/4474
Fi2006/6027
Länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Länsstyrelserna
7 bilagor
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:102).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

Till beslutet fogas åtta bilagor. Bilaga 1 rör ärenden som skrivs av mot regleringsbrevet, bilaga 2 politikområden gällande länsstyrelsernas verksamhet, bilaga 3 verksamhetsstatistik, bilaga 4 avgiftsintäkter som disponeras per länsstyrelse, bilaga 5 avgifter mot inkomsttitel per länsstyrelse, bilaga 6 låneram och räntekontokredit per länsstyrelse, bilaga 7 beräkning av anslagspost per länsstyrelse samt bilaga 8 avgifter inom vägtrafikområdet.

VERKSAMHET

Länsstyrelsernas verksamhet bedrivs inom Politikområde Regional samhällsorganisation. I verksamhetsområdena återfinns mål och återrapporteringskrav för länsstyrelsernas verksamhetsgrenar.

Verksamheten syftar till att bidra till måluppfyllelsen även inom andra politikområden. Målen för dessa politikområden framgår av bilaga 2.

För återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 3.

För Länsstyrelsen i Gotlands län gäller, med anledning av lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län, även tillämpliga delar i regleringsbreven för budgetåret 2006 avseende Arbetsmarknadsverket och Skogsstyrelsen. Genomförd verksamhet skall redovisas integrerat och i den verksamhetsstruktur som gäller för övrig verksamhet i länsstyrelsen. Därutöver skall redovisning ske till Arbetsmarknadsstyrelsen och Skogsstyrelsen i enlighet med anvisningar från respektive styrelse.

För länsstyrelserna gäller följande verksamhetsstruktur.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional samhällsorganisationKunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbeteUtåtriktat sektorsövergripande arbete
Regional utveckling
Miljömålsarbete
Tillsyn och vägledningSocial tillsyn
Miljötillsyn
Djur- och livsmedelstillsyn
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt övrig tillsyn
ÄrendehandläggningOmställning av energisystemet
EU-stöd
Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Regional samhällsorganisation

Mål

Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar.

1.1.1

Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete

Mål

Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande till olika sakintressen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utåtriktat sektorsövergripande arbete

Mål 1

Länsstyrelserna skall stärka det sektorsövergripande arbetet och samordningen av de olika sakområdena för att uppnå effektiva lösningar och bidra till en hållbar utveckling i länen med vägledning av regeringens strategi för hållbar utveckling.

Återrapportering 1

Redovisa för sakområdena kulturmiljö, naturvård och miljöskydd, integration samt för hållbar utveckling,

- länsstyrelsens framgångsfaktorer som bidragit till att stärka det sektorsövergripande arbetet för en hållbar utveckling och en kortfattad bedömning av varför det varit framgångsrikt,

- eventuella svårigheter och hinder för att arbeta sektorsövergripande på ett effektivt sätt, samt

- vilka behov det finns av kunskapsstöd eller annat stöd för att vidareutveckla integrations- och hållbarhetsperspektivet i länsstyrelsernas verksamhet.

Mål 2

Länsstyrelsen skall ha förmåga att vid räddningstjänst eller vid en kris som berör länet snabbt kunna upprätta en ledningsfunktion avseende bl.a. samordning och information. Funktionen skall vara utbildad och övad för sådana händelser.

Återrapportering 2

Länsstyrelsen skall redovisa genomförd utbildnings- och övningsverksamhet samt erfarenheter av inträffade händelser där hela eller delar av ledningsfunktionen har tagits i anspråk.

Mål 3

Verksamheten skall bedrivas så att samhällets grundläggande behov av samordning, samverkan och information på regional nivå säkerställs vid olyckor och kriser i samhället. Länsstyrelsen skall stödja inblandade parter, såsom kommuner, myndigheter och organisationer, i syfte att få till stånd samordning och en gemensam inriktning för de åtgärder som behöver vidtas, såväl före som under och efter en kris. I händelse av ett krisläge skall länsstyrelsen på en sektorsövergripande nivå kunna informera samhällsaktörer och allmänhet om förlopp, konsekvenser och de åtgärder som planeras av ansvariga aktörer.

Återrapportering 3

Inom ramen för uppgiften som områdesansvarig myndighet skall länsstyrelsen redovisa en bedömning av sin förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Länsstyrelsen skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet och inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Länsstyrelsen skall översiktligt redovisa de åtgärder som vidtagits för att verka stödjande med avseende på kommuner, landsting och organisationer inom området skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Mål 4

Länsstyrelsen skall bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i länet. Särskilt fokus skall under året läggas på Regional utveckling, Landsbygdsutveckling, Social tillsyn, Kommunikationer och Hållbar samhällsplanering och boende. Samverkan skall ske med strategiska statliga myndigheter och andra viktiga aktörer i länet.

Återrapportering 4

Redovisa:

- hur arbetet med jämställdhetsintegrering har bidragit till en utveckling av verksamheten inom ovanstående områden, särskilt med avseende på resultat för det utåtriktade arbetet, samt

- vilka insatser som gjorts av länsstyrelsen för att övergripande stödja viktiga aktörer i länet när det gäller jämställdhetsintegrering, samt omfattningen och resultatet av dessa insatser.

Mål 5

Aktuellt och samordnat underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall finnas tillgängligt och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelsen skall genom tidiga kontakter och samråd verka för att det nationella perspektivet får genomslag i kommunernas fysiska planering och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet och regionen.

Återrapportering 5

Redovisa:

- vilka insatser länsstyrelsen gjort för att kommunernas fysiska planering samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet och mellan näraliggande län,

- hur olika nationella mål och statliga intressen får genomslag i kommunernas översiktsplanering och hur översiktsplaneringen samspelar med det regionala utvecklingsarbetet, samt

- på vilket sätt länsstyrelsen med stöd av sin samlade kompetens beaktar att miljökvalitetsmålen och andra nationella mål får genomslag i kommunal planering för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunens, andra kommuners och länets utveckling.

Redovisningen skall göras senast den 30 oktober 2006 till Boverket.

Mål 6

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall samordnas.

Återrapportering 6

Länsstyrelserna skall redovisa hur samordningen har skett.

Mål 7

Länsstyrelserna skall tillsammans med andra aktörer verka för att samhället blir tillgängligare för alla.

Återrapportering 7

Redovisa hur länsstyrelsen

- i det fysiska planeringsarbetet,

- vid samrådsprocesser,

- i tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen,

- i arbetet med statligt bostadsstöd,

- vid insatser i förvaltandet av naturreservat, naturvårdsområden, kulturmiljöer, fornlämningar etc.,

- i tillståndsgivning till enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt

- i övrig tillsyn

medverkat till ett tillgängligare samhälle för personer med funktionshinder under 2006.

Mål 8

Länsstyrelserna skall verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra med insatser för att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft samt främja energihushållning (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

Återrapportering 8

Länsstyrelserna skall redovisa sitt arbete med att främja energihushållning och utbyggnaden av förnybara energikällor särskilt med avseende på vindkraft. Länsstyrelserna skall särskilt redovisa sina insatser för organisering och kompetensuppbyggnad inom området energiomställning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål 1a

I län utan samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan skall länsstyrelsens samordning av det regionala utvecklingsarbetet bidra till en hållbar regional utveckling genom effektiv samverkan och en lokal och regional förankring. Kvinnor och män skall ha samma inflytande över det regionala utvecklingsarbetet och dess insatser samt få del av dem på lika villkor.

Återrapportering 1a

Redovisa:

- insatser och initiativ som länsstyrelsen vidtagit för att effektivt samordna arbetet och processerna inom det regionala utvecklingsarbetet,

- hur lokala och regionala aktörer har medverkat i det regionala utvecklingsarbetet,

- hur de statliga myndigheterna har medverkat i det regionala utvecklingsarbetet, hur länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet samt hur länsstyrelsen håller sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsarbetet,

- hur länsstyrelsen samordnar länets arbete med det regionala utvecklingsprogrammet,

- hur länsstyrelsen effektivt genomför och samordnar arbetet med de regionala tillväxtprogrammen, hur länsstyrelsen har främjat statlig finansiering och annan statlig medverkan av regionala tillväxtprogram samt vilka statliga aktörer som omfattas av länsstyrelsens insats, samt hur hållbar regional utveckling, med fokus på bl.a. jämställdhet, integration, miljö och ekonomi har stärkts,

- hur det regionala utvecklingsarbetet samordnas med miljömålsarbetet, miljö- och landsbygdsprogrammet och EU:s strukturfondsprogram samt hur kommunernas översiktliga planering har beaktats,

- i vilken utsträckning kvinnor respektive män som representanter i länet under året haft inflytande över genomförandet av det regionala utvecklingsarbetet, samt vilka insatser som, utöver arbetet med tillväxtprogrammen, vidtagits för en ökad jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet, samt

- hur stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor har uppmärksammats samt gör en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att förbättra kvinnors förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen.

Mål 1b

I län med samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan skall länsstyrelsen medverka till en samordning av det regionala utvecklingsarbetet som bidrar till en hållbar regional utveckling genom effektiv samverkan och en lokal och regional förankring. Kvinnor och män skall ha samma inflytande över det regionala utvecklingsarbetet och dess insatser samt få del av dem på lika villkor.

Återrapportering 1b

Redovisa:

- hur länsstyrelsen aktivt medverkar i det regionala utvecklingsarbetet,

- hur länsstyrelsen aktivt har bidragit till att lokala och regionala aktörer medverkar i det regionala utvecklingsarbetet,

- hur de statliga myndigheterna har medverkat i det regionala utvecklingsarbetet, hur länsstyrelserna samordnar de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet samt hur länsstyrelsen håller sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsarbetet,

- hur länsstyrelsen aktivt medverkar i länets arbete med det regionala utvecklingsprogrammet,

- hur länsstyrelsen aktivt medverkar i de regionala tillväxtprogrammen,

- insatser som, utöver arbetet med tillväxtprogrammen, vidtagits för en ökad jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet, samt

- hur det regionala utvecklingsarbetet samordnas med miljömålsarbetet, miljö- och landsbygdsprogrammet och EU:s strukturfondsprogram, samt hur kommunernas översiktliga planering har beaktats.

Mål 2

En hållbar tillväxt i stödföretagen som bidrar till en hållbar regional utveckling. (Målet gäller ej Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.)

Återrapportering 2

Redovisa:

- hur beslutsprocessen med och användandet av de regionala företagsstöden har integrerats med de regionala tillväxtprogramsprocesserna, samt

- hur länsstyrelsens arbete med att utveckla kvalitetssäkringssystemet för de regionala företagsstöden har bidragit till att uppfylla målet, med fokus på jämställdhets- integrations-, och miljöperspektiven. Arbetet skall ske i samverkan med Verket för näringslivsutveckling (NUTEK).

Mål 3

En god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män. (Målet gäller ej Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län).

Återrapportering 3

Redovisa:

- hur lokala utvecklingsprogram för kommersiell service genomförs och i vilken utsträckning kvinnor och män som representanter för olika aktörer i länet under året haft inflytande över genomförandet,

- vilket finansiellt stöd, inklusive regionala projektmedel, uppdelat på kvinnor och män som företagare, som beviljats till stöd för kommersiell service, samt

- utvecklingen av tillgången till kommersiell service för kvinnor och män.

Mål 4

Att resultat från såväl interna som externa uppföljningar, utvärderingar och analyser av det regionala utvecklingsarbetet tillvaratas och integreras i länsstyrelsens arbete för en hållbar regional utveckling.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna skall, i län utan samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan, redovisa om externa granskare har engagerats för att följa processerna med de regionala tillväxtprogrammen och hur kunskaperna från granskarens arbete har använts. I de fall länsstyrelserna inte har engagerat externa granskare skall motiven för detta redovisas.

Mål 5

Länsstyrelsernas arbete med jordbruks- och fiskeåtgärder skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken. Länsstyrelsen skall också arbeta för att uppnå de mål som slagits fast i miljö- och landsbygdsprogrammet samt för jordbruks- och fiskeåtgärder i strukturprogrammen för fiskerisektorn.

Återrapportering 5

Redovisa:

- översiktligt väsentliga insatser inom området jordbruks- och fiskeåtgärder,

- hur länsstyrelsen verkat för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet, programmet för strukturåtgärder inom fiskerisektorn, Mål 1-programmen i berörda län, de regionala tillväxtprogrammen och övriga åtgärder för utveckling av landsbygden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål 1

Länsstyrelserna skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom landsbygdspolitiken, livsmedelspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken och transportpolitiken. Härvid skall länsstyrelserna särskilt verka för

- att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar,

- att arbetet med skydd av värdefulla områden och hotade arter prioriteras,

- att genomföra den nationella strategin för formellt skydd av skog,

- att arbetet med skydd och skötsel av naturområden och hotade arter bedrivs så att biologisk mångfald bevaras och friluftslivet främjas och att fragmentering av naturmiljön motverkas, samt

- att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, friluftsliv och naturturism samordnas med arbetet för en hållbar regional utveckling och med arbetet för energiomställning.

Återrapportering 1

Redovisa översiktligt viktigare insatser uppdelade efter Miljöpolitikens verksamhetsområden. (Se bilaga 2)

Redovisa särskilt:

- länsstyrelsernas insatser för att genomföra EG:s ramdirektiv för vatten, däribland arbetet med att kartlägga vattenförekomster, med övervakningsprogram samt med samverkan och samråd,

- en sammanställning av vattenmyndigheterna av insatserna i hela vattendistriktet,

- arbetet med restaurering av vattendrag,

- hur arbetet fortlöper med fastställande av länsvisa strategier med utgångspunkt i den nationella strategin för formellt skydd av skog,

- insatser för att utveckla arbetsformerna i naturvården när det gäller att stärka dialogen med medborgarna och uppnå lokal delaktighet i bevarandearbetet,

- insatser och resultat när det gäller att samordna miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, friluftsliv och naturturism med att genomföra regeringens politik för en hållbar regional utveckling och med arbetet för energiomställning, samt

- erfarenheter från sammanställningen av de kommunala avfallsplanerna enligt avfallsförordningen,

- väsentliga insatser rörande de skilda handlingsprogrammen för jordbrukets miljöeffekter.

Beträffande skydd av värdefulla områden, kalkning, efterbehandling av förorenade områden och deponering av avfall skall länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Resultatbedömning angående miljökvalitetsmålen skall redovisas till Miljömålsrådet enligt rådets anvisningar per den 30 november 2006.

Mål 2

Länsstyrelserna skall i bred förankring i länen utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i övrigt bedriva det regionala mål- och uppföljningsarbetet så att det ger underlag för arbetet inom denna och andra verksamhetsgrenar.

Återrapportering 2

Redovisa översiktligt viktigare insatser. Det regionala mål- och uppföljningsarbetet redovisas i övrigt till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) enligt länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (M98/3090/8).

1.1.2

Verksamhetsområde Tillsyn och vägledning

Mål 1

Ett ökat skydd för enskilda och värnande om samhället i övrigt genom såväl tillsyn som vägledande arbete.

Återrapportering 1

Redovisa inom vilka områden länsstyrelsen saknar tillsynsplaner och skälen därtill. Redovisa även strategiska överväganden när det gäller tillsyn kontra andra typer av ärenden, t.ex. tillstånd där så är aktuellt och vilka konsekvenser dessa överväganden har fått för tillsynsverksamheten. Kommentera även större avvikelser i förhållande till föregående år.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Social tillsyn

Mål 1

Länsstyrelserna skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i planeringen. Påtalade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet skall åtgärdas enligt en av länsstyrelsen beslutad tidsplan som följs upp.

Återrapportering 1

Redovisa inom verksamhetstillsynen (ej individtillsynen):

- länsstyrelsens rutiner för tidsplaner när brister och missförhållanden påtalas,

- resultat (metod och utfall) av arbetet med tidsplaner,

- en sammanfattning av de tre tillsynsinsatser inom den sociala tillsynen som under året sannolikt givit bäst effekt, dvs. lett till att brister eller missförhållanden åtgärdats. Redovisa även effekterna av dessa tillsynsinsatser,

- insatser som påverkat kommuner att planera för behovstäckning,

- insatser som länsstyrelsen genomfört för att aktivt påverka kommuner och andra att samordna insatser och samverka genom individuella planer (inte bara enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade), särskilt när det gäller barnfamiljer,

- om det har skett någon förändring eller förnyelse när det gäller arbetsmetoder jämfört med föregående år,

- hur barnperspektivet, särskilt synpunkter från flickor och pojkar, har beaktats i ärenden inom socialtjänsten samt i vilken utsträckning kommuner gör barnkonsekvensanalyser,

- ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i tillsynen, samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering inom socialtjänsten, samt

- nyckeltal enligt bilaga 3.

Mål 2

Samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

- ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

- ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

- minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall lämna underlag till Socialstyrelsen, som bl.a. skall återrapportera samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag.

Mål 3

Den operativa tillsynen inom äldreomsorgen skall bedrivas strukturerat och samordnat med tydliga och enhetliga bedömningskriterier för hela riket.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall lämna underlag till Socialstyrelsen som skall återrapportera samordnade insatser med att ta fram bedömningskriterier inom några specifikt identifierade områden för hela riket - kriterier som behövs för att följa utvecklingen år för år. Underlaget skall även omfatta andra riksomfattande insatser för att uppnå målet.

Mål 4

Stödet och skyddet till kvinnor som är utsatta för mäns våld eller andra övergrepp skall uppmärksammas i tillsynen.

Återrapportering 4

Redovisa hur och i vilken utsträckning frågan om mäns våld mot kvinnor uppmärksammats i tillsynen samt hur barnens förhållanden uppmärksammats i tillsynen i de fall deras mödrar utsatts för våld.

Mål 5

Länsstyrelserna skall se till att den kommunala tillsynen såväl enligt alkohollagen (1994:1738) som tobakslagen (1993:581) skärps och bidra till en ökad samordning i tillsynen enligt dessa två lagar. Samarbetet med Statens folkhälsoinstitut skall utvecklas.

Återrapportering 5

Redovisa hur länsstyrelserna har arbetat med att utveckla metoder för samordning av tillsynen enligt alkohollagen (1994:1738) och tobakslagen (1993:581).

Redovisa särskilt:

- hur tillsynen avseende tobakslagens bestämmelser om rökförbud på serveringsställen har genomförts,

- hur länsstyrelserna har arbetat med metoder för utbildning avseende ansvarsfull alkoholservering,

- hur länsstyrelserna har utövat tillsyn avseende alkohollagens bestämmelser, hur länsstyrelserna bistått kommunerna med råd om hur de kan höja medvetenheten om och uppmärksamma tillståndshavare på att överträdelser av gällande lagar mot diskriminering kan leda till indragning av serveringstillståndet samt om och i vilken utsträckning kommunerna beaktar lagar mot diskriminering vid såväl lämplighetsprövning som tillsyn av serveringstillstånd,

- vilka åtgärder som har vidtagits för att riktlinjerna för egentillsynsprogram för försäljning eller utlämnande av tobaksvaror till konsumenter har införts, samt

- vilka åtgärder som har vidtagits för att riktlinjer för egentillsynspgram för detaljhandel med, eller servering av, öl har införts.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Miljötillsyn

Mål 1

Länsstyrelsernas tillsynsarbete skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljöskador inte uppkommer. Genom en effektiv tillsynsvägledning skall länsstyrelserna förbättra förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna.

Återrapportering 1

Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynsarbetet. Kommentera tillsynsverksamheten mot bakgrund av redovisningen i bilaga 3 och i relation till tillsynsplanen. Redovisa på vad sätt miljömålen inverkar på planeringen och genomförandet av tillsynen och tillsynsvägledningen. Ange hur resurserna fördelats mellan återkommande författningsstyrd tillsyn (anmälningsärenden, miljörapporter, miljösanktionsavgifter etc.), tillsyn efter klagomål och övrig tillsyn. Redovisa hur prioriteringar sker med hänvisning till miljömålen och vilka tillsynsmetoder som används för att nå syftet på bästa sätt, både vad gäller den ärendestyrda tillsynen och övrig tillsyn.

Mål 2

Länsstyrelserna skall inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till omprövning för att se till att villkoren för miljöfarliga verksamheter är anpassade till miljöbalkens krav. Alla tillstånd som meddelats med stöd av miljöskyddslagen (1969:387) skall, om de är av särskild betydelse ur miljösynpunkt, vara anpassade till miljöbalkens krav år 2009 och i övrigt senast år 2015.

Återrapportering 2

Redovisa genomförda insatser och effekter av omprövningsarbetet samt beskriv vilka prioriteringar som gjorts.

Mål 3

Tillsynen över naturreservat, strandskyddsområden och andra skyddade områden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. skall bidra till bevarandet av naturmiljön och kulturarvet.

Återrapportering 3

Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynen som rör natur- och kulturmiljön.

Övrig återrapportering

Redovisa senast den 2 mars 2007 till Naturvårdsverket hur tillsynen över CITES lagstiftningen, 8 § i Rådets förordning nr 338/97 bedrivs med stöd av 15-18 och 26 §§ artskyddsförordningen (1998:179). Rapporten skall översiktligt beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för i bilaga A listade exemplar samt innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Djur- och livsmedelstillsyn

Mål 1

Djurskyddstillsynen skall bedrivas effektivt och likvärdigt i hela landet. Målet med länsstyrelsernas arbete inom verksamhetsgrenen är att uppnå en god djurhälsosituation, en fungerande veterinär samverkan och ett gott djur- och smittskydd. Länsstyrelsen skall särskilt verka för att:

- den veterinära verksamheten är ändamålsenlig med bl.a. en väl fungerande samverkan mellan olika veterinära kategorier,

- djurhälsosituationen och djurskyddet bevakas och hålls på en hög nivå genom uppföljning av ställda smitt- och djurskyddskrav,

- djursjukdata rapporteras fullständigt och korrekt samt

- insamling och transport av animaliska biprodukter sker på ett säkert sätt.

Återrapportering 1a

Redovisa senast den 1 februari 2007 till Jordbruksverket

- vilka metoder som har använts i tillsynen över den veterinära verksamheten samt hur det regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats, samt

- hur insamling och transport av animaliska biprodukter i länet har skötts under år 2006 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Redovisa antal genomförda inspektioner.

Återrapportering 1b

Redovisa senast den 1 februari 2007 till Djurskyddsmyndigheten

- hur djurskyddstillsynen bedrivits och de viktigaste tillsynsinsatserna: typ av åtgärder, motivering till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om uppmärksammade brister vid besökta djurtillsynsobjekt inte åtgärdats. Särskild rapportering skall utformas enligt beslut 2000/50/EG, samt

- en bedömning av om kommunernas tillsynsplaner uppfyller de krav som ställs på tillsynen.

Mål 2

En effektiv och likvärdig livsmedelstillsyn i hela landet genom:

- aktivt deltagande från länsstyrelsen i Livsmedelsverkets normerande inspektioner m.m. hos länets kommuner, samt

- att verka för ökad resurseffektivitet i tillsynen i syfte att optimera konsumentskyddet i förhållande till inspektionskapaciteten.

Återrapportering 2

Redovisa till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2007 en bedömning av utvecklingen av livsmedelstillsynen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt länsstyrelserna har bidragit till denna.

Mål 3

En förstärkt och förbättrad lokal livsmedelstillsyn, bl.a. genom utbildning för berörda yrkesgrupper.

Återrapportering 3

Redovisa till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2007:

- en bedömning av om kommunernas tillsynsplaner uppfyller de krav som ställs på tillsynen, samt

- antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt övrig tillsyn

Mål 1

Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna, inom ramen för området skydd mot olyckor, skall bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen, de verksamhetsmål och de särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor skall inriktas så att den kan samordnas med den uppföljning som skall ske av kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem enligt avtalet mellan staten och Svenska kommunförbundet.

Återrapportering 1

En sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall redovisas.

Mål 2

Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna skall främja en effektiv tillämpning på byggområdet i syfte att tillgodose god kvalitet i byggande och förvaltning. Under 2006 skall länsstyrelserna särskilt rikta in tillsynen på tillämpningen av Boverkets föreskrifter (BFS 2003:19 HIN) om enkelt avhjälpta hinder.

Återrapportering 2

Länsstyrelsen skall rapportera om resultatet av tillsynen och dess genomförande till Boverket senast den 30 oktober 2006.

Mål 3

Länsstyrelsens tillsyn över planväsendet enligt plan- och bygglagen (1987:10) skall garantera en hög kvalitet i planprocessen och planläggningen och en enhetlig tillämpning av lagen.

Återrapportering 3

Redovisa

- hur tillsynen bedrivits, vilka erfarenheterna är och vilka insatser som gjorts för att utveckla samverkan med kommunerna, samt

- hur nationella mål och statliga intressen tagits tillvara och samordnats i kommunernas planering, bl.a. genom att planeringsunderlag tillhandahålls.

Redovisningen skall ske till Boverket senast den 30 oktober 2006.

Mål 4

För tillsyn som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.

Återrapportering 4

Redovisa, med kortfattade kommentarer och analyser i enlighet med bilaga 3.

Återrapportering 5

Redovisa:

- hur länsstyrelserna arbetar för att utveckla en gemensam praxis i tillämpning av lagen (1974:191) om bevakningsföretag med avseende på tillsynen,

- hur länsstyrelserna och Rikspolisstyrelsen samordnar arbetet i tillsynen av bevakningsföretagen enligt samma lag, samt

- vad som har gjorts för att anpassa auktorationsarbetet utifrån det ökade antalet rån mot värdetransporter.

Länsstyrelsen i Stockholms län skall samordna arbetet med en för länsstyrelserna gemensam rapport till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 april 2006.

1.1.3

Verksamhetsområde Ärendehandläggning

Mål 1

Länsstyrelsernas verksamhet skall kännetecknas av en enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning.

Återrapportering 1

Redovisa de viktigaste insatserna som genomförts för att utveckla service, information och handläggning av ärenden. Redovisning skall också utföras enligt bilaga 3 och åtföljas av kortfattad analys med kommentarer, bl.a. vad gäller avvikelser i förhållande till föregående år.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Omställning av energisystemet

Mål 1

Länsstyrelsen skall verka för god hushållning med energi i bebyggelsen och en ökad andel förnybar energi. Länsstyrelsen skall även verka för en minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa väsentliga insatser utifrån målet.

1.1.3.2

Verksamhetsgren EU-stöd

Mål 1

Länsstyrelsen skall i egenskap av förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet, beredningssekretariat och inom övrig handläggning säkerställa och utveckla effektiv handläggning av EU-stöden. Länsstyrelserna skall också säkerställa en effektiv och korrekt handläggning av de EU-finansierade program som löper ut 2006 samtidigt som förberedelser genomförs inför handläggningen av nya EU-finansierade program från 2007.

Återrapportering 1

Redovisa:

- hur arbetet med kontroller enligt artikel 4 i EG:s förordning 438/2001 genomförs inom respektive strukturfondsprogram, samt

- de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd enligt artikel 39 i EG:s förordning 1260/99 förekommer.

Mål 2

Utbetalande myndighets utbetalningar av medel från EU:s strukturfonder skall göras inom en månad efter det att fullständig rekvisition inlämnats till utbetalande myndighet eller i förekommande fall, beredningssekretariat.

Återrapportering 2

Redovisa för respektive strukturfondsprogram samt för övriga EU-stöd, väsentliga avvikelser från målet att betala ut stöd inom en månad.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning

Mål 1

Kostnaden per trafikärende skall inte öka.

Återrapportering 1

Redovisa måluppfyllelsen och vad länsstyrelsen gjort för att uppnå denna. Ärenden, intäkter och kostnader skall redovisas enligt tabell 3.3.2, 3.3.3 och 3.3.4 i bilaga 3.

Mål 2

För ärendehandläggning som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.

Återrapportering 2

Redovisa enligt bilaga 3. Redovisningen skall kommenteras.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Minoritetspolitik

Avser endast Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Mål

Målet är att stödja de minoritetsspråk som har historisk geografisk bas i Sverige, dvs. samiska, finska och meänkieli, så att de hålls levande.

Återrapporteringskrav

Från det under utgiftsområde 8 upptagna anslaget 47:1 ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting fördelas bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

Från anslaget 47:1 ap. 2 Regionala uppföljningsinsatser finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget. Från anslagsposten finansieras också insatser för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

Länsstyrelsen i Norrbottens län skall senast den 1 mars 2007 i en särskild rapport till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa hur statsbidraget till kommunerna och landstinget fördelats, hur arbetet har bedrivits för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna samt vilka informationsåtgärder som har vidtagits. Av redovisningen skall framgå hur kommunerna och landstinget har använt tilldelade medel.

Könsperspektivet skall beaktas i redovisningen där det är relevant. Även barnperspektivet skall beaktas i uppföljnings- och utvärderingsarbetet.

3

Organisationsstyrning

Mål 1

Den arbetsmarknadspolitiska satsningen skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling och medför att länsstyrelsernas ordinarie personalstyrka tillförs cirka 310 anställningar under 2006 och 2007. Anställningarna skall vara påbörjade senast den 1 juli 2006.

Anställningarna skall fördelas genom att cirka 210 personer bereds möjlighet att genomgå traineeutbildning och att cirka 100 anställningar ökar tillsynsverksamheten och förstärker ärendehandläggningen bl.a. inom områdena natur, miljö och energiomställning, livsmedel, samhällsplanering, socialtjänsten och andra politikområden som rör socialtjänstens omsorgs- och stödinsatser. Tillsynen av socialtjänstens hantering av ärenden, verksamheter och anmälningar som rör äldreskyddet, barn och unga samt ärenden som rör arbetet med energiomställningen skall särskilt prioriteras. Äldrepolitiken är en angelägen fråga och i det sammanhanget är det viktigt att den operativa tillsynen är effektiv, kan verka preventivt och uppvisa resultat.

De personer som anställs genom den arbetsmarknadspolitiska satsningen skall efter 2007 finansieras inom ramen för den ordinarie medelstilldelningen.

Återrapporteringskrav 1

Länsstyrelserna skall redovisa

- antal rekryterade personer (kvinnor respektive män) fördelat på traineeutbildning och tillsynsverksamhet/ärendehandläggning jämte en bedömning om när respektive tilldelad kvot förväntas bli uppfylld,

- vilka tillsyns- och ärendehandläggningsområden som tillförts resursförstärkning samt vilka insatser som genomförts eller planeras genomföras.

Länsstyrelsernas redovisning skall lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 8 mars, den 2 maj och den 21 augusti 2006.

Mål 2

Länsstyrelserna skall stärka det sektorsövergripande arbetet och samordningen av de olika sakområdena inom myndigheten för att uppnå effektiva lösningar samt bidra till en samordnad länsförvaltning.

Återrapportering 2

Redovisa

- länsstyrelsens framgångsfaktorer som bidragit till att stärka det sektorsövergripande arbetet,

- eventuella svårigheter och hinder för att arbeta sektorsövergripande på ett effektivt sätt och

- hur kompetensutvecklingen har skett för att förstärka detta arbete.

Mål 3

Länsstyrelsen skall integrera ett jämställdhetsperspektiv genom att i all sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapportering 3

Redovisa gällande handlingsplan för länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering samt med utgångspunkt från denna, genomförda insatser och dess omfattning, uppnådda resultat och eventuella svårigheter i arbetet.

Mål 4

Felaktiga utbetalningar skall inte förekomma. I arbetet med att minimera antalet felaktiga utbetalningar skall under året främst prioriteras fel när det gäller utbetalningar som både beslutas och verkställs av länsstyrelserna.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna skall

  • identifiera riskområden för väsentliga/större utbetalningsfel,

  • genom slumpmässiga urval/stickprovskontroller bedöma omfattningen av väsentliga respektive samtliga utbetalningsfel, samt

  • redovisa väsentliga legala, organisatoriska, tekniska m.fl. hinder för måluppfyllelsen.

 

4

Uppdrag

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

1. Länsstyrelserna skall redovisa sina internationella insatser i Östersjöregionen, inklusive det gränsregionala samarbetet i Öresundsregionen samt Barentsområdet. Kostnader och finansiering för respektive länsstyrelses hela internationella verksamhet skall redovisas. Därvid skall kostnader för och finansiering av ovan nämnda insatser särredovisas.

Regional samhällsorganisation

2. Länsstyrelserna skall beskriva möjligheterna, analysera förutsättningarna samt lämna konkreta förslag om väl sammanhållna, gemensamma IT-relaterade processer för länsstyrelserna. Vägledande i detta arbete är dels effektivisering inom IT-området, dels effektivisering av kärn- och stödverksamheterna samt möjligheterna att ge ökat stöd för länsstyrelserna i kontakterna med medborgare, kommuner och näringsliv. Mål och effekter inom nämnda områden skall anges. Förslagen bör beskrivas som en för länsstyrelserna gemensam, sammanhållen utvecklingsprocess för att möta framtida krav. De skall även redovisas i form av en plan för genomförande av dessa förslag. Konkret skall länsstyrelserna under år 2006 ha enats om en gemensam IT-arkitektur och IT-infrastruktur.Uppdraget skall samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och redovisas i en gemensam rapport till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 december 2006.

3. Länsstyrelserna skall fortsätta arbetet med att utveckla samordningen mellan länsstyrelserna. När det gäller den administrativa samordningen skall länsstyrelserna till den 1 januari 2007

- i väsentliga delar i praktiken ha omsatt förslagen i det redovisade telefoniuppdraget (Fi2005/6049)

- utgå från en gemensam enhetlig redovisningsstruktur i ett gemensamt IT-baserat redovisningssystem.

Länsstyrelserna skall under året samråda med och informera Finansdepartementet om hur arbetet kring ovanstående samt andra samordningsfrågor fortlöper. Vissa kostnader för det gemensamma utvecklingsarbetet skall belasta anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., ap. 12 Västra Götalands län. Länsstyrelserna skall vidare skriftligt rapportera resultatet av ovanstående arbete, möjligheter och hinder i genomförandet, kostnadsredovisning samt hur det fortsatta utvecklingsarbetet bör utformas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall samordna arbetet med en länsstyrelsegemensam rapport till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 december 2006.

4. Länsstyrelserna skall redovisa hur arbetet med att systematiskt integrera ett barnperspektiv i de verksamheter som rör barn fortskrider, med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. I redovisningen skall ingå vidtagna åtgärder utifrån den kartläggning av barnperspektivet som har genomförts, samt en redovisning av i vilken omfattning barnkonsekvensanalyser används i berörda verksamheter och utvecklingsmöjligheter för det arbetet. I detta arbete skall genomgående uppmärksammas att villkor och behov kan skilja sig åt för olika grupper av flickor och pojkar.

Landsbygdspolitik

5. Länsstyrelsernas genomförande, resultat och effekter av åtgärder inom ramen för miljö- och landsbygdsprogrammet skall följas upp genom en rapport till Jordbruksverket senast den 4 maj 2006. Rapporten, som kommer att ingå i Jordbruksverkets rapportering till regeringen, skall utformas enligt riktlinjer från Jordbruksverket.

6. Länsstyrelserna skall påbörja förberedelserna för genomförandet av ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2007-2013 samt bistå Jordbruksverket i dess förberedelsearbete. I ett nytt landsbygdprogram kommer nationella och regionala strategier för landsbygdsutveckling och regional utveckling att samordnas. Länsstyrelserna skall säkerställa att genomförandet av det nya landsbygdsprogrammet blir förankrat både i regionala strategier för regional utveckling och i det regionala miljömålsarbetet. De strategiska målen för regionens landsbygdsområden skall vara så tydliga att de kan bli vägledande för prioriteringar och genomförandet av landsbygdsprogrammet i länet . I län med självstyrelse- respektive samverkansorgan skall länsstyrelserna samråda om förberedelsearbetet med dessa organ. Förberedelsearbetet skall förankras i ett brett partnerskap.

Landsbygdspolitik och livsmedelspolitik

7. Länsstyrelserna skall redovisa kostnader för hantering av olika EU-stöd för år 2005 och 2006 samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen till Jordbruksverket och Fiskeriverket skall ske den 1 februari 2006 samt den 1 februari 2007 enligt riktlinjer från Jordbruksverket.

Djurpolitik

8. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2007 redovisa till Jordbruksverket hur smittskyddsläget i länet har utvecklats under år 2006. Av rapporten skall framgå antalet smittskyddsärenden (fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering.

9. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2007 redovisa till Jordbruksverket hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Rapporten skall översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under år 2006 samt eventuella problem.

10. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2007 redovisa till Jordbruksverket hur tillsynen har bedrivits under år 2006 enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inkl. hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll. Rapporten skall översiktligt beskriva hur förordningen har efterföljts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år samt eventuella problem.

Livsmedelspolitik

11. Länsstyrelserna skall gemensamt redovisa situationen och utvecklingen vad avser bildandet av fiskevårdsområden i Sverige. Redovisningen skall innehålla antal idag bildade fiskevårdsområden samt kvarvarande vattenområden som länsstyrelserna anser vara i behov av en förvaltning, men som förvaltning saknas för. Även behovet av ombildning i form av exempelvis sammanslagning skall redovisas. Områdena skall delas in i enskilt vatten på södra ostkusten och i de stora sjöarna som omfattas av reformen om fritt handredskapsfiske samt i övriga inlandsvatten. En översiktlig bedömning av kostnaden för bildande av fiskevårdsområde för respektive vattenområde skall också göras. Vidare skall de problem redovisas som föreligger för bildande av de fiskevårdsområden som länsstyrelserna anser att det finns behov av. Länsstyrelserna skall också föreslå åtgärder för att underlätta bildandet av fiskevårdsområden för kvarvarande intressanta vatten. Länsstyrelsen i Stockholms län skall samordna arbetet och redovisa detta i en gemensam rapport till regeringen (Jordbruksdepartementet) senast den 4 oktober 2006.

Handikappolitik

12. Länsstyrelserna skall i samverkan med Socialstyrelsen fortsätta följa och stödja samt betala ut ersättning för verksamhet med personliga ombud; inriktningen beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000 (dnr S98/7454/ST och S99/4985/ST). Redovisningen av medlen samt erfarenheter av verksamheten skall redovisas till Socialstyrelsen för dess redovisning till regeringen (Socialdepartementet) som skall lämnas den 1 april 2006. Länsstyrelsernas redovisning skall lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 februari 2006.

13. Uppdrag om lagligheten i kommuners prövning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsstyrelserna har i tillsynen under 2004 uppmärksammat att kommuner för över pågående insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till LSS för att öka underlaget för statliga bidrag. Det förekommer även att kommuner genom antagna riktlinjer begränsar enskildas rättigheter till personligt utformat stöd. Mot denna bakgrund skall länsstyrelserna

- följa upp kommuners riktlinjer för LSS-insatser samt tillse att dessa utformas så att de inte begränsar enskildas rättigheter, samt

- följa upp ett urval ärenden om LSS-insatser som beviljats de senaste två till tre åren för att få kunskap om förekomsten av att kommuner för över pågående insatser från SoL till LSS för att öka underlaget för statliga bidrag samt undersöka vilken typ av insatser som förs över.

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 januari 2007.

Äldrepolitik

14. Länsstyrelserna skall senast den 15 mars 2007 lämna Socialstyrelsen underlag för rapporten om resursanvändning i fråga om äldreskyddsombud och deras arbete. Underlaget skall avse år 2006 och bl.a. omfatta antal anställda som arbetar med tillsyn inom äldreomsorgen - fördelat på äldre (tjänster före 2003) och nya tjänster (äldreskyddsombud) - antalet oanmälda och anmälda inspektioner i olika verksamheter, hur tillsynen har utvecklats, intensifierats och strukturerats mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna samt mellan och inom länsstyrelser.

Rapporten bör även omfatta annan relevant information som har samband med den förstärkta tillsynen av äldreomsorgen hos Socialstyrelsen och länsstyrelserna, t.ex. effekter av tillsynen.

Socialtjänstpolitik

15. Det har förekommit att kommuner inte tar sitt ansvar för barn med hemvist i Sverige som söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter (s.k. strandsatta/övergivna barn) och att socialnämnden inte har handlagt dessa ärenden på ett korrekt sätt. Länsstyrelserna får i uppdrag att förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av dessa ärenden. Berörda länsstyrelser bör i dialog komma fram till hur uppdraget bör genomföras. Insatser, iakttagelser och resultat av tillsynen skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2007.

16. Insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär ofta ett stort ingrepp i barns och ungdomars samt deras familjers liv. Samhället tar i detta sammanhang på sig ett stort ansvar. Det måste därför ställas stora krav på insatsernas säkerhet och kvalitet liksom på rättssäkerheten i handläggning och dokumentation. Det finns brister i kommuners handläggning av anmälningar och utredningar av barn som far illa. Det förekommer att anmälningar inte behandlas och att allt för få anmälningar leder till utredning. Länsstyrelsens tillsyn av socialtjänsten när det gäller barn och unga behöver kraftigt utökade resurser för att klara tillsynen. Det skall ske med de nya resurser som nu tillförs länsstyrelsen inom ramen för sysselsättningssatsningen år 2006 och 2007. Regeringen vill särskilt framhålla att en utökad tillsyn inom detta område på sina håll kan innebära en mycket kraftig ökning av resurserna jämfört med dagens nivå.

Länsstyrelsen skall under år 2006 och 2007 - särskilt utöva strukturerad och operativ tillsyn över samtliga enskilda och offentliga verksamheter där barn och unga ges insatser av socialtjänsten. Tonvikten skall ligga på kvalitet och säkerhet samt att brister skall åtgärdas,

- granska kommuners hantering av familjehemsärenden och familjehemsplaceringar,

- granska dokumentation och handläggning av utredningar i länets samtliga kommuner och se till att hanteringen är rättssäker samt att barn kommer till tals,

- påverka kommuner att aktivt planera för de resurser som behövs för att barn och unga skall få den vård, omsorg och tillsyn som de behöver,

- se till att barn och unga inte hamnar mellan stolarna när förvaltningar inom en och samma kommun, kommuner eller olika huvudmän tvistar,

- granska hur kommuner hanterar anmälningar om barn som far illa samt åtgärda eventuella brister.

Länsstyrelserna skall sammanställa och redovisa genomförd tillsyn och gjorda iakttagelser i en gemensam rapport som skall överlämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2008. Redovisningen skall beskriva socialtjänstens barn- och ungdomsvård - både det som är bra och det som brister samt trender inom området. Redovisningen skall även innehålla uppgifter om länsstyrelsens insatser för att komma tillrätta med brister och missförhållanden samt vad dessa insatser resulterar i. Av redovisningen skall även framgå hur många tjänster av den arbetsmarknadspolitiska satsningen som tillförts tillsynen av socialtjänstens verksamhet för barn och unga.

Äldre- och handikappolitik

17. Uppgifter om antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 december 2005, skall samlas in - men inte sammanställas - gemensamt med Socialstyrelsen (görs fortsättningsvis endast vartannat år). Uppgifterna redovisas av länsstyrelserna som nyckeltal i årsredovisningen för 2007. Uppgifter som avser läget den 31 december 2006 skall samlas in och redovisas till Socialstyrelsen senast den 15 april 2007. Redovisningarna skall göras uppdelad på kön. Redovisningarna skall även omfatta antalet ansökningar hos länsrätten om en särskild avgift (sanktionsavgift) samt antalet utdömda avgifter och avgifternas storlek.

Socialtjänst-, handikapp- och äldrepolitik

18. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna redovisa en årlig sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2005 skall Socialstyrelsen till regeringen (Socialdepartementet) lämna en årsrapport senast den 30 juni 2006. Länsstyrelserna skall lämna underlag till årsrapporten till Socialstyrelsen efter överenskommelse myndigheterna emellan.

 

Miljöpolitik

19. Redovisa hur statsbidraget till lokala naturvårdsprojekt har fördelats, dels på kommuner, dels på olika slags projekt och åtgärder i enlighet med åtgärdskategorier enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt hur stor del av medlen som har använts för naturvårds- respektive friluftsåtgärder. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 19 december 2006.

20. Länsstyrelsen i Skåne län skall samordna länsstyrelsernas arbete med att redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för miljömålsarbetet som tillfördes 2002, 2004 samt 2006:

- för övergripande ansvar för regionalt mål- och uppföljningsarbete,

- för administration m.m. av anslagsmedel avseende sanering och återställning av förorenade områden, kalkning, miljöövervakning samt vissa andra naturvårdsåtgärder,

- för länsstyrelsernas arbete med områdesskydd, vård och förvaltning av redan skyddade områden samt med att genomföra nätverket Natura 2000, samt

- för arbetet med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150).

Länsstyrelserna skall redovisa till Länsstyrelsen i Skåne län senast den 22 februari 2007. Länsstyrelsen i Skåne län skall redovisa en sammanställning till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 20 mars 2007.

21. Länsstyrelserna skall utarbeta en tidsplan för skyddet av objekten i myrskyddsplanen inom respektive län. Planerna skall redovisas senast den 1 oktober 2006 till Naturvårdsverket.

22. Enligt delmålet om åtgärdsprogram för natur- och kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48) skall minst 15 fiskefria områden finnas i varje vattendistrikt år 2010.

Länsstyrelserna skall vidta erforderliga åtgärder för att målet skall nås. Urvalet av områden skall ske i samråd med vattenmyndigheterna och Fiskeriverket. Inom varje vattendistrikt skall allt fiske upphöra inom minst 15 sjöar och vattendrag. Dessa helt fiskefria vattenområden skall i möjligaste mån bestå av en kombination av sjö och rinnande vatten och vara representativa för sina respektive biogeografiska områden.

En plan för åtgärdsarbetet i varje vattendistrikt skall redovisas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 19 januari 2007.

23. Enligt delmålet om åtgärdsprogram för natur- och kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48) skall senast år 2010 minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd och fördelas jämnt mellan de fem vattendistrikten.

Länsstyrelserna skall vidta erforderliga åtgärder för att målet skall nås. En utgångspunkt för arbetet skall vara Naturvårdsverkets redovisning av berörda värdefulla miljöer. Urvalet av områden skall ske i samråd med vattenmyndigheterna.

Länsstyrelserna skall redovisa en tidsplan för hur arbetet kommer att bedrivas med avseende på olika vattensystem och skyddsvärden jämte en redovisning av arbetets fortskridande till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 30 november 2006.

24. I syfte att tydliggöra, samordna och effektivisera restaurerings- och bevarandearbetet i vattenmiljöer skall de länsstyrelser som är vattenmyndigheter i samråd med berörda myndigheter föreslå hur det principiella och geografiska ansvaret för detta arbete bör fördelas inom vattendistrikten och härvid belysa de ekonomiska förhållanden som särskilt behöver beaktas. En samlad redovisning skall lämnas av Länsstyrelsen i Västmanlands län till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 30 november 2006.

Bostadspolitik

25. Länsstyrelserna skall redovisa en kommenterad sammanställning över ansökningar och beslut avseende tillstånd enligt 2 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag sedan föregående redogörelse t.o.m. den 30 juni 2006. Redogör kortfattat för de bedömningar som legat till grund för länsstyrelsens beslut. Uppdraget skall redovisas separat till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 1 oktober 2006.

26. Länsstyrelserna skall redovisa en sammanställning över de uppgifter om utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag som lämnats till länsstyrelsen i enlighet med 1 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag samt andra former av ekonomiska överföringar mellan bolag och ägare/moderbolag. Länsstyrelserna skall också lämna en redogörelse för hur lämnad utdelning överensstämmer med bestämmelserna om högsta tillåtna utdelning, samt redovisa vilka allmännyttiga bostadsföretag som ej lämnat uppgifter om utdelning. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 1 oktober 2006.

27. a) Länsstyrelserna skall analysera och göra en egen bedömning av situationen på bostadsmarknaden i länet. Länsstyrelsen skall även redovisa i vilken omfattning och i vilket sammanhang som kommunerna antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen.

b) Länsstyrelserna skall analysera och redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas med övrig kommunal, mellankommunal och regional planering.

c) Länsstyrelserna skall redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning som de lämnat råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 15 maj 2006 med kopia till Boverket.

28. Länsstyrelserna skall bistå Boverket i verkets uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna, kartlägga och utvärdera hur statens samlade roll och ansvar för att genom uppsikt och tillsyn säkerställa att samhällskraven i plan- och bygglagen tillgodoses i kommunernas fysiska planering och att tillämpningen av lagen blir enhetlig.

Energipolitik

29. Länsstyrelserna skall redovisa vilka insatser som gjorts för att på olika sätt understödja att kommunerna samverkar i planeringen för att främja utbyggnaden av vindkraften. Redovisningen skall bl.a. omfatta på vilket sätt länsstyrelserna bidragit med en regional helhetssyn och ett samordnat planeringsunderlag för statens intressen i den kommunala planeringen. Länsstyrelsen skall också analysera och redovisa de hinder som kan finnas för en utökad samverkan mellan kommuner i syfte att främja utbyggnaden av vindkraft. Uppdraget skall redovisas till Boverket senast den 30 oktober 2006.

Effektiv statsförvaltning

30. Länsstyrelserna skall redovisa utgiftsprognoser i fråga om anslagen 32:1 och 32:2 för 2006 - 2009 samt anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (utgiftsområde 19) för 2006 - 2008 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari 2006, 8 mars 2006, 2 maj 2006, 21 augusti 2006 och 2 november 2006.

Regional utvecklingspolitik

31. Länsstyrelserna skall medverka i NUTEK:s arbete med att utveckla och anpassa datasystemet NYPS.

32. Länsstyrelsen skall till nedanstående datum lämna en redovisning till Nutek av anslag och prognoser m.m. för åren 2006-2008 gällande anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (utg. omr. 19) enligt anvisningar från Nutek.
- den 12 januari 2006 per den 31 december 2005,
- den 1 mars 2006 per den 31 januari 2006,
- den 27 april 2006 per den 31 mars 2006,
- den 14 augusti 2006 per den 30 juni 2006 och
- den 24 oktober 2006 per den 30 september 2006.

33. Länsstyrelserna skall redovisa i vilken omfattning medel har använts till följande verksamheter:
a) utvärdering av insatser inom de regionala tillväxtprogrammen,

b) säkerställande av uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Medelsredovisningen skall för respektive verksamhet vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara NUTEK till handa senast den 24 februari 2007.

34. Länsstyrelserna skall kommentera andelen beviljade medel under anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder som avser medfinansiering av de regionala tillväxtprogrammen och EU:s strukturfondsprogram. Länsstyrelserna skall i förekommande fall även kommentera och motivera annan användning av anslaget 33:1.

35. Länsstyrelserna skall redovisa grunderna för gjorda prioriteringar inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Det avser dels prioriteringar mellan företagsstöd och regional projektverksamhet, dels prioriteringar mellan olika företagsstöd och mellan insatser inom den regionala projektverksamheten. I nämnda redovisning skall även ingå hur hållbar utveckling med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven har prioriterats, så att insatserna bidrar till att uppfylla de nationella målen för respektive perspektiv.

36. Länsstyrelserna skall, efter särskilda riktlinjer från NUTEK, bistå verket i dess arbete med att till regeringen (Näringsdepartementet) rapportera samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till lokal och regional projektverksamhet och stöd till kommersiell service för år 2005 och 2006.

Integrationspolitik

37. Länsstyrelserna skall med utgångspunkt från sitt samordningsansvar enligt förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete och den särskilda överenskommelse som slutits med Integrationsverket om introduktion för nyanlända invandrare, redovisa resultatet av den samverkan som utvecklats i länet mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer för att åstadkomma en effektivare och snabbare etablering för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar. Av redovisningen skall särskilt framgå hur länsstyrelserna bidragit till att det tagits emot nyanlända invandrare i länets kommuner samt en ökad samverkan kring sysselsättning, utbildning, svenskundervisning, praktikplatser och boende. Länsstyrelserna skall också redovisa om det finns hinder för samverkan samt lämna förslag på hur samverkan på regional nivå samt inom och mellan län skulle kunna utvecklas och effektiviseras. En kortfattad delredovisning skall lämnas till Integrationsverket och regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 augusti 2006 och därefter i årsredovisningen.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

Demokrati

38. Länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Hallands, Värmlands, Västernorrlands och Norrbottens län skall redovisa genomförandet av de handlingsplaner för mänskliga rättigheter som tagits fram genom tidigare uppdrag. I anslutning till genomförandet, och mot bakgrund av regeringens arbete för mänskliga rättigheter på nationell nivå, får länsstyrelserna även i uppdrag att uppmärksamma kommuner och landsting på deras ansvar att integrera perspektivet mänskliga rättigheter i verksamheten - särskilt vad gäller de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Länsstyrelserna kan vid behov samråda med Justitiedepartementet under genomförandet.

Internationellt utvecklingssamarbete

39. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län skall arbeta för att stärka Barentssamarbetet. Stöd för verksamheten kan sökas hos Sida. Närmare riktlinjer för Sidas hantering av stödet kommer att fattas i separata regeringsbeslut.

Folkhälsa

40. Länsstyrelserna skall med stöd av Statens folkhälsoinstitut identifiera sin roll inom folkhälsoområdet med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes - och verksamhetsgrensnivå samt redovisa insatser som görs och planeras inom sitt ansvarsområde och som bidrar till att det övergripande folkhälsomålet och målen inom de elva målområdena (prop. 2002/03:35) kan nås. Redovisning skall ske till regeringen (Socialdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 29 december 2006.Uppdraget gäller ej länsstyrelserna i Stockholms, Kalmar, Skåne, Värmlands, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län.

41. Länsstyrelsen i Jämtlands län skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom tre av sina verksamhetsområden. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena som är relevanta för myndighetens verksamhet. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 28 december 2007.

Landsbygdspolitik och Livsmedelspolitik

42. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län som samordningsansvariga i respektive samordningsregion skall lämna en skriftlig rapport till Jordbruksverket senast den 1 februari 2006 respektive den 1 februari 2007. Av rapporten skall framgå:
- vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,
- vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. mot bakgrund av servicen till brukarna,
- förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,
- ekonomiska samordningsvinster under 2005 respektive 2006,
- erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

Miljöpolitik

43. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (Fjälldelegationen) skall utreda omfattningen av användningen av terrängfordon i fjällområdet. Utredningen skall omfatta körning både på snötäckt mark och barmark. Länsstyrelserna skall redovisa uppdraget till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 30 juni 2007.

44. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (Fjälldelegationen) skall i samverkan med Naturvårdsverket, Sametinget och övriga berörda, ta fram program för genomförandet av bl.a. de åtgärder som Naturvårdsverket föreslår i sin rapport nr 4845 Barmarkskörning på kalfjäll. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 31 mars 2007.

45. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i samråd med Sametinget och efter samråd med övriga berörda myndigheter utreda förutsättningar och kostnader för att så långt möjligt förbättra de ekologiska förutsättningarna för naturligt förekommande arter i och vid reglerade vatten i fjällområdet i respektive län. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 31 oktober 2007.

46. Enligt delmålet om skydd av marina miljöer och kust- och skärgårdsområden under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård (prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48) skall senast år 2005 ytterligare fem, och senast år 2010 därutöver ytterligare fjorton marina områden, vara skyddade som naturreservat och tillsammans utgöra ett representativt nätverk av marina naturtyper.

Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län skall vidta erforderliga åtgärder för att målet skall nås. Länsstyrelserna skall efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket kartlägga de mest skyddsvärda marina områdena i varje län och utifrån denna kunskap, samt med stöd av miljöbalken, inrätta ytterligare sammanlagt fjorton marina naturreservat senast år 2010. Reservaten skall vara fördelade längs hela kusten och spegla den variationsrikedom som finns. I de marina naturreservaten skall de regleringar av fisket som bedöms som nödvändiga från bevarandesynpunkt för respektive område genomföras med stöd av fiskerilagen.

För att fiskets samlade effekter på biologisk mångfald inom olika väsentliga ekosystem skall kunna fastläggas bör inrättandet av reservaten samordnas med den etablering av områden med totalt fiskeförbud som Fiskeriverket har i uppdrag att genomföra.

En lägesredovisning skall lämnas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 28 september 2007.

47. Enligt delmålet om begränsning av buller och andra störningar från båttrafik under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård (prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48) skall senast år 2010 buller och andra störningar från båttrafik vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden.

Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län skall vidta erforderliga åtgärder för att målet skall nås. Länsstyrelserna skall efter samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket utarbeta en handlingsplan som anger vilka insatser som krävs och när dessa skall genomföras för att målet om begränsning av buller och andra störningar från båttrafik skall nås inom utsatt tid. En samlad redovisning skall lämnas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 31 januari 2007.

48. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i samråd med vattenmyndigheterna och efter samråd med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Boverket utreda och lämna förslag till hur ett system för regional och lokal samordning och samverkan i kustnära områden kan utvecklas inom ramen för vattendistrikten. Syftet är att åstadkomma ett breddat aktivt deltagande av berörda intressenter i alla planerings- och beslutsprocesser som berör bevarande och nyttjande av havsmiljön. Det internationella samarbetet bör beaktas. Regeringens skrivelse En nationell strategi för havsmiljön (skr. 2004/05:173), kapitel 7 Samordnad planering och förvaltning av havet skall utgöra utgångspunkt för arbetet. En samlad redovisning skall lämnas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 28 september 2007.

49. Länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas och Västerbottens län skall bedriva ett arbete med att utveckla regionala landskapsstrategier. Arbetet bör genomföras med utgångspunkt i vad regeringen anför i prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag, framför allt avsnitt 21.4.3, samt med utgångspunkt från delmålet om hållbart nyttjande under miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Syftet med uppdraget är att pröva regionala landskapsstrategier som ett nytt förhållnings- och arbetssätt för att uppnå bevarande och hållbart brukande av naturresurser utifrån en helhetssyn på landskapsnivå. Tyngdpunkten bör ligga på att utveckla arbetsformer och process. Arbetet kan utföras i lämplig del av länet. Följande utgångspunkter skall gälla: en bra balans mellan bevarandeaspekter respektive nyttjande, en helhetssyn på landskapet, involvering av olika berörda sektorer liksom av kommuner och regionala organ. Ekologiska landskapsplaner, i första hand för landskapsavsnitt med höga natur- och kulturmiljövärden i ett nationellt perspektiv, kan vara ett instrument som används integrerat i arbetet. Uppdraget skall genomföras i en öppen process där markägare och övriga representanter från jord- och skogsbruket samt andra berörda organisationer och intressenter inbjuds att delta. Arbetet bör i relevanta delar utnyttja resultat från det arbete som sker i syfte att nå måluppfyllelse av delmål 3 om hållbart nyttjande, under miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Erfarenheterna från arbetet i ovanstående län avses ligga till grund för regeringens ställningstagande om eventuellt fortsatt arbete med regionala landskapsstrategier. Erfarenheterna bör även utgöra underlag för Naturvårdsverkets uppdrag om generell vägledning för arbete med regionala landskapsstrategier. Länsstyrelserna bör därför vid genomförandet ha löpande kontakt med Naturvårdsverket och andra berörda centrala myndigheter samt med andra relevanta aktörer inom näringar och vetenskapssamhället, exempelvis Kungl. skogs- och lantbruksakademin, KSLA. Redovisningen av uppdraget skall därför fokusera på vunna erfarenheter av arbetet och belysa för- och nackdelar. Ekonomiska och andra konsekvenser skall bedömas och redovisas. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 20 december 2007.

50. Länsstyrelserna i Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Jämtlands och Norrbottens län skall ta fram länsvisa program för hur natur- och kulturturismen, som ett led i arbetet med regional utveckling, kan utvecklas i länet. Respektive länsstyrelse skall utreda möjligheterna till att naturvård och arbetet med kulturarvet och utveckling av natur- och kulturturism ömsesidigt kan stödja varandra. Med detta som bas skall varje länsstyrelse ta fram länsvisa program för hur natur- och kulturturismen kan utvecklas i länet. Avsikten med de länsvisa programmen är bl.a. att visa hur skyddade områden och andra natur- och kulturvärden kan och bör nyttjas för hållbar natur- och kulturturism. Länsstyrelserna skall i arbetet särskilt utgå från vad regeringen anför i skrivelsen En samlad naturvårdspolitik (skr. 2001/02:173), propositionen En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring (prop. 2004/05:56) samt propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150). Länsstyrelsen skall vidare beakta prioriteringarna i det regionala tillväxtprogrammet. I län med regionalt självstyrelseorgan eller kommunalt samverkansorgan skall programmen tas fram i nära samverkan med dessa.

Programmen bör bl.a. belysa följande:

- beskrivning och analys av framgångsfaktorer respektive eventuella hinder för att utveckla natur- och kulturturismen,

- förutsättningarna, särskilt vad gäller utbildnings- och fortbildningsbehov och marknadsrelaterade aspekter,

- tillgången på och arbetsmarknad för kvalificerade natur- och kulturmiljöguider, samt

- beskrivning av hur natur- och kulturturismen kan och bör utvecklas vidare i länet.

Programmen bör i första hand utgå från en tidshorisont som motsvarar de närmaste fem till tio åren.

Programmen skall tas fram i nära samverkan med turistnäringen i länet och i synnerhet med aktörer inom denna som fokuserar på natur- och kulturturism. Samverkan bör även ske med kommuner, företrädare för mark- och vattenägare, brukare och andra mark- och vattenanvändare samt andra relevanta aktörer i länet. Även olika intresseorganisationer bör ges möjlighet att medverka i arbetet. I mån av behov kan samverkan ske med angränsande län.

Länsstyrelserna skall redovisa uppdraget till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 20 december 2007.

Kulturpolitik

51. Länsstyrelserna i Stockholms, Jönköpings, Skåne, Örebro, Jämtlands och Norrbottens län skall i en omvärldsanalys redovisa förändringar och tendenser i samhället som är av särskild betydelse för det regionala kulturmiljöarbetets utveckling. Redovisningen skall lämnas till Riksantikvarieämbetet senast den 1 juli 2006.

Bostadspolitik

52. Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Värmlands och Gävleborgs län skall med ett helhetsperspektiv delta i arbetet med "Det goda samtalet om hållbart samhällsbyggande" som bedrivs inom ramen för Bygga/bo-dialogens överenskommelse. Erfarenheterna från dialogen skall rapporteras till Bygga/bo-dialogens sekretariat vid Boverket senast den 31 oktober 2006.

IT, elektronisk kommunikation och post

53. Länsstyrelserna skall bistå Post- och telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att redovisa hur utbyggnaden av IT-infrastrukturen fortskrider i enlighet med de riktlinjer som PTS utarbetat i samråd med länsstyrelserna och andra berörda intressenter. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

54. Länsstyrelserna skall redovisa erfarenheter av arbetet med IT-infrastrukturstöden till kommunerna. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

55. Länsstyrelserna skall redovisa utfall av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna, dvs. storleken på de belopp som anmälts till Skatteverket att krediteras kommunernas skattekonton. Länsstyrelserna skall senast den 22 februari 2006 och den 19 juli 2006 till NUTEK lämna en redovisning avseende utfallet samt en prognos för utfallet för 2006 och 2007. Redovisningen skall lämnas enligt anvisningar från NUTEK. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

56. Länsstyrelserna skall nedanstående datum till NUTEK lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 2006-2007 gällande anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (utg.omr. 22) enligt anvisningar från NUTEK.
- den 12 januari 2006 per den 31 december 2005,
- den 1 mars 2006 per den 31 januari 2006,
- den 25 april 2006 per den 31 mars 2006,
- den 14 augusti 2006 per den 30 juni 2006 och
- den 24 oktober 2006 per den 30 september 2006.
Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne, och Västra Götalands län.

Regional utvecklingspolitik

57. Länsstyrelser i län utan självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall, i egenskap av huvudansvariga för regionala tillväxtprogram (RTP), inhämta uppgifter om medfinansiering avseende 2005 från berörda aktörer. Av redovisningen skall framgå hur övriga aktörer inom programmen bidragit till medfinansiering av olika delar i RTP. Det skall också framgå vilket eller vilka av länsstyrelsens anslag inom olika utgiftsområden som utnyttjats inom ramen för RTP samt beslutade och utbetalda belopp. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelsen och som använts i RTP för medfinansiering skall även redovisas för respektive anslag. Länsstyrelserna skall medverka i NUTEK:s uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av RTP samt redovisa det regionala systemet för uppföljning av RTP. Länsstyrelserna skall redovisa uppgifterna till NUTEK enligt närmare anvisningar från verket.

58. Länsstyrelser i län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall vid förfrågan från länens programansvariga (för RTP) redovisa beslutade och utbetalade belopp samt vilket eller vilka av myndighetens anslag som utnyttjats inom ramen för RTP avseende 2005. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelser och som använts i RTP för medfinansiering skall redovisas för respektive anslag. Länsstyrelserna skall bistå NUTEK med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från myndigheten.

59. Länsstyrelsen i Gävleborgs län skall redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationer genomförs för programperioden 2000-2006 för strukturfonderna.

60. Länsstyrelserna i län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall särredovisa de medel som erhållits från det under utgiftsområde 19 upptagna anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för medfinansiering av bidrag avseende företagsstöd i samband med utbetalning från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Därutöver skall den del som i detta sammanhang utbetalats från länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 33:5 redovisas i not till balansräkning.

61. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter för beslutade projekt redovisa fördelningen av finansieringen för kommuner, landsting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter och effekter på företagandet, fördelat på kvinnor och män, av strukturfondsprogrammen redovisas. Redovisningen skall göras till NUTEK senast den 22 februari 2006, den 2 juni 2006 och den 19 oktober 2006.

62. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott skall särredovisas. Därutöver skall prognoser lämnas för inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2000-2006. Prognoserna skall sträcka sig till och med år 2008.

Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen skall göras till NUTEK, i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket, senast den 22 februari 2006, den 2 juni 2006 och den 19 oktober 2006. För program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden skall utgiftsprognoser dessutom redovisas till NUTEK senast den 2 januari och den 14 augusti 2006.

63. Länsstyrelserna i län med samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan skall redovisa hur de inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (utg.omr. 19) har prioriterat projekt som bidrar till att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som regionala förutsättningar beaktas. Länsstyrelserna skall särskilt redogöra för projekt som fått bidrag fördelat på kategorierna samordning av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, jämställdhetsinsatser samt insatser för samordnade servicelösningar i glesbygd.

64. Länsstyrelsen i Västernorrlands län skall, tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, samordna insatser som främjar ett erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom arbetet med kommersiell service. Arbetet skall ske i samråd med Konsumentverket.

Transportpolitik

65. Länsstyrelsen i Västmanlands län skall efter samråd med övriga länsstyrelser lämna underlag till Vägverket för fastställande av framtida avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Redovisningen skall lämnas senast den 1 april 2006 i enlighet med den struktur som Vägverket fastställer. Kostnadsuppgifterna i underlaget skall vara samordnade för samtliga länsstyrelser.

66. Länsstyrelsen i Västmanlands län skall i samråd med övriga länsstyrelser lämna förslag på hur länsstyrelsernas ärendehantering på körkortsområdet kan bli mer enhetlig och mer kostnadseffektiv.

Arbetsmarknadspolitik

67. Länsstyrelsen i Jämtlands och Norrbottens län skall redovisa erfarenheter i projektverksamheten i EU:s strukturfondsprogram Mål 1 (Socialfonden), med särskild tonvikt på insatser av Mål 3-karaktär, som kan bidra till att utveckla den nationella politiken och verksamheten. Länsstyrelsen skall i detta sammanhang även redovisa framkomna resultat i arbetet för att ta till vara erfarenheterna av berörda insatser inom Mål 1. I det fall myndigheterna bedömer det lämpligt kan redovisningen samordnas med motsvarande redovisning för Mål 3 av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet). Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2006.

Regional samhällsorganisation

68. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i samverkan med Sametinget och Jordbruksverket planera hur den föreslagna överflyttningen av arbetsuppgifter och resurser relaterade till rennäringsadministrationen bör genomföras per den 1 januari 2007, under förbehåll av riksdagens godkännande. Uppdragets mål är att maximera kunskapsöverföringen samt att minimera kostnader relaterade till flytten. En konsekvensanalys av ekonomiska och personella förändringar bör göras inom ramen för uppdraget. Uppdraget skall redovisas gemensamt av de samverkande myndigheterna till regeringen (Jordbruksdepartementet )senast den 30 september 2006.

69. Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, Gotlands, Skåne, Hallands,Värmlands, Västmanlands, Gävleborgs och Norrbottens län skall upprätta en handlingsplan enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Handlingsplanen skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om någon länsstyrelse vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall länsstyrelsen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar länsstyrelsen - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall länsstyrelsen lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2007.

70. Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall efter samråd med några kommuner i länet lämna förslag på hur man kan minska antalet tillsynsbesök hos företagare genom en förbättrad samordning inom kommunernas förvaltningar för t.ex. miljötillsyn, livsmedelstillsyn, djurtillsyn och EU-kontroller. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Jordbruksdepartementet) senast den 15 maj 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

32:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län257 734
ap.1Stockholms län (ram)257 734
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län78 044
ap.2Uppsala län (ram)78 044
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län75 772
ap.3Södermanlands län (ram)75 772
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län105 062
ap.4Östergötlands län (ram)105 062
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län97 025
ap.5Jönköpings län (ram)97 025
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län81 112
ap.6Kronobergs län (ram)81 112
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län80 702
ap.7Kalmar län (ram)80 702
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län53 767
ap.8Gotlands län (ram)53 767
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län64 863
ap.9Blekinge län (ram)64 863
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län221 777
ap.10Skåne län (ram)221 777
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län78 964
ap.11Hallands län (ram)78 964
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län312 101
ap.12Västra Götalands län (ram)312 101
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län96 450
ap.13Värmlands län (ram)96 450
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län88 489
ap.14Örebro län (ram)88 489
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län79 746
ap.15Västmanlands län (ram)79 746
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län97 069
ap.16Dalarnas län (ram)97 069
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län98 485
ap.17Gävleborgs län (ram)98 485
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län102 608
ap.18Västernorrlands län (ram)102 608
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län90 360
ap.19Jämtlands län (ram)90 360
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län109 202
ap.20Västerbottens län (ram)109 202
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län131 445
ap.21Norrbottens län (ram)131 445
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 030
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 030

Villkor för anslag 32:1

ap.1 Stockholms län

I anslagsposten ingår 15 140 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 36 tjänster.

 

ap.2 Uppsala län

I anslagsposten ingår 4 590 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 11 tjänster.

ap.3 Södermanlands län

I anslagsposten ingår 3 430 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 8 tjänster.

ap.4 Östergötlands län

I anslagsposten ingår 6 740 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 16 tjänster.

För 2006 skall Länsstyrelsen i Östergötlands län betala 600 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Östsam) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Östergötlands län har en överenskommelse med Regionförbundet Östsam i vilken det framgår att Regionförbundet Östsam kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2006 till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Östsam mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 4.

ap.5 Jönköpings län

I anslagsposten ingår 4 310 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 10 tjänster.

För 2006 skall Länsstyrelsen i Jönköpings län betala 1 800 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Jönköpings län) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Jönköpings län har en överenskommelse med Regionförbundet Jönköpings län i vilken det framgår att Regionförbundet Jönköpings län kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2006 till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Jönköpings län mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 5.

ap.6 Kronobergs län

I anslagsposten ingår 5 090 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 12 tjänster.

Länsstyrelsen i Kronobergs län skall under 2006 svara för kostnader som har samband med regleringen av sjön Åsnen.

ap.7 Kalmar län

I anslagsposten ingår 3 430 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 8 tjänster.

Länsstyrelsen i Kalmar län erhåller för 2006 i anslagsposten 60 000 kronor för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Efter beslut i landshövdingemötet representerar landshövdingen i Kalmar län de svenska landshövdingarna. Avrapportering görs till Finansdepartementet och till landshövdingemötet.

ap.8 Gotlands län

I anslagsposten ingår 4 970 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 12 tjänster.

 

ap.9 Blekinge län

I anslagsposten ingår 3 810 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 9 tjänster.

För 2006 skall Länsstyrelsen i Blekinge län betala 1 200 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Blekinge) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Blekinge län har en överenskommelse med Region Blekinge i vilken det framgår att Region Blekinge kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2006 till Länsstyrelsen i Blekinge län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall föra de medel de erhåller från Region Blekinge mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 9.

ap.10 Skåne län

I anslagsposten ingår 12 600 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 30 tjänster.

ap.11 Hallands län

I anslagsposten ingår 5 090 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 12 tjänster.

 

ap.12 Västra Götalands län

I anslagsposten ingår 18 180 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 43 tjänster.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhåller för 2006 i anslagsposten 600 000 kronor för ett länsstyrelsegemensamt tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) inom miljöbalken samt 9 000 000 kronor för länsstyrelsegemensamma utvecklingsprojekt.

ap.13 Värmlands län

I anslagsposten ingår 4 700 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 11 tjänster.

ap.14 Örebro län

I anslagsposten ingår 3 430 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 8 tjänster.

ap.15 Västmanlands län

I anslagsposten ingår 3 430 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 8 tjänster.

ap.16 Dalarnas län

I anslagsposten ingår 5 470 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 13 tjänster.

För 2006 skall Länsstyrelsen i Dalarnas län betala 3 600 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Dalarna) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Dalarnas län har en överenskommelse med Region Dalarna i vilken det framgår att Region Dalarna kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2006 till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall föra de medel de erhåller från Region Dalarna mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 16.

ap.17 Gävleborgs län

I anslagsposten ingår 7 510 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 18 tjänster.

ap.18 Västernorrlands län

I anslagsposten ingår 3 430 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 8 tjänster.

ap.19 Jämtlands län

I anslagsposten ingår 5 090 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 12 tjänster.

ap.20 Västerbottens län

I anslagsposten ingår 5 090 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 12 tjänster.

ap.21 Norrbottens län

I anslagsposten ingår 5 470 000 kronor för den arbetsmarknadspolitiska satsningen som skall underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling, vilket motsvarar 13 tjänster.

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

 

32:2

Kommunala samverkansorgan m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 789
ap.5Regionförbundet i Uppsala län (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 789
ap.6Regionförbundet Östsam (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län6 638
ap.1Regionförbundet i Kalmar län (ram)6 638
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län3 508
ap.2Gotlands kommun (ram)3 508
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län1 789
ap.7Region Blekinge (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län5 542
ap.3Skåne läns landsting (ram)5 542
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län1 789
ap.8Region Halland (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län9 458
ap.4Västra Götalands läns landsting (ram)9 458
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 386
ap.9Region Dalarna (ram)2 386
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län1 789
ap.10Regionförbundet Sörmland (ram)1 789

Villkor för anslag 32:2

ap.1 Regionförbundet i Kalmar län

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Kalmar län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Kalmar län.

ap.2 Gotlands kommun

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Gotlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Gotlands kommun.

ap.3 Skåne läns landsting

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Skåne län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Skåne läns landsting.

ap.4 Västra Götalands läns landsting

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Västra Götalands läns landsting.

ap.5 Regionförbundet i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Uppsala län.

ap.6 Regionförbundet Östsam

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Östsam med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet Östsam.

ap.7 Region Blekinge

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Blekinge.

ap.8 Region Halland

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Hallands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Halland.

ap.9 Region Dalarna

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Dalarna.

ap.10 Regionförbundet Sörmland

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Sörmland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet Sörmland.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
32:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.17 7323 %0
ap.22 3413 %0
ap.32 2733 %0
ap.43 1523 %0
ap.52 9113 %0
ap.62 4233 %0
ap.72 4213 %0
ap.81 6133 %0
ap.91 9463 %0
ap.106 6533 %0
ap.112 3693 %0
ap.129 3633 %0
ap.132 8943 %0
ap.142 6553 %0
ap.152 3923 %0
ap.162 9123 %0
ap.172 9553 %0
ap.183 0783 %0
ap.192 7113 %0
ap.203 2763 %0
ap.213 9433 %0
ap.2261Allt0
32:2 Kommunala samverkansorgan m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/apAnslagstyp
32:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.23ram
32:2 Kommunala samverkansorgan m.m.
ap.11obetecknat

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-255 554
2006-02-255 554
2006-03-255 554
2006-04-255 554
2006-05-255 554
2006-06-255 554
2006-07-255 554
2006-08-255 554
2006-09-255 554
2006-10-255 554
2006-11-255 554
2006-12-255 558
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.9Blekinge län
32:2 ap.7Region Blekinge
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 287
2006-02-258 287
2006-03-258 287
2006-04-258 287
2006-05-258 287
2006-06-258 287
2006-07-258 287
2006-08-258 287
2006-09-258 287
2006-10-258 287
2006-11-258 287
2006-12-258 298
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.16Dalarnas län
32:2 ap.9Region Dalarna
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-254 772
2006-02-254 772
2006-03-254 772
2006-04-254 772
2006-05-254 772
2006-06-254 772
2006-07-254 772
2006-08-254 772
2006-09-254 772
2006-10-254 772
2006-11-254 772
2006-12-254 783
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.8Gotlands län
32:2 ap.2Gotlands kommun
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 207
2006-02-258 207
2006-03-258 207
2006-04-258 207
2006-05-258 207
2006-06-258 207
2006-07-258 207
2006-08-258 207
2006-09-258 207
2006-10-258 207
2006-11-258 207
2006-12-258 208
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-256 729
2006-02-256 729
2006-03-256 729
2006-04-256 729
2006-05-256 729
2006-06-256 729
2006-07-256 729
2006-08-256 729
2006-09-256 729
2006-10-256 729
2006-11-256 729
2006-12-256 734
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.11Hallands län
32:2 ap.8Region Halland
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-257 530
2006-02-257 530
2006-03-257 530
2006-04-257 530
2006-05-257 530
2006-06-257 530
2006-07-257 530
2006-08-257 530
2006-09-257 530
2006-10-257 530
2006-11-257 530
2006-12-257 530
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 085
2006-02-258 085
2006-03-258 085
2006-04-258 085
2006-05-258 085
2006-06-258 085
2006-07-258 085
2006-08-258 085
2006-09-258 085
2006-10-258 085
2006-11-258 085
2006-12-258 090
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-257 278
2006-02-257 278
2006-03-257 278
2006-04-257 278
2006-05-257 278
2006-06-257 278
2006-07-257 278
2006-08-257 278
2006-09-257 278
2006-10-257 278
2006-11-257 278
2006-12-257 282
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.7Kalmar län
32:2 ap.1Regionförbundet i Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-256 731
2006-02-256 731
2006-03-256 731
2006-04-256 731
2006-05-256 731
2006-06-256 731
2006-07-256 731
2006-08-256 731
2006-09-256 813
2006-10-256 813
2006-11-256 813
2006-12-256 825
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2510 953
2006-02-2510 953
2006-03-2510 953
2006-04-2510 953
2006-05-2510 953
2006-06-2510 953
2006-07-2510 953
2006-08-2510 953
2006-09-2510 953
2006-10-2510 953
2006-11-2510 953
2006-12-2510 962
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2518 942
2006-02-2518 942
2006-03-2518 942
2006-04-2518 942
2006-05-2518 942
2006-06-2518 942
2006-07-2518 942
2006-08-2518 942
2006-09-2518 942
2006-10-2518 942
2006-11-2518 942
2006-12-2518 957
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.10Skåne län
32:2 ap.3Skåne läns landsting
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2521 477
2006-02-2521 477
2006-03-2521 477
2006-04-2521 477
2006-05-2521 477
2006-06-2521 477
2006-07-2521 477
2006-08-2521 477
2006-09-2521 477
2006-10-2521 477
2006-11-2521 477
2006-12-2521 487
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-256 463
2006-02-256 463
2006-03-256 463
2006-04-256 463
2006-05-256 463
2006-06-256 463
2006-07-256 463
2006-08-256 463
2006-09-256 463
2006-10-256 463
2006-11-256 463
2006-12-256 468
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.3Södermanlands län
32:2 ap.10Regionförbundet Sörmland
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-256 652
2006-02-256 652
2006-03-256 652
2006-04-256 652
2006-05-256 652
2006-06-256 652
2006-07-256 652
2006-08-256 652
2006-09-256 652
2006-10-256 652
2006-11-256 652
2006-12-256 661
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.2Uppsala län
32:2 ap.5Regionförbundet i Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 037
2006-02-258 037
2006-03-258 037
2006-04-258 037
2006-05-258 037
2006-06-258 037
2006-07-258 037
2006-08-258 037
2006-09-258 037
2006-10-258 037
2006-11-258 037
2006-12-258 043
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-259 100
2006-02-259 100
2006-03-259 100
2006-04-259 100
2006-05-259 100
2006-06-259 100
2006-07-259 100
2006-08-259 100
2006-09-259 100
2006-10-259 100
2006-11-259 100
2006-12-259 102
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 550
2006-02-258 550
2006-03-258 550
2006-04-258 550
2006-05-258 550
2006-06-258 550
2006-07-258 550
2006-08-258 550
2006-09-258 550
2006-10-258 550
2006-11-258 550
2006-12-258 558
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-256 645
2006-02-256 645
2006-03-256 645
2006-04-256 645
2006-05-256 645
2006-06-256 645
2006-07-256 645
2006-08-256 645
2006-09-256 645
2006-10-256 645
2006-11-256 645
2006-12-256 651
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2526 796
2006-02-2526 796
2006-03-2526 796
2006-04-2526 796
2006-05-2526 796
2006-06-2526 796
2006-07-2526 796
2006-08-2526 796
2006-09-2526 796
2006-10-2526 796
2006-11-2526 796
2006-12-2526 803
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.12Västra Götalands län
32:2 ap.4Västra Götalands läns landsting
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-257 374
2006-02-257 374
2006-03-257 374
2006-04-257 374
2006-05-257 374
2006-06-257 374
2006-07-257 374
2006-08-257 374
2006-09-257 374
2006-10-257 374
2006-11-257 374
2006-12-257 375
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 904
2006-02-258 904
2006-03-258 904
2006-04-258 904
2006-05-258 904
2006-06-258 904
2006-07-258 904
2006-08-258 904
2006-09-258 904
2006-10-258 904
2006-11-258 904
2006-12-258 907
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.4Östergötlands län
32:2 ap.6Regionförbundet Östsam

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Körkortsadministration-6 634-4 24148 90152 404-3 503-14 378
Lantbruk (förprövning djurstallar m.m.)-3 149-3 5205 4658 901-3 436-10 105
Tillsyn pantbanker-103140143-3-10
Rationaliseringsintyg000000
Registreringsavgift för jaktområden-55-9828151 760-945-1 982
Alkolås-3822542 4932 549-56-184
Animaliska biprodukter0-3135138-3-6
Prövning av ansökan om handledarskap enl. 4 kap. 8§ körkortsförordningen (1998:980)000000
Summa-10 230-8 48957 94965 895-7 946-26 665
Uppdragsverksamhet
Int. enl. 4§ avgiftsförordningen000000
Övrig uppdragsverksamhet5 406-54414 73415 240-5064 356
Summa5 406-54414 73415 240-5064 356
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322001250125125
Expeditions- och ansökningsavgifter25110019 225019 22519 225
Miljöskyddsavgift25370092 431092 43192 431
Sanktionsavgifter m.m.2714005 55705 5575 557
Återbetalning av lån avseende såddfinansiering4132006006060
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136001670167167
Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier4138005055
Återbetalning av lån avseende såddfinansiering4132006500650650
Täktavgift25390015 230015 23015 230
Övriga offentligrättsliga avgifter25520012 673012 67312 673
Övriga inkomster av statens verksamhet2811007 44207 4427 442
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137001680168168
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006641200284 9100284 910284 910
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000–20066312001 185 30001 185 3001 185 300
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–200661220045 000045 00045 000
Lotteriavgifter9455007290729729
Anställningsstöd9711003603636
Summa001 669 70801 669 7081 669 708
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet är att avgiftsintäkterna enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) skall finansiera kostnaderna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som disponeras 2006 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2004 avser ackumulerat utfall. Utfärdande av rationaliseringsintyg utgör ingen offentligrättslig verksamhet utan skall redovisas under övrig uppdragsverksamhet. Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) skall inte ingå i tabellen.

1. Verksamhetens intäkter och kostnader skall inte redovisas mot anslag utan disponeras av respektive länsstyrelse. Intäkterna skall redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning skall en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgifterna tas in av Vägverket som månadsvis till respektive länsstyrelse skall utbetala medel för den del av ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av bilaga åtta framgår länsstyrelsernas del av avgifterna för aktuella ärendetyper.

3. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

4. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189).

5. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

6. Avgiftsinkomster enligt 12 § förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. som avser animaliska biprodukter får disponeras av länsstyrelserna.

7. Avgiftsinkomster enligt förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m. får disponeras av länsstyrelserna under försöksperioden.

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2006 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Länsstyrelsen i Gotlands län får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar, enligt villkoren för de under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslagen 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader samt 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m., under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).

Länsstyrelsen i Jönköpings län får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för program godkända av Europeiska kommissionen inom de s.k. Innovativa åtgärderna (kapitel IV Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna), under tiden tills slutlig utbetalning erhållits från ERUF.

För återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 3. För flertalet tabeller anges att redovisning endast behövs för 2006, vilket innebär ett undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Undantag görs också från 3 kap. 2 §, första stycket, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Kronobergs och Västmanlands län undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap.1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m.

Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av, om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en sammanlagd låneram på 199 450 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6.

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas sammanlagda kreditutrymme på räntekontona är 188 890 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. Av den räntekontokredit Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar avser 1 000 000 kronor Rederinämndens verksamhet. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag.

Medel som deponeras hos en länsstyrelse skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) skall bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna skall på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet skall kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften skall tillämpas på länsstyrelserna under 2006 avseende rennäringsdelegationerna m.m., kategori D.

Ersättning skall lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden skall belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot/ersättare är bosatt.

Övriga delegationer reglereras i särskild ordning.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften skall tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mats Kryhl
Kopia till

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, SB
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Statskontoret
Valmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Handikappombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Fiskeriverket
Sametinget
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Konkurrensverket
Skogsstyrelsen
Glesbygdsverket
Statens energimyndighet
Integrationsverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Regionförbundet i Uppsala län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet i Jönköpings län
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Region Blekinge
Skåne läns landsting
Region Halland
Västra Götalands läns landsting
Region Dalarna
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, ESA
Finansdepartementet, F
Finansdepartementet, SMS