Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
19

2006-12-14
Ju2006/10278/D(delvis) Ju2006/9214/D Ju2006/9006/D
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:38).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 326
ap.4Investeringsbidrag (ram)23 500
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)4 826
ap.6Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer (ram)4 000

Villkor för anslag 30:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och handikappanpassning i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.6 Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer

Medlen skall användas för bidrag till Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen skall användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd. Liksom tidigare skall bidragen till stor del användas för att nå ut till ungdomsgruppen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.40Allt0
ap.503 %0
ap.603 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
30:2 ap.130:2 ap.4100 %
30:2 ap.230:2 ap.6100 %
30:2 ap.330:2 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Mattias Ludvigsson
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/KR
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar