Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
65

2006-12-21
Ju2006/10429/KRIM
Ju2006/10276/PO (slutligt)
Ju2006/7877/KRIM m.fl.
Se bilaga 1
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Brottsoffermyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsoffermyndighetens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetReparativ verksamhetBrottsskadeärenden
Brottsofferfonden
Kunskapscentrum

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Reparativ verksamhet

Mål

Skadeverkningarna av brott skall minska.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsskadeärenden

Mål

Brottsskadeärenden skall avgöras på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Genomsnittliga handläggningstider.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i redovisningen. Indikatorerna skall, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade på kön.

Mål

Regressverksamheten skall bedrivas på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Inkomna medel.

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i redovisningen. Av redovisningen skall även, så långt det är möjligt, framgå hur stor andel av de betalningsskyldiga som är kvinnor respektive män.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Brottsofferfonden

Mål

De verksamheter och projekt som bäst främjar brottsoffer skall beviljas bidrag. Vid fördelning av medel skall projekt där samverkan ingår som en viktig del prioriteras.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Vilka verksamheter eller projekt som erhållit bidrag.

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i redovisningen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapscentrum

Mål

Brottsoffermyndigheten skall verka för ökad kunskap och samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer.

Återrapportering

- Brottsoffermyndigheten skall redovisa hur arbetet med brottsofferportalen fortskrider och utvecklas. Eventuella hinder som har identifierats skall särskilt anges.

- Brottsoffermyndigheten skall redovisa hur information som är riktad till brottsoffer anpassas till barn och unga.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Brottsoffermyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som skall omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

2. Brottsoffermyndigheten skall redovisa storleken på utbetalda brottskadeersättningar per ersättningsslag fördelad på olika brottsskadekategorier.

3. Brottsoffermyndigheten skall redovisa erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 4 a § brottsskadelagen (1978:413). Av redovisningen skall särskilt framgå antalet ärenden som har hanterats och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning. Redovisningen skall, så långt det är möjligt, vara uppdelad på kön.

4. Brottsoffermyndigheten skall redovisa gränsöverskridande samverkan inom EU eller med EU:s kandidatländer. I redovisningen skall anges uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som Brottsoffermyndigheten genomfört eller där myndigheten varit en partner till andra medlemsstater liksom uppgifter om genomförd kompetensutveckling avseende internationell samverkan, särskilt projektsamverkan.

3

Organisationsstyrning

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att

- öka andelen anställda kvinnor respektive män med utländsk bakgrund,

- säkerställa att det inom myndigheten finns kunskap för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer bland personalen, 

- främja en jämnare könsfördelning vid myndigheten samt,

- främja en god arbetsmiljö och öka hälsan.

4

Uppdrag

Uppdrag

Brottsoffermyndigheten skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (Regeringens skrivelse 2005/06:95). Samråd skall ske med DO, HomO och Handisam vid upprättandet av strategin. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2007.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket fått regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (dnr Ju2004/6170/KRIM).

2. Brottsoffermyndigheten skall i enlighet med vad som föreslås i betänkandet En översyn av Brottsoffermyndigheten SOU 2004:61 - i samverkan med andra aktörer som t.ex. Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet - ta fram ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor. Syftet är att föreslå hur samordningen av brottsofferfrågor bör bedrivas på lokal och central nivå. Mot bakgrund av vad som föreslås av Sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan och utredning av sexualbrott skall en särskild del av samordningsprogrammet omfatta arbetet med sexualbrottsoffer. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten29 703
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)29 703

Villkor för anslag 4:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

 

4:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten89 474
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)89 474

Villkor för anslag 4:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:10 Brottsoffermyndigheten
ap.18913 %0
4:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.14 4743 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:10 Brottsoffermyndigheten
4:10 ap.24:10 ap.1100 %
4:11 Ersättning för skador på grund av brott
4:11 ap.24:11 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:10 Brottsoffermyndigheten
ap.2ram
4:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 970
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 475
2007-02-252 475
2007-03-252 475
2007-04-252 475
2007-05-252 475
2007-06-252 475
2007-07-252 475
2007-08-252 475
2007-09-252 475
2007-10-252 475
2007-11-252 475
2007-12-252 478
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning som täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndighetens kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden får under budgetåret 2007 uppgå till högst 2 500 000 kronor. För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden skall Kammarkollegiet efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2007 förskottsvis betala ut högst 625 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  3. Brottsoffermyndigheten skall senast den 1 april 2008 till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag till Brottsofferfonden för budgetåret 2007 inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  4. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

8

Övriga intäkter

Villkor

Inkomster från s.k. regressverksamhet skall tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:11 Ersättning för skador på grund av brott, anslagsposten 1.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Brottsoffermyndigheten undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Marie Axelsson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 65, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2006/10429/KRIM
Ju2006/10276/PO (slutligt)
Ju2006/7877/KRIM
Ju2006/7876/KRIM
Ju2006/2075/KRIM
Ju2006/2012/KRIM