Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:39

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Svenskt biografiskt lexikon
Box 12536
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Svenskt biografiskt lexikon
Riksdagen har beslutat om Svenskt biografiskt lexikons verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Svenskt biografiskt lexikon och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivFörmedling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Svenskt biografiskt lexikon är att ge ut publikationen Svenskt biografiskt lexikon och därigenom sprida kunskap om svensk personhistoria.

Övergripande verksamhetsmål


Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Svenskt biografiskt lexikons verksamhet.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Svenskt biografiskt lexikons verksamhet.  

Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkiv

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att med gällande vetenskaplig kvalitet ta fram material för publicering av minst ett band vart tredje år.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Ökad tillgänglighet till materialet för fler och nya grupper.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- vilka insatser som har gjorts för att marknadsföra myndighetens publikationer.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2007-2010

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 23 januari 2007

- den 7 mars 2007

- den 2 maj 2007

- den 2 augusti 2007

- den 30 november 2007

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:23

Svenskt biografiskt lexikon (Ramanslag)

Disponeras av Svenskt biografiskt lexikon4 389
ap.1Svenskt biografiskt lexikon (ram)4 389

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:23 Svenskt biografiskt lexikon
ap.11323 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)120
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)441
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Svenskt biografiskt lexikons räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25365
2007-02-25365
2007-03-25365
2007-04-25365
2007-05-25365
2007-06-25365
2007-07-25365
2007-08-25365
2007-09-25365
2007-10-25365
2007-11-25365
2007-12-25374
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenskt biografiskt lexikons disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:23 ap.1Svenskt biografiskt lexikon

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon får ta betalt för lexikonet. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katja Wahlsten
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartememtet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd