Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 32

2006-12-21
N2006/11017/RUT
N2006/8994/RUT
N2006/11946/RUT(delvis)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr.2006/07:64)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Ramanslag 980 000 000 kronor

Anslaget och bemyndigandet disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 1), Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 2), Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 3), Länsstyrelsen i Gävleborgs län (anslagspost 4), Länsstyrelsen i Örebro län (anslagspost 5), Länsstyrelsen i Jönköpings län (anslagspost 6) och Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 7).

Villkor

Anslagspost 1-7

- Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA, Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.

- De regionala tillväxtprogrammen skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

- Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Mål 1 Norra Norrland

02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Sverige Norge

03 Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia

04 Mål 2 Norra

05 Mål 2 Västra och gemenskapsinitiativet Urban II

06 Mål 2 Södra och Öarna

07 Interreg IIIA Öresundsregionen

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS (och senare NYPS när detta blir tillgängligt) skall ske senast tre veckor efter fattat beslut.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling49 000
ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (ram)49 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län111 000
ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram)111 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län115 000
ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram)115 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län176 000
ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram)176 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län236 000
ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram)236 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län37 000
ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram)37 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län256 000
ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram)256 000

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.112 800Allt0
ap.211 800Allt0
ap.31 850Allt0
ap.48 800Allt0
ap.55 750Allt0
ap.65 550Allt0
ap.72 450Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.760 00053 3212 8682009
ap.65 0001 702922009
ap.560 00043 8162 3572009
ap.4100 00088 9674 7852009
ap.2100 00087 3854 7002009
ap.35 0001 9721062009
ap.1100 00094 6635 0922009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
David Källström
Likalydande till

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Örebro län
Verket för näringslivsutveckling
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Jordbruksdepartementet/ML
Jordbruksdepartementet/SAU
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Marknadsdomstolen
Gotlands kommun