Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2006-10-12
N2006/7022/RUT
Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 33:1, 33:7 (2002) och 33:9 (2001) Allmänna regionalpolitiska åtgärder, Särskilda utvecklingsprogram och Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 19, bet. 2005/06:NU2, rskr. 2005/06:124, prop. 2005/06:100, utg.omr. 19, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).  

 

Mål m.m för Verket för näringslivsutveckling(NUTEK) samt länsstyrelsernas regionala utvecklingspolitiska verksamheter behandlas i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Mål m.m. beträffande den regionala utvecklingspolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting (fortsättningsvis benämnda självstyrelseorganen) samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmars, Gotlands, Blekinges, Hallands och Dalarnas län (fortsättningsvis benämnda samverkansorganen) framgår av särskilt regeringsbeslut den 15 december 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:1

Allmänna regionalpolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling557 135
ap.22NUTEK (ram)557 135
ap.22.1NUTEK (ram)348 700
ap.22.2Regionförbundet i Kalmar län (ram)36 702
ap.22.3Gotlands kommun (ram)21 346
ap.22.4Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)15 531
ap.22.5Västra götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (ram)60 390
ap.22.6Regionförbundet Uppsala län (ram)3 818
ap.22.7Regionförbundet Östsam (ram)7 906
ap.22.8Region Blekinge (ram)14 770
ap.22.9Region Halland (ram)3 432
ap.22.10Region Dalarna (ram)29 539
ap.22.11Regionförbundet Sörmlands län (ram)6 016
ap.22.12Regionförbundet Jönköpings län (ram)8 985
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 002
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 002
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län5 726
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)5 726
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län9 024
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)9 024
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län11 858
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)11 858
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län13 478
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)13 478
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län16 679
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)16 679
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län4 078
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)4 078
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län2 372
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)2 372
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län22 154
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)22 154
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län1 726
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)1 726
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län5 149
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)5 149
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län5 460
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)5 460
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län71 920
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)71 920
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län40 202
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)40 202
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län31 718
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)31 718
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län44 309
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)44 309
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län86 092
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)86 092
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län111 351
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)111 351
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län116 654
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)116 654
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län121 956
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)121 956
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län134 007
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)134 007
Disponeras av regeringen74 787
ap.26Till regeringens disposition (ram)74 787
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet2 500
ap.23Till Regeringskansliets disposition (ram)2 500

Villkor för anslag 33:1

ap.21 Länsstyrelsen i Norrbottens län

ANSLAGSPOSTERNA 1-21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 22:2-22:12

Samtliga beslut beträffande de nedan angivna ändamålen enligt punkt 1-7 skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet enligt punkt 8 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen skall i så stor utsträckning som möjligt medfinansiera åtgärder och insatser inom ramen för regionala tillväxtprogram och EG:s strukturfondsprogram, vilka överensstämmer med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten samt de riktlinjer som anges i nationella förordningar och i respektive strukturfondsprogram.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse och Verket för näringslivsutveckling (anslagsposterna 22:2-22:5) för ändamålen de nedan angivna ändamålen 1-9 och för NUTEK (anslagsposterna 22:6-22:12) för ändamålen 7 och 8.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län (anslagspost 18) får betala ut högst 108 351 000 kronor.

Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 19) får betala ut högst 113 654 000 kronor.

Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 20) får betala ut högst 114 956 000 kronor.

Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 21) får betala ut högst 127 007 000 kronor.

1. Regionala investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Småföretagsstöd

5. Sysselsättningsbidrag

6. Såddfinansiering

7. Regional projektverksamhet

I län med självstyrelseorgan samt i Kalmar och Gotlands län beslutar länsstyrelserna om medel inom den regionala projektverksamheten som avser vidareutveckling av länsstyrelsernas roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser.

I övriga län med samverkansorgan skall länsstyrelserna prioritera projekt som bidrar till att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden. Projekt som avser länsstyrelsens roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar i glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser är därför särskilt prioriterade.

8. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposten 10: 130 000 kr

Anslagsposten 22:11: 200 000 kr

Anslagsposten 22:9: 230 000 kr

Anslagsposterna 8 och 22:6: 250 000 kr

Anslagsposterna 3 och 11: 300 000 kr

Anslagsposten 7: 330 000 kr

Anslagsposten 2: 400 000 kr

Anslagsposterna 12, 22:4 och 22:12: 500 000 kr

Anslagsposten 22:7: 530 000 kr

Anslagsposterna 1, 6, 22:8 och 22:10: 600 000 kr

Anslagsposten 5: 700 000 kr

Anslagsposterna 4 och 9: 800 000 kr

Anslagsposterna 15, 16 och 22:2: 1 000 000 kr

Anslagsposten 22:3: 1 200 000 kr

Anslagsposten 14: 1 500 000 kr

Anslagsposterna 13, 17 och 22:5: 2 000 000 kr

Anslagsposterna 18-21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp för utvärdering av insatser inom de regionala tillväxtprogrammen, vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

9. Äldre regionalpolitiska åtgärder

Medlen får användas till att finansiera åtaganden som gjorts t.o.m. den 31 december 1998 inom ramen för det tidigare anslaget A1 Regionalpolitiska åtgärder, senast uppsatt på statsbudgeten 1998.

Anslagsposterna 22:2-22:12

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för:

Utbetalningar till följd av beslut av självstyrelseorganen och samverkansorganen

NUTEK skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen och samverkansorganen enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive självstyrelseorgans och samverkansorgans tilldelat belopp. Utbetalning skall ske via NUTEK:s datasystem STINS/NYPS.

ap.22.1 NUTEK

ANSLAGSPOST 22:1

Anslagssparandet får inte disponeras av NUTEK utan särskilt beslut av regeringen.

Samtliga beslut beträffande de nedan angivna ändamålen enligt punkt 1 och 5, undantaget basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor, skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande de nedan angivna ändamålen 3, 4, 5 vad avser basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor och ändamål 6 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall självstyrelseorganet eller samverkansorganet (Kalmar och Gotlands län) i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Verket för näringslivsutveckling för prövning.

Om NUTEK beviljar bidraget skall utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet (Kalmar och Gotlands län) inte tillstyrker ansökan skall Verket för näringslivsutveckling avslå denna.

Verket för näringslivsutveckling ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser

4. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

5. Projektverksamhet

Projektverksamheten skall i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 38:2 Verket för näringslivsutveckling: Näringslivsutveckling, anslagspost 1.

NUTEK skall svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärderna tekniskt stöd i EG-kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIB Östersjön, Nordsjön, Norra Periferin, Interreg IIIC Norra Zonen, Interact och Urbact. NUTEK skall vidare svara för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB.

NUTEK skall svara för utbetalning av den kompletterande offentliga medfinansieringen av gemenskapsinitiativet Leader+ inom ramen för EG:s strukturfonder enligt den fördelning som regeringen bestämmer.

NUTEK skall reservera 30 000 000 kronor till insatser i enlighet med regeringsbeslut den 28 oktober 2004 om uppdrag till Verket för innovationssystem att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik.

Lokala och regionala resurscentra för kvinnor

Syftet med verksamheten vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor är att bidra till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen och de mer operativa regionala tillväxtprogrammen. Verksamheten skall bidra till en hållbar tillväxt.

NUTEK skall avsätta 15 000 000 kronor till basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Dessa bidrag kan medfinansieras av annan. Med basfinansiering avses finansiering av personal, lokaler och administration samt av horisontell samverkan mellan resurscenter.

NUTEK skall dessutom avsätta lägst 36 000 000 kronor för bidrag till projekt vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor.

Medel skall främst avsättas till större regionala utvecklingsprojekt av försökskaraktär. Projekten skall i stor utsträckning bedrivas som samverkansprojekt med andra lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Vid beviljande av projektmedel skall samråd ske med länsstyrelsernas särskilda sakkunniga för jämställdhet.

Av bidraget skall tillräckliga medel avsättas för att genomföra en kontinuerlig uppföljning av verksamhetens utveckling och nya inriktning. Det innebär att NUTEK skall se till att verksamheten löpande följs upp av särskilt utsedd extern expertis eller följeforskare.

Beslut om beviljande av projektmedel förutsätter finansiering av andra myndigheter och aktörer med minst 40 procent.

I frågor rörande affärsrådgivning för kvinnor bör samverkan ske med etablerade rådgivningsaktörer.

6. Viss administration, uppföljning och utvärdering

NUTEK får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

NUTEK får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för kostnader i form av amortering och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av ett nytt system för projekt- och stödärendehantering (NYPS).

7. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

ALMI Företagspartner AB (ALMI) erbjuder fr.o.m. den 1 juli 2005 lån med större kreditrisk i stödområde B. Kreditförluster beräknas uppstå i högre grad jämfört med de ordinarie lån som ALMI beviljar. Norrlandsfonden kan också erbjuda liknande lån i stödområde B fr.o.m. den 1 januari 2006. I den omfattning kreditförluster på dessa lån uppstår i stödområde B skall NUTEK lämna ersättning upp till maximalt 10 000 000 kronor årligen avseende ALMI och 4 000 000 kronor årligen avseende Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B skall redovisas avgränsat från övriga ALMI-lån respektive Norrlandsfondenlån och kunna härledas till ett specifikt låneavtal. Ersättningen till Norrlandsfonden och ALMI enligt ovan skall regleras i ett särskilt avtal.

ap.23 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser m.m.

ap.26 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen dels för eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och NUTEK, dels för viss central utvecklingsverksamhet, m.m. Därutöver disponeras medlen för eventuella utgifter avseende retroaktiva nedsatta socialavgifter som tidigare belastade anslaget 33:4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Budgetår 2002

33:7

Särskilda regionala utvecklingsprogram (Ramanslag)

Budgetår 2001

33:9

Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner (Ramanslag)

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder
ap.18003 %0
ap.25733 %0
ap.39023 %0
ap.41 1863 %0
ap.51 3483 %0
ap.61 6683 %0
ap.74083 %0
ap.82373 %0
ap.92 2153 %0
ap.101733 %0
ap.115153 %0
ap.126713 %0
ap.137 1923 %0
ap.144 0203 %0
ap.153 1723 %0
ap.164 4313 %0
ap.178 6093 %0
ap.1811 1353 %0
ap.1911 6653 %0
ap.2012 1965500
ap.2113 4013 %0
ap.22.134 87045 0000
ap.22.23 6703 %0
ap.22.32 1343 %0
ap.22.41 5533 %0
ap.22.56 0393 %0
ap.22.63823 %0
ap.22.77903 %0
ap.22.81 4773 %0
ap.22.93433 %0
ap.22.102 9543 %0
ap.22.116023 %0
ap.22.128993 %0
ap.232503 %0
ap.263 6043 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagstyp
33:7 (2002) Särskilda regionala utvecklingsprogram
ap.1 (2002)ram
33:9 (2001) Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner
ap.1 (2001)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder
ap.22.1756 000330 000426 0002014
ap.22.264 80038 10026 7002014
ap.22.335 00022 00013 0002014
ap.22.427 40016 10011 3002014
ap.22.5120 00062 00058 0002014
ap.22.66 8004 0002 8002014
ap.22.714 7008 0006 7002014
ap.22.826 00015 30010 7002014
ap.22.96 0003 6002 4002014
ap.22.1060 00031 40028 6002014
ap.22.1110 5006 2004 3002014
ap.22.1216 0009 3006 7002014
ap.113 5008 0005 5002008
ap.29 4005 9003 5002008
ap.315 0009 4005 6002008
ap.420 90012 3008 6002008
ap.522 50014 0008 5002008
ap.628 50017 30011 2002008
ap.77 5004 0003 5002008
ap.84 0002 0002 0002008
ap.936 00022 20013 8002008
ap.103 4001 8001 6002008
ap.118 5005 3003 2002008
ap.1212 0006 0006 0002008
ap.13158 00074 60083 4002014
ap.1475 00040 00035 0002014
ap.1557 60032 90024 7002014
ap.1685 00045 20039 8002014
ap.17180 00089 00091 0002014
ap.18255 000115 000140 0002014
ap.19265 000121 000144 0002014
ap.20282 000126 000156 0002014
ap.21324 000139 000185 0002014
ap.26194 00020 00030 0002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2006 göra ekonomiska åtaganden i samband med regionala utvecklingspolitiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000 000 kronor under perioden 2007-2014. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan (underindelning av bemyndigande).

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

-Åtaganden, som är gjorda med stöd av tilldelade bemyndiganden åren 1997-2004 och som ännu inte infriats, dvs. ännu inte utbetalats, ianspråktar utrymme under bemyndiganderamen för år 2006.

-Tilldelat anslag för 2006 skall finansiera åtaganden som gjorts 1997-2004 med stöd av tilldelat bemyndigande och som skall utbetalas under 2006. Anslaget skall också finansiera utbetalningar under 2006 till följd av beslut som fattas samma år.

 

Anslagsposter

Maximala utbetalningar 2007

Maximala utbetalningar 2008

1. Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)

8 300

8 300

2. Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)

5 900

5 900

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)

9 400

9 400

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)

12 300

12 300

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)

14 000

14 000

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)

17 300

17 300

7. Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)

4 200

4 200

8. Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)

2 400

2 400

9. Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)

23 000

23 000

10. Länsstyrelsen i Skåne län (ram)

1 800

1 800

11. Länsstyrelsen i Hallands län (ram)

5 300

5 300

12. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)

7 000

7 000

13. Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)

74 600

74 600

14. Länsstyrelsen i Örebro län (ram)

41 700

41 700

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)

32 900

32 900

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)

45 200

45 200

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)

89 300

89 300

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)

115 500

115 500

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)

121 000

121 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)

126 500

126 500

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)

139 000

139 000

22. Verket för näringslivsutveckling (ram)


 


 

22:1 Verket för näringslivsutveckling (ram)

330 000

330 000

22:2 Regionförbundet i Kalmar län (ram)

38 100

38 100

22:3 Gotlands kommun (ram)

22 200

22 200

22:4 Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)

16 100

16 100

22:5 Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (ram)

62 600

62 600

22:6 Regionförbundet Uppsala län (ram)

4 000

4 000

22:7 Regionförbundet Östsam (ram)

8 200

8 200

22:8 Region Blekinge (ram)

15 300

15 300

22:9 Region Halland (ram)

3 600

3 600

22:10 Region Dalarna (ram)

31 400

31 400

22:11 Regionförbundet Sörmland (ram)

6 200

6 200

22:12 Regionförbundet Jönköpig(ram)

9 300

9 300

26. Till regeringens disposition (ram)

49 737

49 737 

Villkor 2007

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2007 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2006, dels beslut 2007. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2007 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg. omr. 19), dvs. 1 495 837 kronor.

Villkor 2008

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2008 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2007, dels beslut 2008. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2008 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2006(prop. 2005/06:1, utg. omr. 19), dvs. 1 495 837 kronor.

Övriga bestämmelser

Medlen får inte, utöver vad som avses i förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete och vad som framgår av ändamålen 7 och 8 under anslagsposterna 1-21 och 22 (anslagsposterna 22:2-22:12) samt ändamålen 5 och 6 under anslagspost 22:1 användas för att bekosta förvaltningskostnader.

Vid utbetalning av regionala företagsstöd skall endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, skall redovisas som bidrag från annan myndighet.

I de fall medel beslutats från anslaget A1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder t.o.m. den 31 december 2000, och utbetalats år 1999 eller senare som en förskottering av medel för regionala företagsstöd från anslaget Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006, skall medlen från utbetalande myndighet redovisas brutto mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Även i det fall ett anslag upphört eller nya beslut om medel inte längre får fattas på ett anslag skall medlen från utbetalande myndighet redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Ersättning som tillfaller staten fram till och med den 31 december 2001 på grund av beviljade, lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51 a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt utvecklingsbidrag enligt förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, avskrivningslån eller landsbygdsbidrag enligt förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt utvecklingsbidrag, landsbygdsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs skall redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Registrering av beslut m.m. i NUTEK:s datasystem STINS/NYPS, avseende ändamålen 1-9 under anslagsposterna 1-21 och 22 (anslagsposterna 22:2-22:12) samt ändamålen 1, 3 och 5 under anslagspost 22:1, skall ske senast tre veckor efter fattat beslut av NUTEK, länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen.

 

 

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/LS
Justitiedepartementet/D
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Konsumentverket
Stiftelsen Norrlandsfonden
ALMI Företagspartner AB
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Jönköpings län