Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2006-12-14
U2006/9555/BIA/S (delvis)
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 JOKKMOKK
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Sameskolstyrelsen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgSamisk förskola och fritidshem
Barn- och ungdomsutbildningUndervisning
Läromedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Sameskolstyrelsen och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Samisk förskola och fritidshem

Mål

Erbjuda samiska barn förskola och fritidshem där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.

Återrapportering

Redovisa antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra.

Redovisa verksamhetsgrenens kostnadsutveckling och styckkostnad per plats i förskola respektive fritidshem. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Undervisning

Mål

Bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen genom att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning.

Öka antalet elever som kan tala, läsa och skriva på samiska.

Återrapportering

Redovisa myndighetens insatser för att utveckla undervisning och annan verksamhet vid sameskolorna och den integrerade undervisningen i syfte att öka verksamheternas måluppfyllelse och resultat.

Redovisa andelen elever i årskurs fem som når målen enligt kursplanen i samiska. Redovisningen skall avse dels elever med samiska som förstaspråk, dels elever med samiska som andraspråk.

Redovisa om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem samt analysera eventuella generella orsaker till detta. Redovisningen skall innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever skall nå upp till målen.

Redovisa verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Därvid redovisa

- antal elever som omfattas av skolskjutsar och kostnad per elev,

- antal elever som omfattas av boende genom inackordering i familjer och kostnaden per elev.

Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisa antalet barn som omfattas av förskoleklass som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra. Åtgärder som vidtagits för att integrera sameskolan och samisk förskoleklass skall redovisas särskilt. Intäkter och kostnader för verksamheten skall redovisas.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

 

1.1.2.2

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Utveckla och främja produktion av läromedel för samisk undervisning.

Återrapportering

Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att täcka behovet av läromedel, kostnaderna för åtgärderna samt analysera effekter och framtida behov av läromedel för de samiska språkvarieteterna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Sameskolstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2007 och 2008 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 23 januari 2007 (prognos åren 2007 och 2008)

- den 7 mars 2007 (prognos åren 2007 och 2008)

- den 2 maj 2007 (prognos åren 2007 och 2008)

- den 2 augusti 2007 (prognos åren 2007 och 2008)

- den 30 oktober 2007 (prognos åren 2007 och 2008)

4

Uppdrag

1. Sameskolstyrelsen skall redovisa sina åtgärder för att få myndighetens ekonomi i balans. Myndigheten skall redovisa vilka åtgärder som årligen behöver vidtas för att myndighetens ekonomi skall vara i balans senast år 2010.

2. Sameskolstyrelsen skall delta i arbetet med regeringens uppdrag till Ekonomistyrningsverket att utarbeta förslag till hur avgifterna från kommunerna till Sameskolstyrelsen för samisk förskola och fritidshem skall regleras i förordning. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:7

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen26 026
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)26 026

Villkor för anslag 25:7

ap.1 Sameskolstyrelsen

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid skall kategori E gälla.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:7 Sameskolstyrelsen
ap.17813 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:7 Sameskolstyrelsen
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 168
2007-02-252 168
2007-03-252 168
2007-04-252 168
2007-05-252 168
2007-06-252 168
2007-07-252 168
2007-08-252 168
2007-09-252 168
2007-10-252 168
2007-11-252 168
2007-12-252 178
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:7 ap.1Sameskolstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0020 85946 859-26 000-26 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklassen för samiska barn. Sameskolstyrelsen skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Avgifternas storlek regleras i överenskommelse mellan Sameskolstyrelsen och berörda kommuner. Inkomsterna disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen. Därvid skall framgå antalet elever samt ersättningens storlek från respektive kommun.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från hemkommunerna för förskola, fritidshem samt undervisning i sameskolan och integrerad förskoleklass delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:7 Sameskolstyrelsen ap. 1.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Justitiedepartementet/D
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet/NS
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Sametinget