Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
52

2006-12-21
Ju2006/10352/L6(delvis) Ju2006/9216/D(delvis)
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:46).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiDemokrati och deltagandeFörberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Demokrati

1.1.1

Verksamhetsområde Demokrati och deltagande

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

Mål 1

Valet till Europaparlamentet 2009 skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Återrapportering till mål 1

Valmyndigheten skall redovisa vilka insatser som genomförts i förberedelsearbetet inför 2009 års val till Europaparlamentet.

Mål 2

Valmyndigheten skall ha god kunskap om den svenska och den internationella utvecklingen avseende:

- arbetet med att öka kunskapen om valförfarandet bland de röstberättigade, samt

- elektronisk röstning.

Återrapportering till mål 2

Valmyndigheten skall redovisa exempel på olika metoder som använts dels i arbetet med att öka kunskapen om valförfarandet bland de röstberättigade, dels vad avser elektronisk röstning.

Där så är möjligt skall i redovisningen särskilt lyftas fram metodernas konsekvenser för röstberättigade i olika åldrar, röstberättigade med funktionshinder samt röstberättigade med olika etnisk och kulturell bakgrund. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda hinder mot detta.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Valmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

2 augusti

30 oktober

Indikatorer rörande unga ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Valmyndigheten skall redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år. I redovisningen skall även geografisk hemvist kommenteras. Rapporteringen skall även tillställas Ungdomsstyrelsen.

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall anpassa och utveckla det nya valdatasystemet så att systemet kan användas med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur valdatasystemet förvaltats och utvecklats under 2007.

4

Uppdrag

Elektronisk röstning

Valmyndigheten ska bygga upp en kunskapsbank med erfarenheter från kommuner som använder elektronisk röstning vid kommunala rådgivande opinionsundersökningar. Genom denna ska det framdeles vara möjligt för kommuner som vill använda elektronisk röstning att göra det på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Arbetet ska redovisas till regeringen senast den 15 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten14 025
ap.1Valmyndigheten (ram)14 025

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
46:5 Valmyndigheten
ap.14213 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)565
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 168
2007-02-251 168
2007-03-251 168
2007-04-251 168
2007-05-251 168
2007-06-251 168
2007-07-251 168
2007-08-251 168
2007-09-251 168
2007-10-251 168
2007-11-251 168
2007-12-251 177
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
46:5 ap.1Valmyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 6 kap. 6 § vallagen (2005:837) skall alla valsedlar och kuvert som används vid val tillhandahållas av Valmyndigheten. Av samma kapitels 8 § framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. För valsedlar därutöver skall betalning erläggas för samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Även när det gäller valkuvert och annat valmaterial skall partierna och kommunerna, i de fall staten inte svarar för kostnaderna, betala samtliga kostnader för framställning och leverans. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Mattias Ludvigsson
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/Å
Justitiedepartementet/LED
Justitiedepartementet/IM
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Näringsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen