Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:35

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketTalboksverksamhet
Punktskriftsverksamhet
Forskning och utveckling
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStudielitteraturverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bibliotek tillgodose det behov som personer med funktionshinder har, för att kunna ta del av litterära verk.

Övergripande verksamhetsmål


Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Bibliotek, litteratur, läsande och språket

1.1.1.1

Verksamhetsgren Talboksverksamhet

Mål

Målet är att produktionen av talböcker skall uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige samt att talboksutlåningen skall öka och servicen på landets bibliotek förbättras.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa och kommentera:

Låntagare

 • redovisa utvecklingen av antalet låntagare hos myndigheten

Produktion

 • andelen producerade talböcker i förhållande till den årliga bokutgivningen,
 • andelen analoga titlar överförda till DAISY och hur arbetet med distribution av digitala talböcker fortlöper,
 • antal och andel egenproducerade talböcker,
 • antal och andel producerade talböcker som producerats med talsyntes

Utlåning

 • redovisa hur utlåningen fördelats på direkta lån från TPB, genom det digitala biblioteket samt genom bibliotek med talbokstillstånd
 • åtgärder som vidtagits i syfte att öka talboksutlåningen och förbättra servicen på landets bibliotek samt resultatet av dessa åtgärder.

Kostnader

 • genomsnittlig kostnad per talbok
 • genomsnittlig kostnad för producerade böcker. Jämförelse skall göras mellan böcker producerade med talsyntes respektive böcker som inte producerats med talsyntes.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Punktskriftsverksamhet

Mål

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och därvid särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionshinder.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa och kommentera:

 • antal producerade, förvärvade och sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,
 • åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,
 • tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionshinder.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Målet är att aktivt bidra till att utveckling sker av nya medier för läshandikappade.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt i sammandrag. Vidare skall Talboks- och punktskriftsbiblioteket redovisa eventuella samarbetsprojekt, där biblioteket deltar som aktiv part.

1.2

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.2.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att kvinnor respektive män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till att målet uppfylls är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet,
 • en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Studielitteraturverksamhet

Mål

Målet är att synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande skall förses med studielitteratur.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa, kommentera samt dra slutsatser av:

Låntagare

 • antal studerande som försetts med studielitteratur.

Produktion

 • antal producerade talböcker samt antal förvärvade talböcker
 • antal producerade fulltextböcker, med förlagsfil respektive tryckt bok som förlaga
 • antal talböcker producerade med talsyntes

Utlåning

 • utlåningen direkt från TPB, genom det digitala biblioteket samt genom bibliotek med talbokstillstånd.

Kostnader

 • genomsnittlig kostnad per studerande
 • genomsnittlig kostnad för producerade böcker. Jämförelse skall göras mellan böcker producerade med talsyntes respektive böcker som inte producerats med talsyntes.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2007-2010

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall för anslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för anslaget 25:6 skall ha samma struktur som återrapporteringen för verksamhetsgrenen Studielitteraturverksamhet.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 23 januari 2007
 • den 7 mars 2007
 • den 2 maj 2007
 • den 2 augusti 2007
 • den 30 oktober 2007

Könsuppdelad statistik

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

4

Uppdrag

1. Utveckling av antalet låntagare

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall lämna prognoser för förändringar i antalet låntagare, både vad gäller studielitteratur och övriga talböcker, under perioden 2007—2012. Av prognosen skall framgå låntagarnas förväntade användning av myndighetens olika tjänster. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2007.

2. Strömmande läsning

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall i samråd med Post- och telestyrelsen under 2007 fortsätta bredbandsförsöken med strömmande läsning, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175). Vid eventuellt behov och om medel finns tillgängliga kan försöket fortsätta fram till och med 2008.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen skall överenskomma hur kostnaderna för försöket skall regleras.

En delredovisning av uppdraget skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 april 2007. En slutredovisning skall lämnas senast den 30 april 2009.

3. Nationellt digitalt distributionssystem

Talboks - och punktskriftsbiblioteket skall, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175), undersöka möjligheterna att med bredbandstjänsten som grund, utveckla ett nationellt digitalt distributionssystem med läshandikappade som målgrupp. Uppdraget skall ske i samråd med Post- och telestyrelsen samt i samverkan med andra berörda organisationer. Vid eventuellt behov och om medel finns tillgängliga, kan försöket fortsätta fram till och med 2007.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen skall överenskomma hur kostnaderna för försöket skall regleras.

Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2007.

4. Personal- och kompetensutveckling

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall mot bakgrund av den lämnade prognosen för perioden 2007—2012 bedöma behovet av antalet anställda i myndigheten, personalens kompetensbehov, personalrörlighet etc. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket69 606
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)69 606

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 0883 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.15 0002 5002 500
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 160
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-255 800
2007-02-255 800
2007-03-255 800
2007-04-255 800
2007-05-255 800
2007-06-255 800
2007-07-255 800
2007-08-255 800
2007-09-255 800
2007-10-255 800
2007-11-255 800
2007-12-255 806
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:11 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter001 00001 0001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets får mot avgift tillhandahålla artiklar och tjänster. Inkomsterna disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Avgifternas storlek bestäms av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katarina Höög
Kopia till

Riksdagen kulturutskottet
Riksdagen utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Specialpedagogiska institutet
Statens kulturråd
Stiftelsen lättläst nyhetsinformation och litteratur
Synskadades riksförbund