Socialdepartementet


Regeringsbeslut
10

2006-12-21
S2006/10212/SK(delvis)
S2006/2884/HS
S2006/8545/HS
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvård inklusive tandvårdKunskap

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Återrapportering

SBU skall inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård inklusive tandvård

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Mål 1: SBU skall sprida sina kunskapssammanställningar på sådant sätt att de får ett ökat genomslag inom den praktiska hälso- och sjukvården.

Mål 2: SBU skall bidra till att det internationella samarbetet inom utvärderingsområdet utvecklas.

Återrapportering

1. SBU skall kortfattat redovisa de utvärderingsprojekt som bedrivits under året och vilka rapporter som har färdigställts. Viktiga frågeställningar och resultat skall framgå, bl.a. vilka kostnader projekten medfört och till hur stor del de finansierats med externa medel. Även beslut om nya projekt skall redovisas.

SBU skall särskilt redovisa arbetet med Alert-programmet. Av återrapporteringen skall framgå hur många nya metoder som har utvärderats och om uppdateringar har gjorts av tidigare bedömningar samt vilka utvärderingar som pågår. SBU skall redovisa en bedömning av Alert-rapporternas användning inom hälso- och sjukvården.

SBU skall kortfattat redogöra för de olika åtgärder som myndigheten vidtagit för att få ett bra genomslag av kunskapssammanställningarna. Av redovisningen skall framgå vilka målgrupper informationen har riktats mot. SBU skall där så är möjligt redovisa genomslaget av verksamheten i den praktiska hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

SBU skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå ut med kunskaperna om evidensbaserad hälso- och sjukvård i de olika personalkategoriernas grund- och vidareutbildningar.

2. SBU skall redovisa hur det internationella arbetet har bedrivits och vad man har lyckats uppnå. Kostnader och intäkter för varje område inom det internationella arbetet skall särredovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SBU skall i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapportering

SBU skall redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i myndighetens kunskapsproduktion.

2. Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården skall planeras och utföras på ett sådant sätt att staten så långt möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen.

Återrapportering

SBU skall i samverkan med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden redovisa genomförda insatser för att nå målet.

3. SBU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

den 23 januari,

den 7mars,

den 2 maj,

den 2 augusti

den 30 oktober.

4

Uppdrag

1. SBU skall under året svara för kanslifunktionen för det internationella nätverket INAHTA. SBU skall redovisa vad uppdraget inneburit för arbetet vid myndigheten och vilka resurser det tagit i anspråk i form av arbetstid m.m. Myndigheten skall också särredovisa de intäkter och kostnader som är förenade med uppdraget. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2007.

2. SBU skall till Socialdepartementet redovisa pågående och planerade projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för 2006. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 28 februari 2007.

3. SBU skall utifrån internationella kunskapsöversikter om medicinska utvärderingar, utförda av systerorganisationer till SBU och av Cochrane Collaboration, redovisa hur sådana utvärderingar kan kvalitetsgranskas, kompletteras och göras tillgänglig för svensk hälso- och sjukvård. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2008, som en del av redovisningen av den s.k. Dagmaröverenskommelsen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:4

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering40 695
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)40 695

Villkor för anslag 13:4

ap.1 Statens beredning för medicinsk utvärdering

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 2213 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 391
2007-02-253 391
2007-03-253 391
2007-04-253 391
2007-05-253 391
2007-06-253 391
2007-07-253 391
2007-08-253 391
2007-09-253 391
2007-10-253 391
2007-11-253 391
2007-12-253 394
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:4 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SBU medges undantag från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Anders Lindgren
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting