Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-14
N2006/10931/ITFoU
N2006/11614/BS (delvis)
N2006/11666/BS (delvis)
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet (rskr. 2006/07:35 och 2006/07:31)
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35, prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FÖU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IT, elektronisk kommunikation och postElektronisk kommunikationElektronisk kommunikation
InformationssamhälletTillgänglighet och säkerhet
KassaserviceKassaservice
PostPost
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga
TotalförsvarDet civila försvaretFörsvarsförmåga

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

Mål

Alla skall ha tillgång till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa och kommentera hur myndighetens verksamhet inom sektorn bidragit till målet för politikområdet. Resultat som avviker från målet skall kommenteras och analyseras. Post- och telestyrelsen skall den 30 juni 2007 och i årsredovisningen

- lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom sektorn och dess olika delmarknader,

- för sektorn och dess olika delmarknader redovisa en sammanfattning av de viktigaste statliga insatserna och de effekter de statliga insatserna bedöms ha för tillståndet och utvecklingen inom området och

- för sektorn och dess olika delmarknader redovisa och motivera de åtgärder som myndigheten vidtagit.

1.1.1

Verksamhetsområde Elektronisk kommunikation

Mål

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna skall vara hållbara, användbara och tillgodose framtidens behov.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målen för verksamhetsområdet.

Post- och telestyrelsen skall även redovisa och bedöma de effekter som lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation givit upphov till.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elektronisk kommunikation

Mål 1

Konsument och konkurrens

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet.

Samhällsomfattande tjänster skall alltid finnas tillgängliga på ett för alla likvärdigt villkor i hela landet till överkomliga priser.

Särskilt viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation som personer med funktionshinder har behov av skall finnas att tillgå. Myndigheten skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall övergripande redovisa följande, dels ur ett konsument- och konkurrensperspektiv, dels ur ett regionalpolitiskt perspektiv:

- vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att uppnå målen,

- den verksamhet som bedrivits avseende beslut om skyldigheter och tillsyn och då särskilt hur behoven hos personer med funktionshinder beaktats,

- hur myndighetens åtgärder påverkat operatörer, tjänstetillhandahållare och konsumenter samt

- en bedömning av effekterna av myndighetens åtgärder.

Avseende Post- och telestyrelsens insatser för personer med funktionshinder skall särskilt redovisas

- vilka tjänster som tillhandahållits, i vilken omfattning tjänsterna använts och en bedömning av tjänsternas kvalitet,

- hur behoven hos personer med funktionshinder beaktats,

- vilka försöks- och utvecklingsprojekt som upphandlats samt resultat eller förväntade resultat av dessa, 

- vilken samverkan myndigheten haft med andra myndigheter, berörda organisationer och andra marknadsaktörer samt en bedömning av resultaten av denna samverkan, 

- vilka insatser myndigheten genomfört för att informera om tjänsterna samt en bedömning av resultaten av informationsinsatserna.  

Redovisningen skall innehålla en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.

Mål 2

Effektivt resursutnyttjande

Ett effektivt utnyttjande av spektrum för radiokommunikation och nummer ur en nationell nummerplan samt en väl fungerande marknad där radioutrustning och teleterminalutrustning uppfyller väsentliga krav. Enskilda och myndigheter skall få tillgång till frekvensutrymme för såväl existerande som nya radioanvändningar och kunna ha en rimligt störningsfri radiokommunikation. Tilldelningen av frekvenser bör stimulera utveckling av nya och befintliga produkter och tjänster. Post- och telestyrelsens handläggning av ärenden om störningar i samhällsviktiga radionät skall påbörjas inom en arbetsdag.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa den verksamhet som bedrivits avseende tillstånd och tillsyn,

- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit, genom marknadskontroll eller på annat sätt, för att säkerställa att utrustning på marknaden uppfyller kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,

- redovisa handläggningstiden för tillståndsärenden,

- redovisa i vilken utsträckning målet om handläggningstid för ärenden rörande anmälda störningar i samhällsviktiga radionät uppfyllts,

- redovisa det arbete som genomförs för att ändra avgifterna för radiotillståndshavare för att ge dessa tydligare incitament att hushålla med frekvenserna, samt i den mån det är möjligt bedöma effekterna av detta,

- i den omfattning det är möjligt redovisa i vilken utsträckning innehavare av radiotillstånd utnyttjat de ökade möjligheterna att själva besluta om val av teknik och tjänster, samt att överlåta tillstånd,

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

1.1.2

Verksamhetsområde Informationssamhället

Mål

Sverige skall vara ett hållbart informationssamhälle för alla.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillgänglighet och säkerhet

Mål

En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas tillgänglig i alla delar av landet.

En säker elektronisk informationshantering som enskilda och myndigheter har högt förtroende för. Internetinfrastrukturen skall vara robust. Vidtagna åtgärder skall även medverka till att risken för och konsekvenserna av påfrestningar i samhället i fred, avseende elektroniska kommunikationer, minskar.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall övergripande redovisa följande, dels ur ett konsument- och konkurrensperspektiv, dels ur ett regionalpolitisk perspektiv:

- vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att uppnå målen,

- hur verksamheten som bedrivits påverkat operatörer, tjänstetillhandahållare och konsumenter samt

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

Post- och telestyrelsen skall vidare:

- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit inom området, bl.a. den tillsynsverksamhet som bedrivits enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer,

- redovisa den tillsynsverksamhet som bedrivits enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. myndigheten skall därvid även redovisa sin bedömning av om den verksamhet som lagen reglerar bedrivs på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse,

- redovisa hur arbetet med att främja användningen av korrekt och säker tid över Internet och i andra elektroniska kommunikationssystem fortlöper,

- redovisa hur rikscentralen för IT-incidentrapportering utvecklas samt

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

1.1.3

Verksamhetsområde Kassaservice

Mål

Alla i hela landet skall ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens insatser inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Kassaservice

Mål 1

En väl fungerande kassaservice.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera den faktiska utformningen av kassaservicen och redovisa var behovet av service geografiskt finns.

Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom kassaserviceområdet som personer med funktionshinder har behov av skall finnas att tillgå. Myndigheten skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa

- vilka tjänster som tillhandahållits för personer med funktionshinder och i vilken omfattning tjänsterna använts, hur behoven hos personer med funktionshinder beaktats och en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller,

- vilken samverkan myndigheten haft med andra myndigheter, med berörda organisationer för personer med funktionshinder och med andra marknadsaktörer samt en bedömning av hur denna samverkan har utfallit.

Redovisningen skall innehålla en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.

1.1.4

Verksamhetsområde Post

Mål

Alla i hela landet skall, till rimliga priser, ha tillgång till en effektiv och säker posttjänst av god kvalitet, genom väl fungerande nationella och internationella marknader.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Post

Mål 1

En väl fungerande postmarknad som kännetecknas av variation i utbud och god kvalitet till rimliga priser samt att de i postlagen (1993:1684) uppställda kraven för postservicen i landet uppnås.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis, både ur ett konsument- och regionalpolitiskt perspektiv, redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt

- redovisa en samlad bedömning av arbetsläget avseende tillstånd och tillsyn,

- redovisa förändringar i tillgänglighet till postservice,

- redovisa hur samarbetet med andra myndigheter har utfallit samt lämna information om inom vilka områden det varit lätt respektive svårt att samarbeta samt

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom postområdet som personer med funktionshinder har behov av skall finnas att tillgå. Myndigheten skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa

- vilka tjänster som tillhandahållits, i vilken omfattning tjänsterna använts, hur behoven hos personer med funktionshinder beaktats och en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller,

- vilken samverkan myndigheten haft med andra myndigheter, med berörda organisationer för personer med funktionshinder och med andra marknadsaktörer, samt en bedömning av hur denna samverkan har utfallit.

Redovisningen skall innehålla en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.  

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Post- och telestyrelsen skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med vad som sägs i regeringsbeslut den 30 november 2006 (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av förmågan inom ovanstående tre områden, eventuella brister i förmågan samt orsakerna till dessa brister. Myndigheten skall även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att höja krisberedskapsförmågan samt effekterna av dessa. Bedömningen av förmågan skall bl.a. göras gentemot de risker som indentifierats i de risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs. Återrapporteringen av förmågan på de tre områdena skall även göras genom en bedömning enligt skalan

- god förmåga

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister

- viss men bristfällig förmåga

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap, samt den effekt som dessa har haft på förmågorna, skall särredovisas. Därutöver skall myndigheten redovisa större avvikelser mellan planerad verksamhet och utfall. Även större ekonomiska avvikelser skall redovisas.

1.3

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.3.1

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Försvarsförmåga

Mål

Verksamheten skall anpassas utifrån inriktning och hot- och riskbedömning enligt utskottsbetänkande 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143 med anledning av proposition Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5). Verksamheten skall, främst genom planering, bedrivas så att en god försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov.

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Försvarsförmåga skall Post- och telestyrelsen redovisa förmågan att genom planerade åtgärder säkerställa att samhällets och människornas behov kan tillgodoses även vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp eller krig. Vidare skall återrapporteringen i samhällsviktig verksamhet redovisa planerade åtgärder för att samhället skall ha en god förmåga vid höjd beredskap. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslag 7:5 Krisberedskap och de effekter som dessa har haft på förmågorna skall särredovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål avseende verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar

Post- och telestyrelsen skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) och härvid företräda Sverige i Civil Communications Planning Committee (CCPC). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato för år 2007. Post- och telestyrelsen skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom det PFF-samarbete som leds av Försvarsdepartementet.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall i årsredovisningen vad gäller PFF redovisa genomförd verksamhet samt en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall myndigheten lämna underlag till Krisberedskapsmyndighetens kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.

Övrig återrapportering

Följande skall rapporteras i årsredovisningen:

Post- och telestyrelsen skall redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att skapa säkra noder och redundans i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Post- och telestyrelsen skall redovisa hur arbetet med abonnentprioritering inom telekommunikationerna utvecklas.

Post- och telestyrelsen skall redovisa hur arbetet med krisroaming inom elektroniska kommunikationer utvecklas.

Post- och telestyrelsen skall lämna en övergripande redogörelse per verksamhetsområde för resultatet av arbetet i de internationella organisationer som Post- och telestyrelsen deltar i, inklusive arbetet i Europeiska unionen. Redovisningen skall även omfatta arbetet med de nationella förberedelsegrupper och förberedelsemöten som myndigheten har inför internationella möten. Myndigheten skall även redovisa sin bedömning av de viktigare initiativen inom verksamhetsområdet som Europeiska kommissionen arbetat med.

Post- och telestyrelsen skall arbeta i linje med de inriktningsmål och åtgärdsområden som myndigheten presenterade i rapporten Tillgänglig kommunikation för funktionshindrade -PTS strategi för att uppnå de handikappolitiska målen till och med 2010, som lämnades till regeringen i december 2005. Post- och telestyrelsen skall redovisa de insatser som genomförts under året.

Post- och telelstyrelsen skall redovisa det standardiseringsarbete myndigheten deltar i och på vilket sätt arbetet främjar Sverige. Av redovisningen skall framgå hur myndigheten prioriterat sina insatser på området och syftet med den valda inriktningen.

Följande skall återrapporteras utanför årsredovisningen:

Post- och telestyrelsen skall påtala behov av förändringar i lagstiftning och reglering eller av andra åtgärder. När förslag till förändring lämnas skall de motiveras och konsekvenserna av att inte genomföra förslaget redovisas.

Post- och telestyrelsen skall vid behov informera regeringen om förändringar inom sektorn och dess olika delmarknader.

Post- och telestyrelsen skall i samband med årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva verksamhet. Avgifter som tas ut enligt 2 och 3 §§ förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet skall dessutom särredovisas enligt den uppdelningsgrund som återfinns i respektive bestämmelse.

Post- och telestyrelsen skall där så är möjligt tillse att statistik i de rapporter och uppföljningar som myndigheten lämnar till regeringen är könsuppdelad och redovisad i tidsserier omfattande de föregående budgetåren. Om statistik inte kan lämnas könsuppdelad skall myndigheten motivera detta och ge förslag till hur detta kan åtgärdas.

Post- och telestyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i systemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall göras senast den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

4

Uppdrag

1. Post- och telestyrelsen skall under året bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med informationssäkerhet som t.ex. frågor om organisationen av arbetet med varningar, förebyggande och hantering av IT-säkerhetsincidenter samt utveckling av samverkansformer med omgivande organisationer i frågor om samhällsviktig informationsinfrastruktur. Uppdraget inkluderar även de internationella aspekterna av frågorna.

2. Post- och telestyrelsen skall redovisa de åtgärder som myndigheten genomfört med anledning av myndighetens förslag till handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige, som överlämnades till regeringen i juli 2006, samt bedöma resultatet av åtgärderna. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast i samband med årsredovisingen för 2007.

3. Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av den fortsatta utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. En bedömning av hur snabbt utbyggnaden sker i olika delar av landet samt en uppskattning av antalet abonnenter skall lämnas. Post- och telestyrelsen skall även sammanställa en översikt av tillgången till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i landet. Översikten bör beskriva de olika tekniker som förekommer allmänt på marknaden.

Översikten bör särskilt belysa skillnader mellan olika delar av landet, olika typer av bebyggelse samt mellan tätort och landsbygd. Tillgängligheten bör också specificeras på så sätt att det framgår hur stor andel av hushåll och företag som

- har abonnemang (penetration),

- skulle kunna få en anslutning inom rimlig tid efter en förfrågan (täckningsgrad),

- bor eller verkar på sådan plats där det i dag inte finns förutsättningar för tillgång till sådan IT-infrastruktur (inte tillgång till nödvändning infrastruktur).

Översikten skall dessutom innehålla en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Tekniker som innehåller särskilda tekniska begränsningar eller som är särskilt kostsamma bör dock redovisas särskilt. Översikten skall även innehålla en bedömning av hur tillgången till IT-infrastruktur kommer att utvecklas under perioden fram till 2010 med hänsyn till teknisk utveckling och utveckling på marknaden.

Myndigheten skall när så är påkallat föreslå eller vidta åtgärder för att en IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas tillgänglig i alla delar av landet.

Översikten skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2007. En delrapport skall lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) den 30 juni 2007.

4. Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av utbygganden av mobila kommunikationsnät. I samband med detta skall även följande aspekter belysas:

- regionala skillnader,

- de olika nätens aktuella täckningsgrad och förväntade täckningsgrad, geografiskt, befolkningsmässigt och i förhållande till tillståndsvillkoren,

- hur de olika nätens täckning sammanfaller/inte sammanfaller och förväntas sammanfalla/inte sammanfalla i olika delar av landet i takt med den fortsatta utbyggnaden samt 

- vilken ungefärlig kapacitet de olika näten har och vilken typ av tjänster som tillhandahålls/skulle kunna tillhandahållas.

Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse och ett brett europeiskt perspektiv. Rapporten skall även innehålla en analys med förslag till hur täckningen skulle kunna förbättras. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2007. Denna redovisning skall gälla istället för den redovisning som enligt Post- och telestyrelsens regleringsbrev för 2006 (uppdrag 4) skulle göras i samband med årsredovisningen. Utöver denna redovisning skall Post- och telestyrelsen i samband med årsredovisningen för 2007 till regeringen (Näringsdepartementet) redovisa statistik som belyser utvecklingen av utbyggnaden av mobila kommunikationsnät.

5. Post- och telestyrelsen skall redovisa arten och omfattningen av de klagomål från slutanvändare som framförts till myndigheten, Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket och till Konsumenternas tele- och Internetbyrå. Utöver konsumentklagomål skall klagomål från näringsidkare redovisas särskilt. Redovisningen skall även innehålla myndighetens bedömning av hur inrättandet av Konsumenternas tele- och Internetbyrå påverkat klagomålshanteringen samt konsumenternas möjligheter att framföra klagomål och få rådgivning inom området. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2007.

6. Post- och telestyrelsen skall till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2007

- redovisa och analysera förändringar av servicenivån på posttjänsten i landets alla delar,

- redovisa hur tillståndsvillkoren för postoperatörer har efterlevts,

- redovisa hur 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,

- redovisa och analysera konkurrensituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit,

- redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten samt

- i övrigt bedöma effekten av myndighetens åtgärder och därvid särskilt belysa det befintliga regelverkets ändamålsenlighet.

7. Post- och telestyrelsen skall analysera och redovisa om och i vilken omfattning effektiviteten i frekvensanvändningen skiljer sig åt mellan de tillståndshavare som betalar avgifter för sitt tillståndsinnehav respektive de radioanvändare som inte betalar avgifter för sin radioanvändning. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2007.

8. Post- och telestyrelsen skall fortsätta sitt arbete i referensgruppen för elektroniska signaturer med angränsande områden. Arbetet skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2007.

9. Regeringen har den 21 juni 2006 beslutat om en strategi för den fortsatta utvecklingen av den elektronisk förvaltningen (se även regeringens proposition 2006/07:1, utgiftsområde 2, avsnitt 5.5).

Post- och telestyrelsen skall beskriva de åtgärder som genomförts och avses genomföras för att uppnå målen enligt angiven strategi för den elektroniska förvaltningens utveckling samt då även rapportera följande:

- vilka tjänster myndigheten tillhandahåller och vilka som planeras i det fortsatta utvecklingsarbetet,

- medborgarnas och företagens användning av tillgängliga tjänster, där så är möjligt,

- på vilket sätt myndigheten arbetar för att via Internet öka medborgarnas och företagens insyn i ärendehanteringen samt

- hur myndigheten samverkar med andra myndigheter för att ta till vara möjliga effektivitets- och kvalitetsvinster.

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2007.

10. Post- och telestyrelsen skall redovisa vilka särskilda åtgärder som myndigheten genomför och avser att genomföra tillsammans med andra aktörer med regionalt utvecklingsansvar, för att uppnå det prioriterade målet om tillgänglighet genom ett utvecklat informationssamhälle, enligt den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Av redovisningen skall även framgå

- hur myndighetens verksamhet förhåller sig till strategins prioriterade mål samt

- formerna för samverkan med de organ som har regionalt utvecklingsansvar i länen.

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2007 samt i samband med årsredovisningen för 2007.

11. Post- och telestyrelsen skall vara ansvarig för att ha en sambandsperson för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet. Myndigheten skall sprida information om Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhets verksamhet och resultat.

12. Post- och telestyrelsen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk, skall minska med minst 25 procent till år 2010. Post- och telestyrelsen skall i ett första steg redovisa underlag till Näringsdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan även innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Post- och telestyrelsen skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och till Näringsdepartementet redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretisering av tidigare planerade åtgärder.

Post- och telestyrelsen skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål av minska de administrativa kostnaderna för företagen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen31 539
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)31 539
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 37:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionshinder, insatser inom området informationssäkerhet, rikscentralen för IT-incidenthantering samt åtgärder inom verksamhetsområdena civilt försvar och svåra påfrestningar avseende samverkansområde teknisk infrastruktur,

- finansiering av projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga de delar avseende förtroende, tillgänglighet och säkerhet som beskrivs i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175) samt delar av det IT-politiska handlingsprogrammet som beskrivs i regeringens tidigare proposition Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86),

- kostnader i samband med att Post- och telestyrelsen följer upp om kassaservicen motsvarar samhällets behov samt

- kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

37:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen144 749
ap.1Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (ram)144 749
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 37:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionshinder,

- utsträckt post- och kassaservice till äldre och personer med funktionshinder i glesbygd,

- portofri befordran av blindskriftsförsändelser,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionshinder,

- fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,

- särskilda utredningar efter behovsprövning till ett belopp om högst
3 000 000 kronor samt

- utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för personer med funktionshinder hos Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra myndigheter och organisationer. 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.19463 %0
ap.203 %0
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.103 %0
ap.2065 0000
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1210 00080 000103 2582011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Post- och telestyrelsen bemyndigas att under 2007 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor under 2008-2011.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)37 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 628
2007-02-252 628
2007-03-252 628
2007-04-252 628
2007-05-252 628
2007-06-252 628
2007-07-252 628
2007-08-252 628
2007-09-252 628
2007-10-252 628
2007-11-252 628
2007-12-252 631
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
37:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offenligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation43 218-20 400190 900203 300-12 40010 418
Post-1 241-80021 70021 000700-1 341
RTTE3 38107 5007 50003 381
Elektroniska signaturer005500
Summa45 358-21 200220 105231 805-11 70012 458
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen Informationssamhället som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer skall delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter skall Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagspost 1.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offenligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar94530099 99599 99500
Summa00100 245100 24500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten skall dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2007 (prop.2006/07:1, utg.omr. 6, bet.2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Avgiftsuttaget för 2007 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Avgifterna skall redovisas mot inkomsttitel 9453, Avgifter för telekommunikation.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är full kostnadstäckning.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras100 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Carolina Malmerius
Kopia till

Trafikutskottet, Riksdagen
Försvarsutskottet, Riksdagen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/CIV
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Socialdepartementet/ST
Utbildnings- och kulturdepartementet/ME
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tal- och punktskriftsbiblioteket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
samtliga länsstyrelser