Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2006-10-26
UD2006/50554/EC
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Vallhallavägen 199
105 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 05, bet. 2005/06:UU1, rskr. 2005/06:78, prop. 2005/06:1, utg.omr. 07, bet. 2005/06:UU2, rskr. 2005/06:79, prop. 2005/06:100, utg.omr. 07, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom ansvarsområdet för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Sidas verksamhet skall vägledas bl.a. av de beslut riksdagen fattat med anledning av

  • Prop. 2002/03:122, Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling , bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4 och

  • Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:UU2, rskr. 2005/06:79.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
Samarbete inom ÖstersjöregionenSamarbete inom Östersjöregionen
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteForskning
Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet
Enskilda organisationer
Afrika
Östeuropa och Centralasien
Asien, Mellanöstern och Nordafrika
Latinamerika
Globala utvecklingsprogram
U-krediter
Information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Sida skall rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser som regeringen beslutar om. Sida skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare skall Sida administrera sådant svenskt deltagande i aktuella insatser, sekretariat och institutioner.

Återrapportering

Sida skall redovisa hur myndigheten genom samarbete med Folke Bernadotteakademin tillgodosett utbildnings- och övningsbehoven för personal som sänts ut respektive står i beredskap att sändas ut i freds- och krishanteringsinsatser. Redovisningen bör omfatta samarbete genom medverkan i utvecklingsprocesser, utbildningar och övningar samt arbete med erfarenhetshantering.

1.1.2

Verksamhetsområde Samarbete inom Östersjöregionen

1.1.2.1

Verksamhetsgren Samarbete inom Östersjöregionen

Mål

Att skapa förutsättningar för att särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer i Sverige skall kunna vidmakthålla, komplettera och utveckla former för samarbete med främst de nya EU-medlemsländerna i Östersjöområdet.

Verksamheten bör ha sin utgångspunkt i behov och initiativ hos de svenska aktörerna. Särskild uppmärksamhet skall ges ämnesområden som är viktiga ur ett bredare regionalt eller nationellt perspektiv och som berör fler än en aktörsgrupp på svensk sida. Det kan avse hanteringen av kollektiva nyttigheter som vatten, luft, klimat, kustzoner, mark och natur men också tvärsektoriella problemställningar som migration, brottsbekämpning, sjösäkerhet, livsmedelssäkerhet, socialtjänst samt hälsoområdet och smittskydd.

Återrapportering

Sida skall rapportera hur verksamheten bidragit till ett utvecklat samarbete med det svenska samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer.

1.2

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.2.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning

Mål

Sida skall bidra till att stärka utvecklingsländers forskningskapacitet och främja forskning som bidrar till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling. Sida skall vidare bidra till att stärka utvecklingsrelevant forskning i Sverige.

Fortsatt stöd skall ges:

  • till fattiga utvecklingsländer att bygga upp goda forskningsmiljöer; att utbilda forskare; och att utveckla metoder för planering, prioritering och finansiering av forskning;

  • i form av finansiella och vetenskapliga resurser i syfte att stödja produktion av ny kunskap och att främja användandet av forskningsresultat som är av vikt för utvecklingsländers utveckling;

  • till att främja vetenskapligt samarbete mellan forskare i Sverige och i utvecklingsländer samt deltagande av svenska forskare i utvecklingsrelevant forskning och forskningssamarbete.

Återrapportering

Sida skall ange fördelningen mellan stöd till stärkande av forskningskapacitet respektive stöd till utvecklingsrelevant forskning. Rapporteringen skall även ange på vilka grunder avvägningar mellan dessa områden görs mot bakgrund av målet för internationellt utvecklingssamarbete, samt beskriva på vilket sätt verksamheten inom respektive område är relevant för målet. Sida skall ange hur urval av samarbetspartners skett i de kapacitetsstärkande insatserna. När det gäller stödet till utvecklingsrelevant forskning skall prioriteringar och fördelning i den ämnesmässiga inriktningen anges.

Sida skall ange vilka metoder som använts för att uppnå målet att stärka utvecklingsrelevant forskning i Sverige, samt vilka indikatorer som lämpar sig för att bedöma måluppfyllelse i detta avseende. Sida skall ange vilka ämnesområden som prioriterats samt erhållit stöd i Sverige.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Mål

Humanitära insatser

Sida skall bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

Sidas verksamheten skall styras av skrivelsen Regeringens politik för humanitärt bistånd (skr. 2004/05:52) och av regeringens riktlinjer för Sidas arbete för humanitärt bistånd, 2004-12-16 (UD2004/60685/GS).

Konfliktrelaterad verksamhet

Sida skall stödja konfliktförebyggande och konfliktrelaterade insatser vad gäller hot mot människors säkerhet i anslutning till humanitära kriser, såsom humanitär minröjning/lätta vapen och dialogprocesser på gräsrotsnivå. Dessa insatser skall ske som komplement till det långsiktiga utvecklingssamarbetet och kan även genomföras i områden där väpnade konflikter pågår eller nyligen har avslutats. Ett genusperspektiv skall beaktas i insatserna, som skall syfta till att stärka kvinnors roller, deltagande, åtnjutande av rättigheter och skydd.

Återrapportering

Humanitära insatser

Sida skall redovisa medelsutnyttjande fördelat på sektorer för katastrofförebyggande och -beredskap, för nödhjälp, stöd till flyktingar samt för metodutveckling och utvärdering.

Konfliktrelaterad verksamhet

Sida skall redovisa medelsutnyttjande fördelat på konfliktrelaterad verksamhet och metodutveckling. Redovisningen skall inkludera ändamål, huvudinnehåll, utförande organisation och land/region.

1.2.1.3

Verksamhetsgren Enskilda organisationer

Mål

Sida skall i samverkan med svenska enskilda organisationer, deras partnerorganisationer, internationella nätverk och organisationer som främjar demokrati och utveckling bidra till att främja utveckling av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Lokala samarbetsorganisationer skall stärkas.

Sida skall säkerställa att anvisningar och allmänna villkor för bidrag till ramorganisationer och andra enskilda organisationer följer riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4).

Sidas stöd till enskilda organisationer skall bidra till ökat intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor också i Sverige. De enskilda organisationernas informationsverksamhet, att sprida kunskap och främja samhällsdialogen om globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete skall stödjas. Sida skall också stödja enskilda organisationers kommunikation om den svenska politiken för global utveckling.

Återrapportering

Sida skall bedöma hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet. Sida skall även vad avser de svenska enskilda organsationerna redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer, samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. Antalet svenska organisationer som ingår i ramorganisationernas verksamhet skall redovisas.

Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informationsverksamhet i Sverige redovisa utbetalat informationsbidrag per organisation. Sida skall övergripande rapportera hur de enskilda organisationerna arbetar för att främja samhällsdialogen och öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete och regeringens politik för global utveckling.

1.2.1.4

Verksamhetsgren Afrika

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- och samarbetsstrategier, samt av regeringens skrivelse om förnyad svensk Afrikapolitik (skr. 1997/98:122) och av departementspromemorian Afrika i förändring - en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse (Ds 2002:36).

Återrapportering

Sida skall rapportera om återuppbyggnadsinsatser som planeras, som är under genomförande samt som redan är genomförda. Detta inkluderar insatser för avväpning, demobilisering och återanpassning, s.k. DDR-insatser, och annan konfliktrelaterad verksamhet i postkonfliktländer och regionalt.

1.2.1.5

Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- och samarbetsstrategier samt av regeringens skrivelse om det svenska utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på västra Balkan (skr. 2004/05:109).

Vissa begränsade insatser skall göras i Bulgarien och Rumänien, särskilt för att stärka romernas situation. I Estland, Lettland och Litauen får avslutande insatser i redan inledda projekt genomföras.

Återrapportering

Sida skall redovisa hur verksamheten bidragit till att bevara, skydda och förbättra miljön i och omkring Östersjön.

Sida skall redovisa omfattning och inriktning vad gäller insatser som görs på västra Balkan som stöder regional integration, exempelvis inom ramen för stabilitetspakten.

Sida skall avseende samarbetet med västra Balkan redovisa hur stödet bidragit till att öka förutsättningarna för återvändande av flyktingar, asylsökande och internflyktingar inklusive romer till och inom regionen.

Sida skall redovisa vidtagna åtgärder för att stödja nationella handlingsplaner för integrering av minoritetsbefolkningar, särskilt romer, på västra Balkan.

Sida skall vad avser de svenska enskilda organisationernas veksamhet i icke ODA-länder redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer, samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. Antalet svenska organisationer som ingår i ramorganisationernas verksamhet skall redovisas.

Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informationsverksamhet i Sverige redovisa utbetalat informationsbidrag per organisation.

1.2.1.6

Verksamhetsgren Asien, Mellanöstern och Nordafrika

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- och samarbetsstrategier, samt av regeringens skrivelse En svensk Asienpolitik (skr. 2005/06:57) och Studien om Nordafrika och Mellanöstern (Ds 1999:63).

1.2.1.7

Verksamhetsgren Latinamerika

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- och samarbetsstrategier.

1.2.1.8

Verksamhetsgren Globala utvecklingsprogram

Mål

Sida skall inom angelägna ämnesområden bidra till lärande om och utveckling av det internationella utvecklingssamarbetet. Sida skall bidra till internationell policy-, metod-, kapacitets-, institutions- och kommunikationsutveckling. Sida skall verka för ökad andel kvalificerad svensk personal i prioriterade internationella och regionala organisationer samt utvidga, utbilda och utveckla den svenska resursbasen för internationellt utvecklingssamarbete.

Återrapportering

Sida skall rapportera om fördelningen på ämnesområden och exempel på dessas samspel med andra verksamhetsgrenar; synergieffekter mellan den nationella, regionala och internationella nivån samt resultat av verksamheten.

1.2.1.9

Verksamhetsgren U-krediter

Mål

Sida skall bidra till tillhandahållandet av finansieringslösningar för investeringar i infrastruktur i utvecklingsländer.

Återrapportering

Sida skall redovisa medelsutnyttjandet fördelat på sektorer och länder och bedöma resultat i förhållande till målet.

1.2.1.10

Verksamhetsgren Information

Mål

Sida skall bidra till att öka intresset för och kunskapen, debatten och opinionsbildningen om Sveriges internationella utvecklingssamarbete, samt utvecklingssamarbetets roll i förhållande till politiken för global utveckling.

Återrapportering

Sida skall redovisa resultatet av genomförda opinionsundersökningar/mätningar om intresset för, kunskapen om och inställningen till det internationella utvecklingssamarbetet och millennieutvecklingsmålen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övergripande rapportering

Sida skall totalt och per verksamhetsgren lämna en redogörelse om hur utvecklingssamarbetet har främjat och präglats av målet för det internationella utvecklingssamarbetet, de två perspektiven och de åtta huvuddragen i politiken för global utveckling.

Sida skall särskilt rapportera om sitt interna arbete för att få programstöd att präglas av de två perspektiven. Sida skall genom exempel visa på hur programstödet har präglats av perspektiven samt resultat av arbetet. Slutsatser skall dras av Sidas hittillsvarande erfarenheter av detta arbete (gentemot andra givare, inom den egna organisationen och gentemot samarbetsländerna i dialogen).

Sida skall redovisa resultat per verksamhetsgren och skall inkludera

  • slutsatser och lärdomar från de resultatanalyser eller motsvarande som tagits fram under året i samband med samarbetsstrategiprocesser,

  • relevanta resultat som framkommit i under året genomförda utvärderingar,

  • åtgärder och resultat för att åstadkomma en koncentration av samarbetet,

För de regionala verksamhetsgrenarna skall dessutom resultat av genomförandet av land-, region- och samarbetsstrategier, inklusive programstöd, utifrån de mål som formulerats i dessa redovisas. I de fall mål saknas skall Sida redovisa motsvarande mot de prioriteringar och den inriktning som angivits.

Sida skall per verksamhetsgren och totalt redovisa

  • ekonomiskt utfall, varav ekonomiskt utfall per biståndsform (generellt budgetstöd, sektorprogramstöd, projektstöd m.m.), huvudsektor och kanal och för de fem utgiftsmässigt största länderna,

  • antal insatser, specificerat på insatser större än 15 000 000 kronor respektive antal nya insatser.

Utfallet skall analyseras och förklaras.

Sida skall per verksamhetsgren och totalt lämna sin bedömning av verksamhetens resultat och hur de bidragit till att nå målen för verksamhetsgrenarna. Bedömningen skall omfatta analys, problematisering och slutsatser, inklusive lärdomar från de utvärderingar som genomförts under året.

Fattigdomsbekämpningsstrategier

Sida skall för respektive region rapportera hur Sida stödjer, följer och deltar i dialogen om samarbetsländernas nationellt ägda processer för att bekämpa fattigdom.

Ett effektivare utvecklingssamarbete

Sida skall senast den 31 oktober 2006 redogöra för de åtgärder som har genomförts vid huvudkontoret och i fältverksamheten för att genomföra Parisdeklarationen.

Sida skall samtidigt övergripande redogöra för hur EU-kommissionen, Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och FN-systemet har genomfört Parisdeklarationen i de partnerländer där Sverige har en betydande bilateral verksamhet.

Särskilda satsningar

 

- Smittsamma sjukdomar inklusive hiv/aids

Sida skall redovisa initierade och genomförda insatser inom berörda verksamhetsgrenar i Sidas genomförande av den strategiska handlingsplanen för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar, 2005-12-20 (2005/67774/GU) samt uppnått resultat.

Sida skall redovisa hur hiv/aids-relaterade åtgärder stärkts och integrerats i Sidas övriga verksamhet. Sida skall rapportera om hur områden som prevention, vård och behandling samt epidemins konsekvenser hanterats och vilka resultat som uppnåtts. Sida skall också visa hur ungdomar och barn omfattats av genomförda insatser. Sida skall vidare informera om hur man medverkat i dialog och samordning av resurser inom hiv/aids-området och bedöma resultatet av samordningsarbetet.

- Jämställdhet

Sida skall rapportera om arbetet med metodutveckling och kompetensutveckling när det gäller åtgärder som stärker analyser i ett jämställdhetsperspektiv i insatsberedningar och deras resultat, exempelvis arbetet med fattigdomsanalyser, konfliktanalyser, bedömningar och dylikt.

Sida skall rapportera om åtgärder som syftar till att bekämpa könsrelaterat våld i såväl fredstider som i konflikt- och post-konfliktsituationer. Inom ramen för detta skall arbetet med att stödja bekämpningen av kvinnlig könsstympning, våld mot homo-, bi- och transsexuella personer, sexuella övergrepp i post-konfliktsituationer, våld i hemmet samt våld i hederns namn belysas.


Sida skall rapportera om stödet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Fokus skall läggas på genomförandet av handlingsprogrammet från Kairokonferensen med särskild tonvikt på målet om universell tillgång till reproduktiv hälsa; hur stödet bidrar till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen; genomslag för SRHR i det multilaterala samarbetet; och stöd till länder, multilaterala organisationer, samt svenska och internationella enskilda organisationer.

- Konflikthantering- gemensam säkerhet, konfliktförebyggande, krishantering och fredsbyggande

Sida skall redovisa de insatser i vilka svensk personal ställts till förfogande för internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Redovisningen av kostnadsutvecklingen för denna verksamhet samt eventuella förändringar av verksamheten skall göras per insats kvartalsvis och även innehålla uppgifter om hur många kvinnor och män som rekryteras och vilka befattningar de rekryterats till.

Sida skall rapportera om vilka åtgärder som har vidtagits för att se till att utvecklingssamarbete som bedrivs i konfliktdrabbade eller konfliktbenägna områden genomförs på ett konfliktkänsligt sätt så att det inte får negativ inverkan på en väpnad konflikt eller bidrar till att en sådan uppstår.

Sida skall rapportera om vilka åtgärder som vidtagits för att tillvarata utvecklingssamarbetets möjligheter att bidra till att förebygga och lösa väpnade konflikter genom att arbeta med att påverka bakomliggande strukturella orsaker.

Sida skall rapportera om genomförande av insatser som syftar till att främja kvinnors och mäns lika deltagande i konfliktförebyggande, krishantering och fredsbyggande i enlighet med FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Sida skall redovisa genomförda insatser som syftat till reformering och uppbyggnad av säkerhetssektorn. I redovisningen skall uppnått resultat och erfarenheter av sådana insatser ingå.

Sida skall rapportera om omfattning av och inriktning på Sidas bistånd till minhantering. Sida skall även rapportera om omfattning av och inriktning på Sidas bistånd till dialogprocesser i konflikt- och postkonfliktländer.

- Sysselsättning och arbetsmarknad

Sida skall rapportera om hur myndigheten arbetat för att stärka inslaget av sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor i utvecklingssamarbetet. Återrapporteringen skall redovisa aktiviteter i Sidas samarbete med ILO och med andra partners såsom Afrikanska Unionen samt stöd till samverkan i utvecklingsländer mellan arbetsmarknadens parter.

Sida skall redovisa hur myndigheten har utvecklat sina insatser för att bidra till ökad kunskap om ekonomisk tillväxt och sysselsättningspolitik i samarbetsländerna. Sida skall även redovisa vilka åtgärder för bättre fungerande arbetsmarknader i samarbetsländer som har vidtagits.

Sida skall redovisa vilka insatser som gjorts i samarbetsländer när det gäller förbättrade företagarvillkor och egendomssystem samt utbildningar som ökar utbudet av attraktiv arbetskraft skall redovisas.

Sida skall också redovisa hur man verkat för att förstärka ILO:s arbete med att försvara fri- och rättigheter hos medlemmar i arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

- En miljömässigt hållbar utveckling

Sida skall redovisa initierade och genomförda insatser inom berörda verksamhetsgrenar med särskild betoning på vatten och sanitet, kemikaliesäkerhet, förnybar energi och klimatfrågan, hållbar stadsutveckling, hållbart nyttjande av naturresurser och omsorg om miljön samt utbildning, kapacitetsstöd och miljöförvaltning. Rapporteringen skall innehålla en redogörelse för hur samverkan med den svenska resursbasen genomförts och hur kompetensen hos den svenska resursbasen, inkl näringsliv, myndigheter och enskilda organisationer, tagits till vara.

Katastrofförebyggande och -beredskap, återuppbyggnad och utdragna flyktingsituationer

Sida skall rapportera om medverkan till katastrofberedskap och andra insatser för förebyggande av naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållandens skadeverkan.

Sida skall redovisa stödet till återuppbyggnads- och återhämtningsinsatser i anslutning till humanitära insatser för att underlätta övergången från katastrof- och krisförhållanden till varaktig utveckling.

Sida skall rapportera om medverkan till insatser som syftar till att finna hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer, under ledning av FN:s flyktingkommissarie och andra organisationer.

 

Narkotika

Sida skall rapportera vidtagna åtgärder för att stärka insatserna mot narkotika som utvecklingshinder. Länkarna mellan narkotika och hiv/aids, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), och brottsrelaterade frågor som människohandel och andra former av utnyttjande, skall särskilt belysas.

 

Programstöd inklusive generellt budgetstöd och offentlig finansiell styrning

Sida skall rapportera om sitt metodarbete för att öka programstödet. Sida skall rapportera om sitt metodarbete relaterat till generellt budgetstöd samt erfarenheter av stödformen, bl.a. med ledning av OECD/DAC:s internationella utvärdering av budgetstöd.

Sida skall vidare rapportera om sitt metodarbete inom och erfarenheter och resultat av insatser relaterade till offentlig finansiell styrning, särskilt för de länder där programstöd pågår eller planeras.

 

Migration och utveckling

Sida skall rapportera åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra ett brett synsätt på förhållandet mellan migration och utveckling inom utvecklingssamarbetet. Förutom humanitära insatser omfattar ett sådant synsätt också arbetskraftsmigration och inkluderar bland annat frågor som utvecklingsmässiga konsekvenser av migration i ursprungsländerna, bekämpande av människohandel och att i arbete för produktiva sysselsättningsmöjligheter och arbetsrelaterade rättigheter uppmärksamma om omfattande migration råder i länder eller sektorer. Särskild vikt skall läggas vid hur ett brett synsätt avspeglas i samarbetsstrategiprocessen.

 

Handelsrelaterat bistånd

Sida skall rapportera om sitt stöd för kapacitetsuppbyggnad på det handelsrelaterade biståndsområdet, i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat bistånd.

 

 

Företags sociala och miljömässiga ansvar

Sida skall redovisa konkreta vidtagna åtgärder för att stimulera företags sociala och miljömässiga ansvar med fokus på arbetsvillkor kopplat till fattigdomsbekämpning. Sida skall rapportera hur riktlinjerna för företags sociala och miljömässiga arbete reflekteras i myndighetens upphandlingsregelverk.

 

Garantier

Sida skall för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med rekommendationerna i Riksgäldskontorets rapport (2005-03-09, dnr 2004/671) om gemensam kostnads- och riskredovisning för statens myndigheter. Uppgifter, förutom riskvärderat resultat, skall även redovisas i delårsrapporten.

 

Anslagssparande

Sida skall senast den 1 mars 2006 till Utrikesdepartementet redovisa omfattningen av det utgående anslagssparandet per den 31 december 2005, intecknade och ointecknade på anslagspostnivå, samt lämna eventuella förslag om ny disposition av det ointecknade anslagssparandet.

 

Prognoser

Sida skall till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser på anslags- och delpostnivå för år 2006-2009 i Hermes för samtliga anslag myndigheten disponerar. För år 2006 skall Sida redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid följande tidpunkter: 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Prognoserna för icke ODA-länder skall särredovisas.

 

Internationella organisationer

Sida skall redovisa totalt bistånd genom myndigheten till internationella organisationer som FN-organ och -program, internationella finansieringsinstitutioner, OSSE, Europarådet m.fl. samt val av strategier och vidtagna åtgärder för att öka antalet svenskar i internationella organisationer. Redovisningen skall ske per organisation.

 

Samarbete med svenskt näringsliv och fackföreningsrörelsen

Sida skall rapportera om åtgärder för att ta tillvara den kunskap, kompetens och erfarenhet som svenskt näringsliv och den svenska fackföreningsrörelsen besitter samt beskriva vilket samarbete som idag sker på detta område.

 

3

Organisationsstyrning

Intern effektivitet

Sida skall redovisa mått för myndighetens interna effektivitet i de olika delarna av biståndsproduktionen.

Jämställdhet och det statliga personalpolitiska arbetet

I enlighet med skrivelsen Regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden (skr. 2002/03:140), skall Sida redovisa sitt arbete med att främja jämställdheten på Sida genom lika möjligheter till befordran och utveckling för kvinnor och män samt att identifiera och avskaffa eventuella osakliga löneskillnader.

Säkerhetsfrämjande samarbete i Östeuropa och Centralasien

Sida skall bereda och besluta om insatser avseende asyl- och migrationspolitisk kompetens, beredskap för olyckor och katastrofer samt gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll. Insatser relaterade till icke-spridningsområdet kan beredas av Sida. De skall dock beredas av Utrikesdepartementet i de fall de har särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt.

Sida kan även bereda och besluta om insatser avseende följande områden i den mån insatsen ej rör frågor av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt: säkerhetspolitisk kompetens, demokratiskt totalförsvar, fredsfrämjande insatser och försvarsmiljöinsatser. Insatser som beslutas av Sida skall under beredningsstadiet tas upp i arbetsgruppen för det säkerhetsfrämjande stödet, för samråd och policydiskussion. Stöd skall kunna ges till alla samarbetsländer i Östeuropa och Centralasien men prioritet skall ges till Ryssland, Ukraina, Georgien, Serbien och Montenegro samt Bosnien-Hercegovina. Sida uppmuntras att aktivt identifiera och initiera projekt.

Europeiska Unionen

Personal från Sida skall i EU-arbetet följa Utrikesdepartementets cirkulär med riktlinjer för EU-arbetet. Cirkulär 3, 5 och 13 skall ägnas särskild uppmärksamhet.

Sida skall delta i verkställighetskommittéer inom EU:s internationella utvecklingssamarbete, samt i styrelsearbetet för European Agency for Reconstruction (EAR).

Sida skall rapportera till Utrikesdepartementet om sitt deltagande i expertgrupper och verkställighetskommittéer och göra en bedömning av deltagandets resultat vad gäller bl.a. Sveriges möjlighet att få genomslag för svenska ståndpunkter.

FN

För att öka tydligheten i rollfördelningen mellan Regeringskansliet och Sida och förbättra planering och effektivt resursutnyttjande skall Regeringskansliet och Sida halvårsvis göra en övergripande planering av Sidas medverkan i det multilaterala arbetet.

Sida skall vid behov, och i enlighet med gjord planering enligt ovan, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) leverera underlag till svenska ståndpunkter i huvudsak baserade på Sidas särskilda fälterfarenheter.

Twinningverksamhet inom Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Sida skall ha huvudansvaret och vara nationell kontaktpunkt för all twinningverksamhet inom Phare, TACIS, CARDS och MEDA. Sida skall även vara nationell kontaktpunkt för TAIEX. Sida skall i dessa frågor svara för kontakter med Europeiska kommissionen, EAR, berörda länder samt EU-delegationer och ambassader i dessa länder. Sida skall erbjuda Regeringskansliet och övriga myndigheter stöd i förberedelsearbetet vad gäller twinningprojekt inklusive finansiering av förberedelsekostnader, finansiering av förberedelsearbete av studiebesök under pågående twinningprojekt som ej bekostas av Kommissionen samt viss utbildning för myndigheter. Beträffande TACIS/twinning skall Sida under året prioritera Ryssland, Ukraina och Moldavien. Vad gäller CARDS/twinning skall Sida prioritera Kroatien, Serbien och Makedonien. Vad gäller Phare/twinning skall Sida prioritera Turkiet. Verksamhetens natur förutsätter ett nära samarbete och samråd mellan Sida och Utrikesdepartementet.

Arbetsgrupper och regelbundna samråd

Sida skall delta i samråd med Utrikesdepartementet om de land-, region- och samarbetsstrategier som ligger till grund för utvecklingssamarbetet inklusive om budgetstödet.

Sida skall medverka i Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet för Östeuropa och Centralasien.

Sida skall medverka i Utrikesdepartementets arbetsgrupp för freds- och konfliktinsatser inom utvecklingssamarbetet.

Sida skall medverka i Utrikesdepartementets arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering med jämställdhetskartläggningar och -analyser vad gäller det internationella utvecklingssamarbetet.

4

Uppdrag

Resultatskrivelse

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall Sida senast den 31 oktober 2006 rapportera till regeringen om hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

Millennieutvecklingsmålen

Sida skall senast den 30 april 2006 övergripande redovisa exempel på insatser som görs inom utvecklingssamarbetet och som bidrar till uppfyllandet av millennieutvecklingsmål 1-7. Indikatorer som gäller utvecklingssamarbetet under mål 8 skall redovisas.

Afrika

Sida skall senast den 31 oktober 2006 lämna förslag till samarbetsstrategier för Moçambique och Uganda samt förslag till strategi för stöd till regionalt samarbete.

Sida skall senast den 30 april 2006 lämna förslag till riktlinjer för Somalia.

Sida skall under 2006 inleda arbetet med riktlinjer för svensk hållning till Sudan.

Förhållningssättet för Zimbabwe förlängs t.o.m. den 31 december 2006.

Sida skall under 2006 inleda arbetet med nytt förhållningssätt till Zimbabwe.

Landstrategin för Tanzania förlängs t.o.m. den 30 juni 2006.

Den subregionala strategin för Västafrika förlängs t.o.m. den 31 december 2007.

Strategin för samarbetet med Malawi förlängs t.o.m. den 30 juni 2006.

Strategin för samarbete med Viktoriasjö-regionen förlängs t.o.m. den 31 december 2007.

Asien, Mellanöstern och Nordafrika

Sida skall senast den 31 oktober 2006 lämna förslag till nya samarbetsstrategier för Kambodja och Bangladesh.

Landstrategin för Mongoliet förlängs t.o.m. den 31 december 2007.

Landstrategin för Afghanistan förlängs t.o.m. den 31 mars 2006.

Sida skall senast den 1 februari 2006 inkomma med förslag till regional samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika.

Landstrategin för Västbanken/Gaza förlängs t.o.m. den 31 december 2006.

Den förenklade landstrategin för Irak förlängs t.o.m. december 2007. Sida skall senast den 1 november 2006 inkomma med förslag till reviderade referensramar för den förenklade landstrategin.

Latinamerika

Sida skall senast den 31 december 2006 inleda arbetet med att utarbeta förslag till nya samarbetsstrategier för Latinamerika, inklusive Karibien.

Östeuropa och Centralasien

Sida skall senast den 31 oktober 2006 inkomma med förslag till strategier för samarbetet med Moldavien och Vitryssland.

Landstrategin för Vitryssland förlängs t.o.m. den 31 december 2006.

Regionstrategin för Centralasien förlängs t.o.m. den 31 mars 2006.

Sida skall under 2006, i avvaktan på en långsiktig lösning, hantera stödet till länsstyrelsernas i Västerbottens och Norrbottens län deltagande i det regionala Barentssamarbetet. Närmare riktlinjer för detta kommer att fattas i separata regeringsbeslut.

Sida skall en gång i halvåret till Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet redovisa de projekt för vilka slutrapportering har inkommit till Sida.

Sida skall delta i styrelsen för German Marshall Funds fond för demokrati i Vitryssland. Samråd med Utrikesdepartementet skall ske inför varje styrelsemöte.

Samarbete inom Östersjöregionen

Sida skall senast den 31 mars 2006 till regeringen överlämna en redovisning av huvudsakliga verksamhetsområden och förväntade resultat inom dessa.

Konfliktrelaterad verksamhet

Sida skall senast den 15 september 2006 inkomma med en översikt av stödet till konfliktrelaterad verksamhet nedbrutet på organisationer/institutioner och regioner/länder samt insatskategorier (syfte).

Korruption

Sida skall senast den 30 september 2006 lämna en översiktlig redovisning av vidtagna åtgärder i syfte att stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption, inklusive stöd till ratificering och tillämpning av FN:s konvention mot korruption. I redovisningen skall en identifiering av effektiviteten i de olika insatser som görs på området göras. Sida skall också redovisa vidtagna åtgärder i syfte att förhindra att korruption förekommer i insatser finansierade med svenskt bistånd.

Konsultfonder

En intern genomlysning kommer att göras inom Regeringskansliet av utvecklingseffekter, samt bidraget till handelsfrämjandet av de bundna konsultfonderna i vilka Sverige alltjämt medverkar. När resultat av denna genomlysning föreligger kommer medelsbehov och former för en eventuell fortsatt verksamhet att prövas. Tills vidare skall Sida avsätta erforderliga medel till dessa fonder

Utvärderingsverksamhet

Sida skall senast den 2 april 2007 lämna en redogörelse för Sidas utvärderingsverksamhet och internrevision 2006. Redogörelsen skall sammanfattande beskriva väsentliga slutsatser och rekommendationer från genomförda granskningar samt översiktligt redogöra för återföring av granskningsresultat, beslutade åtgärder, och uppföljning av beslutade åtgärder.

Naturkatastrofförebyggande

Sida skall, med hänvisning till sin skrivelse (dnr. 2003- 02722) den 8 oktober 2003 Förslag till strategisk inriktning och omfattning på naturkatastrofbiståndet, senast den 1 oktober 2006 lämna förslag till strategi för hur myndigheten, som en del i det långsiktiga utvecklingssamarbetet, kan utöka sin verksamhet för förebyggande av naturkatastrofer. Sida skall i sitt förslag beakta åtagandena i den genomförandeplan, Hyogo Platform for Action 2005-2015, som antogs vid Världskonferensen för katastrofförebyggande i Kobe, Japan, i januari 2005. Sida skall i framtagande av strategin beakta Statens räddningsverks (SRV) arbete vad gäller förebyggande av naturkatastrofer.

Uppföljning av HBT-studien

Sida skall senast den 1 september 2006 inkomma med en handlingsplan för uppföljningen av den studie om svensk policy och administration av homo-, bi- och transfrågor i internationellt utvecklingssamarbete som genomfördes under 2005. Sida skall redovisa hur arbetet med frågor om sexuell läggning och HBT-frågor skall konkretiseras i utvecklingssamarbetet.

Forskning

Sida skall genomföra en översyn av verksamhetsgrenen forskning. Sida skall samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om uppdragsbeskrivning. Översynen skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2006.

Unescostrategi

Sida skall bistå Svenska unescorådet i utarbetandet av förslag till svensk Unescostrategi för 2007-2010 med utgångspunkt i Sveriges politik för global utveckling. Sida skall avsätta tillräckliga resurser för att kunna bistå i arbetet.

Kapacitet för deltagande med civil personal i internationella fredsfrämjande insatser

Sida skall bistå Folke Bernadotteakademin i utarbetandet av ett förslag till samlad befintlig respektive efterfrågad kapacitet under akademins ledning som genom utbildning och kunskapsutveckling kan ställas till förfogande som civil biståndsfinansierad personal i internationella fredsfrämjande insatser under ledning av FN, EU, OSSE och andra organisationer, eller i andra ad hoc-sammanhang. Arbetet skall ske med utgångspunkt i att akademin skall lämna sitt förslag till regeringen senast den 30 april 2006.

Terrorism

Det finns i dag inga vedertagna generella samband mellan fattigdom och terrorism. Det föreligger ett behov av ökade kunskaper om sambanden mellan utveckling, radikalisering och rekrytering till terrorism. Ökad kunskap behövs även om förutsättningarna för att motverka radikaliseringsprocesser genom förebyggande insatser. Utvecklingssamarbetet, inom ramen för det biståndspolitiska målet, kan vara ett av instrumenten för att på lång sikt förebygga terrorism. Sida ges i uppdrag att redovisa och bedöma hur redan pågående insatser i utvecklingssamarbetet, i synnerhet i sårbara stater, kan bidra till att motverka uppkomsten eller förekomsten av terrorism.

Miljömål

Sida skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar. .

Utbildning, information och kommunikation

Sida skall, i samverkan med Regeringskansliet, förbereda och genomföra kommunikations- och informationsaktiviteter relaterade till de av regeringen beslutade särskilda satsningarna.

Investeringsfrämjande

Sida skall redovisa insatser som främjar utvecklingsländers åtgärder för att attrahera investeringar.

Samarbetsstrategier

Sida skall verka för att gemensamma strategier (så kallade Joint Assistance Strategies, JAS) utvecklas i samverkan mellan givare och samarbetsländer. Sida skall aktivt delta i sådana processer och genom samrådet med Utrikesdepartementet om de land-, region- och samarbetsstrategier som ligger till grund för utvecklingssamarbetet inför väsentliga ställningstaganden informera UD om utvecklingen. Riktlinjerna för samarbetsstrategier som beslutades av regeringen den 28 april 2005 gäller vid deltagande i gemensamma strategiprocesser. Eventuella undantag från riktlinjerna för att möjliggöra en anpassning till den gemensamma strategiprocessen beslutas i uppdraget

Så snart Sida får kännedom om gemensamma strategiprocesser som diskuteras eller inleds i länder där det svenska utvecklingssamarbetet styrs av en land- eller samarbetsstrategi skall Sida till UD kortfattat rapportera om detta. Rapporteringen syftar till att informera UD inför ett ställningstagande till hur det gemensamma strategiarbetet påverkar gällande svensk land- eller samarbetsstrategi. I de fall regeringen bedömer att en ny eller reviderad svensk samarbetsstrategi skall tas fram kommer ett regeringsbeslut fattas om uppdrag till Sida. Rapporteringen skall därför:

· redogöra för de viktigaste dragen i den gemensamma strategiprocessen - t.ex. vilka givare som deltar, samarbetslandets roll, strategins karaktär, preliminär tidtabell

· föreslå och motivera en svensk handlingslinje - svenskt deltagande i det gemensamma arbetet, behov av revidering av gällande svensk land- eller samarbetsstrategi alternativt behov av en ny samarbetsstrategi

· i förekommande fall föreslå svenska prioriteringar att ta tillvara i det gemensamma strategiarbetet.

 

 Kulturutbyte

Sida skall tillsammans med Svenska institutet utarbeta ett förslag till inriktning på kulturutbytet med ODA-länder och redovisa till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 juli 2006.

En miljömässigt hållbar utveckling

Sida skall senast den 31 maj 2006 redovisa planerade och initierade insatser inom berörda verksamhetsgrenar för den särskilda satsning på miljöområdet som aviserades i regeringsförklaringen 2004 och som förutses innebära en successiv ökning för att år 2008 nå en miljard kronor. Särskild betoning skall läggas på vatten och sanitet, kemikaliesäkerhet, förnybar energi och klimatfrågan, hållbar stadsutveckling, hållbart nyttjande av naturresurser och omsorg om miljön samt utbildning, kapacitetsstöd och miljöförvaltning. Insatserna skall göras inom fält där Sverige står starkt och kan ge värdefulla bidrag. De skall väva samman solidaritet, ekologiska hänsyn och ekonomisk tillväxt både i Sverige och i våra samarbetsländer. Samråd och samverkan skall ske med den svenska resursbasen, inkl näringsliv, myndigheter och enskilda organisationer.

Miljöteknik

Inom ramen för den ökade medelstilldelningen för den särskilda satsningen på miljöområdet skall Sida, Sveriges Miljöteknikråd (SWENTEC) och Regeringskansliets projektexportsekretariat (PES) tillsammans utarbeta program för miljöteknik i syfte att fr.o.m. den 1 juli 2006 kunna påbörja insatser inom dessa program. Särskild betoning skall läggas på hållbar stadsutveckling (Sustainable City) och förnyelsebar energi. Sida och SWENTEC skall lämna underlag för hur samarbetet successivt kan öka under 2007 och 2008.

Råd för den särskilda satsningen på miljöområdet

Sida skall inrätta ett råd för den särskilda satsningen på miljöområdet. Rådet ger råd om inriktning och fördelning av den särskilda satsningen. Rådet skall mötas regelbundet, dock minst fyra gånger per år. Generaldirektören beslutar om fördelningen av myndighetens anslag för den särskilda satsningen. Rådet, som utses av regeringen, skall bestå av representanter för relevanta delar av Regeringskansliet, berörda myndigheter, näringsliv och miljöorganisationer. Sida skall senast den 31 oktober 2006 till Regeringskansliet (UD) redovisa medelsfördelning och övrig inriktning.

Eritrea

Regeringen uppdrar åt Sida att utröna förutsättningar för att stödja ett svenskt universitetssamarbete med Eritrea, samt, givet lämpliga förutsättningar, inleda ett sådant samarbete av långsiktig karaktär.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete14 668
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)14 668

Villkor för anslag 5:11

ap.1 Samarbete inom Östersjöregionen

Medlen skall användas för samarbete genom det svenska samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer inom Östersjöregionen.

Medel kan även ges för mindre insatser (resor, seminarier och studier) för att möjliggöra samverkan mellan svenska aktörer och parter i de berörda länderna samt också bidra med initial finansiering av samverkansprojekt inom de prioriterade ämnesområdena.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete15 769 800
ap.1Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet (ram)1 970 000
ap.2Information (ram)62 000
ap.3Globala utvecklingsprogram (ram)1 808 500
ap.5Enskilda organisationer (ram)1 320 000
ap.6Asien, Mellanöstern och Nordafrika (ram)2 150 000
ap.7Latinamerika (ram)1 200 000
ap.9Afrika (ram)4 695 000
ap.26Östeuropa och Centralasien (ram)1 389 300
ap.26.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (ram)1 000 000
ap.26.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)389 300
ap.32Forskning (ram)975 000
ap.33U-krediter (ram)200 000

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

 

Generella villkor för8:1 Biståndsverksamhet

Den totala anslagsbelastningen avseende budgetåret 2006 på anslaget 8:1 till Sidas disposition får inte överstiga 15 905 800 000 kronor, varav 525 300 000 kronor avser medel på anslagsposten 26.2.

Medel under anslaget 8:1 Biståndsverksamhet får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras från denna regel i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommitténs regionala delegationer, motsvarande högst 45 000 000 kronor. Undantag från DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder.

Utbetalningar skall ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.

Sida skall tillse, eller hemställa hos regeringen, om sådan omfördelning mellan anslagsposter som medger att medel finns tillgängliga för finansiering av humanitära biståndsinsatser under hela året.

1. Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.

2. Sida får inom en ram om högst 280 000 000 kronor på sakanslaget finansiera personal i fältverksamheten som deltar i beredning, handläggning eller uppföljning av bilaterala och multilaterala insatser, samarbetsstrategier, landstrategier eller samarbetsprogram. Baspersonal, bestående av chef, administratör och assistent, finansieras över förvaltningsanslaget.

3. Sida får disponera 12 000 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 12 607 200 000 kronor för myndighetens garantiverksamhet. Härav får högst 1 000 000 000 kronor avse fristående garantier samt högst 30 000 000 kronor avse kapitalmarknads- och importgarantier.

Sida skall ta ut garantiavgifter samt får bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

4. Krediter finansieras från anslagspost 6, 7, 9 , 33 respektive 26.1. Beslut om krediter skall alltid bedömas mot bakgrund av låntagarlandets ekonomiska och finansiella situation. Tungt skuldsatta länder bör inte komma i fråga för krediter förrän de inlett en långsiktigt hållbar skuldsanering, t.ex. inom ramen för det s.k. HIPC-initiativet. Under tiden närmast efter att skuldlättnad inom HIPC-initiativet erhållits skall krediter beviljas restriktivt på mycket förmånliga villkor.

Beslut om krediter fattas av Sida och skall stå i överensstämmelse med Sidas kreditpolicy. Följande ärenden skall dock underställas regeringens prövning:

· Kredit som överstiger 150 000 000 kronor.

U-kredit till länder till vilka u-krediter tidigare ej beviljats om insatsen inte täcks eller ligger i linje med av regeringen fastställd land-, region-, och samarbetsstrategi eller motsvarande beslut.

· Bindning av biståndskredit.

Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om krediter till regeringens prövning.

Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter skall redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta skall redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".

5. Sida får finansiera metodutveckling, studier och utvärderingar, resultat- och erfarenhetsredovisningar, särskilda rapporter, revisioner och liknande inom respektive anslagspost.

6. För anslagspost 6, 7, 9 och 26 skall medlen användas i enlighet med av regeringen fastställda landstrategier, regionstrategier, samarbetsstrategier eller motsvarande beslut där sådana föreligger. I övrigt skall bl.a. följande finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9 och 26:

· Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringsbeslut för ändamålet skall fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut.

· Biståndskrediter. Biståndskrediter är främst avsedda för finansiering av infrastrukturprojekt i betalningssvagare låginkomstländer. De skall lämnas på mjuka villkor, liknande dem som tillämpas för s.k. IDA-krediter och i normalfallet vara obundna. Detta gäller ej anslagspost 26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder.

7. Följande insatser skall i huvudsak belasta anslagsposterna 6, 7, 9 och 26.1 och i andra hand anslagsposten 1:

· insatser för förebyggande av och viss beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar;

· insatser för återuppbyggnad efter större naturkatastrofer;

· insatser för hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer;

· insatser som främjar fred och säkerhet i länder där Sida är verksamt med långsiktigt utvecklingssamarbete, t.ex. dialog, försoningsprocesser, DDR samt minhantering;

· insatser för reformering av säkerhetssektorn;

· insatser för återuppbyggnad i postkonfliktsituationer.

Finansiering av återuppbyggnadsinsatser skall företrädesvis ske genom bidrag till Förenta nationerna och andra multilaterala institutioner.

Sidas anslagsförbrukning enligt detta villkor skall redovisas i årsredovisningen.

8. Institution som beviljas bidrag skall på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman skall ske i enlighet med avtal. Sådana avtal skall innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.

9. Efter regeringsbeslut om en samarbetsstrategi, som omfattar budgetstöd som en möjlig stödform, bemyndigas Sida närmare bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd för ett land som omfattas av strategin, under respektive strategis giltighetstid.

Med undantag av vad som anges ovan i denna del kan Sida efter beslut av regeringen bemyndigas att närmare bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd i enlighet med gällande riktlinjer för samarbetsstrategier, 2005-04-28 (UD2005/24624/GU) under respektive land- eller regionsstrategis giltighetstid.

Regeringen kan även fatta beslut om budgetstöd på förslag från Sida.

Beslutade insatser skall belasta anslagsposterna 6, 7, 9 eller 26.1.

10. Handelsrelaterade insatser skall ske i enlighet med regeringens riktlinjer för handelsrelaterat bistånd och belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9 eller 26.1 med minst 135 000 000 kronor. Beredskap skall finnas att, i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), ge ett finansiellt bidrag om högst 70 000 000 kronor till initiativ inom ramen för Aid for Trade.

11. Insaster inom området smittsamma sjukdomar, i enlighet med regeringens strategiska handlingsplan för Sveriges bidrag till bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt det globala arbetet med aktuella internationella avtal och regelverk som berör smittsamma sjukdomar, skall belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9 eller 26.1 med minst 250 000 000 kronor.

12. Insatser inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) skall belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9 eller 26.1 med minst 280 000 000 kronor.

13. En ökning på minst 235 000 000 kronor för insatser på miljöområdet skall belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9 eller 26.1. Medelsanvändning skall ske efter samråd med det av regeringen utsedda rådet för den särskilda satsningen på miljöområdet. För samarbetet med SWENTEC och PES skall Sida innevarande budgetår avsätta 35 000 000 kronor.

8:1 ap. 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Högst 200 000 000 kronor får användas för den konfliktrelaterade verksamheten.

Sida får besluta om humanitära insatser om högst 330 000 000 kronor för stöd till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) fältverksamhet för år 2006, i enlighet med ICRC:s årliga appell för katastrofinsatser, samt därutöver positivt beakta eventuellt ytterligare extraordinära behov som kan uppstå under året. Sida bemyndigas att ingå överenskommelse med ICRC om fördelningen av det svenska bidraget till ICRC:s fältverksamhet för år 2006.

Sida får besluta om finansiellt stöd om högst 95 000 000 kronor till biståndsinsatser som genomförs av Statens räddningsverk i anslutning till väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Insatserna skall framförallt avse verksamhet som omedelbart svar på humanitära katastrofer, men kan även avse tidiga återuppbyggnadsinsatser. Sida beslutar om insatser efter information till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om insatser som finansieras över anslagsposten skall fortsatt äga rum i den gemensamma samrådsgruppen för katastrofbistånd. Sidas stöd till konfliktrelaterad verksamhet skall här särskilt samordnas med stöd för liknande syften som finansieras av medel som regeringen och Regeringskansliet disponerar.

Sida skall vid minst fyra tillfällen under året i samrådsgruppen för katastrofbistånd redovisa anslagsförbrukning samt prognos för återstoden av budgetåret på anslagsposten 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet. I detta skall ingå att redovisa anslagsförbrukning uppdelat på humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet.

Medel får i mindre utsträckning användas för svenska och internationella utrednings- och forskningsuppdrag samt seminarieverksamhet av direkt betydelse för det svenska humanitära biståndet och konfliktrelaterad verksamhet.

Inom ramen för FN:s samlade humanitära appeller (CAP) skall Sida beakta vikten av förutsägbart stöd till FN:s humanitära samordning i fält liksom till åtgärder för att förbättra säkerheten för humanitär personal. Vid beslut om bidrag till FN:s samlade appeller skall Sida beakta fördelningen av de svenska årsbidragen till berörda FN-organ.

Sida skall ha beredskap att vid uppkomst av oförutsedda humanitära behov bidra till tilläggsprogram som genomförs av FN:s flyktingkommissarie, liksom till FN:s världslivsmedelsprograms verksamhet.

Vad avser humanitära insatser skall anslagsposten 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet i huvudsak bekosta insatser under omedelbart katastroftillstånd. I mindre utsträckning kan anslagsposten bekosta insatser för förebyggande av och beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar, samt tidiga återuppbyggnadsinsatser under eller efter upphörande av omedelbart katastroftillstånd. Samtliga bidrag till FN:s samlade humanitära appeller (Consolidated Inter-Agency Appeals, CAP) skall belasta anslagsposten.ap.2 Information

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

ap.3 Globala utvecklingsprogram

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

Sida bemyndigas bereda och besluta om:

lägst 95 000 000 kronor i årligt bidrag till International Planned Parenthood Federation (IPPF).

högst 15 000 000 kronor för stöd till multilateral och bilateral verksamhet inom narkotikaområdet, inklusive tobakskontroll, för att hjälpa länder att efterleva FN:s normativa riktlinjer. Särskild tonvikt skall läggas vid förebyggande verksamhet och institutionsuppbyggnad.

högst 10 000 000 kronor i stöd till projektet Youth Employment Network (YEN).

högst 3 500 000 kronor i stöd till sekretariatet för GeSCI:s arbete med ICT för utbildning.

högst 20 000 000 kronor för att stärka barns rättigheter utifrån regeringens skrivelse 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete.

högst 29 100 000 kronor till stöd genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer.

högst 27 000 000 kronor i stöd till World Maritime University (WMU/Internationella Sjöfartsuniversitetet) i Malmö.

högst 1 000 000 kronor får användas för att förstärka myndighetens medverkan i och uppföljning av multilateralt miljösamarbete.

högst 16 500 000 kronor för insatser inom det multilaterala miljöområdet, famförallt för uppföljning av världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling samt att långsiktigt stödja utvecklingsländernas möjligheter att leva upp till de åtagandena i internationella miljökonventionerna.

Medel inom anslagsposten skall användas för att finansiera det svenska samarbetet inom miljö/naturresursområdet med utvecklingsbanker och andra internationella och enskilda organisationer.

Medel får användas för sekondering av nationella experter vid EU:s institutioner. Därtill kan medel användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal och deras medföljande. Medel får också användas för rekryteringsansträngningar riktade mot internationella organisationer.

ap.5 Enskilda organisationer

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

Svenska organisationers egeninsats skall vara lägst 10% av den totala insatsen. Kravet på egeninsats skall inte tillämpas på bidrag till volontärer eller på informationsbidrag. För insatser mot hiv/aids kan Sida bevilja undantag från regeln om egeninsats.

Sida får inte medge att värdet av organisationernas eget arbete beaktas då egeninsatsens storlek fastställs. Eget eller insamlat material får inte räknas som en del av egeninsatsen.

Högst 10 % av de tilldelade medlen får användas för information om utvecklingsländer.

Bidrag får även lämnas till internationella enskilda organisationer. Sida kan även finansiera svenska enskilda organisationers kostnader för uppbyggnad av nätverk och annan kapacitet för deltagande i policyarbete kring utvecklingsfrågor med bland annat EU, Europarådet, FN, OSSE, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Bidragen kan lämnas för seminarier och fortbildningsinsatser i samarbetsländer och regioner för enskilda organisationers utsända biståndspersonal inklusive volontärer.

Verksamheten vid Civil Society Center i Härnösand skall finansieras från anslagsposten.

Sida skall bereda och besluta om bidrag om minst 5 000 000 kronor till informationsinsatser genom organisationer som främjar en rättvis handel och rättvisemärkning. Sida skall senast den 30 juni 2006 redovisa planering för en fortsatt satsning av minst samma storleksordning årligen under 2007 och 2008.

ap.6 Asien, Mellanöstern och Nordafrika

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

Kostnaden för svenskt deltagande med högst 15 personer i den nordiska övervakningsmissionen på Sri Lanka (SLMM) skall rymmas inom anslagsposten.

ap.7 Latinamerika

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

ap.9 Afrika

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

Högst 12 000 000 kronor får användas för svenskt personalstöd till OSSE:s verksamhet.

ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

Sida får sammantaget disponera 141 000 000 kronor av anslagssparandet anslagspost26.2. Resterande anslagssparande får ej disponeras av Sida utan särskilt beslut av regeringen.

Delposten får även 2006 omfatta Ukraina och Vitryssland.

För stöd till länsstyrelsernas i Västerbottens och Norrbottens län deltagande i det regionala Barentssamarbetet får 2 800 000 kronor användas.

För stödet genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad får högst 15 900 000 kronor användas.

För stöd genom enskilda organisationer för information i Sverige får högst 5 000 000 kronor användas.

Högst 5 000 000 kronor (500 000 euro) skall användas för bidrag till German Marshall Funds fond för demokrati i Vitryssland.

ap.32 Forskning

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

Medel får användas för stöd till utvecklingsforskning om utvecklingsländer i Sverige, långsiktigt stöd till forskningsmiljöer, tematiska forskningsnätverk, stöd till enskilda forskningsprojekt, kostnader för av Sida inrättade tidsbegränsade anställningar för forskare med inriktning på utvecklingsfrågor samt administration av dessa anställningar. Sida får vidare finansiera utgifter för Sidas forskningsnämnd, vetenskapliga arbetsgrupper och information om utvecklingsforskning om utvecklingsländer.

Lägst 60 000 000 kronor skall användas till forskningsinsatser i enlighet med den strategiska handlingsplanen för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

 

ap.33 U-krediter

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

8:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete621 037
ap.1Sida (ram)621 037

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Sida

Den totala anslagsbelastningen får inte överstiga 657 336 200 kronor. (Tilldelade medel för budgetåret 2006, 17 668 200 kronor av anslagssparandet som motsvarar 3% av tilldelade medel 2005 samt en anslagskredit om 18 631 000 kronor).

Indikativt belopp för icke ODA-länder är 46 000 000 kronor inklusive Ukraina och Vitryssland. Av de 46 000 000 kronorna får högst 15 000 000 kronor användas för Sidas Östersjöenhet. Redovisningen skall uppdelas på ODA-länder respektive icke ODA-länder.

Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på 15 000 000 kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden skall en avgift om 1 procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti skall för personalen vid ambassaderna belasta anslaget 8:2 ap.1 Sida och för fältpersonal den del av anslaget 8:1 som disponeras av Sida. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med Sida:s skrivelse den 4 maj 1984.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.90Allt0
ap.26.10Allt0
ap.26.20Allt0
ap.320Allt0
ap.330Allt0
8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.118 631Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
8:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.328:1 ap.1100 000
8:1 ap.338:1 ap.26.170 000
8:1 ap.338:1 ap.950 000
8:1 ap.338:1 ap.370 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
9:1 (2003) Samarbete med Central- och Östeuropa
ap.1 (2003)ram
ap.2 (2003)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:1 Biståndsverksamhet
ap.1850 000600 000250 000
ap.240 00020 00020 000
ap.32 050 000728 0001 322 000
ap.53 650 000900 2662 749 734
ap.65 150 0002 088 0003 062 000
ap.72 200 000980 0001 220 000
ap.98 060 0004 200 0003 860 000
ap.26.12 000 0001 000 0001 000 000
ap.26.2600 000275 000325 000
ap.321 400 000620 000780 000
ap.33500 000200 000300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna 'infriade förpliktelser' anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2551 753
2006-02-2551 753
2006-03-2551 753
2006-04-2551 753
2006-05-2551 753
2006-06-2551 753
2006-07-2551 753
2006-08-2551 753
2006-09-2551 753
2006-10-2551 753
2006-11-2551 753
2006-12-2551 754
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Sida

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras50 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras50 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha:

· konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna.

Eventuell räntegottgörelse avseende ovanstående konton skall bokföras på inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".


På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Anders Bengtcén
Kopia till

SB
SB Internrevision
UD-ASO
UD-EC
UD-USTYR
UD-EKO
UD-GS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
Fi-BA
FA-ekonomienheten
Riksdagen-Utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen