Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2006-12-21
Fö2006/168/EPS
(delvis)
Fö2006/592/MIL m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
Box
164 90 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor
TotalförsvarDet militära försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret
Det civila försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik, inklusive nedrustning och icke-spridning. 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

1. Målet för verksamhetsgrenen är att fördjupa kunskapen om och bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) inom NBC-området (inklusive beträffande exportkontrollfrågor). Verksamheten utformas i dialog mellan Regeringskansliet och Totalförsvarets forskningsinstitut.

1. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall för samtliga områden (kärnvapen, biologiska och kemiska vapen, missilfrågor och övriga frågor) lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret

2. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genomföra verksamheten inom kompetensområdena: säkerhetspolitisk och strategisk analys, utveckling av försvar och säkerhet samt värdering av och stöd till operativ förmåga.

Inriktning av verksamheten skall ske i nära dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I budgetunderlaget för 2008 skall myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov.

Senast den 28 september 2007 skall Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med en offert fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2008 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3. Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare inom det militära försvaret.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

-utvecklingen av uppdragvolym per kund och kundkategori inom det militära försvaret,

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till Försvarsmakten som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid,

- exempel på tillämpningar inom det militära försvaret samt

- särskild redovisning för CBRN och flygteknisk kompetens.

1.2.2

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret

4. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genomföra verksamheten inom kompetensområdena säkerhetspolitisk och strategisk analys, utveckling av försvar och säkerhet samt värdering av och stöd till operativ förmåga.

Inriktning av verksamheten skall ske i nära dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I budgetunderlaget 2008 skall myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov.

Senast den 28 september 2007 skall Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med en offert fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2008 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

5. Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare utanför det militära försvaret. Myndighetens forskningsresultat och kompetens skall även spridas, nyttiggöras och tillämpas utanför det militära försvaret.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori utanför det militära försvaret. Av redovisningen skall intäkter från kunder inom krisberedskapssystemet och samhället i övrigt ( svenskt näringsliv m.fl.) framgå,

-exempel på tillämpningar av forskningsresultaten utanför det militära försvaret samt

-åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten utanför det militära försvaret.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

6. Relevans

Den forskning och komptetens som Totalförsvarets forskningsinstitut tillhandahåller skall i hög grad vara till nytta för uppdragsgivarna.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

 • aktiviteter som vidtagits för att öka kundnyttan,
 • uppföljningen av kundnytta, t ex genomförda mätningar av kundnöjdheten i resultatöverföringen (kundenkäter m.m.) samt
 • det totala antalet slutprestationer till uppdragsgivare.

7. Vetenskaplig kvalitet

Myndighetens forskning skall hålla hög vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa en bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet, bl. a. genom att redovisa:

 • andelen externt utvärderade kompetensgrupper som håller en internationellt hög klass på verksamheten och
 • antalet vetenskapliga artiklar och referat i relevanta internationella vetenskapliga sammanhang.

8. Samverkan nationellt och internationellt

Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet skall stärkas och förnyas genom ett väl utvecklat samarbete mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

-utvecklingen av samverkan med universitet och högskolor samt andra forskningsinstitut (antal gemensamma projekt, handledda doktorander, adjungerad professorer och adjungerade forskningschefer),

-omfattningen av deltagande i internationellt forskningssamarbete (antal projekt som genomförs i internationell samverkan samt vilka projekt/vilken samverkan som sker inom ramen för: avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU), EU (inkl. ramprogram och säkerhetsforskning), EDA, Sexnationsinitiativet (LoI), Nato och EAPR/PfP, Exportstöd på regeringens uppdrag och Övrigt) samt

-hur det internationella forskningssamarbetet leder till ökad kunskap till nytta för försvar och säkerhet i Sverige.

9. Internationell verksamhet på regeringens uppdrag

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till regeringen och Regeringskansliet för att främja internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt exportstöd.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall utöver vad som anges i myndighetens instruktion om internationell verksamhet lämna stöd till det s.k. sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa internationell verksamhet samt exportstöd på regeringens uppdrag och hur medlen nyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen i budgetunderlaget för 2007 skall kommenteras.

10. Framtida relevans

Totalförsvarets forskningsinstitut skall anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar.

Återrapportering

Totalförsvaret skall redovisa och kommentera:

 • hur verksamheten anpassats till förändrade förutsättningar och
 • åtgärder som vidtagits för att kompetensen skall utvecklas mot framtida behov.

11. Underrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genom sin underrättelseverksamhet tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 2.

Återrapportering

Totalförvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllelse av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

12. Budgetunderlag

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

CBRN-forskningen avgiftsfinansieras fr o m 2007. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget redovisa konsekvenserna härav för såväl uppdragsgivare som den s k bottenplattan.

13. Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av kommentarer till eventuella väsentliga avvikelser i föhållande till målen.

14. Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

15. Resultatbudget och Resultatindikatorer

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa utfall i förhållande till angiven resultatbudget samt utfall per forskningsområde.

16. Effektivitet och god hushållning

Myndighetens verksamhet skall bedrivas effektivt och med god hushållning.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

17. Främjande av jämlikhet och jämställdhet

Totalförsvarets forskningsinstitut skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

 • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
 • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

18. Jämställdhetsintegrering

Totalförsvarets forskningsinsitut skall redovisa hur myndigheten arbetar för och följer upp att effekter på jämställdhet och könsmaktsmönster beaktas inom uppdragsverksamheten. Redovisningen skall bl.a. inkludera exempel på hur jämställdhetsaspekter beaktas i uppdragsverksamheten.

19. Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006, Fö nr 10, skall myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008.  

Avvecklingsbudget 

Avvecklingskostnaderna får för 2007 högst uppgå till 300 000 000 kronor. 

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden skall strikt affärsmässighet iakttas. 

(Kronor)

Avvecklingskostnad FOI

20072008Totalt 2007-2008

 

 

 

 
Personal, kostnad200 000 000120 000 000320 000 000
mark, anläggningar, lokaler90 000 00030 000 000120 000 000
Övrigt10 000 00010 000 00020 000 000
Totalt300 000 000160 000 000460 000 000

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) skall myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.  

Den kvartalsvisa redovisningen av det pågående omställningsarbetet som myndigheten skall inlämna i juli 2007, enligt regeringsbeslut Fö2006/1672/MIL, skall göras i delårsrapporten.

Myndigheten skall om den i budgetunderlaget för 2008 föreslår en annan fördelning av kostnadsreduktionerna också lämna förslag på hur dessa skall tas ut, så att reduktionernas omfattning och takten i genomförandet kvarstår.

4

Uppdrag

20. Stöd rörande CBRN m.m.

Allmänt

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kontinuerligt ha beredskap att vid anmodan bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, samt exportkontrollfrågor, inklusive frågor rörande det internationella arbetet med att förhindra spridning av missiler. FOI skall bidra till arbetet med att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på ickespridningsområdet.

Kärnvapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta arbetet med att upprätta ett nationellt datacenter (NDC) och därtill nödvändigt arbete i "Förberedande kommissionen, Arbetsgrupp B" under provstoppsavtalet (CTBT). Dessutom skall Totalförsvarets forskningsinstitut driva och leverera data till det internationella datacentret i Wien i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet. Vidare skall myndigheten bidra med utrustning (SAUNA-OSI) och personal till Förberedande kommissionens tester av provstoppsavtalets verifikationssystem under 2007 och 2008. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsatt bidra till de svenska ansträngningarna att få till stånd en effektiv verifikatonsmekanism för ett framtida avtal om förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål (FMCT). Myndigheten skall våren 2007 bidra till Sveriges deltagande i den första förberedande konferensen (PrepCom) inför NPT:s översynskonferens 2010.

Totalförsvarets forskningsinstituts bidrag med teknisk kunskap i arbetet med internationella exportkontrollsarrangemang för nukleära frågor samt bevakning av den tekniska utvecklingen, bl. a. i fall som behandlas inom ramen för IAEA och FN:s säkerhetsråd, skall fortsätta på oförändrad nivå. Detta inkluderar bl.a. Sveriges implementering av säkerhetsrådsresolutionerna 1696, 1718 och ev. följande resolutioner om icke-spridning av kärnvapen.

Biologiska vapen

Översynskonferensen för konventionen om biologiska och toxinvapen i december 2006 förväntas fatta beslut som skall följas upp i en förnyad process med bl.a. årliga expertmöten och förberedelser inför 2011 års konferens. Totalförsvarets forskningsinstitut skall bistå Regeringskansliet i detta. Myndigheten skall även fortsatt verka för att stärka Sveriges roll i det internationella arbetet för upprätthållande av god beredskap att kontrollera eventuella brott mot B-vapenkonventionen. Det internationella utbytet av referenskollektioner inom CEPA 13 skall utvecklas liksom villkoren för utbytet av levande agens. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsätta medverka i uppföljningen av exportkontrollregimen Australiengruppen inom ramen för det bioteknologiska området.

Kemiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bidra till att upprätthålla Sveriges förmåga att agera med väl underbyggd sakkunskap i organisationen för förbudet mot kemiska vapen. Även här skall forskningsinstitutet tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) nödvändig sakkunskap vid arbetet i Australiengruppen. Nödvändig laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen skall upprätthållas av Totalförsvarets forskningsinstitut för att kunna påvisa brott mot C-vapenkonventionen.

Missilfrågor

Utöver det stöd som faller inom ramen för de internationella exportkontrollarrangemangen skall Totalförsvarets forskningsinstitut tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap för att bidra till det internationella arbetet med att förhindra spridning på missilområdet. Verksamheten skall under 2007 fortgå i oförändrad omfattning.

Övriga frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fortsatt bidra till att analysera Sveriges behov i fråga om efterlevnad av säkerhetsrådsresolution 1540, samt beträffande det internationella ickespridningsinitiativet PSI. Myndigheten skall även i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) kunna bistå i relaterade CBRN-frågor som inte naturligt faller inom ovan rubricerade områden.

21. Internationellt materiel och FoT-samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja Försvarsmakten i genomförandet av ett prioriteringsarbete vad gäller internationella FoT- och materielsamarbeten. Uppgiften omfattar en kartläggning av alla fora och därtill underliggande samarbetsgrupper, motivering för deltagande samt inriktning för dessa. Arbetet skall bl.a. genomföras med utgångspunkt från Försvarsmakten dokument "Inriktning av Försvarsmaktens samarbete med andra länder och internationella organisationer". Försvarsmakten skall redovisa uppgiften för Försvarsdepartementet senast den 30 maj 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:7

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut57 049
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)41 049
ap.4Internationell verksamhet och exportstöd (ram)16 000

Villkor för anslag 6:7

ap.1 Forskning/Analysstöd för regeringens behov

Högst följande belopp får användas för forskning/analysstöd för regeringens behov inom respektive kompetensområde:

 • Säkerhetspolitisk och strategisk analys: 17 021 000 kronor

 • Utveckling av försvar och säkerhet: 15 037 000 kronor

 • Värdering av och stöd till operativ förmåga: 9 692 000 kronor

ap.4 Internationell verksamhet och exportstöd

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
6:7 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 2413 %0
ap.44703 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:7 Totalförsvarets forskningsinstitut
6:8 ap.26:7 ap.1100 %
6:8 ap.36:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagstyp
6:7 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.2ram
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)259 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 753
2007-02-254 753
2007-03-254 753
2007-04-254 753
2007-05-254 753
2007-06-254 753
2007-07-254 753
2007-08-254 753
2007-09-254 753
2007-10-254 753
2007-11-254 753
2007-12-254 766
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:7 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
6:7 ap.4Internationell verksamhet och exportstöd

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor13 02401 025 0001 285 000-260 000-246 976
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Totalförsvarets forskningsinstituts uppdragsfinansierade verksamhet skall finansieras med avgifter. Inkomsterna disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Daniel Johansson
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Försvarshögskolan
Totalförsvarets pliktverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
SEKO
SACO
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund
Statstjänstemannaförbundet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 20, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Fö2006/168/EPS
(delvis)
Fö2006/592/MIL
Fö2006/1331/MIL
(delvis)
Fö2006/1907/MIL (delvis)
Fö2006/2256/MIL
Fö2006/2960/EPS
(delvis)