Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:41

2006-12-14
U2006/9554/BIA/SV (delvis)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 25:6  Bidrag till vissa studiesociala ändamål inom utgiftsområde 15
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket30 800
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)30 800

Villkor för anslag 25:6

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslagsposten får belastas med utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade eller har annat läshandikapp.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.11 540Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.17 0007 00002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2007 beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 7 000 000 kronor under 2008. Inga åtaganden får göras för tid därefter.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Louise Beskow
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket