Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
M2006/5899/A
(Delvis)
M2006/3589/Kk m.fl.
Se bilaga 1
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Kemikalieinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 20, bet. 2006/07:MJU1, rskr. 2006/07:65).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKunskap om alla kemikalier
Information om alla varor
Utfasning av särskilt farliga ämnen
Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier
Tillsyn och vägledning
Kunskap och underlag för miljöarbeteSamordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Riktvärden för miljökvalitet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskap om alla kemikalier

Mål

Delmålet Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö enligt Kemikaliestrategi för Giftfri miljö (prop. 2000/01:65 ), ändrat i Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150), utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. För 2007 innebär målet att Kemikalieinspektionen aktivt skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger förutsättningar för att delmålet skall kunna nås inom ramen för regeringens samlade politik. Särskild vikt ska läggas på insatser som rör kravet på att företagen skall ta fram kunskap om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet inom EU och globalt fortskrider. Redovisningen skall innehålla redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information om alla varor

Mål

Delmålet Miljö- och hälsoinformation om varor till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Under 2007 skall Kemikalieinspektionen verka för att förutsättningar ges till en förbättrad hälso- och miljöinformation, bl.a. genom att klassificerings- och märkningsreglerna utvecklas. Kemikalieinspektionen skall också verka för att vissa andra varor än kemiska produkter skall förses med hälso- och miljöinformation.

Kemikalieinspektionen skall genom information m.m. stimulera näringslivet att utveckla krav på information om farliga ämnen i varor, främst inom ramen för miljövarudeklarationerna.

Kemikalieinspektionen skall granska kvaliteten på produktinformationen för kemiska produkter.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de åtgärder den vidtar för att tillverkare och importörer av kemikalier skall förbättra produktinformationens kvalitet samt redovisa förändringar av den. Inspektionen skall också redovisa hur arbetet inom EU, OECD och FN med att utveckla regler eller på annat sätt skapa krav på hälso- och miljöinformation fortskrider, liksom hur arbetet löper med att i EU införliva de globala harmoniseringskraven. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Utfasning av särskilt farliga ämnen

Mål

Delmålet Utfasning av särskilt farliga ämnen till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Kemikalieinspektionen skall under 2007 verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger en hög skyddsnivå med avseende på särskilt farliga ämnen inom ramen för regeringens samlade politik. En målsättning är att förslaget skall omfatta ämnen som har vPvB-, PBT- och CMR-egenskaper. Inspektionen skall verka för att tillämpningen av den befintliga EG-lagstiftningen är i linje med de svenska riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Riktlinjerna skall också tillämpas vid den nationella prövningen av biocidprodukter. Vid nationell prövning av växtskyddsmedel skall EG-direktivets (91/414/EEG) möjligheter att fasa ut särskilt farliga ämnen utnyttjas. Inspektionen skall vidare verka för att problemen med särskilt farliga ämnen synliggörs vid riskvärderingen av verksamma ämnen i bekämpningsmedel i EU samt verka för en sträng bedömning av dessa.

Kemikalieinspektionen skall genom information m.m. stimulera näringslivet att tillämpa riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen genom att bl. a. använda produktvalsprincipen.

Kemikalieinspektionen skall bidra till att Sverige är drivande i det internationella arbetet med tungmetaller, särskilt kvicksilver, kadmium och bly.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet med att införa lagstiftning för särskilt farliga ämnen i EU löper. Inspektionen skall redovisa tillämpningen i den nationella prövningen av biocidprodukter och identifiera möjligheter till utfasning vid prövning av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen skall också redovisa sina insatser för att näringslivet skall tillämpa riktlinjerna om utfasning av särskilt farliga ämnen. Redovisningen skall innehålla en redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier

Mål

Delmålet Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen.

Kemikalieinspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger goda förutsättningar för att hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen fortlöpande skall minska. Inspektionen skall löpande bistå regeringen med förslag till åtgärder som behövs i samband med ikraftträdandet av REACH. Inspektionen ska utföra informations- och kunskapsspridningsaktiviteter rörande REACH.

Vid prövningen av bekämpningsmedel skall de möjligheter till riskminskning som finns tas tillvara. Inspektionen skall verka för att ny lagstiftning inom EU rörande bekämpningsmedel överensstämmer med den svenska ambitionsnivån enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Handläggningstiden för godkännande av bekämpningsmedel skall i genomsnitt vara 18 månader eller kortare för bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända medel och 6 månader eller kortare för övriga medel.

Kemikalieinspektionen skall informera användare av kemikalier om hälso- och miljörisker med kemikalier och hur de riskerna kan minskas.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet i EU fortskrider samt arbetet med den nationella implementeringen av REACH. Inspektionen skall också redovisa hur prövningsverksamheten beträffande bekämpningsmedel och biotekniska organismer löper inklusive handläggningstider för dessa produktgrupper. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. Om målen för handläggningstider för godkännande av bekämpningsmedel inte har uppnåtts skall orsakerna till detta redovisas.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Tillsyn och vägledning

Mål

Kemikalieinspektionen skall verka för att tillverkare, importörer och andra leverantörer tar sitt ansvar för att förebygga att miljö- och hälsorisker uppkommer med kemiska produkter och varor samt biotekniska organismer.

Kemikalieinspektionen skall ha en nära och fortlöpande kontakt med rättsvårdande myndigheter för att förebygga och beivra miljöbrottslighet.

Kemikalieinspektionens operativa tillsyn av kemiska produkter och andra varor skall 2007 uppgå till minst 350 inspektioner. Antalet inspektioner skall 2008 uppgå till 525 inspektioner. Huvuddelen av inspektionerna skall ske på plats hos de inspekterade företagen.

Tillsyn och marknadskontroll ska särskilt inriktas på de områden där störst riskminskning bedöms kunna uppnås.

Genom effektiv tillsynsvägledning skall Kemikalieinspektionen ge kommuner och länsstyrelser bättre förutsättningar att utföra kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionen skall verka för ett ökat samarbete kring kemikaliekontroll mellan tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsländer.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa behovet av tillsynsvägledning på lokal och regional nivå samt redovisa den tillsynsvägledning som skett under 2007. Omfattningen av myndighetens egna operativa tillsyn skall redovisas liksom resultatet av tillsynen. Förändringar i inspektionens tillsyns- och vägledningsarbete i förhållande till föregående år samt erfarenheterna av arbetet skall redovisas. I redovisningen skall även finansiell resursåtgång anges.Vidare skall inspektionens tillsynssverksamhet i samarbete med andra nationella myndigheter och i samarbete på EU-nivå redovisas.

1.1.2

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Mål

Kemikalieinspektionen skall ha ett system för samordning och uppföljning av miljökvalitetsmålet som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.

Inom ramen för sitt miljömålsansvar skall Kemikalieinspektionen utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med tillhörande delmål.

Kemikalieinspektionen skall, i linje med den strategi som inspektionen har utformat, informera om och förbereda företag och myndigheter för införandet av REACH. Kemikalieinspektionen skall, som en del i det arbetet, i samarbete med näringslivet och andra berörda myndigheter utforma informations- och utbildningsmaterial för olika målgrupper samt genomföra utbildningsinsatser om innebörden av kommande kemikalieregler samt kemiska hälso- och miljörisker.

Kemikalieinspektionen skall uppdatera framtagna indikatorer för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa vilka insatser som inspektionen genomfört inom ramen för huvudansvaret för Giftfri miljö. Inspektionen skall särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. I redovisningen skall anges med vilka andra myndigheter Kemikalieinspektionen samordnar arbetet mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och hur samordningen genomförts.

Kemikalieinspektionen skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna samt förslag på lämpliga styrmedel.

Kemikalieinspektionen skall redogöra för behovet av informationsinsatser inom kemikalieområdet och de insatser som inspektionen har genomfört.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Riktvärden för miljökvalitet

Mål

Delmålet Riktvärden för miljökvalitet till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen.

Kemikalieinspektionen skall vid behov uppdatera befintliga riktvärden.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de uppdateringar av riktvärden för miljökvalitet som gjorts under 2007.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med Naturvårdsverket löpande bevaka nya kemikalier som uppfyller kriterierna för att kunna föreslås inkluderas i LRTAP-protokollet respektive Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Återrapportering

Återrapportering skall ske löpande.

