Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 33

2006-12-21
N2006/11018/RUT
N2006/11946/RUT(delvis)
Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr. 2006/07:64)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013

Ramanslag 300 000 000 kronor

Anslaget och bemyndigandet disponeras av regeringen (anslagspost 1). Regeringen avser återkomma till Verket för näringslivsutveckling (Nutek) för senare fördelning av dispositionsrätten under 2007.

Villkor

- Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de regionala programmen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

- De regionala tillväxtprogrammen skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med de regionala programmen för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

- Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från EG:s regionalfond.  

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Nuteks datasystem STINS (och senare NYPS när detta blir tillgängligt) skall ske senast tre veckor efter fattat beslut.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:6

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av regeringen300 000
ap.1Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (ram)300 000

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.19 000Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.13 000 000900 0002 100 0002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
David Källström
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Jordbruksdepartementet/SAU
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Marknadsdomstolen
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götlands läns landsting
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Jönköpings län
Region Värmland
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbundet i Örebro län
Kommunalförbundet Södra Smålands kommuner och landsting