Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:45

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Slottsbacken 3
111 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet.  

Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

Resultatet skall redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Nå fler och nya besökare.

Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall redovisa:

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök,

 • åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik.

 

Mål 3

Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner.

Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda kontsnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2007-2010

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 23 januari 2007

 • den 7 mars 2007

 • den 2 maj 2007

 • den 2 augusti 2007

 • den 30 oktober 2007

4

Uppdrag

Besöksutveckling

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall till Statens kulturråd senast den 5 april, 5 juli och 5 oktober 2007 samt den 5 januari 2008 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna skall redovisas per museum och skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre.

 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras och analyseras med avseende på eventuella effekter av förändringar gällande entréavgifter.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet37 375
ap.5Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram)37 375

Villkor för anslag 28:27

ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Av anslagsposten skall minst 5 550 000 kronor användas för driften av verksamheten vid Stiftelsen Hallwylska museet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.51 1213 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 530
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 114
2007-02-253 114
2007-03-253 114
2007-04-253 114
2007-05-253 114
2007-06-253 114
2007-07-253 114
2007-08-253 114
2007-09-253 114
2007-10-253 114
2007-11-253 114
2007-12-253 121
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.5Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0012 025012 02512 025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall för barn och unga upp till 19 år ha fri entré till alla utställningar. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

 • entréer och visningar,
 • föreläsningar och annan publik verksamhet; verksamhet som riktas särskilt till barn och unga skall särredovisas,
 • butiksförsäljning,
 • konferensverksamhet,
 • avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen,
 • övrigt.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsorsmedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsorsmedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Mari Granath Lagercrantz
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer