Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2006-12-07
Fö2006/2797/MIL
Försvarsmakten
\
107 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarsmakten
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82, prop. 2005/06:34, utg.omr. 06, bet. 2005/06:UFöU:1, rskr. 2005/06:83, prop. 2005/06:160, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU2, rskr. 2005/06:28, prop. 2005/06:203, utg.omr. 06, bet. 2005/06:UFöU2, rskr. 2005/06:368, prop. 2005/06:208, utg.omr. 06, bet. 2006/07:UFöU1, rskr. 2006/07:1).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
TotalförsvarDet militära försvaretUtbildning, planering m.m.
Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling
Insatser
Försvarsunderrättelseverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Försvarsmakten skall rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser som regeringen beslutar om. Försvarsmakten skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare skall Försvarsmakten leda det svenska deltagandet enligt överenskommelse för aktuella insatserna.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1. Mål och krav på operativ förmåga

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret, inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att kunna föra väpnad strid, skall uppnå den förmåga och genomföra de insatser som krävs.

Försvarsmaktens förmåga till multinationell interoperabilitet skall utvecklas gentemot eventuella gemensamma standarder och normer överenskomna inom EU. Där sådana överenskommelser inom EU ej existerar, skall Nato standarder och normer utgöra norm för Försvarsmaktens förmåga till multinationell interoperabilitet.

Kraven på operativ förmåga som ställs på Försvarsmakten är att:

I - Förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser

Denna operativa förmåga ställer krav på följande delförmågor där Försvarsmakten skall kunna följande.

- Upptäcka hot mot Sverige. Försvarsmakten skall därför inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmågor och avsikter gentemot Sverige samt att genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.

- Upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Flyg- och fartygsrörelser skall kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Vidare skall Försvarsmakten kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt efter indikation kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.

- Bistå andra myndigheter vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och infrastrukturer vid hot eller insatser mot civila mål, vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet samt även i övrigt kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. Härvid skall en förmåga finnas att tidigt upptäcka NBC-händelser i närområdet och att kunna genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.

- Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld samt medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter, i Europa och globalt. Kraven på uthållighet i insatserna, samt hur snabbt de skall kunna genomföras, kan variera.

- Inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Vidare skall Försvarsmakten i samverkan med andra länder kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.

- Samtidigt kunna planera, leda och genomföra två insatser av bataljons storlek varav, från och med år 2008, en skall kunna utgöras av den svenska delen av den nordiska snabbinsatsstyrkan. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Såväl insatser av bataljons storlek som insatser med mindre förbandsenheter skall kunna ske med kort förvarning.

II - Förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser

Ovanstående operativa förmåga ställer krav på följande delförmågor där Försvarsmakten skall kunna följande

- Kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmågor och avsikter bl.a. i syfte att ge underlag för beslut om höjning av Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt eller internationellt eller båda.

- Efter beslut höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot vår säkerhet eller för att kunna förstärka pågående internationella insatser.

- Möta ökade krav på att skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bland annat vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

III - Förmåga att efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet

Denna operativa förmåga ställer krav på följande delförmågor där Försvarsmakten skall kunna:

- Upprätthålla grundläggande kompetenser för att på lång sikt kunna utveckla förmågan att möta mer omfattande militära operationer.

- Identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser. Delförmågan skall upprätthållas genom att tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden inklusive militärteknisk och doktrinär utveckling.

- Utveckla olika förmågor och funktioner genom att kunna utveckla nya och befintliga förband. Delförmågan skall upprätthållas genom att bedriva studier, materielutveckling och försök samt att lägga forskningsuppdrag.

- Uppnå ökad kompetens att på lång sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna. Delförmågan skall upprätthållas genom att bedriva kompetensutveckling delvis i samarbete med andra länder.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa i vilken grad myndigheten uppfyller kraven på operativ förmåga i olika avseenden. Myndigheten skall i sin värdering av insatsorganisationens operativa förmåga använda den nya redovisningsmodell som regeringen beslutat om den 10 november 2005. Följande punkter skall redovisas.

- Sammanvägd måluppfyllnad för respektive operativ förmåga.

- Måluppfyllnad för respektive delförmåga

- Eventuella brister som nedsätter handlingsfriheten i respektive delförmåga.

- Hur eventuella brister avses åtgärdas.

-Sett mot de krav som de operativa delförmågorna sammantaget ställer skall tillståndet i de olika funktionerna redovisas.

Av redovisningen skall framgå hur värderingarna gjorts och hur slutsatserna dragits.

2. Insatsorganisationens utveckling

För att kunna upprätthålla mål och krav på operativ förmåga i olika avseenden skall Försvarsmakten utforma insatsorganisationen enligt bilaga 10 i Försvarsmaktens regleringsbrev.

Återrapportering

Utvecklingen av förbanden i insatsorganisationen skall redovisas enligt den modell som framgår av bilaga 10 i Försvarsmaktens regleringsbrev.

3. Nätverksbaserat försvar

Utvecklingen av förmåga tillnätverksbaserad strid är ett viktigt element för att uppnå försvarsreformens mål. Därför bör utvecklingen mot det nätverksbaserade försvaret fortsätta.

Utvecklingen skall samordnas med den internationella utvecklingen och med civila nationella och internationella aktörer.

Då de operativa kraven inom ramen för internationella insatser har ökat skall utvecklingen i ökad omfattning leda till att resultat från utvecklingsprocesserna, prov och försök tidigt implementeras i befintliga insatsförband och att en anpassning av arvet sker.

Återrapportering

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa genomförd verksamhet och uppnådda resultat i förhållande till de av Försvarsmakten fastställda målen.

Myndigheten skall särskilt redovisa genomförd verksamhet och uppnådda resultat i förhållande till målsättning och planerad verksamhet avseende:

- interoperabilitet,

- identifierade risker samt hur dessa avses omhändertas samt

- på vilket sätt vunna erfarenheter har implementerats i insatsorganisationen samt vilken effekt detta har fått på förbanden.

Dessutom skall myndigheten redovisa;

- Handlingsalternativ till den nu föreslagna inriktningen bör utformas som mål och ambitionsnivå, förväntade resultat och resursbehov /kostnader. I de fall handlingsalternativen rymmer skilda prioriteringar bör dessa särskilt anges. Alternativen bör utformas på ett sådant sätt att de kan ställas mot varandra.

 

- Möjligheterna att helt eller delvis avbryta pågående utvecklingsaktiviteter bör analyseras och bedömas med avseende på dess konsekvenser på såväl kort som lång sikt med avseende på militär förmåga, kostnader, kunskapsuppbyggnad m.m.

 

-En övergripande plan för utvecklingsarbetet efter 2006 bör utarbetas, inkluderande förväntade kostnader och finansieringsbehov, bl.a. som grund för regeringens planerade beslut om vägval i anslutning till Demo 06.

 

Försvarsmakten bör därutöver se över nuvarande utvecklingsorganisation och särskilt pröva lämpligheten och möjligheterna till att tydligare skilja prioriterade målsättningar i närtid (bl.a. uppbyggnaden av insatsstyrkor fram till 2008) från de mer långsiktiga insatserna med sikte på FMLS. Möjligheterna till en tydligare etappindelning med uppföljningsbara mål och i förväg definierade beslutspunkter bör redovisas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Utbildning, planering m.m.

4. Beredskap

Ett nytt beredskapssystem skall införas fr.o.m. 2006. Det skall innehålla två förbandsgrupper. Grupp ett skall ha beredskapstid 0-90 dagar och grupp två beredskapstid 91-360 dagar. Förbanden i dessa förbandsgrupper utgör tillsammans insatsförbanden. Ett förband eller del av förband kan ha olika beredskap för nationella respektive internationella insatser. Beredskap för nationella behov upprätthålls i huvudsak med grundorganisationens resurser eller genom mobilisering. Beredskap för internationella insatser upprätthålls genom personal som är anställd, kontrakterad eller de som avgivit intresseförklaring för internationella insatser.

5. Utveckling av bidrag till EU snabbinsatsförmåga

Försvarsmakten skall fortsätta utvecklingen av det svenska bidraget till EU:s snabbinsatsstyrkor. Utvecklingen av den nordiska snabbinsatsstyrkan skall ske i samverkan med Finland, Norge och Estland i syfte att styrkan skall kunna anmälas till EU för en första beredskapsperiod från den 1 januari till den 30 juni 2008.

Försvarsmakten skall i rollen som "Framework Nation" leda det militära arbetet med att utveckla förmågan tillsammans med Finland, Norge och Estland, samt med Storbritannien vad avser ledningsområdet, i enlighet med undertecknat samförståndsavtal (MoU).

Återrapportering

Försvarsmakten skall;

- till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) fortlöpande rapportera arbetsläget avseende utvecklingen av snabbinsatsstyrkan samt

- redovisa den fortsatta planeringen och måluppfyllnaden, kostnader per anslag, genomförda investeringar i såväl materiel som infrastruktur, personalrekrytering och behov av beslut eller omplanering.

6. Informationsoperationer

Försvarsmakten skall utveckla förmågan att möta olika former av informationsoperationer riktade mot myndighetens verksamhet och därigenom bidra till samhällets totala motståndsförmåga. Utvecklingen av förband som kan verka inom ramen för informationsoperationer skall fortsätta, såväl som utvecklingen av metodik och regelverk för genomförande av informationsoperationer.

Försvarsmakten skall utveckla ett försvarsmaktsgemensamt IT-försvarsförband och en telekrigsbataljon. Utöver detta skall Försvarsmakten utveckla förmågan att genomföra psykologiska operationer till stöd för skydd och säkerhet för den egna personalen inom ramen för internationella insatser.

Utvecklingen av förmågan till informationsoperationer skall samordnas med utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar (NBF).

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa hur arbetet fortskrider vad gäller utvecklingen av förmågan till informationsoperationer. Av redovisningen skall bl.a. framgå status avseende:

- förmågan till psykologiska operationer samt

- metodik och regelverk.

Därutöver skall Försvarsmakten redovisa erfarenheter och slutsatser från genomförda övningar och insatser där informationsoperationer genomförts.

7. Internationell övningsverksamhet

Försvarsmakten skall genomföra internationell övningsverksamhet i Sverige och utomlands i huvudsak enligt den planering som redovisades till regeringen i budgetunderlaget för 2006.

Återrapportering

Försvarsmakten skall i årsredovisningen, delårsrapporterna samt den 31 mars och den 30 september, redovisa genomförd internationell övningsverksamhet. I redovisningen skall ingå en förteckning över genomförda övningar samt till dem kopplade erfarenheter av betydelse. I årsredovisningen skall även ingå en redovisning av kostnadsutfallet.

8. Missionsutbildning

Utbildningen för personal som skall delta i internationell krishantering skall fortsatt utvecklas så att personalen har en god kännedom om hur de i enlighet med FN-resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet bör agera i insatsområden. Försvarsmakten skall vidare genomföra utbildningsinsatser avseende de frågor som berörs i säkerhetsrådets resolution 1539 (2004) om barn i väpnade konflikter, samt rörande genomförandet av gällande riktlinjer mot trafficking inom t.ex. NATO/PFF.

 

Utbildningen skall även leda till att personalen får god kännedom om och förståelse för innehållet i de nationella och internationella normer som styr tvångs- och våldsanvändningen.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa genomfört arbete för en ökad kunskap om säkerhetsrådets resolutioner 1325 (2000) och 1539 (2004) samt vad som gjorts för dess vidare implementering i verksamheten.

9. Urbaniserad miljö och subarktiskt klimat

Försvarsmakten skall fortsätta utveckla och vidmakthålla sin förmåga och kompetens att kunna uppträda i urbaniserad miljö och i subarktiskt klimat.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa på vilket sätt förmågan och kompetensen att kunna uppträda i urbaniserad miljö och i subarktiskt klimat har utvecklats.

 

10. Nordiskt samarbete

Försvarsmakten skall redovisa genomfört bilateralt och multilateralt försvarssamarbete med de nordiska länderna samt händelser av betydelse inom ramen för det militära samarbetet i Nordcaps.

11. Bilateralt samarbete med Baltikum

Försvarsmakten skall redovisa det avslutande genomförda bilaterala samarbetet med Estland, Lettland och Litauen under 2006.

12. Bilateralt samarbete med Ryssland och Ukraina

Försvarsmakten skall i samband med delårsredovisningen redovisa förslag till årsplaner för 2007 (arrangemangsplaner) för det bilaterala samarbetet med Rysslands respektive Ukrainas försvarsmakter.

13. Europeiska försvarsbyrån (EDA)

Försvarsmakten skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad avser Europeiska försvarsbyråns (EDA) verksamhet. Försvarsmakten skall vidare ha sammanhållande ansvar, i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut, för framtagande av underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför styrelsemöten i EDA som sker i sammansättningen för försvarsplanerare.

14. Säkerhetssektorreform (SSR)

Försvarsmakten skall bistå Regeringskansliet i arbetet med SSR. Exempel på relevanta länder/regioner inom SSR är västra Balkan, Afghanistan, Afrika och södra Kaukasien.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa till vilka länder, inom vilka områden/aktiviteter och med vilka samarbetspartners myndigheten har medverkat vid SSR insatser samt hur verksamheten fungerat. I redovisningen skall ingå kostnader per varje enskild insats samt myndighetens totala utgift för SSR-insatser. Vidare skall redovisas viktigare erfarenheter från SSR-insatserna samt hur dessa avses tillvaratas och vidareutvecklas.

15. Stöd i internationellt förhandlingsarbete

Försvarsmakten skall löpande stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i förhandlingsarbetet i FN, EU, OSSE och Nato/Pff genom att aktivt delta i utarbetandet av instruktioner och underlag till dessa. Försvarsmakten skall i för detta ändamål stärka sin bevakning av och expertis beträffande utvecklingen av EU, Nato/Pff och FN.

16. Skydd mot NBC-stridsmedel

Försvarsmakten skall ha förmåga till skydd mot NBC-stridsmedel på förbands- och specialistnivå, inklusive röjning av NBC-ammunition. Förmåga att undvika NBC-hot skall utvecklas genom vidmakthållande och utveckling av informations-, varnings- och ledningssystem. Förmåga att minska verkningarna vid insats med NBC-stridsmedel och/eller relaterade ämnen (Release Other Than Attack -ROTA) skall vidmakthållas och utvecklas.

Försvarsmakten skall ha förmåga att verka med NBC-förband såväl nationellt som internationellt vilket innebär att:

- den nationella NBC-skyddsförmågan skall grundas på myndighetssamverkan omfattande planering, utbildning, materielanskaffning och övningar,

- den internationella NBC-skyddsförmågan skall grundas på interoperabilitetskrav samt att

- planering, utbildning, materielanskaffning och övningar i lämplig omfattning skall ske inom ramen för samverkan med Nato/PFF och EU.

Försvarsmakten skall påbörja förberedelser för att samtidigt kunna verka med NBC-förband i en internationell insats och vid en nationell NBC-händelse.

Försvarsmakten skall utveckla förmåga att såväl avståndsindikera NBC-stridsmedel som att kontinuerligt kunna indikera N- och C-stridsmedel. I takt med forskning och teknikutveckling skall även förmåga att indikera och identifiera B-ämnen utvecklas. Förmåga att följa upp individuell exponering för NBC-stridsmedel och förmåga att röja stridsmedel med NBC-ämnen skall vidareutvecklas.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa förmågan till skydd mot NBC-stridsmedel. Av redovisningen skall framgå:

- NBC-skyddsförmåga nationellt och internationellt,

- medicinskt skydd och medicinskt omhändertagande,

- NBC-beredskap,

- nationell samverkan,

- interoperabilitet och internationell samverkan inom NBC-skyddsområdet (inklusive stöd till den nordiska snabbinsatsstyrkan) samt

- förmågan avseende röjning av stridsmedel, som kan misstänkas innehålla N(R)- B- och/eller C-ämnen.

17. Utbildningsgrupper

Nuvarande militärdistriktsgrupper skall från och med den 1 januari 2006 vara utbildningsgrupper och med nedanstående benämningar ingå i följande utbildningsförband:

Livgardet

Livgardesgruppen i Stockholm

Dalregementsgruppen i Falun

Gävleborgsgruppen i Gävle

Norrbottens regemente

Västernorrlandsgruppen i Härnösand

Fältjägargruppen i Östersund

Västerbottensgruppen i Umeå

Norrbottensgruppen i Boden

Lapplandsjägargruppen i Kiruna

Livregementets husarer

Örebro- och Värmlandsgruppen i Örebro

Skaraborgs regemente

Skaraborgsgruppen i Skövde

Bohus-Dalsgruppen i Uddevalla/Skredsvik

Södra skånska regementet

Skånska gruppen i Lund/Revinge

Luftvärnsregementet

Hallandsgruppen i Halmstad

Göta ingenjörregemente

Norra Smålandsgruppen i Eksjö

Upplands regemente

Södermanlandsgruppen i Strängnäs

Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping

Amfibieregementet

Södertörnsgruppen i Haninge

Gotlandsgruppen i Visby

Marinbasen

Blekingegruppen i Karlskrona

Kalmar- och Kronobergsgruppen i Växjö

Försvarsmaktens helikopterflottilj

Livgrenadjärgruppen i Linköping

Försvarets sjukvårdscentrum

Elfsborgsgruppen i Göteborg

18. Vissa verksamhetsfrågor

18.1. Försvarsmakten skall under 2006 redovisa förslag till inriktning och utveckling av följande grundorganisationsenheter,

- ett försvarsmaktsgemensamt underhållsregemente, och

- ett försvarsmaktsgemensamt ledningsregemente.

18.2. Försvarsmakten har tillsammans med Försvarets materielverk den 28 oktober 2005 redovisat regeringens uppdrag om internationell militär test-, övnings- och utbildningsverksamhet (ITÖ).

Försvarsmakten får inom sitt verksamhetsområde bedriva ITÖ. Verksamheten skall genomföras i enlighet med den inriktning myndigheterna redovisat till regeringen.

18.3. Försvarsmakten har den 19 oktober 2005 redovisat regeringens uppdrag om lokaliseringen av utbildningen av den marina delen av säkerhetsbataljonerna.

Försvarsmakten skall senast den 30 juni 2007 ha omlokaliserat utbildningen från Karlskrona till Göteborg.

18.4. Försvarsmakten skall aktivt delta i samrådsprocessen för vindkraftärenden så att lämpliga lokaliseringar tidigt kan identifieras.

Återrapportering

18.2. Försvarsmakten skall tillsammans med Försvarets materielverk redovisa genomförd verksamhet i årsredovisningen. En lägesredovisning skall lämnas i delårsrapporten.

18.3. Försvarsmakten skall lämna en lägesredovisningen i delårsrapporten och i årsredovisningen.

18.4. Försvarsmakten skall redovisa dels hur myndigheten har deltagit i beredningsprocessen för vindkraftärenden, dels de åtgärder myndigheten vidtagit inom ramen för beredningsprocessen för att bidra till att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

19. Uppföljning av grundorganisationsförändringar

Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa frågor om omstruktureringen av Försvarsmaktens grundorganisation. Redovisningen skall göras i enlighet med den modell som Försvarsmakten redovisat till regeringen i mars 2004 och som regeringen behandlat i prop. 2004/05:43, s. 8.

20. Försvarsmaktens logistik

Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa utvecklingen av viktigare områden inom Försvarsmaktens logistik. Av redovisningarna skall bl.a. framgå hur rationalisering och besparingar inom underhållstjänsten och stödverksamheten har uppnåtts. Redovisningen skall skilja på rationaliserings- och allmänna besparingar. En jämförelse mellan de av Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2006 budgeterade kostnadsreduceringarna och utfallet skall redovisas och kommenteras.

21. Flygutbildning

Inom ramen för den gemensamma samrådsnämndens arbete skall Försvarsmakten och Lunds Universitet fortsätta att utveckla samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Myndigheterna skall härvidlag kontinuerligt pröva möjligheterna att fördjupa samverkan för att på så sätt åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de statliga resurserna för flygutbildning.

Återrapportering

Försvarsmakten skall tillsammans med Lunds universitet i anlsutning till årsredovisningen redovisa utvecklingen av samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Redovisningen skall utgöra ett gemensamt dokument från de båda myndigheterna.

22. Verksamhetssäkerhet

Försvarsmakten skall utveckla verksamhetssäkerheten.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa resultatet av vidtagna åtgärder. I redovisningen skall antalet rapporterade personskador samt orsakerna till dessa ingå.

23. Internationell utbildningsverksamhet vid SWEDINT

Försvarsmakten skall vidmakthålla SWEDINT/PfP Training Centre.

Försvarsmakten skall genomföra internationell utbildningsverksamhet i Sverige och utomlands inom ramen för FN, EU, OSSE, Nato/Pff och det nordiska samarbetet.

Innan Försvarsmakten beslutar om antagning av icke-nordiska elever skall myndigheten hos Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) anmäla frågan om elevernas deltagande samt kostnader för deltagandet.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa vilken utbildning som genomförts och utgifterna för denna. Försvarsmakten skall senast den 30 april 2006 redovisa ett förslag till vilken internationell verksamhet som skall genomföras under åren 2007-2008 samt de beräknade kostnaderna för denna.

24. Andelen som fullföljer värnpliktsutbildning

Försvarsmakten skall, i samverkan med Totalförsvarets pliktverk, vidta åtgärder för att öka andelen totalförsvarspliktiga som fullföljer värnpliktsutbildning. Åtgärder som syftar till att minska avgångarna bland totalförsvarspliktiga kvinnor skall prioriteras. Myndigheterna skall vidare genom utvärderingar följa upp avgångar bland totalförsvarspliktiga i syfte att vidta lokala förbättringar.

Återrapportering

Resultaten av vidtagna åtgärder skall redovisas könsuppdelat. Eventuella skillnader skall förklaras.

25. Rekrytering till internationella insatser

Försvarsmakten skall verka för att minst 30 procent av de totalförsvarspliktiga som påbörjar grundutbildning kan rekryteras till internationella insatser inom ett år efter avslutad grundutbildning. Försvarsmakten skall därutöver, i samverkan med Totalförsvarets pliktverk, verka för att öka intresset bland unga kvinnor och män för att delta i internationella insatser.

26. Värnpliktskongress

Om Värnpliktsrådet enligt 20 § förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga anordnar värnpliktskongress, skall Försvarsmakten inkomma med återrapportering avseende genomförd kongress senast den 30 april 2006 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Återrapporteringen skall innehålla Värnpliktsrådets verksamhetsberättelse.

27. Tidningen Värnpliktsnytt

Värnpliktsnytt skall i fredstid produceras av totalförsvarspliktiga för totalförsvarspliktiga för att bidra till deras medinflytande. Försvarsmakten skall ge administrativt stöd till tidningen Värnpliktsnytt. De totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning skall tillförsäkras inflytande över tidningens utformning och innehåll samt tillställas tidningen kostnadsfritt. Tjänstgöringen vid Värnpliktsnytt skall utformas som utbildning. Vidare skall tidningen i journalistiskt och redaktionellt hänseende lyda under chefredaktören och i dessa avseenden vara självständig gentemot Försvarsmakten.

Återrapportering

Verksamhet och annonsintäkter för tidningen Värnpliktsnytt skall redovisas i Försvarsmaktens årsredovisning.

28. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten skall medverka till att de frivilliga försvarsorganisationerna ges möjlighet att stödja utvecklingen av frivillig försvarsverksamhet i Ryssland och Ukraina. Detta skall ske genom samordnade projekt mellan organisationerna i avsikt att uppnå en god kostnads- och verksamhetseffektivitet. Projektet skall samordnas med det övriga säkerhetsfrämjande arbete som Sverige bedriver med dessa länder. Det säkerhetsfrämjande arbetet med Estland, Lettland, Litauen och Polen skall avslutas under 2006.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa en bedömning av effekterna de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet i Ryssland och Ukraina, samt stödverksamheten i Estland, Lettland, Litauen och Polen åstadkommer.

29. Frivilligorganisationernas kompetens

Försvarsmakten skall redovisa frivilligorganisationernas kompetens och vilka effekter organisationernas verksamhet har fått för Försvarsmaktens operativa förmåga. Frivilligorganisationernas medlemsantal m.m. skall redovisas i tabellform enligt bilaga 2, tabell 9.

30. Kvinnliga sökande

Försvarsmakten skall, med stöd av Totalförsvarets pliktverk, vidta åtgärder för att fler kvinnor skall söka och fullgöra sin värnpliktstjänstgöring.

Återrapportering

Resultaten av vidtagna åtgärder skall redovisas.

31. Miljö

Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn skall utgöra en övergripande miljöpolicy för Försvarsmaktens arbete (se bilaga 5).

Försvarsmakten skall ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete inom försvarssektorn. De av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna för att uppnå dessa mål skall vara vägledande för arbetet.

Försvarsmakten skall utveckla sitt systematiska hållbarhetsarbete i enlighet med Sveriges strategi för hållbar utveckling.

Försvarsmaktens verksamhet skall bedrivas inom ramen för det införda miljöledningssystemet. Särskild vikt skall läggas vid att:

- göra all personal delaktig i miljöarbetet,

- begränsa utsläppen av fossila bränslen och andra skadliga ämnen,

- avveckla användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet samt

- begränsa effekterna av skott- och flygbuller.

Försvarsmakten skall fortsätta att fördjupa och konkretisera arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen.

Försvarsmakten skall också:

- i sitt miljöarbete väga in även andra miljöaspekter än det mer utpräglade miljöskyddet, t.ex. frågor om natur- och kulturmiljön,

- stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i fråga om att bevaka den del av Europeiska gemenskapens lagstiftningsarbete m.m. på miljöområdet som kan beröra försvarssektorn och utarbeta underlag för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dessa avseenden,

- i den takt resurserna medger, återställa områden som skadats av militär verksamhet enligt den av Försvarsmakten tidigare redovisade inventeringen av skadade områden,

- medverka i det internationella försvarsmiljösamarbetet och vidareutveckla försvarsmiljösamarbetet med försvarsmakterna i bl.a. de nordiska staterna och Ryssland,

- utarbeta metoder för att säkerställa att miljöskydd ur ett hållbarhetsperspektiv beaktas vid internationella övningar och insatser. Ett system skall vara infört före 2008,

- stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det s.k. Rigainitiativet och i försvarsmiljösamarbetet mellan EU-staternas försvarsministerier (DEFNET),

- anordna Rigainitiativets fjärde plenarmöte i Sverige samt

- i enlighet med regeringens eller Regeringskansliets beslut samverka med amerikanska och andra myndigheter i fråga om försvarsmiljöbistånd till staterna i bl.a. Östersjöområdet.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa:

- arbetet med det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet för försvarssektorn,

- arbetet med systematisk hållbarhet i enlighet med Sveriges nationella strategi,

- arbetet med att utveckla det införda miljöledningssystemet,

- arbetet med att göra myndighetens personal delaktig i miljöarbetet,

- vidtagna åtgärder för att begränsa utsläppen från användning av fossila bränslen och andra skadliga ämnen,

- arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen,

- hur miljöskydd beaktats vid internationella insatser och övningar samt

- myndighetens medverkan i det internationella försvarsmiljösamarbetet och hur försvarsmiljösamarbetet med andra staters försvarsmakter utvecklas.

Härutöver skall Försvarsmakten redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet. En sådan redovisning skall lämnas vart fjärde år och göras i enlighet med de riktlinjer Miljömålsrådet bestämmer.

Försvarsmakten skall redovisa följande i fråga om möjligheterna att gå över från att använda fossila bränslen till att använda förnyelsebara bränslen:

- de användningsområden inom vilka en sådan övergång är möjlig med befintlig teknik,

- de åtgärder som skulle vara nödvändiga att vidta för att kunna gå över till att använda förnyelsebara bränslen,

- de konsekvenser för verksamheten som en mer betydande övergång till förnyelsebara bränslen skulle föra med sig för Försvarsmakten,

- tidpunkten när en eventuell övergång till att använda förnyelsebara bränslen skulle kunna inledas och hur detta skall göras samt

- de kostnader en övergång skulle leda till på kort och lång sikt.

Inriktningen skall vara att standardfordon inköpta på allmänna marknaden, såsom personbilar, vid anskaffnig från och med 2007 skall vara avsedda för förnyelsebara bränslen.

32. Miljöindikatorer

Försvarsmakten skall utarbeta indikatorer för miljöledningssystemet som gör det möjligt att dels jämföra förbanden sinsemellan, dels aggregera resultatet upp till central nivå för att sedan göra en samlad analys för hela Försvarsmakten. Försvarsmakten skall vidare inom ramen för sektorsansvaret utarbeta miljöindikatorer för försvarssektorn.

Återrapportering

Indikatorer för miljöledningssystemet och för försvarssektorn skall redovisas i årsredovisningen.

33. Sanering av förorenade områden

Försvarsmakten skall såsom verksamhetsansvarig, i enlighet med miljöbalken genomföra sanering av förorenade områden av fastigheter som avvecklas till följd av statsmakternas beslut om reduceringar av Försvarsmaktens organisation. Saneringen får bedrivas i en sådan takt som resurserna medger. Härvid skall saneringen av sådana fastigheter som kan antas ha ett inte obetydligt marknadsvärde prioriteras. Saneringen skall planeras i samråd med Fortifikationsverket.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling

34. Inriktning

Materielförsörjningen inklusive forskning och teknikutveckling skall inriktas så att Försvarsmaktens operativa behov i olika avseenden samt behov av kompetens på kortare och längre sikt tillgodoses.

Särskilt skall förutsättningarna för:

- genomförandet av internationella insatser,

- utvecklingen och organiserandet av den nordiska snabbinsatsstyrkan och

- övergången till ett nätverksbaserat försvar prioriteras.

Vidare skall:

- behovet av forskning och teknikutveckling för den långsiktiga kompetensförsörjningen tillgodoses,

- möjligheterna till en förbättrad handlingsfrihet i materielförsörjningens samtliga delar skapas,

- övervägandet om ett ev. förändrat utnyttjande av den inhemska försvarsindustrin fortsätta,

- ett fördjupat internationellt samarbete, en ökning av civilmilitära synergieffekter och verksamhetssäkerhet få ett genomslag i materielförsörjningen inklusive forskning och teknikutveckling samt

- redan utvecklade systemlösningar samt redan existerande teknik på marknaderna utnyttjas i större utsträckning.

Avseende planeringen och genomförandet av materielförsörjningen skall regeringens inriktning mot vissa nischer följas. Regeringens inriktning avseende nischer har fortsatt giltighet med undantag av följande förändring:

- nischerna stridsfordonssystem och korträckviddiga bekämpningssystem sammanförs till ett område benämnt Lättrörliga markstridssystem,

- områdena nätverksbaserade ledningssystem och robusta telekommunikationssystem sammanförs till ett område benämnt Robusta nätverksbaserade lednings-, kommunikations- och informationssystem och

- nischområdet flygfarkoster benämns fortsättningsvis Luftburna fjärrstridssystem och omfattar flygfarkoster samt systemteknisk interoperabel plattform för framskjuten övervaknings-, spanings- och ledningsförmåga.

I områdena ingår liksom tidigare sensor- och datafusion, signatur-, skydds- och systemdesign.

Dessutom skall myndigheten beakta jämställdhetsaspekter i såväl anskaffning och utveckling av materiel som i forskning och teknikutveckling inom verksamhetsgrenen Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling. Integreringen av jämställdhetsaspekter skall bl.a. säkerställa att kvinnor och män ges goda förutsättningar och möjligheter att nyttja materielen och anläggningarna på lika villkor.

Inriktningen för Försvarsmaktens investeringsplan skall i övrigt följa Försvarsmaktens förslag till plan för materielförsörjningen under 2006 och inriktningen i de finansiella villkoren.

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2006-2008 (miljoner kronor):

 

 


 

Budget 2006

Beräknat 2007

Beräknat 2008

Materiel & anläggningar

16 327

17 182

17 744

Forskning & teknikutveckling

950

926

956

Summa investeringar

17 277

18 108

18 700
Återrapportering

Försvarsmakten skall beskriva hur den operativa förmågan har utvecklats och bedöms komma att utvecklas med anledning av tillförd materiel. Vidare skall genomförd forskning och teknikutveckling beskrivas. Beskrivningen skall inkludera såväl det korta som det långa tidsperspektivet. Forskningens och teknikutvecklingens betydelse för den långsiktiga kompetensförsörjningen skall särskilt redovisas.

Försvarsmakten skall också beskriva hur materielförsörjningen, inklusive forskningen och teknikutvecklingen har förändrats och utvecklats. Försvarsmakten skall även redovisa hur myndigheten har följt upp verksamheten samt vilka erfarenheter som gjorts i samband med denna uppföljning. Myndigheten skall redovisa vilka eventuella åtgärder som den avser vidta med anledning av denna uppföljning. .

Därutöver skall Försvarsmakten redovisa utfallet av investeringar i materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling jämfört med Försvarsmaktens budgetunderlag från den 28 februari 2005. Redovisningen skall delas upp i utveckling, nyanskaffning, vidareutveckling och vidmakthållande. Väsentliga avvikelser från förslaget skall förklaras och kommenteras.

Försvarsmakten skall redovisa vilken andel av förbrukade och planerade medel inom verksamhetsgrenen som kan hänföras till aktiviteter inom respektive nischområde. Redovisningen skall så långt det är lämpligt även omfatta forskning och teknikutveckling. I sammanhanget erinrar regeringen om att redovisningen kan komma att påverkas av det pågående arbetet med strategier för och varierade ambitionsnivåer inom respektive utvald nisch som Försvarsmakten slutredovisar senast den 15 maj 2006.

Försvarsmakten skall i delårsrapporten och i årsredovisningen redovisa pågående och genomfört arbete med utökade åtaganden för industrin inom bl.a. systemintegration och löpande drift och underhåll. Av redovisningarna skall även framgå bedömda konsekvenser och effektivitetsvinster på kort och lång sikt för de myndigheter från vilka sådana uppgifter överförts, jämte en bedömning av kostnadsbesparingar på kort och lång sikt.

Försvarsmakten skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom verksamhetsgrenen Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling för att beakta jämställdhetsaspekterna. Av redovisningen skall även framgå vilka nyckelgrupper som identifierats inom området och i vilken utsträckning de fått utbildning i jämställdhet för att kunna integrera genusaspekter i sitt arbete.

35. Regeringsärenden

Följande verksamheter inom materielområdet förutsätter regeringens medgivande:

- renovering och modifiering av Haubits 77 B,

- anskaffning av ingenjörbandvagn,

- omsättning av VHF- och UHF-utrustning,

- delbeställning av ledningssystemets tekniska grund för det nätverksbaserade försvaret (Ledsyst T),

- anskaffning av nytt igenkänningssystem (IK NY),

- fortsatt utveckling av gemensamt taktiskt radiosystem (GTRS),

- produktdefinitionsfas av luftvärnsrobot till korvett av Visbyklass,

- utveckling av torped, mina, sensor (TMS),

- fördjupad studie av ubåtssystem,

- fortsatt anskaffning av materiel till IT-försvarsförband,

- anskaffning av utbildningscenter för hkp14,

- utveckling av artillerigranat (Excalibur),

- interoperabilitet JAS 39 Gripen,

- utveckling av radar till JAS 39 Gripen,

- anskaffning av planerings-, utbildnings- och utvärderingsutrustning (Petra) till JAS 39 C/D och

- utveckling och anskaffning av splitterskyddad enhetsplattform, SEP.

Vidare skall Försvarsmakten inhämta regeringens medgivande för beställning av verksamheter som myndigheten bedömer kan få större betydelse för Försvarsmaktens långsiktiga inriktning, viktig inhemsk försvarsindustriell förmåga och kompetens eller Sveriges relationer till andra nationer (internationella samarbetsprojekt e.d).

Försvarsmakten skall även inhämta regeringens medgivande då beställning av verksamheter medför stora ekonomiska bindningar, påverkar regeringens handlingsfrihet eller är av väsentlig karaktär för insatsorganisationens utveckling.

Skriftlig hemställan skall lämnas in minst sex veckor före den dag då behov av regeringens beslut föreligger.

36. Materielavveckling

Materiel som inte behövs i insatsorganisationen skall avvecklas.

Avvecklingen skall ske på det sätt som är mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Försvarsmakten skall öka andelen externa aktörers medverkan i avvecklingen i den mån det är ekonomiskt fördelaktigt. Försvarsmakten skall väga in samtliga påverkande faktorer så att den mest fördelaktiga avvecklingstakten kan väljas.

Avvecklingen skall ske i enlighet med följande principer. Försvarsmaktens överskottsmateriel bör i första hand utnyttjas inom de frivilliga försvarsorganisationerna, statliga myndigheter, för humanitära insatser, militärt och civilt säkerhetsfrämjande materielsamarbete, museala ändamål och för att stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. I andra hand bör överskottsförnödenheter erbjudas till försäljning till civila företag där det bedöms finnas en tydlig efterfrågan på marknaden. Förnödenheter som inte kan avvecklas på detta sätt skall återvinnas eller förstöras. Detta gäller även de förnödenheter som av profil-, sekretess-, miljö- eller systemsäkerhetsskäl inte bör exponeras på marknaden. Med hänsyn till Försvarsmaktens kostnader för förrådshållning skall även förnödenheter, som inte bedöms kunna överlåtas tillräckligt skyndsamt, återvinnas eller förstöras.

Försvarsmakten skall säkerställa att information finns tillgänglig för kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter om vilken materiel som avvecklas, vilka regler som styr avvecklingen samt hur myndigheter skall gå tillväga för att kunna överta övertalig materiel.

Vid överlåtelse genom gåva och överföring enligt förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten skall myndigheten inte svara för de eventuella kostnader, såsom lagrings-, transport- och personalkostnader, som kan uppstå.

Återrapportering

Försvarsmakten skall i delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa hur avvecklingsarbetet fortgår, hittills genomförts samt kostnaderna för detsamma. Större avvikelser från planeringen skall framgå. Dessutom skall personal- och förrådskostnader som är särskilt förknippade med avvecklingsarbetet redovisas. Även de totala intäkterna skall redovisas.

 

I årsredovisningen skall Försvarsmakten vidare redovisa brutto- och nettointäkterna från försäljningen av övertalig materiel. Med intäkt menas även betalning i form av varor eller tjänster. Nettointäkt definieras som inkomst av försäljning minus direkt relaterade utgifter för försäljning. Slutligen skall Försvarsmakten redovisa varje enskild affär, inklusive köpare samt bruttointäkt.

 

Försvarsmakten skall vidare lämna upplysning om de beslut om överlåtelse genom gåva och överföring enligt förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten som har fattats under året.

 

Försvarsmakten skall dessutom redovisa externa aktörers medverkan i avvecklingsprocessen. Redovisningen skall även innehålla den totala summan som förbrukats för ändamålet. Även Försvarsmaktens bedömning av uppnådd vinst, i form av exempelvis tid eller pengar, i relation till att genomföra det i egen regi skall redovisas.

37. Plan för materielförsörjning

Försvarsmakten skall redovisa myndighetens materielförsörjningsplanering i budgetunderlaget i prisläge 2006. Redovisningen skall göras så att den tydligt beskriver spårbarheten från insatsorganisationens prioriterade behov till materielplanens innehåll. Planeringen skall redovisas årsvis för åren 2006-2011 och översiktligt för perioden 2012-2016. Materielobjekt som omfattar vidareutveckling, utveckling eller nyanskaffning där den totala kostnaden uppgår till 50 miljoner kronor eller mer skall särredovisas. Redovisningen skall innehålla förslag på viktigare materielobjekt för insatsorganisationens utveckling och operativa förmåga med planerad besluts- och anskaffningstidpunkt under 2007. Redovisningen skall utformas enligt den modell som framgår av bilaga 7. Dessutom skall en materielplan lämnas som, så långt lämpligt, innehåller en redovisning av system eller objekt i relation till indelningen i funktioner. Planen skall också innehålla en summering per system och objekt. Därutöver skall en beskrivning av planens konsekvenser för industrins möjligheter att etablera samarbetsprojekt med andra länder lämnas.

38. Plan för anläggningar

Försvarsmakten skall redovisa myndighetens anläggningsplanering i budgetunderlaget i prisläge 2006. Planeringen skall redovisas årsvis för åren 2006-2011 och översiktligt för perioden 2012-2016. Investeringar för enskilt objekt med en total kostnad på 30 miljoner kronor eller mer skall särredovisas. Redovisningen skall utformas enligt den modell som framgår av bilaga 7.

De investeringar i grundorganisationen som behövs för att uppfylla åtaganden enligt lag skall prioriteras. När det gäller övriga investeringar i grundorganisationen skall olika alternativ prövas innan beslut om investeringar fattas.

39. Plan för forskning och teknikutveckling

Försvarsmakten skall redovisa myndighetens planering för forskning och teknikutveckling (FoT) i budgetunderlaget i prisläge 2006. Planeringen skall redovisas årsvis för åren 2006-2011 och översiktligt för perioden 2012-2016. Försvarsmakten skall vidare redovisa hur planen samordnas med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. Beställningar av FoT-projekt där den totala kostnaden uppgår till 20 miljoner kronor eller mer skall särredovisas liksom särskilt väsentliga projekt för insatsorganisationens utveckling. Redovisningen skall utformas enligt den modell som framgår av bilaga 8.

Redovisningen skall kompletteras med en övergripande bedömning av hur stor andel av FoT som avses genomföras i internationell samverkan åren 2006-2007.

Samtliga planer (materiel, anläggningar, forskning och teknikutveckling) skall också redovisas i prisläge 2007 senast den 1 november 2006. Dessa planers omfattning och innehåll utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

1.2.1.3

Verksamhetsgren Insatser

40. Grundberedskap

Försvarsmakten skall ha beredskap för att möta de hot som kortsiktigt kan uppstå. Beredskap med flyg- och sjöstridskrafter för ingripande mot kränkningar av svenskt territorium skall finnas med kraftsamling till tider och områden där risken för kränkningar är som störst. Försvarsmakten skall upprätthålla den beredskap som framgår av ett hemligt regeringsbeslut.

41. Internationell beredskap

Försvarsmakten skall utveckla och bibehålla förmåga att samtidigt leda och genomföra två insatser av bataljonsstorlek eller motsvarande och mindre förbandsenheter i ytterligare tre insatser. Detta omfattar såväl förmåga att delta i nya insatser med relativt kort förvarning som att kunna delta uthålligt i långvariga operationer. Förband anmälda till internationella styrkeregister bör användas i första hand.

42. Tjänstgöring inom FN, EU m.m.

Försvarsmakten skall kunna ställa personal till förfogande för tjänstgöring i krishanteringsinsatser inom ramen för främst FN, EU, OSSE och Nato/PFF. Försvarsmakten skall vidare kunna ställa personal till förfogande för tjänstgöring som internationella stabsofficerare inom ramen för EU:s militära stab, Europeiska försvarsbyrån (EDA), FN samt Nato:s planeringsstrukturer för PFF. Särskilda insatser bör göras för att säkerställa tillgången till personal, inklusive på högre befattningar, som kan tjänstgöra i insatser och staber i franskspråkiga länder

43. Tjänstgöring som specialattaché

Försvarsmakten skall kompetensutveckla personal som kan tjänstgöra som specialattachéer. Rekryteringen till specialattaché sker i enlighet med Försvarsdepartementets bestämmelser. Tjänstgöringen som specialattaché bör omfatta en inledande tjänstgöringsperiod om ett år på Försvarsdepartementet.

44. SHIRBRIG

Försvarsmakten skall stödja Regeringskansliet i arbetet avseende SHIRBRIG.

45. Internationella insatser

Försvarsmakten skall fortsatt ställa resurser till förfogande för internationella insatser:

- En väpnad styrka om cirka 90 personer till den EU-ledda insatsen ALTHEA i Bosnien och Hercegovina med ledningsansvar och personal för en logistikenhet samt personal för en samverkans- och observationsenhet, militärpoliser och stabsofficerare. Försvarsmakten får vid behov, med anledning av förbands- och metodutveckling samt rotationer, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av Riksdagen beslutade personella ramen. Regeringens beslut gäller under förutsättning att insatsens internationella mandat förlängs.

- En väpnad styrka med bland annat ett skyttekompani, underrättelsefunktioner och stabsofficerare om högst 450 personer till den Nato-ledda Kfor i Kososvo där Sverige skall ha ledningsansvar med helikopterresurser för Multinational Task Force Center från andra hälften av 2006. Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med Nato, med anledning av förbands- och metodutveckling, rotationer samt tillfälligt ledningsansvar, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen. Regeringens beslut gäller under förutsättning att FN:s säkerhetsråd förlänger mandatet.

- En väpnad styrka om högst 275 personer som ett bidrag till den Nato-ledda internationella säkerhetsstyrkan Isaf i Afghanistan. Bidraget omfattar från den 1 mars 2006 ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad med chef och ledningsfunktion samt personal till militära observatörsteam, vakt-, eskort-, och logistik enheter. Vidare innefattar bidraget även stabs- och understödspersonal i olika staber. Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med Nato, med anledning av förbands- och metodutveckling samt rotationer, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av Riksdagen beslutade högsta personella ramen.Regeringens beslut gäller under förutsättning att FN:s säkerhetsråd förlänger mandatet.

- En väpnad styrka omfattande ett förstärkt mekaniserat kompani samt stabsofficerare om cirka 245 personer till FN:s insats i Liberia (UNMIL). Mandatet för UNMIL är utökat till att även gälla skyddet av specialdomstolen i Freetown, Sierra Leone. Under den period som Sverige innehar befattningen som stabschef i UNMIL får försvarsmakten placera en chaufför och en adjutant som stöd till Stabschefen. Försvarsmakten får vid behov, med anledning av förbands- och metodutveckling samt rotationer, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av Riksdagen beslutade personella ramen. Regeringens beslut gäller under förutsättning att FN:s säkerhetsråd förlänger mandatet. Nuvarande bidrag till UNMIL skall vara avvecklat senast sista november 2006.

- Stabspersonal och militära experter om högst 8 officerare till AU:s och EU:s förfogande som del av EU:s stöd till AU:s insats i Darfur. I den händelse ansvaret för den internationella närvaron i Darfur under perioden övergår från AU till FN, skall Försvarsmakten fortsatt bidra med stöd till insatsen. Regeringens beslut gäller under förutsättning att insatsens mandat förlängs.

- En väpnad styrka om högst 80 personer under högst sex månader efter första valomgången, till den EU-ledda insatsen EUFOR i Demokratiska republiken Kongo (DRK) med specialförband och stabsofficerare. Utöver detta skall bidraget bestå av transportflygresurser under en tid av fyra till sex veckor. Försvarsmakten får vid behov, med anledning av förbands- och metodutveckling samt rotationer, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av Riksdagen beslutade personella ramen. Regeringens beslut gäller under förutsättning att insatsens internationella mandat förlängs.

- En väpnad styrka om högst 90 personer som ett bidrag till den FN-ledda insatsen UNIFIL i Libanon. Bidraget omfattar en korvett med reducerad lednings- och underhållsresurs samt stabsofficerare. Försvarsmakten får vid behov med anledning av förbands- och metodutveckling samt rotationer, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade högsta personella ramen.

Regeringen bemyndigar Försvarsmakten att förhandla och ingå avtal samt att överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Afghanistan, Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Liberia, Sudan, Demokratiska republiken Kongo och Libanon.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa:

- sin bedömning av läget mellan parterna i aktuella insatsområden, status på de svenska förbanden samt en sammanfattning av genomförd verksamhet,

- en sammanställning av under året tjänstgörande personal i utlandsstyrkan enligt bilaga 2,

- utgifterna för respektive insats samt

- betydelsefulla erfarenheter och bedömd operativ nytta av det svenska deltagandet från genomförda och pågående insatser samt hur dessa erfarenheter tillvaratas i en strukturerad erfarenhetshanteringsprocess på taktisk, operativ och strategisk nivå. Eventuella förslag rörande insatserna skall redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Försvarsmakten skall månadsvis lämna rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende pågående insatser.

46. Ersättning från FN

Försvarsmakten skall hos FN göra framställan om ersättning enligt gällande avtal mellan Sverige och FN samt bevaka utestående fodringar avseende fredsfrämjande insatser.

 

47. Stöd till samhället

Försvarsmakten skall, vid sidan om skyldigheten att medverka i räddningstjänst och sanering enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), i första hand med grundorganisationens befintliga resurser kunna stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred och därvid kunna ställa resurser till förfogande.

Försvarsmakten skall vidare tillsammans med ansvariga myndigheter fortsätta planeringen för militära stödinsatser avseende situationer då det uppstår en svår påfrestning på samhället i fred.

48. Samverkan med andra myndigheter

Försvarsmakten skall fortsätta att utveckla sin förmåga att samverka med civila myndigheter och att kunna lämna stöd till samhället inom skilda områden i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Arbetet skall bedrivas tillsammans med berörda myndigheter.

1.2.1.4

Verksamhetsgren Försvarsunderrättelseverksamhet

48. Vetenskapsrådet

Försvarsmakten skall lämna stöd till Vetenskapsrådet så att relevant arkivmaterial hos Försvarsmakten, efter sekretessbedömning, för rådets forskningsprojekt om försvarsunderrättelse- och säkerhetstjänst skyndsamt kan tas fram.

49. Riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsmakten skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten som anges i bilaga 3 och bilaga 4 samt vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

Återrapportering

Försvarsmakten skall i särskild ordning:

- redovisa tänkt inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten samt dess ledning, organisation inklusive försvarsattachéer, dimensionering, utrustning och resurstilldelning,

- lämna en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov samt beskriva arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i relevanta delar av verksamheten

- lämna en resultatredovisning av Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,

- ge en detaljerad redovisning av resursfördelningen (inklusive investeringar) mellan olika funktionella och geografiska verksamhetsområden, samt

- utvärdera de uppdrag som getts till Försvarets radioanstalt och redovisa resultatet av utvärderingen.

50. Informationssäkerhet

Försvarsmakten skall fullfölja arbetet med att utveckla en övervakningsfunktion för Försvarsmaktens datanätverk och IT-system (FM - CERT). Övervakningen inriktas på att säkerställa sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

51. Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning. För verksamhetsgrenarna utbildning, planering m.m., insatser, materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling skall den bestå av:

- en kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer per verksamhetsgren samt

- kommentarer till avvikelser i förhållande till givna mål.

52. Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

· 19 januari

· 8 mars

· 2 maj

· 21 augusti

· 2 november

53. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten skall redovisa anslagen 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. och 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling fördelade för 2005 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 6. Redovisningen skall ske senast den 25 januari 2006 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3

Organisationsstyrning

54. Effektivitet och god hushållning

Försvarsmakten skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

55. Åtgärder med anledning av betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret

Försvarsmakten skall i verksamhetsplaneringen för 2006 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96), samt i övrigt upprätthålla beredskap för att ett genomförande av förslagen kan komma att påbörjas.

56. Utveckling av Försvarsmaktens personalförsörjningssystem

I propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop. 2001/02:10, s. 181-217) redovisade regeringen sin samlade syn på hur Försvarsmaktens personalförsörjningssystem borde utvecklas. Utgående från de erfarenheter som vunnits har inriktningen därefter kompletterats i propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5, s. 78-120) och i budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1 utg.omr. 6 avsnitt 3.8.3).

Försvarsmakten skall utveckla myndighetens personalförsörjningssystem utifrån den inriktning som regeringen gett. I detta skall ingå att utvärdera det arbete som genomförts efter riksdagsbehandlingen av prop. 2001/02:10.

Återrapportering

Delårsrapporten skall innehålla en lägesredovisning och Försvarsmaktens inriktning för det fortsatta arbetet.

Årsredovisningen skall innehålla en personalberättelse. I denna skall en samlad redovisning av det förändringsarbete som bedrivits under åren 2002 - 2006 lämnas. Av redovisningen skall framgå hur Försvarsmakten hanterat varje del av den utveckling som regeringen beskrivit i ovannämnda propositioner, de resultat som uppnåtts, de slutsatser som dragits, behovet av författningsförändringar, kostnadsaspekter etc. I de fall där Försvarsmakten ännu inte genomfört förändringarna skall skälen för detta och en plan för arbetet redovisas. Om Försvarsmakten funnit att delar av regeringens inriktning bör förändras eller kompletteras skall detta särskilt framgå och motiveras.

Personalberättelsen skall i övrigt ha en utformning som motsvarar den berättelse som lämnades för 2004 med de förändringar som Försvarsmakten anser vara lämpliga. I personalberättelsen skall ingå de tabeller som framgår av bilaga 2 samt analyser och slutsatser av det underlag som redovisas.

Försvarsmaktens återrapportering av individbaserad statistik skall så långt som det är möjligt vara könsuppdelad.

57. Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Försvarsmakten främja mångfald och jämställdhet, t.ex. genom att verka för en jämn könsfördelning.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Av redovisningen skall framgå hur Försvarsmakten arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Redovisningen skall innehålla en särskild beskrivning av hur myndigheten omsatt existerande erfarenheter och kunskaper i praktisk handling och hur myndigheten levt upp till sina egna målsättningar avseende jämställdhet och sexuella trakasserier.

Försvarsmakten skall redovisa hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier och som ett led i implementering av FN:s resolution 1325 skall det även ingå en särskild analys av tillämpningen av särskilda rekryteringsåtgärder för sökande till den grundläggande yrkesofficersutbildningen.

Försvarsmakten skall redovisa det arbete som bedrivits för att främja en god hälsa.

58. Ogynnsamma attityder

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk har tidigare fått i uppdrag att upprätta strategier för att främja jämställdhet, öka mångfalden och för att skapa en miljö där alla individer oaktat t.ex. kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning, ges samma goda bemötande (Fö2004/203/MIL och Fö2004/1389/MIL).

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa genomförandet av utbildning av nyckelpersonal enligt myndighetens egen plan (bilaga 1 till skrivelse 16 150:750 86).

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk skall den 29 april 2006 redovisa en för myndigheterna gemensam strategi. Strategin skall avse åren 2006 och 2007 och kompletteras med diskrimineringsgrunden funktionshinder. I arbetet skall myndighetens skyldigheter enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken beaktas.

59. Befattningar i internationella organ

Försvarsmakten skall redovisa för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) när nya befattningar skapas i internationella organ, med relevans för Försvarsmaktens verksamhet, för personal i tjänstegraderna överste eller kommendör och högre, samt motsvarande nivåer för civil personal, för vilka svensk bemanning bör komma i fråga. Myndigheten skall i redovisningen lämna förslag om inriktning av bemanningen. Försvarsmakten skall också lämna en bedömning av huruvida de olika placeringsbesluten bör fattas av myndigheten eller av regeringen. Redovisningen skall ske löpande och innehålla en beskrivning av det intresse myndigheten bedömer att Sverige kan ha av att bemanna befattningen.

4

Uppdrag

60. Validering

Under år 2006 skall evaluering av vår förmåga enligt Operational Capabilities Concept Evaluation & Feedback (OCC E&F) ske av förband som är anmälda till EU-styrkeregister och nödvändiga för NBG eller för stöd till EUBG. För att möjliggöra de långsiktiga målen för svenskt deltagande i OCC skall Försvarsmakten under 2006 överväga bemanning av ytterligare partnerbefattningar inom OCC-programmet.

Försvarsmakten skall redovisa genomförd evaluering. Redovisningen skall omfatta resultat av genomförd evaluering samt vunna erfarenheter.

61. Införande av en helikopter- och transportflygenhet för specialförbandens behov

Försvarsmakten skall redovisa hur införandet av en helikopter- och transportflygenhet för specialförbandens behov fortgår. Särskilt skall konsekvenser för övrig verksamhet belysas.

62. Samverkan med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan

Försvarsmakten skall redovisa hur planering och samordning gentemot länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan skall lösas framgent. Redovisning skall omfatta vilka olika samarbetsformer som kan komma i fråga avseende samverkan med dessa organ. Den skall även omfatta hur samverkan skall ske i områden där det inte finns militära förband i närheten.

Redovisningen skall omfatta följande aspekter; samverkan med berörda utifrån Försvarsmaktens krisfallsplanering, koordinering och samverkan avseende ledning och resursutnyttjande vid stöd till samhället samt samordning av övningsverksamhet.

63. Internationell övningsverksamhet 2007 - 2008

Försvarsmakten skall senast den 31 oktober 2006 lämna en förteckning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) över, och underlag för, regeringens beslut om de internationella övningar myndigheten planerar att delta i 2007 - 2008.

I den av Försvarsmakten redovisade förteckningen skall för varje övning framgå uppgifter om: namn, typ, vilken nation eller organisation som har det samlade ansvaret, övergripande syfte och mål samt operativ nytta, scenario, tid och plats för genomförandet, hur det svenska övningsdeltagandet är utformat, vilka övriga nationer och organisationer som förväntas delta där så är känt, kostnader för förberedelser och deltagande samt slutligen eventuella anspråk på svenskt territorium i samband med övningens genomförande.

64. Värdskap för internationella övningar och andra aktiviteter

Försvarsmakten skall senast den 30 april 2006 lämna ett förslag beträffande värdskap för internationella övningar och aktiviteter för åren 2007-2009. Härvid avses värdskap för övningar och aktiviteter anordnade av annan nation eller organisation. Övningar och aktiviteter anordnade av Försvarsmakten skall anmälas löpande eller på särskild anmodan. I förslaget skall ingå en redovisning av beräknade kostnader.

65. Säkerhetssektorreform (SSR)

Försvarsmakten skall senast i budgetunderlaget för 2007 redovisa hur myndigheten kan ta tillvara och vidareutveckla den kompetens inom säkerhetssektorsreform (SSR) som upparbetats genom det säkerhetsfrämjande stödet till Estland, Lettland och Litauen samt vilka av dessa erfarenheter/kompetenser som bedöms som särskilt viktiga vid ett fortsatt SSR engagemang i andra länder/regioner.

66. Partnerskap för fred (Pff)

Försvarsmakten skall stödja utländskt deltagande vid Pff-aktiviteter samt aktiviteter i andan av Pff och motsvarande i Sverige och utlandet. Stödet skall i första hand riktas mot Ryssland, Ukraina, länderna på västra Balkan, Kaukasus och Centralasien. Försvarsmakten skall härvid genomföra kursverksamhet vid Peace Support Operations Training Centre i Belgrad.

67. Rekrytering till internationella insatser

Åtgärder för att stärka rekryteringen till de internationella insatserna skall prioriteras. I detta skall ingå att utnyttja de möjligheter som finns att genom överenskommelser om förändringar i anställningsavtalen reglera tjänstgöringsskyldigheten i utlandsstyrkan för de officerare som inte redan har en sådan skyldighet.

Försvarsmakten skall senast i samband med budgetunderlaget för 2007 redovisa behovet av beskrivna förändringar i anställningsavtalen, de åtgärder som vidtagits, de resultat som uppnåtts, fortsatt arbete etc. samt en övergripande analys av balansen mellan behovet av personal i utlandsstyrkan och möjligheterna att tillgodose detta behov.

68. Förbättrade förmåner för totalförsvarspliktiga

Försvarsmakten skall, senast i samband med delårsrapporten, redovisa hur de totalförsvarspliktigas förmåner bör förbättras mot bakgrund av de minskade utbildningsvolymerna och de ökande rekryteringsbehoven för internationella insatser, med hänsyn till vad regeringen anfört i budgetpropositionen för 2006. Försvarsmakten skall också redovisa vilka bestämmelser som bör utformas så att ersättningen årligen justeras i enlighet med pris- och kostnadsutvecklingen, utan att sådan justering kräver författningsändring. Underlaget skall utarbetas i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten efter samråd med Försäkringskassan, Totalförsvarets pliktverk, Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet. I uppdraget ingår att ta ställning till Försäkringskassans förslag till regeringen om ändringar i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar m.m. (dnr. 3724/04, Fö2004/1370/MIL). Redovisningen skall innehålla förslag till nödvändig författningsreglering samt en bedömning av de kostnadskonsekvenser som uppstår under åren 2006 - 2008.

69. Civilt meritvärde

Försvarsmakten skall redogöra för det fortsatta arbetet med värnpliktsutbildningens civila meritvärde inom ramen för militära utbildningsmål.

Försvarsmakten skall därutöver senast den 15 maj 2006 redovisa en plan för information till arbetsgivare om det allmänna meritvärdet av dagens värnpliktsutbildning, med utgångspunkt i promemorian En samlad syn på civilt meritvärde (Fö 2004/386/MIL) samt Försvarsmaktens redovisning den 19 april 2004 av regeringens uppdrag den 19 februari 2004 (Fö2004/378/MIL). Informationsplanen skall även omfatta information om det allmänna meritvärdet av internationell tjänstgöring.

 

70. Personalreduktionen i Försvarsmakten

Den återrapportering av personalreduktionen i Försvarsmakten som regeringen beslutade den 3 mars 2005 (dnr Fö2005/719/MIL) får under 2006 begränsas till att lämnas i samband med delårsrapporten och årsredovisningen.

71. Nytt värnplikts- och förbandsutbildningssystem

Försvarsmakten skall redovisa införandet av det nya förbands- och värnpliktsutbildningssystemet. En lägesredovisning skall lämnas i delårsrapporten. Lägesredovisningen skall innefatta en redogörelse för rekryteringsläget för utbildningens tredje termin.

72. Vidareutveckling av Forskning och teknikutveckling

Försvarsmakten skall senast den 1 november 2006 lämna förslag till åtgärder för en ökad spårbarhet inom forskning och teknikutveckling till materielplaneringen och den framtida insatsorganisationen. Härvid skall även behov av långsiktig handlingsfrihet mot nya möjligheter, hot och uppgifter beaktas.

73. Åtaganden rörande samarbetet inom ramen för Nato/Pff

Försvarsmakten skall redovisa myndighetens samarbete inom ramen för Nato/Pff. Redovisningen skall innehålla myndighetens förslag till ökad koordinering och effektivisering mellan berörda myndigheter och Regeringskansliet. Försvarsmakten skall motivera samarbetet och deltagandet i materiel- och forskningsgrupper inom ramen för Nato/Pff utefter hur deltagandet svarar mot den inriktning för internationellt samarbete som uttalas i "En samlad strategi för det militära försvarets materielförsörjning"( Fö2004/1894/MIL), t.ex. nischer, Försvarsmaktens operativa behov, antagna partnerskapsmål och andra myndighetsuppgifter. Försvarsmakten skall inkomma med svar senast den 30 juni 2006.

74. Utvecklingssatsningar

Försvarsmakten skall senast den 30 april 2006 lämna en redovisning avseende en samlad bild av såväl de ekonomiska som de verksamhetsmässiga satsningarna inom utveckling, d.v.s. objektsbunden utveckling, forskning och teknikutveckling, demonstratorer samt studier och försök som finansieras av Försvarsmakten. Den objektbundna utvecklingen avser vidareutveckling av befintliga system och utveckling av nya system. Utgångspunkten för Försvarsmaktens redovisning skall vara uppföljning av verksamhet för 2005 och redovisning av verksamhet för 2006. En prognos avseende planerad verksamhet 2007 skall även redovisas. Av redovisningen skall framgå hur de totala utvecklingssatsningarna fördelas ekonomiskt på respektive anslagspost samt hur mycket av resurserna som tilldelas olika myndigheter (specificera vilka) respektive industrin (specificera vilka) eller universitet och högskolor (specificera vilka). Större förändringar över åren skall kommenteras. Samverkan skall ske med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

75. Duala tillämpningar inom forskning och teknikutveckling

Försvarsmakten skall senast den 1 november 2006 redovisa vilka åtgärder som planeras för att myndigheten med utgångspunkt i sina operativa behov skall kunna tillgodogöra sig civila bidrag till den försvarsrelaterade forskningen och teknikutvecklingen. Redovisningen skall även inkludera vilka åtgärder som planeras för att möjliggöra att resultaten från den försvarsrelaterade forskningen och teknikutvecklingen kommer civila aktörer till nytta där så bedöms lämpligt, bl. a. med hänsyn till bedömda synergieffekter. Underlaget skall vidare ge exempel på verksamhet inom forskning och teknikutveckling där betydande militära och civila synergier bedöms finnas. Demonstratorer skall inkluderas i underlaget. Samverkan skall ske med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

76. Överlåtelse och upplåtelse av materiel

Försvarsmakten skall senast den 30 april 2006 redovisa den effektbestämmande materiel som inte behövs för att vidmakthålla eller utveckla operativ förmåga och som därför skulle kunna överlåtas eller upplåtas i säkerhetsfrämjande eller exportstödjande syfte.

77. Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet

Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2007 redovisa resursbehovet för internationellt materielsamarbete och exportstöd under 2007. Försvarsmakten skall motivera behovet samt redovisa detta uppdelat på internationellt materielsamarbete och exportstöd.

78. Flyg- och rymdindustrin

Försvarsmakten skall redovisa de särskilda insatser som gjorts för att bidra till målen för de strategiska områden som är relevanta för myndigheten och som beskrivs i handlingsplanen för strategin "Flyg- och rymdindustrin - En del av Innovativa Sverige" (N2004/3333/NL).

79. Svensk övervakningssatellit

Försvarsmakten skall senast den 30 april 2006 redovisa förutsättningarna för att införa en nationell svensk övervakningssatellit. Redovisningen skall också redogöra för konsekvenserna i materielplanen om en sådan satellit införs. Civil-militära synergieffekter, liksom civila myndigheters användarbehov skall beaktas. Utredningen skall göras i samverkan med Rymdstyrelsen.

80. Stöd i materielförsörjningen

Försvarsmakten skall fortlöpande vara beredd att lämna underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende strategi för berörda nischer inför ställningstagande till utvecklingsbeställningar, internationella samarbeten mm. Uppdraget skall genomföras i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

81. Bemyndiganden

Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2007 redovisa det materiella innehållet i myndighetens förslag till bemyndiganderam. Försvarsmakten skall i delårsrapporten för 2006 lämna en reviderad bemyndiganderedovisning. Redovisningen skall ställas upp enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, kap 9 samt kompletteras med utfallssiffror per den 30 juni i enlighet med tabellerna i bilaga 9.

82. Objektsramar

En särskild redovisning avseende objektsramar skall lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 maj 2006.

Objektsramarna Torpeder, Flygburet radarsystem (FSR 890) och Helikopter 15 skall slutredovisas i och med 2005 års objektsramsredovisning. Dessa avvecklas därefter.

Objektsramarna Splitterskyddad 12 cm granatkastare (Amos), Stridsvagn 121/122 Leopard, Korvett av Visbyklass och Helikopter 14 skall slutredovisas i och med 2005 års objektsramsredovisning. Planerad verksamhet inom dessa objektsramar som motsvarar kriterier för regeringsärenden fortlever och redovisas från och med år 2006 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) som regeringsärenden.

Objektsram JAS 39 Gripen skall fortsatt redovisas enligt nedan. Försvarsmakten skall för objektsram JAS 39 Gripen även redovisa eventuella förslag till förändringar av fastställd objektsram.

Försvarsmakten skall fortsatt redovisa objektsram JAS 39 Gripen. I samband med redovisningen senast 29 maj 2006 skall Försvarsmakten för objektsram JAS 39 Gripen även redovisa eventuella förslag till förändringar av fastställd objektsram. Försvarsmakten skall den 1 november 2006, inför 2007, lämna en uppdaterad redovisning avseende prisläge samt eventuella förslag till mindre förändringar av fastställd objektsram.

Redovisningen av genomförd verksamhet skall omfatta bl a en beskrivning av väsentliga levererade milstolpar och det ekonomiska utfallet under respektive underrubrik i enlighet med nedan fastställd objektsram. Avvikelser i förhållande till plan skall särskilt kommenteras.

Objektsramen skall omfatta tiden fr o m 1997 t o m 2009. Den ekonomiska planeringsramen skall uppgå till högst 74 523 miljoner kronor i prisläge 2006. Objektsramen skall ha följande materiella innehåll och redovisas av Försvarsmakten i följande underenheter (delobjektsramar):

- Utvecklingsarbete delserie 3,

- anpassningsprogram avionik och sensorer,

- anskaffning av 110 flygplan JAS 39A och B i delserie 2,

- anskaffning av 64 flygplan JAS 39C och D i delserie 3,

- anskaffning av underhållssystem,

- anskaffning av sensor- och motmedelssystem,

- anskaffning av kommunikationsutrustning för delserierna 1, 2 och 3,

- anskaffning av planerings- och utvärderingssystem,

- anskaffning av flygutbildningssystem,

- anskaffning av spaningskapsel,

- anskaffning av radarjaktrobot 99,

- anskaffning av IR-jaktrobot 98,

- anskaffning av attackvapen,

- vidareutveckling och retromodifiering av flygplan ur delserie 1, 2 och 3,

- ränta på Försvarets materielverks rörelsekapital,

- gemensamma kostnader,

- Försvarets materielverks omkostnader samt

- räntekostnader för förskott till industrin.

Delobjektsramen anskaffning av 64 flygplan JAS 39C och D i delserie 3 minskas med 1 089 miljoner kronor i prisläge 2005 p g a minskad kvarvarande risk för projektets slutförande. Delobjektsramen vidareutveckling och retromodifiering av flygplan ur delserie 1, 2 och 3 minskas med 29 miljoner kronor i prisläge 2005 till följd av förändrad ambition avseende innehållet. Delobjektsramen anskaffning av kommunikationsutrustning för delserierna 1, 2 och 3 minskas med 150 miljoner kronor i prisläge 2005 till följd av förändrad ambition avseende innehållet. Delobjektsramen anpassningsprogram avionik och sensorer ökas med 350 miljoner kronor i prisläge 2005 till följd av förändrad ambition avseende innehållet.

83. Avveckling av terrängbilar 11, 13 och 20

Försvarsmakten skall varje sexmånadersperiod, i enlighet med myndighetens eget redovisningssystem, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur avvecklingen av terrängbil av modell 11, 13 och 20 fortgår. Antalet terrängbilar skall redovisas i ett sådant skick att jämförelser mellan tidsperioderna kan göras.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten21 458 378
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)19 958 378
ap.2Fredsfrämjande truppinsatser (ram)1 500 000

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att, efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), planera och vidta förberedelser för internationella insatser.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten skall när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten skall som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran skall ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts.

4. Anslagsposten får användas för familjebidrag och dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt samt administrationskostnader för dessa bidrag. Utbetalning sker efter rekvisition från Försäkringskassan.

5. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt. Utbetalning sker efter rekvisition från Totalförsvarets pliktverk.

6. Försvarsmakten får använda högst 268 000 000 kronor under 2006 för utbildning som beställts från Försvarshögskolan.

7. Högst 2 450 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid Pff-aktiviteter samt aktiviteter i andan av Pff och motsvarande i Sverige och utlandet.

8. Högst 75 600 000kronor får användas för ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet.

9. Högst 1 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal skall ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

10. Av anslagsposten har 172 000 000 kronor beräknats för statliga ålderspensionsavgifter för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt. Beloppet skall i enlighet med förordningen (1998:512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

11. Högst 500 000 kronor får användas för utgifter för svensk elevmedverkan vid Baltdefcol.

12. Högst 2 230 000 kronor får användas för avslutande av bilateralt samarbete med Estland, Lettland och Littauen under 2006.

13. Högst 3 700 000 kronor får användas för genomförande av verksamhet enligt årsarbetsplanerna avseende det bilaterala samarbetet med Ryssland och Ukraina.

14. Högst 2 127 000 kronor får användas för betalning av administrativa kostnader till Statens haverikommission.

15. Högst 500 000 kronor får användas för att anordna Rigainitiativets fjärde plenarmöte i Sverige.

16. Högst 2 100 000 kronor får efter rekvisition betalas ut till frivilliga försvarsorganisationer för deras stödjande verksamhet i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina och Ryssland.

17. Försvarsmakten får använda högst 2 500 000 kronor för SSR verksamhet.

18. Högst 485 000 000 kronor får användas för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

ap.2 Fredsfrämjande truppinsatser

1.För respektive insats får Försvarsmakten, för de nationella kostnaderna, använda högst följande belopp per insats:

(Kr)

InsatsÅr 2006
ALTHEA i BiH101 000 000
KFOR i Kosovo555 000 000
ISAF i Afghanistan599 000 000
UNMIL i Liberia313 000 000
EUFOR i DRK60 000 000
UNIFIL i Libanon38 000 000
AMIS 1 700 000
Övrigt12000 000


Försvarsmakten skall till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. Högst 20 000 000 kronor får betalas för Athena under 2006.

6:2

Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten17 276 760
ap.1Utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel (ram)16 326 760
ap.3Forskning och teknikutveckling m m (ram)950 000

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel

1. Av postivit överföringsbelopp från 2005 får Försvarsmakten först efter beslut av regeringen disponera 1 500 000 000 kr.

2. Försvarsmakten skall efter rekvisition betala högst 400 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

3. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning och vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

4. Försvarsmakten skall till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del av de gemensamma kostnader som kan komma att uppstå i samband med den Europeiska försvarsbyrån.

ap.3 Forskning och teknikutveckling m m

1. Försvarsmakten får använda högst 610 000 000 kronor under 2006 för tjänster som beställts från Totalförsvarets forskningsinstitut.

2. Försvarsmakten skall efter rekvisition betala högst 16 000 000 kronor till Totalförsvarets forskningsinstitut för deltagande i internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd som utförs på uppdrag av regeringen.

3. Högst 20 000 000 kronor får användas för det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP), i enlighet med de beslut som fattas av detta programs beslutsorgan.

6:9

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten54 853
ap.1Försvarsmakten (ram)54 853

Villkor för anslag 6:9

ap.1 Försvarsmakten

1) Högst 1 560 000 kronor får användas för bidrag till "vissa militära tidskrifter" och till Försvarets civila idrottsförbund.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.
ap.1515 418Allt0
ap.2300 000Allt0
6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling
ap.1488 303Allt0
ap.330 000Allt0
6:9 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.
6:1 ap.36:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.
ap.3ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling
ap.158 010 00016 676 59139 948 226
ap.31 190 000900 000290 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försvarsmakten bemyndigas att under 2006 beställa materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling så att behovet av anslagsmedel vid utgången av 2006 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 59 200 000 kronor. Bemyndigandena avser högsta belopp vid utgången av året, däremot inte vid varje given tidpunkt under året.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 830 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-253 389 958
2006-02-252 968 198
2006-03-252 893 998
2006-04-253 849 798
2006-05-253 152 098
2006-06-252 947 298
2006-07-251 665 198
2006-08-252 639 298
2006-09-252 762 698
2006-10-253 318 198
2006-11-254 662 198
2006-12-252 986 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
6:2 ap.1Utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel
6:2 ap.3Forskning och teknikutveckling m m

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. Undantag medges från kravet på full kostnadstäckning i 5 § avgiftsförordningen (1992:191) vad avser extern transportverksamhet, marketenteriverksamhet och inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, övnings- och utbildningsverksamhet (ITÖ). I dessa fall skall utgifter som inte kan finansieras med avgifter finansieras från anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.

2. Kostnader för extern transportverksamhet skall till minst 80 procent täckas med avgifter.

3. Kostnader för marketenteri skall till minst 75 procent täckas med avgifter.

4. Vid ITÖ där Försvarsmakten deltar skall avgiftens storlek sättas så att myndighetens merkostnader för övriga deltagare täcks. Om Försvarsmakten inte deltar skall full kostnadstäckning gälla.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsintäkter för Försvarsmakten skall redovisas brutto mot anslaget 6:1 förbandsverksamhet. beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.eller anslaget 6:2 materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

2. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får även nedanstående inkomster disponeras av Försvarsmakten.

a) Inkomster från hyror avseende elev- och befälshotell,

b) inkomster från extern verkstadsverksamhet,

c) inkomster från försäljning av reservmateriel,

d) inkomster från försäljning av drivmedel,

e) inkomster från extern transportverksamhet,

f) inkomster från personalbutiksverksamhet,

g) inkomster från marketenteri,

h) inkomster från övrig förplägnadsverksamhet,

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning,

j) inkomster avseende flygmedicinska uppgifter för civil luftfart,

k) inkomster med anledning av verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet,

l) inkomster avseende tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige,

m) inkomster i samband med andra länders nyttjande av utlandsstyrkans drift i campverksamhet samt

n) inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, övnings- och utbildningsverksamhet (ITÖ).

3. Beräknade avgiftsinkomster om 780 000 000 kronor som disponeras av Försvarsmakten och redovisas mot anslaget 6:1 förbandsverksamhet. beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. eller anslaget 6:2 materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

4. Försvarsmakten får tillstånd att mot full kostnadstäckning godkänna kryptosystem avsedda för internationella organisationer samt för användning vid internationellt samarbete.

5. Utgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, skall finansieras genom avgifter. Avgifterna får disponeras av Försvarsmakten.

5. Avgifternas storlek bestäms av Försvarsmakten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

8

Övriga intäkter

Villkor

1. Samtliga inkomster från FN avseende svenska FN-styrkor skall redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter särskilt beslut av regeringen, efter hemställan, få disponera dessa inkomster.

2. Försvarsmakten får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kronor för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till s.k. royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 20 000 000 kronor skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd i anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader.

3. Inkomster från annonsering m.m. i tidningen Värnpliktsnytt får disponeras av Försvarsmakten för framställning, distribution m.m. av tidningen samt för teknisk förnyelse eller andra investeringar hänförliga till tidningens framställning.

4. Vid försäljning av övertalig materiel gäller följande villkor. För större enskilda affärer överstigande 15 000 000 kronor i intäkt skall Försvarsmakten inhämta regeringens medgivande. Detta gäller även när betalning sker i form av varor eller tjänster. Vid dessa affärer kommer regeringen att fatta beslut om hur intäkterna skall disponeras.

För övrig försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten behålla totala bruttointäkter om 30 000 000 kronor. (Bruttointäkt definieras som inkomst av försäljning innan avdrag görs för kostnader direkt relaterade till försäljningen.) Bruttointäkter överstigande detta belopp skall föras mot inkomsttitel 3312 Övriga intäkter av försåld egendom. Med intäkt menas även betalning i form av varor eller tjänster.

5. Försvarsmakten skall bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral och statsflyg till förfogande vid tjänsteresor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) om dessa används eller har använts i verksamheten i samband med internationella uppdrag. Sådana investeringar får istället finansieras från anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 2 Fredsfrämjande truppinsatser.

2. Försvarsmakten undantas från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får vad avser försörjning med ammunition, reservdelar och drivmedel i förbandsverksamheten anskaffa dessa under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling. Efter hand som förbrukning av förnödenheterna sker i förbandsverksamheten skall kostnaden för detta föras från anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. som intäkt till anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

b) Försvarsmakten får vad avser tjänster som genomförs inom verksamhetsgrenarna Utbildning, planering m.m., Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling, Insatser och Försvarsunderrättelseverksamhet, och där slutprodukten finns planerad och beslutad inom någon annan av dessa verksamhetsgrenar, föra utgiften för tjänsten till det anslag där slutprodukten finns planerad och beslutad, samt föra inkomsten till det anslag som bekostar den verksamhetsgren inom vilken tjänsten utförts.

c) Försvarsmakten får för den fredsfrämjande verksamheten med trupp utomlands utnyttja förnödenheter som anskaffats under anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 1 och 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

d) Försvarsmakten får anskaffa förnödenheter för den fredsfrämjande verksamheten med trupp utomlands under anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 1 respektive anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

e) När Försvarsmakten förbrukar förnödenheter i den fredsfrämjande verksamheten skall utgiften för detta föras från anslaget 6:1, anslagspost 2 Fredsfrämjande truppinsatser till anslaget 6:1, anslagspost 1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m. och till anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

3) När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten använda en nedre beloppsgräns om 2 miljoner kronor för beredskapsinventarier.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Mathias Fredriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen ( två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Regeringskansliets förvaltningskontor
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Försvarets materielverk
Rikspolisstyrelsen
Försvarets radioanstalt
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Försvarets underrättelsenämnd
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Centralförbundet Folk och Försvar
Civilpliktsrådet
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO-Försvar c/o Sveriges Civilingenjörsförbund
Sveriges reservofficersförbund
Värnpliktsrådet