Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:53

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 28:36
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:36 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

Regeringen uppdrar åt berörda myndigheter att i samband med årsredovisningen inkomma med en redovisning av anslagets användning, uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:36

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet9 410
ap.9Riksarkivet (ram)9 410
Disponeras av Riksantikvarieämbetet13 973
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)13 973
Disponeras av Statens kulturråd5 724
ap.7Statens kulturråd (ram)2 238
ap.13Ansvarsmuseerna (ram)3 486
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 096
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 096
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet6 175
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)6 175

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:36 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.7673 %0
ap.92823 %0
ap.104193 %0
ap.11333 %0
ap.121853 %0
ap.131053 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2591
2007-02-2591
2007-03-2591
2007-04-2591
2007-05-2591
2007-06-2591
2007-07-2591
2007-08-2591
2007-09-2591
2007-10-2591
2007-11-2591
2007-12-2595
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.11Institutet för språk och folkminnen
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25514
2007-02-25514
2007-03-25514
2007-04-25514
2007-05-25514
2007-06-25514
2007-07-25514
2007-08-25514
2007-09-25514
2007-10-25514
2007-11-25514
2007-12-25521
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 164
2007-02-251 164
2007-03-251 164
2007-04-251 164
2007-05-251 164
2007-06-251 164
2007-07-251 164
2007-08-251 164
2007-09-251 164
2007-10-251 164
2007-11-251 164
2007-12-251 169
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.10Riksantikvarieämbetet
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25784
2007-02-25784
2007-03-25784
2007-04-25784
2007-05-25784
2007-06-25784
2007-07-25784
2007-08-25784
2007-09-25784
2007-10-25784
2007-11-25784
2007-12-25786
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.9Riksarkivet
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25186
2007-02-25186
2007-03-25186
2007-04-25186
2007-05-25186
2007-06-25186
2007-07-25186
2007-08-25186
2007-09-25186
2007-10-25186
2007-11-25186
2007-12-25192
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.7Statens kulturråd
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Mari Granath Lagercrantz
Likalydande till

Naturhistoriska riksmuseet
Riksarkivet
Institutet för språk och folkminnen
Statens kulturråd
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet /BA
Finansdepartementet /ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksförbundet Sveriges museer