Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
45

2006-12-21
M2006/5741/A
(slutligt)
Elsäkerhetsverket
Box 1371
111 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62, prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:32) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynElsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

Mål

Elsäkerhetsverkets mål inom verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet är

· att förebygga av elektricitet orsakad skada på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

· att svara för statliga insatser för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. I myndighetens arbete med EU-frågor ingår även avtal med tredje land som EU ingått, t.ex. s.k. MRA-avtal.

I verksamheten ingår informationsinsatser och upplysningsarbete i elsäkerhetsfrågor både till en bredare allmänhet och till fackmän. Elsäkerhetsverket skall hålla en hög servicenivå och därvid utnyttja den nya informationstekniken för att öka tillgängligheten till myndighetens verksamhet.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall lämna en sammanfattande redovisning av tillståndet och utvecklingen inom elsäkerhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en bedömning av effekterna av de statliga insatserna inom området. En redovisning av de åtgärder som Elsäkerhetsverket vidtagit inom IT-området som syftar till att öka tillgängligheten till verksamheten skall lämnas i årsredovisningen.

Mål föreskriftsarbete

Målet för föreskriftsarbetet är att utarbeta föreskrifter som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser och kostnader rörande genomförande av EU:s regelverk och övriga föreskriftsprojekt. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål standardiseringsarbete

Målet för standardiseringsarbetet är att bidra till utformningen av sådana standarder som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Redovisningen skall innefatta Elsäkerhetsverkets insatser och kostnader rörande bevakning och deltagande i sådana standardiseringsgrupper vars arbete är av stor betydelse för elsäkerhetsnivån och för en god elektromagnetisk kompatibilitet. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål tillsyn av elanläggningar

Målet för tillsynen på elanläggningsområdet är att föreskrifter om utförande, handhavande och skötsel följs samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser, resultat och kostnader för fälttillsynen samt andra ärenden med anknytning till verkets föreskrifter. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål tillsyn av elprodukter

Målet för tillsynen på elproduktområdet är att föreskrifter om kontrollordning samt om utförande, handhavande och skötsel av elprodukter följs, samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet. Marknadskontrollen skall bidra till att säkerställa att tillverkare och importörer marknadsför säkra elprodukter samt, i de fall ej säkra elprodukter kommer ut på marknaden, åtgärder vidtas för att begränsa riskerna.

Återrapportering

Redovisningen skall innefatta verkets insatser, resultat och kostnader vad beträffar marknadskontrollen. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Elsäkerhetsverket skall ha god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Krishanteringsförmåga

Målet är att Elsäkerhetsverket skall ha god förmåga att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och vid behov kunna medverka i samordning och koordinering med andra aktörer och deras åtgärder.

Operativ förmåga

Målet är att Elsäkerhetsverket skall ha god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenser av inträffade händelser samt genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av det inträffade.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att Elsäkerhetsverket skall ha god förmåga att motstå allvarliga störningar så att samhället fortfarande kan fungera och säkerställa att befolkningen får en grundläggande service, trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle inträffa.

Mål för Elsäkerhetsverket inom verksamhetsgrenen är att under svåra påfrestningar på samhället i fred

• tillämpa regelverket inom elsäkerhetsområdet på ett sådant sätt att nödvändiga reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar kan genomföras utan dröjsmål och med betryggande säkerhet och

• utöva tillsyn över genomförda reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar och bevaka att sådana åtgärder inte kvarstår längre än nödvändigt.

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga skall Elsäkerhetsverket redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga, respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverket skall redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för 2007 års avgiftsbelagda verksamhet samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

Utgiftsprognoser

Elsäkerhetsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

- 23 januari 2007

- 7 mars 2007

- 2 maj 2007

- 2 augusti 2007

- 30 november 2007

Verksamhetens indelning

Elsäkerhetsverkets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

- föreskriftsarbete

- standardiseringsarbete

- tillsyn av elanläggningar

- tillsyn av elprodukter

Verksamhetsgren Krisberedningsförmåga

Barnsäkerhet

Elsäkerhetsverket skall redovisa vilka insatser som har genomförts under året för att öka barns och ungas kunskap om elsäkerhet samt andra vidtagna åtgärder med fokus på barnsäkerhet.

Miljöledningsredovisning

Elsäkerhetsverket skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

Omlokalisering

Elsäkerhetsverket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar: lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2008.

3

Organisationsstyrning

Elsäkerhetsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering Elsäkerhetsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2007 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2008 och 2009-2010.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Mål

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapporteringskrav

Elsäkerhetsverket skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Elsäkerhetsverket skall vidare redovisa vilka åtgärder, inklusive upphandlingsförfaranden, som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

4

Uppdrag

Elsäkerhetsavgifter

Elsäkerhetsverket skall i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning att föreslå förändringar i avgiftsnivån.

Regelförenkling

Elsäkerhetsverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010.

Elsäkerhetsverket skall i ett första steg redovisa underlag till Näringsdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Elsäkerhetsverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Elsäkerhetsverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

38:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket42 585
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)42 585

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:1 Elsäkerhetsverket
ap.12 000Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
38:1 Elsäkerhetsverket
38:11 ap.238:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagstyp
38:1 Elsäkerhetsverket
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 548
2007-02-253 548
2007-03-253 548
2007-04-253 548
2007-05-253 548
2007-06-253 548
2007-07-253 548
2007-08-253 548
2007-09-253 548
2007-10-253 548
2007-11-253 548
2007-12-253 557
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:1 ap.1Elsäkerhetsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Publikationsförsäljning001 8001 100700700
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520034 600034 60034 600
Behörighetsavgift2552002 25002 2502 250
Nätövervakningsavgift25520019 700019 70019 700
Elberedskapsavgift255200250 0000250 000250 000
Ersättning för provade produkter2552007000700700
Summa00307 2500307 250307 250
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elberedskapsavgift

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift som tillförs inkomsttitel. Avgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 1 800 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

8

Övriga intäkter

Villkor

Övriga beräknade inkomster som disponeras

Avser bidrag om 2 000 000 kr för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Torgny Edvardsson
Kopia till

Försvarsdepartementet/Civ
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/BS
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksdagen, Näringsutskottet