Mål

Kemikalieinspektionen skall vara svensk kontaktpunkt för den globala kemikaliestrategin och Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Kemikalieinspektionen skall samordna och sammanställa utförda och planerade aktiviteter som utförs av såväl inspektionen som andra myndigheter inom ramen för arbetet med den globala kemikaliestrategin i syfte att kunna genomföra den rapportering som krävs till UNEP Chemicals. I övrigt skall Kemikalieinspektionen bidra till regeringens arbete med vidareutveckling, samordning, uppföljning och genomförande av internationella miljökonventioner och tillhörande protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa. I redovisningen skall ingå en uppskattning av resursåtgång.

Mål

Kemikalieinspektionen skall bidra med expertkunskaper till regeringens arbete under direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, samt bevaka utvecklingen av och deltaga i arbetet inom EU med samma direktiv. Kemikalieinspektionen skall vid behov informera relevanta aktörer i tillstånds- och regelfrågor gällande genetiskt modifierade mikroorganismer.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna under året och resursåtgången för detta. Återrapporteringen skall ske löpande vid avstämningsmöten med Miljödepartementet.

Mål

Kemikalieinspektionen skall medverka med expertkunskaper, samordning och myndighetssamverkan i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och den vidare svenska politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Särskilt prioriterat är att bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med kapacitetsutveckling i samarbetsländerna. Detta arbete skall bidra till att i dessa länder utveckla en effektiv kemikaliekontroll samt till effektivt genomförande av den globala kemikaliestrategin samt internationella miljökonventioner och protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa i samråd med Sida.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 23 januari 2007
- den 7 mars 2007
- den 2 maj 2007
- den 2 augusti 2007
- den 30 oktober 2007

4

Uppdrag

1. Kemikalieinspektionen ska sammanställa befintlig kunskap om könsskillnader vad gäller kemiska hälsorisker och identifiera angelägna forskningsbehov. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2007.

2. Kemikalieinspektionen skall aktivt verka för att nå målen för handläggningstider för bekämpningsmedel samt redovisa en handlingsplan för hur målen skall nås inom ramen för inspektionens nuvarande förvaltningsanslag. I denna plan skall det framgå vilka förändringar av inspektionens verksamhet som inspektionen avser att göra för att nå målen om handläggningstider. Inspektionen skall redovisa när målen kommer att uppnås och vilka konsekvenser för inspektionens verksamhet som förändringarna innebär. Handlingsplanen skall redovisas senast den 16 april 2007.

3. Från Kemikalieinspektionens förvaltningsanslag skall minst 8 miljoner kronor användas för att stärka inspektionens insatser för att genomföra den nya kemikalielagstiftningen inom EU, REACH. Särskild vikt skall läggas på insatser som syftar till att främja utvecklingen av tillsynssamarbetet (Forum) samt substitutionen av särskilt farliga ämnen inom ramen för Tillståndsavdelningen, exempelvis genom utökade satsningar på olika genomförandeprojekt inom EU (REACH Implementation Projects). Särskild vikt skall även läggas på utbildning om REACH för andra myndigheter. Kemikalieinspektionen skall senast den 31 maj 2007 redovisa hur myndigheten avser att disponera resursförstärkningen för REACH-arbetet under 2007–2009.

4. Kemikalieinspektionen skall sammanställa befintlig kunskap om risker för hälsa och miljö som följer av användning av nanoteknik. Inspektionen skall också identifiera kunskapsluckor och lämna förslag till hur dessa bör åtgärdas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2007.

5. Myndigheten skall löpande bistå departementet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall myndigheten senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa:

- eventuella förberedelser vid myndigheten inför ordförandeskapet

- om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom myndighetens ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

6. Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Kemikalieinspektionen skall tillsammans och efter samråd med Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Skogsstyrelsen lämna förslag till handlingsplan för hållbart växtskydd för perioden 2010 t.o.m. 2013. Planen skall utgöra ett redskap i det långsiktiga arbetet att fortlöpande minska hälso- och miljörisker samt beroendet av växtskyddsmedel även inkluderat icke yrkesmässig användning. Behov av åtgärder på kort och medellång sikt skall beaktas med utgångspunkt i relevanta miljökvalitetsmål samt delmål. Olika ambitionsnivåer avseende mål och lämpliga åtgärder bör redovisas.

Planen bör vara framåtsyftande för att tidigt kunna möta eventuella behov av åtgärder som en följd av förändrade behov av växtskyddsmedel samt förutsättningar i övrigt. En strategi för långsiktig tillförsel av kunskaps- och teknikutveckling bör redovisas.

I arbetet skall verken beakta pågående processer inom den europeiska gemenskapen samt internationellt med relevans för området. Arbetet skall utföras i samarbete med övriga berörda myndigheter och organisationer. Konsekvenser av de föreslagna åtgärderna skall redovisas liksom kostnader för åtgärder samt förslag till finansiering av dessa. Förslag till utvärdering och uppföljning av handlingsplanen skall presenteras. Jordbruksverket skall samordna arbetet och redovisa uppdraget senast den 15 augusti 2008.

7. Kemikalieinspektionen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010. Kemikalieinspektionen skall i ett första steg redovisa underlag till Miljödepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Kemikalieinspektionen skall i ett andra steg, senast den 19 oktober 2007, ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Kemikalieinspektionen skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall Kemikalieinspektionen senast den 30 mars 2007, till Verket för näringslivsutveckling (Nutek), redovisa sådana förändringar av Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

8. Kemikalieinspektionen skall redovisa en handlingsplan för hur tillsynsmålet om att kunna uppnå 525 inspektioner 2008 skall kunna nås inom ramen för nuvarande anslag. I uppdraget skall redovisas vilka möjligheter som finns att effektivisera nuvarande inspektionsverksamhet samt eventuella konsekvenser för andra verksamheter av eventuella förskjutningar i resurser. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen135 523
ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI (ram)135 523

Villkor för anslag 34:6

ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Kemikalieinspektionen skall utbetala 3,5 miljoner kronor till Internationella kemikaliesekretariatet.

Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology, och OECD Expanded Special Programme.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EG inom det Svenska rapportörsprogrammet (SERP), rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel skall hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen skall från anslaget utbetala 1,6 miljoner kronor till Livsmedelsverket och 0,9 miljoner kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av bekämpningsmedel.

Från anslaget skall minst 8 miljoner kronor användas för att stärka Kemikalieinspektionens insatser för att genomföra den nya kemikalielagstiftningen inom EU, REACH, i enlighet med uppdrag 3.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
34:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 0663 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2511 293
2007-02-2511 293
2007-03-2511 293
2007-04-2511 293
2007-05-2511 293
2007-06-2511 293
2007-07-2511 293
2007-08-2511 293
2007-09-2511 293
2007-10-2511 293
2007-11-2511 293
2007-12-2511 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:6 ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Allmänkemikalier0050050000
Bekämpningsmedel0050050000
Ej bundet till resultatområde004 5004 50000
Intäkter enl. 4 § avgiftsförorndningen001 0001 00000
SERP-1 990-1 15920 00020 500-500-3 649
Summa-1 990-1 15926 50027 000-500-3 649
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943321 7741 00069 08969 089022 774
Bekämpningsmedel9437-2 05621520 50020 5000-1 841
Dispensavgifter281100505000
Summa19 7181 21589 63989 639020 933
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i

- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

- förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som disponeras av myndigheten

Inkomsterna i uppdragsverksamheten disponeras av Kemikalieinspektionen. Avgifternas storlek bestäms av Kemikalieinspektionen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras med avgifter, t.ex. prövningsverksamhet enligt rådets direktiv 91/414 /EG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön samt uppdrag från EU och samarbete med Sida avseende stöd till andra länder bl.a. inom Östersjöområdet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Sofia Tapper
Kopia till

Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Sjöfartsverket
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Internationella kemikaliesekretariatet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

M2006/5899/A
(Delvis)
M2006/3589/Kk
M2006/4506/Kk
M2006/4767/Kk