Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 40

2006-12-21
N2006/11667/NL
N2006/11945/BS (delvis)
N2006/11946/RUT (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Verket för näringslivsutveckling inom utgiftsområde 19 Regional utveckling och 24 Näringsliv (rskr 2006/07:64 och 2006/07:62)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Verket för näringslivsutvecklings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62, prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nutek skall arbeta för:

 • Fler nya företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

 • Fler växande företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

 • Fler starka regioner (se målet för politikområdet Regional utvecklingspolitik)

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap och företagandeEntreprenörskap
Information och rådgivning
Innovation och förnyelseFöretagsutveckling och konkurrenskraft
Regler, tillstånd och tillsynRegelförbättring
Regional utvecklingspolitikProgramlagt regionalt utvecklingsarbeteStöd till program och processer
Förvaltning av Europeiska regionala utvecklingsfonden
Kapitalförsörjning för regional näringslivsutvecklingFöretagsfinansiering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Entreprenörskap och företagande

Mål

Goda möjligheter för företagande och ökat nyföretagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Entreprenörskap

Mål 1

Nyföretagandet bland kvinnor och män skall öka. Andelen kvinnor av samtliga nyföretagare skall utgöra minst 40 procent senast år 2010.

Återrapportering
Nutek skall medverka i genomförandet av regeringens ambitioner att stärka entreprenörskapet och öka nyföretagandet. Arbetet skall bedrivas i samverkan med andra myndigheter och organisationer vars verksamhet är av betydelse för att målet skall uppnås. Nutek skall redovisa vilka insatser och program verket genomför för ökat nyföretagande, särskilda insatser för kvinnors företagande, samt hur verket samarbetar med andra aktörer, offentliga såväl som privata, för att för att bidra till att målet uppfylls.

Mål 2

Minst 75 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år skall kunna tänka sig att starta företag.

Mål 3
Minst 35 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år skall helst vilja bli företagare.

Mål 4
Minst 80 procent av de kvinnor respektive män, samt övriga aktörer som deltagit i Nuteks insatser skall anse att insatserna lett till att deltagarna fått en mer positiv inställning till, och ökad förståelse för, företagande.

Återrapportering
Måluppfyllelse uppdelat på kvinnor respektive män, samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen.

Redovisning av hur jämställdhetsintegreringen har genomförts i den löpande verksamheten.

Information som rör ungdomars företagande (18-30 år) skall redovisas till Ungdomsstyrelsen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information och rådgivning

Mål 1

Processen att starta företag skall bli enklare genom de insatser som Nutek initierar och genomför på egen hand eller i samverkan med andra myndigheter.

Mål 2
Andelen unika besökare på Företagarguiden skall öka med 10 procent.

Mål 3
Minst 90 procent av de kvinnor respektive män som använder sig av Nuteks informationstjänster skall anse att de är användbara, begripliga och lättillgängliga vid företagsstart och vidareutveckling av företag.

Mål 4
Minst 80 procent av de kvinnor respektive män som deltagit i rådgivningsinsatser, initierade av Nutek, skall anse att insatserna underlättat företagsstart eller förbättrat möjligheterna till företagsutveckling.

Återrapportering

Måluppfyllelse uppdelat på kvinnor respektive män, samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen. Nutek skall vidare återrapportera hur verket samverkar med andra myndigheter för att ta fram utvecklings- och förbättringsförslag, som skall underlätta för den som vill starta företag.

Redovisning av hur jämställdhetsintegreringen har genomförts i den löpande verksamheten.

Redovisning av de informations- och rådgivningsinsatser som gjorts för att öka företagandet bland kvinnor, bland utrikes födda samt för företagande i kooperativ form. Informationen skall där det är möjligt vara uppdelad på kvinnor respektive män och län.

1.1.2

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Företagsutveckling och konkurrenskraft

Mål 1

Företag som deltagit i program som drivs av Nutek skall, två år efter avslutat program, vara mer framgångsrika i tillväxttermer som exempelvis ökad omsättning, ökad sysselsättning och där det är relevant ökad kommersialisering, än en grupp av jämförbara företag som inte deltagit i program.

Mål 2

Fler företag använder ett strategiskt miljöarbete för att stärka sin konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.

Mål 3

Minst 80 procent av de företagare som deltagit i insatser för företags- och kompetensutveckling initierade av Nutek skall anse att insatserna bidragit positivt till företagets tillväxtmöjligheter.

Återrapportering

Måluppfyllelse samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen. Måluppfyllelsen för mål 3 skall redovisas för kvinnor respektive män.

Sveriges miljöteknikråd (SWENTEC) skall för mål 2 redovisa hur rådets insatser bidragit till målet.

1.1.3

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Regelförbättring

Mål 1

Minst 80 procent av myndigheterna skall anse att de fått ett bra stöd av Nutek för beslut om regler och för uppföljning av arbetet med regelförbättringar mot regeringens mål att minska företagens kostnader med minst 25 procent till 2010.

Mål 2

Minst 80 procent av företagens organisationer som tagit del av Nuteks insatser för regelförbättring skall anse att Nutek är en drivande och samordnande aktör i regelförbättringsarbetet och att verkets insatser givit konkret nytta för arbetet med regelförbättring.

Återrapportering
Måluppfyllelse och en redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen.

1.2

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.2.1

Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet har bidragit till målet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Strategiska och fokuserade program och processer på regional och central nivå.

Återrapportering

Nutek skall senast den 2 juli 2007 och i årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet(Näringsdepartementet):

-myndighetens medverkan till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Myndighetens medverkan skall ske i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Nutek skall med strategin som grund även prioritera gemensamma insatser med andra myndigheter.

– vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras,

– formerna för myndighetens medverkan, dialog samt samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet, inklusive det gemensamma metod- och analysarbete som bedrivs, samt 

– planerade och genomförda insatser med andra myndigheter.

Nutek skall vidare redovisa hur länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen och övervakningskommittéerna, samt myndigheter med särskilda uppdrag i genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen, har uppfattat värdet och nyttan av Nuteks insatser.

Övriga återrapporteringskrav

Nutek skall följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Uppföljningen skall bl.a. avse totala mängden beviljade och utbetalda medel till verksamheten oberoende av finansiär. Uppföljningen skall även avse statligt anslagna medel för bas- respektive projektverksamheten. Redovisningen skall vara uppdelad på län och finansiärer för vardera av åren 2005, 2006 och 2007. Uppföljningen skall möjliggöra en framtida utvärdering av verksamheten. Nutek skall dessutom redovisa och göra en bedömning sammantaget samt per län av hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor bidragit till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom regionala utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram samt strukturfondsprogram. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 maj 2008.

Nutek skall redovisa och kommentera i vilken grad länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan har avsatt medel till följande verksamheter:

a) utvärdera insatser inom de regionala tillväxtprogrammen, och
b) säkerställa uppföljningssystem m.m. för bemyndigandesystemet på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Redovisningen skall, för respektive verksamhet, vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., respektive 32:2 Kommunala samverkansorgan m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 21 mars 2008.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Förvaltning av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Mål

Strukturfondsprogrammen skall genomföras på ett effektivt och korrekt sätt. Utbetalningen skall ske inom en månad efter att en fullständig rekvisition har inkommit till förvaltningsmyndigheten.

Återrapportering

Redovisa hur arbetet med att bygga upp förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten genomförs.

Redovisa handläggningstider för utbetalning samt kommentera avvikelser från målet om utbetalning.

1.2.2

Verksamhetsområde Kapitalförsörjning för regional näringslivsutveckling

Mål

Hållbar tillväxt i stödföretagen som bidrar till en hållbar regional utveckling.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål 1 Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag

En hållbar tillväxt i stödföretagen.

Återrapportering

Redovisa hur Nuteks stödgivning avseende regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag medverkat i genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen.

Redovisa hur Nuteks arbete med kvalitetssäkringssystemet för de regionala företagsstöden har bidragit till att uppfylla målet, med särskilt fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet.

Mål 2 Transportbidrag

Transportbidraget skall kompensera för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd.

Återrapportering

Redovisa i vilken grad bidraget har kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd. Redovisningen skall vara fördelad på lokala arbetsmarknadsregioner.

Övriga återrapporteringskrav

Nutek skall lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2007. Verket skall sammanställa regeringens, Nuteks, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisning utifrån de resultatindikatorer som framgår av budgetpropositionen för 2007. Verket skall även göra en sammanställning och en bedömning av de faktiska resultaten. Resultaten skall bland annat, om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Utformningen av rapporten skall ske i samråd med Näringsdepartementet. Rapporten skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 juli 2008.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Nutek skall uppdelat på anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m. och anslaget 33:1 Allmäna regionalpolitiska åtgärder redovisa hur anslagen fördelats på olika program och verksamheter. För de verksamheter som inte direkt är kopplade till någon verksamhetsgren skall resultat och effekter av insatserna som genomförs och/eller finansieras via anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m. eller anslaget 33:1 Allmäna regionalpolitiska åtgärder redovisas.

För samtliga program och verksamheter som Nutek initierar och/eller genomför skall verket redovisa hur insatserna anpassats till olika målgruppers behov, särskilt behovet hos kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

I delårsrapporten och årsredovisningen skall Nutek för de sakanslag som får användas för förvaltningsutgifter redovisa omfattningen av de medel som finansierat sådana utgifter. Av redovisningen skall även framgå i vilken utsträckning den förenklade räntekontorutinen tillämpats och för vilken typ av utgifter.

Nutek skall redovisa hur verket har bidragit till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Nutek skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV den

- 23 januari 2007,
- 7 mars 2007,
- 2 maj 2007,
- 2 augusti 2007, och
- 30 oktober 2007.

Nutek skall därutöver lämna en samlad redovisning av anslag, utestående åtaganden och prognoser enligt nedanstående specifikation. Redovisningen skall omfatta uppgifter från Nutek, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den

- 23 januari 2007 per den 31 december 2006,
- 7 mars 2007 per den 31 januari 2007,
- 2 maj 2007 per den 31 mars 2007,
- 2 augusti 2007 per den 30 juni 2007, och
- 30 oktober 2007 per den 30 september 2007.

Redovisningen den 23 januari 2007 skall vidare innehålla en specifikation av de utestående åtaganden som gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder per den 31 december 2006.

Nutek skall redovisa anslagsutfall och kvarvarande anslagsbehållningar på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt totalt utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande. En prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2007-2015 skall göras. Verket skall även redovisa en prognos över de totala utestående åtagandena som beräknas ha gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden per den 31 december 2006 samt prognoser över utbetalningarna för 2008, 2009 samt åren därefter (prognoserna skall även inkludera beslut som utbetalas beslutsåret).

Nutek skall för anslaget 33:3 Transportbidrag redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2007-2009 samt antalet inkomna ansökningar för 2007. Redovisningen avseende 2007 skall innehålla uppgifter om bidragets fördelning på olika branscher, kön, transportbidragszoner och län.

Nutek skall för anslaget 33:2 Landsbygdslån lämna en redogörelse över beviljade lån, besluts- och kassamässigt belopp av återstående medel på anslaget och utbetalningar. Av redovisningen skall framgå nivån på beviljade lån från tidigare år som ännu inte har utbetalats.

Nutek skall för anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2007 och 2008. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelser, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdpartemenetet) senast den:

- 23 januari 2007,
- 7 mars 2007,
- 2 maj 2007,
- 2 augusti 2007, och
- 30 oktober 2007.

Nutek skall den 7 mars och den 2 augusti 2007 redovisa utfall och prognoser för 2007 och 2008 avseende utnyttjandegraden av kommunstöd för anläggande av telenät enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen samt samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län.

3

Organisationsstyrning

Ledningssystem
Nutek skall redovisa hur och i vilken omfattning verksamheter inom politikområdena näringspolitik och regional utvecklingspolitik har samordnats.

 

4

Uppdrag

Generella uppdrag

 1. Nutek skall genomföra analyser som stöd i verksamhetsutvecklingen samt som underlag för regeringen inom politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik, däribland biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i  analysarbetet kring genomförande och uppföljning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Nutek skall kontinuerligt informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om intressanta resultat från myndighetens analysarbete samt i årsredovisningen sammanställa publicerade rapporter. Ett närmare samarbete mellan Nutek och Näringsdepartementet skall påbörjas under 2007 bland annat avseende uppföljning av Framtidens Näringsliv.

 2. Nutek skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid framtagandet av nationella strategier inom områden som berör myndighetens verksamhet bland annat en strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

 3. Nutek skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006, N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av att samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Nutek skall i ett första steg redovisa ett underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Myndigheten skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

 4. Nutek skall ansvara för statens åtaganden i förhållande till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt vid genomförandet av sin verksamhet beakta möjligheten att ta tillvara kompetensen vid institutet.

 5. Nutek skall delta i det råd som inrättats vid Naturvårdsverket rörande fördelningen av utsläppsrätter.

Näringspolitik

 1. Sveriges miljöteknikråd, SWENTEC, skall utarbeta en verksamhetsplan för 2007 samt en preliminär verksamhetsplan för 2008. I uppdraget ingår att redovisa särskilt prioriterade områden samt motiven för prioriteringarna. Verksamheten skall omfatta minst tre projekt som kräver samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2007. Rådet skall därutöver lämna en samlad redovisning av genomförda insatser under 2007, inklusive resultatet av insatserna och de effekter som kan avläsas, samt en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2008. SWENTEC skall vidare i samverkan med berörda myndigheter analysera hur Sverige skall genomföra EUs miljöhandlingsplan ETAP fram till 2010. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2007.

 2. Nutek skall i årsredovisningen lämna en samlad redovisning över genomförda insatser och pågående arbete inom ramen för de branschvisa strategiprogrammen.

Pågående uppdrag - Näringspolitik

 1. Nutek skall löpande bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med EU:s nya kemikalieregler (REACH). Tills dess att förslaget har antagits i EU skall Nutek bistå med att bl.a. utvärdera svensk ståndpunkt ur ett näringspolitiskt perspektiv. På nationell nivå skall Nutek bistå i planeringen och utformandet av utbildningsinsatser till näringslivet samt delta i övriga nationella förberedelser inför ikraftträdandet av REACH.
 2. Nutek skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innnovation (2007-2013). Nutek skall ha ett huvudansvar för delprogram 1 "Entreprenörskap och Innovaion", vilket bl.a. innebär att aktivt förbereda och delta i kommittéarbetet inklusive i utarbetandet av svenska ståndpunkter, främja svenskt deltagande i programmet samt följa upp och återrapportera verksamheten. Arbetet skall ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer exempelvis Verket för innovationssystem. Nutek skall bistå med sin kunskap i genomförandet av ramprogrammets övriga delar. Nutek skall, senast den 16 april 2007, i samråd med berörda myndigheter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en strategi för hur ramprogrammet bör genomföras i Sverige. Nutek skall vidare vara en av de nationella kontaktpunkterna för områdena "Regional" och "SME" inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.
 3. Nutek skall vara nationell kontaktpunkt för European Enterprise Awards.
 4. Nutek skall i enlighet med tidigare föreslagen uppföljningsmodell redovisa vilka statliga kapitalförsörjningsinsatser som genomförs för nya, små och medelstora företag (N2004/9735/NL). Informationen skall där det är möjligt vara uppdelad på kvinnor repektive män samt på region. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2008.

 5. Nutek skall senast den 31 oktober 2007 lämna en delrapportering om uppdraget att genomföra ett utökat nationellt program för att främja entreprenörskap (N2004/9043/NL). Rapporten skall redovisa resultaten av verksamheten samlat samt uppdelat per delprogram inklusive hur medlen använts. Uppdraget skall med ändring av tidigare beslut förlängas till och med den 30 juni 2008. Slutredovisning av uppdraget skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2008.

 6. Nutek skall senast den 31 oktober 2007 lämna en utvärdering av produktutvecklingsprogrammets två första år (2005 och 2006). Utvärderingen skall redovisa resultat och effekter i de medverkande företagen, en analys som inkluderar organisationens struktur och funktion samt de erfarenheter som kan dras av programmet.

 7. Nutek skall genomföra mätningar av företagens administrativa kostnader samt bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med frågor som rör utveckling av mätmetoden och internationellt mätmetodsarbete. Arbetet omfattar komplettering och uppdatering av tidigare genomförda mätningar samt genomförande av mätningar på nya områden som har bedömts innebära en hög administrativ börda för företag. Nutek skall tillhandahålla en databas för samtliga resultat av mätningarna. Nutek skall vidare bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med att utveckla mätbara indikatorer för åtgärder hos myndigheter som inte kan mätas med standardkostnadsmetoden.  

 8. Nutek skall ha det operativa ansvaret för Baltic 21 Näringsliv.

Regional utvecklingspolitik

 1. Nutek skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid Sveriges medverkan i EU:s samarbete om regional utvecklingsplanering (ESDP) både internationellt och nationellt.
 2. Nutek skall bistå Institutet för tillväxtpolitiska studier i dess uppdrag att utveckla metoder för att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets regioner med hjälp av regionala prognoser och indikatorer.

 3. Nutek skall tillhandahålla ett datasystem (STINS/NYPS) med funktioner för registrering, rapportering, uppföljning och utvärdering m.m. under strukturfondsperioden 2000-2006 och 2007-2013. Datasystemet skall vara anpassat för både nationella och gränsöverskridande strukturfondsprogram som genomförs i Sverige. Det skall vara anpassat till de krav som ställs av regeringen, Europeiska kommissionen, olika förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter. Verket skall även tillhandahålla datasystemet för de samverkansorgan som bildas och övertar arbetsuppgifter inom strukturfondsområdet.

 4. Nutek skall senast den 13 augusti 2007 lämna en rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) över införandet av NYPS. Verket skall i detta sammanhang även särskilt redovisa hur övergången från STINS till NYPS löper. Rapporten skall innehålla en redovisning av genomförda arbeten och en tidsplan för återstående arbeten. Rapporten skall även innehålla en redovisning av de samlade kostnaderna för projektet. 
 5. Nutek skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen följa upp den verksamhet som regionalt bedrivs inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen skall innehålla en regional och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade och, om möjligt, utbetalade medel baserat på uppföljnings- och insatsområden samt handlingsprogram. Redovisningen skall även omfatta indikatorer som Nutek och länen har utarbetat. En särskild redovisning bör ske av samfinansiering inom programmen. I uppföljningen skall verket även redovisa hur arbetet i partnerskapen fungerat och aktörernas deltagande i de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen skall redogöra för hur hållbar utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations-, och miljöperspektivet har beaktats och utvecklats inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.Uppdraget skall redovisas i rapportform till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 28 maj 2008.

  Nutek skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionalatillväxtprogrammen.

 6. Nutek skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen översiktligt följa upp den verksamhet som regionalt bedrivs inom ramen för de regionala utvecklingsprogrammen. Uppdraget skall redovisas i rapportform till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2007.

 7. Nutek skall bistå Övervakningskommittéerna för EG:s strukturfondsprogram för transnationellt samarbete Nordsjö, Norra Periferin och Östersjön med experter för att bidra till att programmen genomförs med hög kvalitet.

För strukturfondsperioden 2000-2006

8. Nutek skall, senast den 7 mars 2007, den 15 juni 2007 och den 2 november 2007, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) lämna en sammanställning av hur mycket EU-medel som, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott, är uppbundna i beslut, inbetalningar och utbetalningar för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram som Sverige deltar i. Redovisningen skall utformas i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1-, Mål 2-, Interreg III- och Urban II-programmen samt med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Statens jordbruksverk och Fiskeriverket för att redovisningarna skall ha en enhetlig utformning.

9. Nutek skall, senast den 7 mars 2007, den 15 juni 2007 och den 2 november 2007, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser skall avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativ. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2009 och vara fördelade på budgetår. För Europeiska regionala utvecklingsfonden skall prognoser över beslutade belopp lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2007-2008. Utbetalningsprognoser skall särskilt lämnas för Europeiska regionala utvecklingsfonden senast den 23 januari 2007 och den 2 augusti 2007. Nutek skall samordna prognosframtagandet för samtliga strukturfonder med de myndigheter som anges i punkt 8. Av sammanställningen skall även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

10. Nutek skall, senast den 7 mars 2007 och den 15 juni 2007, för beslutade strukturfondsprojekt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av medfinansieringen på kommunal, landsting, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels per fond, dels för respektive målområde, dels för respektive program. Redovisningen skall visa belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall en sammanställning av förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen redovisas.

11. Nutek skall även i den lägesrapport som lämnas den 7 mars 2007, för 2006 per fond redovisa de 20 största statliga medfinansiärerna, en uppföljning av beslutade medel fördelat på kategoriseringskoderna, EU-medlens fördelning på kommuner samt uppgift om beslutade EU-medel per beredningssekretariat.

För strukturfondsperioden 2007-2013

12. Nutek skall, senast den 15 juni 2007 och den 2 november 2007, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) per fond redovisa en sammanställning av hur mycket EU-medel, som, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott, är uppbundna i beslut, inbetalningar och utbetalningar för de strukturfondsprogram som Sverige deltar i. En särredovisning skall ske av de program som hanteras på statsbudgeten respektive utanför statsbudgeten. Samtliga EU-ramar skall anges i löpande priser. Redovisningen skall utformas i samråd med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet). Samråd skall även ske med förvaltningsmyndigheterna för målet territoriellt samarbete för de program som Sverige deltar i. Redovisningarna skall ha en enhetlig utformning.

13. Nutek skall, senast den 15 juni 2007 och den 2 november 2007, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfondsprogram som Sverige deltar i. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2010 och vara fördelade på budgetår. För Europeiska regionala utvecklingsfonden skall prognoser över beslutade belopp lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2007-2010. Utbetalningsprognoser skall särskilt lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) för Europeiska regionala utvecklingsfonden senast den 7 mars och 2 augusti 2007. Nutek skall samordna prognosframtagandet för de två strukturfonderna i samråd med myndigheterna som anges i punkt 12. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

14. Nutek skall senast den 15 juni och den 2 november 2007 för beslutade och utbetalda strukturfondsprojekt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av medfinansieringen på kommunal, landsting, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels per fond, dels för respektive program. Redovisningen ska visa belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. En sammanställning av regeringens indikatorer och EU-kommissionens indikatorer som avser förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande avstrukturfondsprogrammen skall redovisas. Nutek skall samordna framtagandet med myndigheterna som anges i punkt 12. 

15. Nutek skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i elektronisk form den 15 juni och den 2 november 2007, för Europeiska regionala utvecklingsfonden, redovisa de 20 största statliga medfinansiärerna och de beslutade EU-medlens fördelning på kommuner och län. Redovisningarna skall delas upp per strukturfondsprogram. 

16. Nutek skall per den 13 augusti 2007 med avstämningstidpunkt den 30 juni följa upp beslutade medel för Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelat på EU-kommissionens koder för prioriterade områden aggregerat för programmen inom regional konkurrenskraft och sysselsättning och de territoriella programmen. Deltagande företags SNI-koder skall redovisas per kod. Nutek skall kommentera redovisningen utifrån Lissabon-målen. En redovisning för respektive program skall inges elektroniskt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). I den elektroniska redovisningen skall det framgå en särredovisning av de medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som betalas ut inom respektive utanför statsbudgeten.

17. Nutek skall förbereda för att årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en tematisk lägesrapport om satsningarna inom ramen för strukturfondsprogrammen. Den första tematiska lägesrapporten skall lämnas i mars 2008. En lägesrapport med förslag på teman och tidsplan skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 13 april 2007. 

18. Nutek skall arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta skall ske i samverkan med SIDA och i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

19. Nutek skall redovisa hur arbetet med uppbyggnaden av förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten genomförs. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av förvaltningsmyndigheten och attesterande myndighet, antal årsarbetskrafter och kostnader samt uppgifter om verksamhetsövergångar från nuvarande organisation för strukturfondernas administration. Underlaget skall vidare innehålla uppgifter om bedömningar av kostnaderna för 2007 jämfört med det budgetunderlag som lämnades i augusti 2006. Uppgifterna skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 februari och den 15 augusti 2007.

Pågående uppdrag - Regional utvecklingspolitik

 1. Nutek skall utifrån sin roll och sitt kompetensområde i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, Integrationsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. I uppdraget ingår också att definiera och konkretisera vad integration och mångfald har för betydelse för regional utveckling. Nutek skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. En första avrapportering av hur det gemensamma arbetet är tänkt att läggas upp samt en informationsplan skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 juni 2006. Tiden för uppdraget förlängs och slutlig avrapportering ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 augusti 2007. Resultatet från uppdraget skall spridas till berörda på lokal, regional och nationell nivå, såväl skriftligt som genom seminarium. Arbetslivsinstitutet och Integrationsverket deltar i uppdraget längst till och med den 30 juni 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling358 864
ap.1Transportbidrag (ram)358 864

Villkor för anslag 33:3

ap.1 Transportbidrag

Verket för näringslivsutveckling disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Övriga finansieringsvillkor

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden skall amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ränta och amortering skall erläggas till staten (Verket för näringslivsutveckling) på utestående kapital. De inkomster Verket för näringslivsutveckling mottar skall redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1

Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling310 908
ap.1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (ram)310 908

Villkor för anslag 38:1

ap.1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Från anslagsposten bör 135 miljoner kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och andra centrala insatser som rör utvecklingsbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa. En del av medlen skall användas för ökad rådgivning till personer med utländsk bakgrund som startar eller driver företag. Detta sker bl.a. genom att integreringen av Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum (IFS) i ALMI Företagspartner AB fortsätter.

Nutek får använda högst 13 miljoner kronor som förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet för de åtta regionala programmen inklusive internt stöd kopplat till denna verksamhet.

Verket skall svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta skall belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden åt, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget skall också täcka verkets kostnader i samarbetet inom EU och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

Projektet Baltic 21 Näringsliv skall finansieras med medel från anslaget.

38:2

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling231 509
ap.1Entreprenörskap, information och rådgivning, företagsutveckling samt regelförbättring (ram)201 509
ap.2Bidrag till vissa organisationer (ram)30 000
Disponeras av regeringen113 000
ap.5Till regeringens disposition (ram)113 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet30 000
ap.7Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000

Villkor för anslag 38:2

ap.1 Entreprenörskap, information och rådgivning, företagsutveckling samt regelförbättring

Åtgärderna skall prioriteras utifrån hur de bidrar till hållbar tillväxt.

Anslaget skall finansiera kostnader för verkets arbete med mätningar av administrativ börda. 

Anslaget skall finansiera insatser för kvinnors företagande, invandrares företagande, kooperativt företagande (enligt förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.), insatser som främjar miljöarbete i företag samt satsningar på kreditgarantiföreningar.

Från anslagsposten skall medel användas till olika program och verksamheter som främjar nyföretagande bland annat

 • ett mentorprogram för nyföretagare i enlighet med regeringsbeslut den 4 maj 2006 (N2006/3555/NL),
 • förbättrad rådgivning för personer med utländsk bakgrund i invandrartäta områden.

Från anslagsposten skall medel även användas till pågående program:

 • det nationella entreprenörskapsprogrammet i enlighet med regeringsbeslut den 9 december 2004 (N2004/9043/NL) inklusive satsningar på KomTek,
 • det nationella programmet för att underlätta för ägarskiften i enlighet med regeringsbeslut den 9 december 2004 (N2004/7407NL),
 • att främja produktutveckling i små företag i enlighet med regeringsbeslut den 21 oktober 2004 (N2004/6470/NL).

Medel från anslagsposten skall lämnas som bidrag till Forum för småföretagsforskning (FSF), Stiftelsen svensk industridesign (SVID), Svensk förening för informationstjänster (SFIS) och Sveriges miljöteknikråd (SWENTEC).

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till Industriella utvecklingscentra (IUC), Euro Info Centre-nätverket samt Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtprogram. Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten skall i tillämpliga delar samordnas med verksamhet som bedrivs med medel från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, anslagspost 22:1.

Anslagsposten får användas för finansiering av programknutna kostnader i ITPS utlandsverksamhet som är förenliga med anslagets ändamål.

ap.2 Bidrag till vissa organisationer

Från anslagsposten skall 30 miljoner kronor användas till finansiering av innovationslån, varav 10 miljoner kronor skall finansiera innovationslån i stödområde B. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. ALMI Företagspartner AB skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts samt resultat av verksamheten senast den 28 februari 2008.

ap.5 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten skall användas till näringslivsfrämjande åtgärder.

ap.7 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten betalas ut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.

38:4

Turistfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling11 421
ap.4Turistfrämj. - del till NUTEK (ram)11 421

Villkor för anslag 38:4

ap.4 Turistfrämj. - del till NUTEK

Medlen skall täcka kostnaderna för turistfrämjande insatser, såväl av sak som av förvaltningskaraktär. Medlen från anslagsposten skall bland annat användas till att utveckla statistik som rör turismen och turistnäringen. Statistiken skall där det är möjligt vara uppdelad på regional nivå och kön. Därtill skall medlen användas till att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av företagande och entreprenörskap inom turistnäringen, däribland kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan. Medlen får även användas till att komplettera insatser som görs inom näringspolitiken för entreprenörskap, information, företagsutveckling och regelförbättring med relevans för turistnäringen.5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
33:3 Transportbidrag
ap.117 9433 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
ap.115 545Allt0
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
ap.19 94570 0000
ap.203 %0
ap.53903 %0
ap.79003 %0
38:4 Turistfrämjande
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
38:2 ap.338:2 ap.2100 %
38:2 ap.438:2 ap.2100 %
38:2 ap.638:2 ap.2100 %
38:2 ap.938:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
ap.3ram
ap.4ram
ap.6ram
ap.9ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för investeringar i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2525 909
2007-02-2525 909
2007-03-2525 909
2007-04-2525 909
2007-05-2525 909
2007-06-2525 909
2007-07-2525 909
2007-08-2525 909
2007-09-2525 909
2007-10-2525 909
2007-11-2525 909
2007-12-2525 909
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:1 ap.1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Nutek använda den förenklade räntekontorutin som Riksrevisionsverket medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgav för budgetåren 1995/96-2001.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Petra Gråberg
Kopia till

Näringsutskottet/Riksdagen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KNB
Utbildningsdepartementet/UNG
Försvarsdepartementet/CIV
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepatrementet/ItFoU
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/BS
Näriningsdepartementet/Jäm
Jorbruksdepartementet/ML
Utrikesdepartementet/EIM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Almi Företagspartner AB
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Gotlands kommun
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Jordbruksverket
Region Dalarna
Naturvårdsverket
Västra Götalandsregionen
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Sörmland
Regionförbundet Östsam
Riksgäldskontoret
Regionförbundet Uppsala län
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting
Ungdomsstyrelsen
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Innovationscentrum
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svensk Industridesign
Forum för småföretagsforskning
Föreningen Svensk Form
Verket för innovationssystem
Invandrarföretagarna i Sverige
Institutet för kvalitetsutveckling
Nämnden för offentlig upphandling
Statskontoret
Konkurrensverket
Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS
Svensk Turism AB
Turismforskningsinstitutet ETOUR
Visit Sweden AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 40, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

N2006/11667/NL
N2006/11945/BS (delvis)
N2006/11946/RUT (delvis)
N2006/10370/NL
N2006/9042/NL
N2006/9031/NL
N2006/9012/NL
N2006/8853/NL
N2006/7257/NL
N2006/6003/NL
N2006/5272/NL
N2006/5105/NL
N2006/4977/NL
N2006/2932/NL
N2006/2921/NL
N2006/2850/NL
N2006/1811/NL
N2006/1798/NL
N2006/1749/NL
N2006/1639/NL
N2006/1570/NL
N2006/1566/NL
N2006/1565/NL
N2006/1285/NL
N2006/410/NL
N2005/10208/NL
N2005/9451/NL
N2005/8713/NL
N2005/7431/NL
N2005/6737/NL
N2005/1003/NL
N2004/9279/NL