Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:52

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Ekumeniska Centret
172 99 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikTrossamfundStöd till trossamfund

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet.  

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Trossamfund

1.1.1.1

Verksamhetsgren Stöd till trossamfund

Mål

Målet för statens stöd till trossamfund är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Återrapportering

Samarbetsnämnden skall redovisa

 • efter vilka principer som bidragen har fördelats,
 • vilka åtgärder som vidtagits i syfte att tillförsäkra att bidragen används för avsett ändamål.

Redovisningen skall i tillämpliga delar göras per bidragsform (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag respektive projektbidrag).

För de olika formerna av bidrag skall därutöver redovisas:

 • för organisationsbidrag: hur bidrag har fördelats per trossamfund uttryckt i summa bidragsbelopp och per betjänad samt uppgift om antalet församlingar inom respektive trossamfund som har fått bidrag,
 • för verksamhetsbidrag: hur bidragen har fördelats på olika verksamheter,
 • för projektbidrag: hur bidragen har fördelats på och utbetalats till olika projekt.

En bedömning skall göras av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål och de villkor, bl.a. att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, som ställs upp för statens stöd till trossamfund. Redovisningen skall innehålla dels en sammanfattande bedömning, dels en bedömning per bidragsform.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Krisberedskapsplanering

Trossamfundens betydelse i samhällets krisberedskap framhålls allt oftare. Till skillnad från Svenska kyrkan, som har lång tradition att medverka i samhällets beredskapsplanering och krishantering, har övriga trossamfund tidigare saknat samordning av kompetens och resurser.

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall utveckla samordningen av krisberedskapsplaneringen på det lokala planet för trossamfund inom myndighetens ansvarsområde.

Återrapportering

Samarbetsnämnden skall senast den 1 oktober 2007 till Regeringskansliet redovisa hur arbetet med samordningsplaneringen fortgår och organiseras.

Regionalt utfall

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive för 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2007–2010

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 23 januari 2007
 • den 7 mars 2007
 • den 2 maj 2007
 • den 2 augusti 2007
 • den 30 oktober 2007

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund4 728
ap.1Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (ram)4 728

28:38

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund50 232
ap.1Stöd till trossamfund (ram)50 232

Villkor för anslag 28:38

ap.1 Stöd till trossamfund

 • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.
 • Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:37 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
ap.11423 %0
28:38 Stöd till trossamfund
ap.11 5073 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:38 Stöd till trossamfund
28:39 ap.1.128:38 ap.1100 %
28:39 ap.1.228:38 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:38 Stöd till trossamfund
ap.1.1ram
ap.1.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)150
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)364
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25394
2007-02-25394
2007-03-25394
2007-04-25394
2007-05-25394
2007-06-25394
2007-07-25394
2007-08-25394
2007-09-25394
2007-10-25394
2007-11-25394
2007-12-25394
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:37 ap.1Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Kerstin Östmark
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd