Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:35

2006-12-21
U2006/9499/BIA (delvis)
Statens konstråd
Box 45134
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designKonstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Information, pedagogik och utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens konstråd är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Statens konstråds verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Statens konstråds verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Statens konstråds verksamhet.  

Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

1.1.1.1

Verksamhetsgren Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Mål 1

I samverkan med statliga och andra fastighetsägare berika den gemensamma miljön med fast konst. Förvärv och placering av konst i samband med byggande för statlig verksamhet skall prioriteras. Vid konstsatsningar i offentliga miljöer som inte brukas av staten skall fast konst till bostadsområden samt till skolor och andra miljöer för barn och ungdom prioriteras. Kvalificerade uppdrag skall spridas till många konstnärer. Vissa förvärv skall göras hos ateljéer för textil konst.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk samt andra relevanta kategorier i förhållande till målet,

 • en kortfattad beskrivning av olika samarbetsformer och förvaltningsöverenskommelser,

 • vilka konstnärer som anlitats,

 • antal konstverk förvärvade hos ateljéer för textil konst, med angivande av kostnad per verk.

Mål 2

Tillgodose statliga myndigheters ansökningar om konst till befintliga lokaler. Väntetiden för dessa ansökningar bör inte överstiga ett år.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,

 • antal ansökningar vars väntetid överstiger ett år,

 • antal placerade konstverk.

Mål 3

Förvärv av konst skall göras över hela landet samt att utplacering av inköpt konst skall ske inom tre år efter förvärvet.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal verk som köpts in fördelat på kategorier,

 • antal verk i lager samt antal verk som lagerhållits längre än tre år.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information, pedagogik och utveckling

Mål

Öka intresset för och kunskapen om offentlig konst hos allmänheten och hos samarbetsparter genom informationsinsatser och konstpedagogiska initiativ.

Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens konstråd skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Statens konstråd skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2007–2010

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

– den 23 januari 2007

– den 7 mars 2007

– den 2 maj 2007

– den 2 augusti 2007

– den 30 oktober 2007

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:14

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd7 441
ap.1Statens konstråd (ram)7 441

28:15

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd33 100
ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)33 100

Villkor för anslag 28:15

ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

 • Av anslagsposten skall lägst 700 000 kronor användas för inköp och beställningar hos ateljéer för textil konst. I beloppet ingår inte konsult- och konstnärsarvoden.

 • Inom verksamhetsgrenen konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön skall i genomsnitt minst 90 procent av kostnaderna för konstprojekt och konstansökningar avse direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för konstverken.

 • Statens konstråd skall varje halvår lämna en redogörelse till regeringen för gjorda åtaganden inom ramen för rådets beställningsbemyndigande under anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, anslagspost 1. Redogörelsen skall även innehålla en prognos avseende kommande beställningar och inköp under budgetåret.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:14 Statens konstråd
ap.12233 %0
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19833 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:14 Statens konstråd
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.110 0007 5002 500
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)827
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25620
2007-02-25620
2007-03-25620
2007-04-25620
2007-05-25620
2007-06-25620
2007-07-25620
2007-08-25620
2007-09-25620
2007-10-25620
2007-11-25620
2007-12-25621
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:14 ap.1Statens konstråd

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga intressenter för att bekosta gemensamma konstprojekt. Inkomsterna disponeras av myndigheten.  

Statens konstråd skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor Statens konstråd tar emot bidrag eller sponsormedel
 • andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Per Byström
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Bygdegårdarnas riksförbund
Riksföreningen Våra Gårdar
Folkets Hus och Parker