Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
24

2006-12-21
M2006/5959/A (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74 ).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens geotekniska institut (SGI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikSamhällsplanering och bebyggelseutvecklingMyndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Samhällsplanering och bebyggelseutveckling skall ske så att en från social synpunkt god livsmiljö för alla människor främjas. Goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser samt energi skall eftersträvas och främjas. En god ekonomisk tillväxt och en lämplig utveckling för olika verksamheter skall underlättas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion

Mål 1

Riskerna för ras och skred skall minska.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- I vilken omfattning som institutet varit remissinstans för kommunernas detaljplaner i Västra Götalands län respektive biträtt Statens räddningsverk vid bedömning av ansökningar om statsbidrag till förebyggande åtgärder.

- Hur institutet biträtt ansvariga instanser då ras och skred inträffat eller risk förekommit.

- Omfattningen av övervakningen i Göta älvdalen.

Mål 2

Risker förknippade med stranderosion skall minska.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Hur institutet biträtt andra myndigheter med sakkunningutlåtanden i ärenden om stranderosion.

- De insatser som genomförts för att utveckla kunskapen inom området och för att samordna olika aktörers intressen samt för institutets internationella samverkan.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Mål 1

Plan- och byggprocessen skall effektiviseras bl.a. med hjälp av forskning och utveckling.

Målet innebär att SGI skall:

- Ta fram ny kunskap och nya metoder genom tillämpad forskning samt utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det geotekniska och miljögeotekniska området och genom detta stödja kunskapsbehovet hos ansvariga sektorsmyndigheter och andra verksamma inom området.

- Ha en samordnande roll för geoteknisk och miljögeoteknisk forskning i Sverige i avsikt att identifiera kunskapsnivån samt behovet av ny kunskap inom området.

- I sin verksamhet bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Vilka FoU-resultat som har medverkat till en effektivare byggprocess inom vägsektorn, järnvägssektorn och den bebyggda miljön i övrigt.

- Exempel på hur ny kunskap bidragit till en god livsmiljö och en hållbar utveckling.

- Deltagande i EU:s forskningsprogram och övrigt internationellt engagemang.

- Insatser för samordning av geoteknisk och miljögeoteknisk forskning samt ge exempel på initiativ som tagits och aktiviteter som genomförts i samarbete med andra forskare och berörda forskningsfinansiärer.

- Hur institutets arbete bidragit till att täcka kunskapsbehovet inom geoteknik och miljöteknik, t.ex. som del i annan forskning och utveckling.

Mål 2

Samhället skall ha tillgång till erforderlig kunskap så att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet kan säkerställas.

Målet innebär att SGI skall:

- Förmedla kunskap om nya forskningsresultat respektive befintlig kunskap utifrån samhällets behov genom att anordna kurser och konferenser samt utarbeta och introducera praktiska hjälpmedel som metodbeskrivningar, handböcker osv.

- Genom medverkan i kommittéer och arbetsgrupper påverka utvecklingen och verka för att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet säkerställs.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Vilka arbetsgrupper, kommittéer m.m. som institutet har deltagit i avseende europeiska regler och standarder samt övriga nationella frågor inom det geotekniska området.

- Exempel på insatser som gjorts avseende förmedling av kunskap till relevanta målgrupper.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

Mål

Effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen skall säkerställas genom utnyttjande av rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kompetens.

Målet innebär att SGI skall:

- Bistå statliga myndigheter, kommuner och andra med kvalificerad rådgivning som kräver speciell kompetens eller där institutets oberoende ställning efterfrågas.

- I samverkan med myndigheter och andra kvalificerade beställare introducera ny teknik och genomföra forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk tillämpning vid produktion av byggnader, anläggningar och miljöåtgärder.

- Bistå ansvariga aktörer för de nationella miljökvalitetsmålen i deras arbete med dessa mål.

Återrapportering

SGI skall:

- Kortfattat redovisa utfallet av årets verksamhet med avseende på kundkategori och volymmässig omfattning samt ge exempel på viktiga uppdrag.

- Ge exempel på forskning och utveckling som har implementerats i rådgivningen och redogöra för de erfarenheter som vunnits.

- Ge exempel på hur institutet biträtt ansvariga instanser i deras arbete med de nationella miljökvalitetsmålen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Myndighetens övergripande mål

SGI:s övergripande mål är att vara ett geotekniskt och miljögeotekniskt kompetenscentrum som medverkar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området omfattande såväl byggtekniska som miljögeotekniska tillämpningar. SGI skall genom eget arbete och i samverkan med myndigheter och andra medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. SGI:s verksamhet skall omfatta forskning och teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk och miljögeoteknisk kunskap så att den kommer till praktisk användning.

SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Institutet skall arbeta oberoende av partsintressen men samtidigt samverka med andra aktörer i samhället.

SGI skall vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser inom samarbetet.

Inför Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

SGI skall löpande bistå regeringen i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall SGI senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa:

- Eventuella förberedelser vid SGI inför ordförandeskapet.

- Om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom SGI:s ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

Personalförsörjning

SGI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. SGI skall enligt 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa sin kompetensförsörjning.

Miljöledning

SGI skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den     1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

Utgiftsprognoser

SGI skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari,
7 mars,
2 maj,
2 augusti,
30 november.

3

Organisationsstyrning

SGI skall i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna skall redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen skall vidare för varje verksamhetsgren framgå:

- Verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet.
- Tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

 

 

 

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:7

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut30 158
ap.1Statens geotekniska institut (ram)30 158

Villkor för anslag 31:7

ap.1 Statens geotekniska institut

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
31:7 Statens geotekniska institut
ap.19053 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 513
2007-02-252 513
2007-03-252 513
2007-04-252 513
2007-05-252 513
2007-06-252 513
2007-07-252 513
2007-08-252 513
2007-09-252 513
2007-10-252 513
2007-11-252 513
2007-12-252 515
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:7 ap.1Statens geotekniska institut

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-1 902-20419 50019 5000-2 106
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning1 595-51723 50023 0634371 515
Summa-307-72143 00042 563437-591
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar skall Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Åsa Karlsson
Kopia till

Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret