Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2006-12-07
U2006/9270/BIA/SV (delvis)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Riksdagen har beslutat om utg.omr. 15, anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala åndamål för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:UbU2, rskr. 2005/06:105, prop. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:FiU11, rskr. 2006/07:18).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket39 073
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)39 073

Villkor för anslag 25:6

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslagsposten får belastas med utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade eller har annat läshandikapp samt utgifter för utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera produktionsmetoder.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.11 404Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.17 0007 00002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2006 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 5 000 000 kronor under 2007. Inga åtaganden får göras för tid därefter.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Louise Beskow
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket