Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2006-12-21
Fö2006/550/MIL
Fö2006/1331/MIL
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarets radioanstalt
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försvarets radioanstalt skall bedriva signalspaning till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Myndigheten skall härvid rapportera till regeringen i enlighet med vad som beslutas i den särskilda inriktningen.

Riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten inom de totalförsvarsgemensamma verksamheterna lämnas i bilaga 2.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUnderrättelseproduktion
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Underrättelseproduktion

1. Rapportproduktion

Försvarets radioanstalt skall genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Redovisningen skall även visa resursåtgången uppdelad i uppdragsgivarkategorier samt en jämförelse över resursåtgång från tidigare år. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

2. Teknisk signalspaning m.m.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten inom ramen för operativ förmåga avseende territoriell integritet och internationella insatser.

Försvarets radioanstalt skall vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer skall göras.

3. Kryptologi

Försvarets radioanstalt skall upprätthålla kompetensen för de nationella behoven avseende kryptologi.

Återrapportering

Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer skall göras.

4. Stöd vid internationella insatser

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmaktens internationella insatser och ha en kompetens som omfattar hela signalunderrättelsekedjan. Kompetensen skall användas för att stödja bl.a. Försvarsmaktens underrättelseförband och förband med motsvarande kompetens.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa genomförd verksamhet samt kostnader för genomförda uppdrag.

5. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Försvarets radioanstalts verksamhet skall bedrivas så att det skapas en god eller i huvudsak god förmåga inom krishantering samt möjligheter att motstå allvarliga störningar i samhället.

6. IT-relaterade hot

Verksamheten skall bidra till att öka samhällets förmåga att motstå IT-relaterade hot.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att klara uppgifterna angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på informationssäkerhetsområdet inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar samt hur dessa bidragit till verksamhetens mål skall redovisas.

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts för respektive uppdragsgivare, måluppfyllnad samt kostnader och intäkter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

7. Redovisning av måluppfyllnad och tillgängliga resurser

Redovisningen av måluppfyllnad i utförd verksamhet och tillgängliga resurser under respektive verksamhetsgren skall bl.a. göras enligt följande bedömningsskala:

 • God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas/har lösts.
 • Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas/har i huvudsak lösts.
 • Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas/har ej kunnat lösas.

Eventuella avvikelser från angivna mål skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.

Kostnadsutfallet för respektive verksamhetsgren skall redovisas.

9. Främjande av jämlikhet inklusive jämställdhet

Försvarets radioanstalt skall i all sin verksamhet ha ett jämställdhetsperspektiv som syftar till att uppfylla regeringens nationella jämställdhetsmål.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet inklusive jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier.

Redovisningen skall innehålla:

 • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling,
 • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier. Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

10. Utgiftsprognoser

Försvarets radioanstalt skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast.

 • 23 januari
 • 7 mars
 • 2 maj
 • 2 augusti
 • 30 oktober

3

Organisationsstyrning

11. Effektivitet och god hushållning

Försvarets radioanstalt skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

12. Främjande av jämlikhet och jämställdhet

Försvarets radioanstalt skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

 • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
 • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt514 517
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)514 517

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
6:6 Försvarets radioanstalt
ap.115 4363 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)49 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2542 876
2007-02-2542 876
2007-03-2542 876
2007-04-2542 876
2007-05-2542 876
2007-06-2542 876
2007-07-2542 876
2007-08-2542 876
2007-09-2542 876
2007-10-2542 876
2007-11-2542 876
2007-12-2542 881
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:6 ap.1Försvarets radioanstalt

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
IT-relaterade hot-10006 5006 5000-100
Stöd med utveckling av system och metodik m.m.-3 51004 7004 7000-3 510
Summa-3 610011 20011 2000-3 610
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Stöd med utveckling av system och metodik m.m. får finansieras med avgifter.

Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

a. Försvarets radioanstalt får besluta om undantag från kravet på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av upphandlingen. b. Försvarets radioanstalt får vidare, vid upphandling som avser materiel och tjänster till underrättelseverksamheten, besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen. c. Försvarets radioanstalt skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har beslutat om i sin delårsrapport och i sin årsredovisning.

2. Sekretessbelagda uppgifter

a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning samt i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). b. Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

3. Delårsrapport

Försvarets radioanstalt skall med undantag från 1 kap. 3 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag upprätta och lämna delårsrapport till regeringen.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Carol Paraniak
Kopia till

Försvarsdepartementet, CIV, EPS, MIL, SUND, SI
Finansdepartementet, BA, ESA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Näringsdepartementet, JÄM
Regeringskansliet, RK ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
SEKO - Facket för service och kommunikation
SACO- Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 14, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Fö2006/550/MIL
Fö2006/1331/MIL
(delvis)
Fö2006/168/EPS
(delvis)
Fö2006/2960/EPS
(delvis)