Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
100

2006-12-21
Ju2006/10352/L6(delvis)Ju2006/9216/D Ju2006/9215/D
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 46:1  Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:46).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000
Disponeras av Valmyndigheten15 090
ap.1Allmänna val (ram)15 090
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet4 000
ap.3Demokrati (ram)4 000

Villkor för anslag 46:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter i samband med:

1. Kostnader för drift och förvaltning av det IT-stöd som används för val.

2. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

3. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen för bidrag för mångvetenskaplig demokratiforskning.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning av demokratipolitiken, bl.a. arrangemanget Forum för den framtida demokratin och aktiviteter avseende IT och demokrati.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.15132 0000
ap.21503 %0
ap.360Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
46:1 Allmänna val och demokrati
46:1 ap.446:1 ap.1100 %
46:1 ap.846:1 ap.3100 %
46:1 ap.746:1 ap.3100 %
46:1 ap.546:1 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.4ram
ap.5ram
ap.7ram
ap.8ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.215 0005 00010 0002010
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Mattias Ludvigsson
Likalydande till

Vetenskapsrådet
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/Å
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/EP2
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Näringsdepartementet/ITFoU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket