Utrikesdepartementet


Protokoll
I:7
vid regeringssammanträde
2006-12-21
UD2006/61718/PLAN (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 05, bet. 2006/07:UU1, rskr. 2006/07:55).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut14 363
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)14 363
Disponeras av Folke Bernadotteakademin13 946
ap.1Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ram)13 946
Disponeras av regeringen450
ap.2Forskning om Raoul Wallenberg (ram)450
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet5 896
ap.5Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ram)745
ap.7Säkerhetspolitisk forskning (ram)5 151

Villkor för anslag 5:6

ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser.

Cirka hälften av medlen bör användas för fördelning av verksamhetsstöd.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.2 Forskning om Raoul Wallenberg

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten skall fördelas på följande program: kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen, missilfrågor och övriga frågor, i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut.

Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor användas för övriga frågor, enligt ovan. Beloppet får underskridas efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.5 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m.

ap.7 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för europeisk säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut.

2. Av anslagsposten får högst 2 600 000 kronor användas för forskargruppen vid Utrikespolitiska institutet enligt särskilt avtal mellan Utrikespolitiska institutet och staten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.14183 %0
ap.2143 %0
ap.44313 %0
ap.5223 %0
ap.71543 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 196
2007-02-251 196
2007-03-251 196
2007-04-251 196
2007-05-251 196
2007-06-251 196
2007-07-251 196
2007-08-251 196
2007-09-251 196
2007-10-251 196
2007-11-251 196
2007-12-251 207
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

SB Internrevision
UD-EP
UD-EC
UD-GS
UD-NIS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fö-EPS
Fö-SI
Fö-CIV
Fö-MIL
Fi-BA
FA-RK Ekonomi
Riksdagen UU
Riksdagen FöU
Folke Bernadotteakademin
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen