Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
22

2006-09-07
M2006/3820/A
M2006/3600/Mk
Naturvårdsverket
Blekholmsterrassen 36
106 48 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Naturvårdsverket
Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/2006:1, utg.omr. 20, bet. 2005/06:MJU1, rskr. 2005/06:106, prop. 2005/2006:1, utg.omr. 17, bet. 2005/2006:KrU1, rskr. 2005/2006:87, prop. 2005/06:100, utg.omr. 20, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteTillsyn och normgivning
Information
Övriga styrmedel och strategier
Bevara och restaurera natur och miljöEfterbehandling av förorenade områden
Åtgärder för att bevara biologisk mångfald
Investeringsprogram
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöforskning
Uppföljning och utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn och normgivning

Mål 1

Senast 2007 är alla föreskrifter som behövs till förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön meddelade.

Återrapportering 1

1. Föreskrifter och allmänna råd som beslutats under 2006.
2. Övriga insatser och bedömning av måluppfyllelsen.

Mål 2

Senast 2006 finns en plan för verkets tillsynsarbete för 2007-2009 för att förbättra miljöbalkens tillämpning hos kommuner och länsstyrelser.

Återrapportering 2

Insatser och bedömning av måluppfyllelsen.

Mål 3

Senast 2007 finns rättsligt bindande kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten i syfte att öka andelen avfall som återvinns utan risk för skadliga miljö- och hälsoeffekter.

Återrapportering 3

1. Insatser och förväntade effekter.
2. Planerade insatser.

Mål 4

Naturvårdsverket har bevakat att nödvändiga initiativ till omprövning har tagits för att se till att villkoren för miljöfarliga verksamheter är anpassade till miljöbalkens krav. Alla tillstånd som meddelats med stöd av miljöskyddslagen (1969:387), om de har särskild betydelse från miljösynpunkt, anpassade till miljöbalkens krav 2009 och i övrigt senast 2015.

Återrapportering 4

1. Insatser.
2. Bedömning av förutsättningarna för att nå målet.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser och direkta effekter vad gäller bevakning av allmänna miljövårdsintressen och deltagande i mål och ärenden som handläggs hos myndigheter och domstolar.
2. Väsentliga tillsynsvägledningsinsatser och en bedömning av direkta effekter.
3. Bedömning av direkta effekter av tidigare års insatser.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information

Mål

Väsentliga aktörer har fått information om vad de kan göra för att miljökvalitetsmålen skall nås.

Återrapportering

1.Väsentliga insatser samt förväntade effekter.
2. Bedömning av direkta effekter av tidigare års insatser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Övriga styrmedel och strategier

Mål 1

Naturvårdsverkets underlag till regeringen och verkets deltagande i EU-arbetet och det internationella arbetet har lett till starkt genomslag för Sveriges ståndpunkter på de områden som regeringen prioriterar.

Återrapportering 1

Insatser och bedömning av måluppfyllelsen.

Mål 2

Naturvårdsverket har gjort insatser på avfallsområdet utifrån prioriteringarna i den nationella avfallsplan som verket redovisade till regeringen den 30 september 2005.

Återrapportering 2

1. Insatser och direkta eller förväntade effekter.
2. Planerade insatser 2007 och förväntade effekter.

Mål 3

Senast 2006 finns en vägledning som anger var och när miljökonsekvensbeskrivningar skall tillämpas på fiskets område i både sött och salt vatten.

Återrapportering 3

Insatser och måluppfyllelse.

Mål 4

Senast 2007 finns en vägledning för tillämpning av ekosystemansatsen i olika sektorer, såväl i land- som vattenmiljö.

Återrapportering 4

Insatser.

Mål 5

Naturvårdsverket har aktivt bidragit till att öka, tillämpa och sprida kunskaperna om vindkraftens samlade effekter på naturen och miljön i stort i syfte att underlätta och påskynda utbyggnaden av vindkraft.

Återrapportering 5

1. Insatser för att nå målet.
2. Hur Naturvårdsverket deltagit i beredningsprocessen för vindkraftsärenden och när i beredningsprocessen som verket avgivit yttrande i de samråd som rör vindkraftsärenden.
3. Övriga insatser som främjar möjligheterna att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser för att genomföra strategin om giftfria och resurssnåla kretslopp och direkta effekter.
2. Insatser och direkta effekter vad gäller ökade miljökrav vid offentlig upphandling.
3. Insatser för att förbättra metoderna för ekonomisk värdering av miljönytta inom ramen för arbetet med konsekvensanalyser.
4. Arbetet som Sveriges representant i Montrealprotokollets Multilaterala fonds exekutiva kommitté.
5. Övriga väsentliga insatser inom verksamhetsgrenen.
6. Bedömning av direkta effekter av tidigare års insatser.

1.1.2

Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Efterbehandling av förorenade områden

Mål

Beslut om insatser har baserats på en analys och prioritering av vad som behöver göras för att förorenade områden skall ha identifierats, undersökts och efterbehandlats senast 2050.

Återrapportering

Insatser med redovisning av hur anslagsmedlen fördelats samt förväntade effekter.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Åtgärder för att bevara biologisk mångfald

Mål 1

Senast 2008 finns nya riktlinjer för den långsiktiga kalkningsverksamheten för sjöar och vattendrag som speglar den förändrade belastningsituationen och det eventuella behovet av markkalkning.

Återrapportering 1

Insatser.

Mål 2

De länsstyrelser som genomför ett pilotarbete med regionala landskapsstrategier har fått stöd och Naturvårdsverket har följt arbetet på så sätt att verket kan publicera en vägledning under 2008.

Återrapportering 2

Insatser.

Mål 3

Senast 2006 finns ett register över restaureringsåtgärder i och vid vatten som gör det möjligt för ansvariga myndigheter att utvärdera vidtagna åtgärder i efterhand.

Återrapportering 3

Insatser och måluppfyllelse.

Mål 4

Senast den 1 juli 2007 har Naturvårdsverket ett program för kompetensutveckling om dialog, lokal delaktighet och lokal förvaltning samt konfliktlösningsmekanismer som riktar sig till dem som arbetar med praktisk naturvård och naturresursförvaltning.

Återrapportering 4

Insatser.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Hur anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald använts de tre senaste åren fördelat på följande kategorier: Områdesskydd, Skötsel av skyddade områden, Friluftsliv, Viltförvaltning, Vattenrelaterat arbete, Åtgärdsprogram för artbevarande samt Övrigt. Av redovisningen skall framgå hur arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter utvecklats. Insatser för att förstärka Naturvårdsverkets samarbete med de regionala rovdjursgrupperna, insatser för att förebygga jaktbrott och förhindra rovdjursskador, insatser för att stärka och utveckla förutsättningarna för friluftslivet samt förväntade eller direkta effekter skall framgå. Redovisningen avseende skydd och skötsel skall ske per objektkategori eller naturtyp på nationell och regional nivå.
2. Kalkningsverksamhetens utveckling på nationell och regional nivå i förhållande till den nationella kalkningsplanen och försurningsutvecklingen.
3. Hur statsbidraget till lokala och kommunala naturvårdsprojekt har fördelats på län och kommuner samt hur stor del av medlen som har använts för naturvårds- respektive friluftslivsåtgärder.
4. Populationsutvecklingen för de stora rovdjuren i förhållande till miniminivåer och etappmål.

5. Fastigheter som överförts i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. och värdet på respektive fastighet.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Investeringsprogram

Mål

Takten i den ekologiska omställningen i kommunerna har ökat.

Återrapportering

Användning av anslagsmedlen, insatser och bedömning av måluppfyllelsen.

1.1.3

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Miljöforskning

Mål

Fördelningen av forskningsmedlen har beslutats utifrån en analys av vilken ny kunskap som behövs för att nå miljökvalitetsmålen samt med beaktande av vetenskaplig kvalitet och en jämn fördelning mellan könen.

Återrapportering

Hur medlen fördelats i relation till miljökvalitetsmålen och motiven bakom fördelningen samt hur medlen fördelats mellan män och kvinnor.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser och direkta effekter vad gäller forskningsutredningar.
2. Övriga väsentliga insatser.
3. Bedömning av direkta effekter av avslutade program.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Uppföljning och utvärdering

Mål 1

Senast 2007 finns varningssystem som slår larm när miljö och hälsa hotas.

Återrapportering 1

1. Hur översynen av miljöövervakningsprogrammen lett till ökad anpassning till uppföljningen av miljökvalitetsmålen samt bedömning av effekter av andra insatser som genomförts tidigare år.
2. Insatser under 2006 med redovisning av hur anslagsmedlen använts samt förväntade effekter.

Mål 2

Senast 2007 finns, i enlighet med de kriterier som beskrivs i havsmiljöskrivelsen En nationell strategi för havsmiljön (skr. 2004/05:173), en strategi för hur miljötillståndet i havet skall kommuniceras till allmänheten i syfte att öka engagemanget för havsmiljöproblematiken.

Återrapportering 2

Insatser under 2006 och planerade insatser under 2007.

Mål 3

Senast 2007 finns, i enlighet med de kriterier som beskrivs i havsmiljöskrivelsen En nationell strategi för havsmiljön (skr. 2004/05:173), ett breddat och utvecklat övervakningsprogram rörande förekomsten och omsättningen av persistenta gifter i Östersjöns ekosystem inklusive kustområden. Ursprunget till samt förekomsten och den vidare spridningen av dessa miljögifter från havet till andra ekosystem är så långt möjligt kartlagd. Dagens kunskap om möjliga gifteffekter på bestånd av bl.a. fisk och fågel i såväl marin som limnisk miljö har sammanfattats och ytterligare forskningsinsatser som behövs för det fortsatta arbetet med ovanstående frågor är identifierade.

Återrapportering 3

Insatser.

Mål 4

Senast 2008 har Naturvårdsverket, i samordning med den utvecklade miljöövervakningen, tagit fram matematiska, dynamiska modeller för Östersjön och dess kustområden. Modellerna möjliggör bedömningar av effekten på ekosystemen av olika grader av närsaltreduktion och av olika nyttjandegrader av fisk och säl. Baserade på erhållen kunskap finns nyckeltal och indikatorer för arter och bestånd väsentliga för ekosystemets funktion och för väsentliga nyttjandeintressen.

Återrapportering 4

Insatser.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser med redovisning av hur anslaget 34:2 Miljöövervakning m.m. ap. 1 och ap. 8 använts samt förväntade effekter.
2. Effekter av tidigare års insatser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Naturverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid följande prognostillfällen 2006: 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

2. Naturvårdsverket skall redovisa verkets miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 (dnr M2005/4563/Hm).

3. Naturvårdsverket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i delårsrapporten och årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

3

Organisationsstyrning

Mål

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapportering

Naturvårdsverket skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Naturvårdsverket skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

4

Uppdrag

Uppdrag med anledning av 2005 års miljömålsproposition och havsmiljöskrivelse

Vad regeringen anför i Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) och En nationell strategi för havsmiljön (skr. 2004/05:173) skall, i relevanta delar, utgöra utgångspunkt och vägledning för samtliga uppdrag. Naturvårdsverket skall så långt som möjligt beräkna kostnader för föreslagna åtgärder och analysera de samhällsekonomiska och statsfinansiella effekterna av förslagen inom alla berörda utgiftsområden samt konsekvenser för andra av riksdagen fastställda mål. Detta bör i den mån det är möjligt innefatta monetära beräkningar av direkt eller indirekt nytta av förslagen samt beräkning av marginalkostnad/marginalnytta. För åtgärdsförslag som medför statsfinansiella kostnader skall förslag på finansiering redovisas. Det är också viktigt att verket bedömer de föreslagna åtgärdernas tillräcklighet för att uppnå de delmål eller miljökvalitetsmål som förslagen avser. Konsekvenserna för Sveriges internationella miljöarbete bör redovisas i förekommande fall. I den mån de är tillämpliga skall även föreskrifterna i förordningen (1998:1829) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor beaktas.

1.

I Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) konstaterades att det kommer att behövas ytterligare åtgärder utöver de redan beslutade för att delmålet om utsläpp av kväveoxider under miljövalitetsmålet Bara naturlig försurning skall kunna nås till 2010. Naturvårdsverket skall efter samråd med berörda myndigheter, näringslivet och övriga berörda aktörer ta fram förslag till kompletterande åtgärder som medför att delmål 4 om utsläpp av kväveoxider i Sverige uppnås. Naturvårdsverket skall också utreda möjligheterna att skärpa delmålet. Uppdraget skall redovisas senast den
1 oktober 2007.

2.

Naturvårdsverket skall, efter samråd med Kammarkollegiet, Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät, Svensk Energi samt länsstyrelserna i Jönköpings, Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län, redovisa i vilken omfattning och med vilken inriktning vägledning hittills tagits fram av Naturvårdsverket och andra för tillsynen av vattenverksamhet i olika delar av Sverige. Naturvårdsverket skall även redovisa vilken vägledning som kommer utvecklas i detta avseende under perioden 2006-2007 samt hur förutsättningarna för tillsynen av vattenverksamhet i olika delar av Sverige kan förbättras. Uppdraget skall redovisas senast den
30 april 2006.

3.

För att 2010 högst 5 procent av antalet sjöar större än 1 hektar och högst 15 procent av sträckan rinnande vatten i landet skall vara drabbade av försurning som orsakats av människan skall Naturvårdsverket efter samråd med berörda myndigheter utarbeta förslag till kompletterande åtgärder. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2008.

4.

I syfte att skapa och samla erfarenheter inför det fortsatta arbetet med tillämpningen av ekosystemansatsen i marina miljöer, skall Naturvårdsverket utarbeta ett förslag till pilotprojekt med utgångspunkten att inom ett geografiskt avgränsat område så långt möjligt koncentrera nya insatser inriktade på havsmiljön, såsom ny kunskapsuppbyggnad, miljöövervakning, forskning, information, planering, åtgärdsförslag, lokal samverkan och förvaltning. Syftet är att nyvunna erfarenheter senare successivt skall spridas till berörda aktörer i övriga delar av landet för att stödja den där pågående uppbyggnaden av en ekosystembaserad havsmiljöförvaltning. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2006.

5.

Naturvårdsverket skall utreda vilka verksamheter utöver fiske som kan vara skadliga för valar i svenska vatten. Verket skall även utreda vilka områden inom svensk ekonomisk zon som kan vara särskilt viktiga för tumlare. Ett inventeringsprogram för småvalars förekomst i zonen skall tas fram. Uppdraget skall redovisas den 1 februari 2007.

6.

Naturvårdsverket skall, efter samråd med berörda myndigheter, näringslivet och andra relevanta aktörer, föreslå ekonomiska bidrag som stimulerar användningen av effektiv teknik för att minska utsläppen från enskilda avlopp. Uppdraget skall inkludera småskaliga anläggningar/gemensamhetsanläggningar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2006.

7.

Naturvårdsverket skall, i samråd med Skogsstyrelsen, analysera vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas inom områdesskyddet med anledning av konventionen om biologisk mångfalds (CBD) arbetsprogram om skyddade områden och OECD:s rekommendationer som berör områdesskydd. Programelement 2 i CBD:s arbetsprogram, beträffande bland annat deltagandeprocesser, bör ägnas särskild uppmärksamhet. Sveriges möjligheter att genomföra relevanta aktiviteter enligt tidsplan i programmet bör bedömas. Redovisade nationella strategier för områdesskydd i olika naturtyper bör utgöra underlag för arbetet. Naturvårdsverket skall samordna arbetet. Samråd skall ske med länsstyrelser och övriga relevanta aktörer. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2007.

8.

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och Fiskeriverket skall, i samråd med Tullverket, ta fram en gemensam nationell strategi och handlingsplan som skall syfta till att etablera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande arter och genotyper. Vad regeringen anför i miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150) skall utgöra utgångspunkt för uppdraget. Systemet för hantering av problemet med främmande arter och genotyper skall utformas så att det blir ändamålsenligt, kostnadseffektivt och dimensionerat utifrån de faktiska och potentiella riskerna inom detta område. I arbetet bör identifieras om det finns behov av, och om det i så fall är möjligt mot bakgrund av internationella avtal samt regler inom EU, att komplettera vårt nationella regelverk. Av strategin bör det framgå förslag på vad Sverige bör driva i det fortsatta arbetet inom relevanta internationella fora och processer respektive inom EU, i syfte att uppnå miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket bör tillsammans med övriga berörda myndigheter och aktörer även se över existerande program inom miljöövervakningen och analysera om, och i så fall i vilken utsträckning, området främmande arter behöver förstärkas inom dessa program. I arbetet bör även andra berörda myndigheter och aktörer ges möjlighet att medverka och komma med synpunkter. Naturvårdsverket skall samordna arbetet. Naturvårdsverket skall redovisa strategin och sin handlingsplan senast den 1 juli 2008.

9.

Naturvårdsverket skall redovisa hur miljömålsarbetet bedrivs i landets kommuner, vilken omfattning arbetet med miljökvalitetsmålen har och vilka mål som har prioriterats respektive valts bort samt skälen till detta. I redovisningen skall också ingå en uppskattning av de resurser som avsatts för arbetet med miljökvalitetsmålen, om lokala mål utarbetats, hur samarbetet med andra kommuner, länsstyrelser, samverkansorgan, näringsliv och sektorsmyndigheter organiseras och bedrivs samt hur förankrat miljömålsarbetet är lokalt genom involverande av andra aktörer än den kommunala sfären. En annan aspekt är hur och i vilken utsträckning som arbetet knyter an till kommunens strategiska planering och utvecklingsfrågor. Analysen skall också omfatta vilka hinder och möjligheter man från kommunal nivå ser i sitt miljömålsarbete. I sammanhanget finns också anledning att beakta kopplingar till det uppdrag Naturvårdsverket och Nutek fått om att stärka och utveckla det regionala hållbarhetsarbetet (dnr N2005/5466/RUT). I arbetet med detta uppdrag skall Naturvårdsverket samverka med representanter för kommuner och regioner/samverkansorgan samt övriga intressenter från näringsliv och övriga relevanta aktörer. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2006.

10.

Användningen av GMO, som introduceras i miljön, kan påverka vissa miljökvalitetsmål både positivt och negativt. Därför är det viktigt att dessa mål fortlöpande beaktas i utvecklingen av regelverk, rutiner och praxis på området. Exempelvis bör berörda myndigheter beakta inverkan på miljökvalitetsmålen av introduktion av GMO i sin regelbundna uppföljning. Naturvårdsverket skall därför efter samråd med berörda myndigheter redovisa hur man skall bedöma hur användningen av GMO kan komma att påverka förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsmålen. En utgångspunkt för denna redovisning bör vara gällande regelverk på GMO-området. Redovisningen bör bl.a. ta upp förslag till hur en positiv eller negativ påverkan skall kunna mätas samt vilka miljökvalitetsmål som framför allt berörs. Av särskilt intresse är att verket närmare belyser hur man kan mäta hur introduktionen av GMO kan påverka det av regeringen föreslagna miljökvalitetsmålet för biologisk mångfald. Verket bör även beakta arbetet med att ta fram ett nationellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2006.

11.

Naturvårdsverket skall i samråd med Fiskeriverket, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Boverket, Statens energimyndighet och Försvarsmakten och efter samråd med andra berörda aktörer och intressenter redovisa behoven av ett kunskaps- och planeringsunderlag för havsmiljön. Genomförandet av uppdraget skall utgå från en tillämpning av ekosystemansatsen. I arbetet ingår att inventera innehållet i befintliga databaser avseende havsmiljörelaterad information och att ta fram ett underlag med den information om havsmiljön som i finns tillgänglig idag samt att utreda behovet av komplettering. I uppdraget ingår även och ta fram ett förslag till ett samlat program för utarbetande och sammanställande av ett sådant underlag, inklusive tidsplan och förslag till finansiering. Programmet skall bl.a. belysa hur inventeringsarbetet kan genomföras och samordnas med den ordinarie marina undersökningsverksamheten hos olika myndigheter. Det bör framgå vilka befintliga underlag som kan nyttjas, vad som kan göras inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet och vad som eventuellt kräver kompletterande finansiering. Naturvårdsverket skall vidare, i samråd med Lantmäteriverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket, SGU, SGI, SMHI, Boverket, Statens energimyndighet och Försvarsmakten, redovisa hur kvalitetssäkrade miljödata på ett bättre sätt kan göras tillgängliga på ett samlat sätt. Även relevanta data från långsiktiga fristående forsknings-, övervaknings- och uppföljningsprogram bör ingå i dessa databaser. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2008.

12.

Naturvårdsverket skall analysera behovet av ytterligare satsningar för att utveckla miljöövervakningen som underlag för en adaptiv förvaltning av havet och för tillämpningen av ekosystemansatsen. Inom ramen för den revision av miljöövervakningen som redan har påbörjats skall Naturvårdsverket se över hur en ökad samordning mellan all miljöövervakning på land och i söt- och saltvattenmiljöer kan ske, eftersom spridningen av olika ämnen berör alla dessa miljöer. Uppdraget skall redovisas den 31 maj 2007.

13.

Naturvårdsverket skall i samråd med Kustbevakningen och Statens räddningsverk och efter samråd med länsstyrelserna i kustlänen utarbeta en miljöövervakningsplan för att snabbt kunna säkra data vid oljeutsläpp till sjöss och möjliggöra en kontinuerlig och långsiktig uppföljning av miljöeffekterna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2007.

14.

Naturvårdsverket skall efter samråd med Läkemedelsverket bedöma de kommunala avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om de läkemedelsrester och andra skadliga ämnen som anses vara särskilt allvarliga från miljösynpunkt samt redovisa hur dessa ämnen från reningsverken kan reduceras. Uppdraget skall redovisas den
1 november 2007.

15.

Naturvårdsverket skall i samråd med Fiskeriverket och efter samråd med Sjöfartsverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sammanställa de krav som nationella och internationella åtaganden ställer beträffande skyddet av arter och miljöer inom svensk ekonomisk zon. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2006.

16.

Naturvårdsverket skall efter samråd med Fiskeriverket, SMHI, SGU och SLU utreda möjliga åtgärder och därav följande effekter och kostnader för att i Östersjöns bottenvatten öka syrehalten och minska sedimentläckaget av fosfor där så behövs. Möjligheterna att använda vindkraft för åtgärder bör undersökas liksom förutsättningarna för småskaliga experiment på utvalda platser. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2008.

17.

Naturvårdsverket skall, efter samråd med Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk, utveckla och etablera ett system för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Detta system bör utvecklas inom ramen för övrig uppföljning av miljökvalitets- och delmål. Uppföljningen bör eftersträva att så långt som möjligt följa upp måluppfyllelsen i mätbara termer, i det kortsiktiga perspektivet speciellt avseende delmål 1 under Ett rikt växt- och djurliv. Uppföljningen bör utformas med utgångspunkt i, och bidra till, EU:s och CBD:s arbete inom detta område. Uppdraget skall redovisas senast den
31 december 2007.

18.

Naturvårdsverket skall, i samråd med Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket och SLU, ta fram ett nationellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur. Programmet skall vara framtaget senast den
31 december 2007.

Övriga uppdrag

 

19.

Inom ramen för sitt miljömålsansvar skall Naturvårdsverket, tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla strategin för effektivare energianvändning och transporter samt strategin för hushållning av mark och vatten. Redovisning av arbetet skall ske till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

20.

Naturvårdsverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med övergripande analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Naturvårdsverket skall även bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från Nutek.

21.

Naturvårdsverket skall, i syfte att underlätta för framförhållning i Sveriges agerande i miljöarbetet inom EU bland annat mot bakgrund av Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009, ge underlag till regeringen om utvecklingen av EU:s miljöpolitik under nuvarande kommissionens mandatperiod (fram till 2009). Uppdraget består av att undersöka vilka konkreta förslag till lagstiftning och strategier m.m. som kan väntas under perioden fram till 2009. Mot bakgrund av fastlagda svenska prioriteringar i EU-prioriteringar för att nå miljömålen (skr. 2003/04:9) och Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop.2004/05:150) skall för Sverige särskilt viktiga frågor lyftas fram. Även frågor som ur svensk synvinkel saknas på kommissionens agenda ingår i uppdraget. Uppdraget skall i den utsträckning det är möjligt också innehålla förslag till övergripande svenska ståndpunkter i dessa frågor. I den mån så erfordras skall uppdraget utföras efter samråd med Kemikalieinspektionen och andra berörda myndigheter. Uppdraget redovisas senast den 15 oktober 2006.

22.

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall Naturvårdsverket rapportera till regeringen senast den 31 oktober 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

23.

Naturvårdsverket skall, med utgångspunkt från redovisningen i den nationella avfallsplanen, redovisa information om in- och utförsel av avfall till och från Sverige, såsom flöden och trender samt orsaker till in- och utförsel. Verket skall även redogöra för vilken typ av behandling avfallet går till i mottagarländer och i Sverige. En analys av konsekvenserna för kapaciteten vid olika behandlingsanläggningar i Sverige skall också göras. Mot bakgrund av detta skall verket även göra en konsekvensbedömning av EU:s nya avfallstransportförordning och om behov finns lämna förslag till kompletterande nationella regler i enlighet med möjligheterna i den nya förordningen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2007.

24.

Naturvårdsverket skall senast den 1 augusti 2006 redovisa återvinningsnivåer för det avfall som omfattas av producentansvaren. Naturvårdsverket skall även redovisa hur upprättandet av registret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter har genomförts, vilken vägledning som tagits fram, särskilt avseende kraven i 18 § om finansiering av fullgörandet av producentens skyldighet, samt vilka ytterligare insatser, exempelvis utbildningsinsatser, som vidtagits och som planeras. Naturvårdsverket skall senast den 1 december 2006 redovisa hur förordningarna om producentansvar efterlevs samt vilka insatser verket planerar utifrån reultatet. Verket skall särskilt redovisa en bedömning av effekterna av den överenskommelse om servicenivå som beslutades den 30 november 2004 samt en bedömning av effekterna av den tillsynsvägledning för efterlevnaden av producentansvaret för förpackningar och returpapper som verket tagit fram. Utifrån denna skall verket vid behov ge förslag till hur efterlevnaden av förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar samt förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper skall kunna förbättras.

25.

Naturvårdsverket skall, inom ramen för de arbetsuppgifter som fullgörs av miljömålsrådet enligt förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket, lämna underlag till en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Underlaget ska innehålla förslag till nya och reviderade delmål samt behov av åtgärder för att målen skall nås. Förslagen skall vara analyserade med avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Underlaget till den fördjupade utvärderingen skall samordnas med underlaget till kontrollstation 2008 för klimatmålet. Underlaget skall lämnas senast den 1 april 2008.

26.

Naturvårdsverket skall i samarbete med berörda myndigheter och aktörer göra en översyn av berörda rättsakter inom området och föreslå förändringar av dessa med utgångspunkt i den kommande EG-förordningen om vissa fluorerade växthusgaser. Naturvårdsverket skall även utreda vilka aktörer i Sverige som berörs av förordningen samt utarbeta ett program för informationsinsatser gentemot dessa. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2006. Vidare skall Naturvårdsverket i samarbete med berörda myndigheter och aktörer föreslå förändringar i det nationella utbildnings-, ackrediterings- och certifieringssystemet med utgångspunkt i förordningen. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2007. Naturvårdsverket skall också bedöma behovet av kompletterande nationella åtgärder. En redovisning av denna del av uppdraget skall samordnas med underlaget till den fördjupade utvärderingen av miljömålssystemet.

27.

Naturvårdsverket skall redovisa en lista med förslag på tilldelning av utsläppsrätter till var och en av de anläggningar som omfattas av EU:s handelssystem i Sverige som ett underlag till den svenska fördelningsplanen för perioden 2008-2012. Regeringen avser att återkomma med tidpunkt för redovisning.

28.

Naturvårdsverket skall tillsammans med Statens energimyndighet bistå med en analys av samtliga EU-medlemsstaters nationella fördelningsplaner, särskilt deras förenlighet med kriterierna i bilaga 3 i direktiv 2003/87/EG. En samlad slutrapport skall lämnas efter det att samtliga medlemsstaters fördelningsplaner lämnats till EG-kommissionen. Myndigheterna får fördela uppgiften mellan sig utifrån respektive kompetensområde men rapporteringen skall ske samlat.

29.

Naturvårdsverket skall tillsammans med Statens energimyndighet delta i arbetet med att genomföra och förbättra direktiv 2003/87/EG. Myndigheterna skall senast 3 månader efter det att kommissionen avlämnat sin rapport enligt artikel 30 i direktivet redovisa en översiktlig analys av dess innehåll. Myndigheterna skall även redovisa förslag till hur EU:s system för handel med utsläppsrätter bör utvecklas efter 2012 utifrån den övergripande inriktningen om fortsatt minskade utsläpp i syfte att uppnå klimatkonventionens långsiktiga mål. Myndigheterna får fördela uppgiften mellan sig utifrån respektive kompetensområden men slutrapporteringen skall ske samlat.

30.

Naturvårdsverket skall i samråd med Luftfartsstyrelsen ur miljömässig och ekonomisk synvinkel analysera de förslag som anges i EG-kommissionens meddelande KOM(2005)459 om att minska flygets klimatpåverkan, de förslag som anges i underlagsrapporten "Givning wings to emissions trading" (CE Delft 2005) samt de förslag som EG-kommissionens arbetsgrupp om flygets utsläpp under ECCP II ska avrapportera den 30 april 2006. Redovisning skall ske senast den
31 december 2006.

31.

Naturvårdsverket skall tillsammans med Statens energimyndighet redovisa förslag till rapport på engelska till EG-kommissionen i enlighet med artikel 21 i direktiv 2003/87/EG. Redovisning skall ske senast den 10 juni 2006.

32.

Naturvårdsverket skall inhämta och redovisa uppgifter om uppskattade kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med de miljökvalitetsmål verket är ansvarigt för. Redovisningen skall ske per miljökvalitetsmål och så långt möjligt per delmål och i möjligaste mån innehålla en bedömning av den effekt som de olika åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsmålen har haft. En sammanställning för respektive 2004, 2005 och 2006 skall redovisas till miljömålsrådet inom Naturvårdsverket enligt rådets riktlinjer senast den 30 september 2007.

33.

Naturvårdsverket skall med utgångspunkt i Riksrevisionens granskningsrapport om marklösen (RIR 2005:15) redovisa vilka insatser verket hittills gjort samt avser att genomföra beträffande Riksrevisionens rekommendationer. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

34.

Naturvårdsverket skall senast den 1 augusti 2006 återrapportera till regeringen vilka bidrag som sökts av och beviljats till miljöorganisationer för 2006.

35.

Naturvårdsverket skall inom ramen för de delar av sin verksamhet som har anknytning till miljödriven teknikutveckling, miljödriven affärsutveckling samt marknadsintroduktion och export av miljöteknik samt miljöanpassade produkter, processer och tjänster samråda med Sveriges Miljöteknikråd, SWENTEC (Swedish Environmental Technology Council).

36.

Naturvårdsverket skall, i samarbete med Vägverket, vara nationell samordnare för EU-arrangemanget Mobilitetsveckan, inklusive aktiviteten "En bilfri dag", under 2006. Arbetet skall ske efter samråd med andra berörda myndigheter. Naturvårdsverket skall redovisa till regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den bilfria dagen och mobilitetsveckan senast den 31 mars 2007.

37.

Naturvårdsverket skall redovisa insatser och effekter av verkets deltagande i det bi- och multilaterala utvecklingssamarbetet när det gäller kapacitetsuppbyggnad. Redovisningen skall avse dels EECCA-regionen, dels Balkan och dels u-länder i övrigt. Redovisningen lämnas senast den 15 september 2006.

38.

Naturvårdsverket skall redovisa en lägesbeskrivning av efterbehandlingsarbetet i landet. Redovisningen skall lämnas senast den 28 februari 2006.

39.

Naturvårdsverket skall redovisa en översiktlig beskrivning av effekterna av investeringsprogrammen senast den 1 augusti 2006.

40.

Naturvårdsverket skall i samråd med Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket till och med 2009 följa upp och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget skall genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2003:20). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Där så bedöms angeläget bör resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

41.

Naturvårdsverket och Statens energimyndighet skall, i samråd med Konjunkturinstitutet och Skatteverket och efter samråd med berörda miljömåls- och sektorsmyndigheter, göra en övergripande, heltäckande utvärdering av dagens ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. Myndigheterna skall sammanställa befintlig kunskap om ekonomiska styrmedels effekt ur ett miljömålsperspektiv. I de fall där utvärderingar av miljörelaterade ekonomiska styrmedel saknas eller inte är av tillräckligt god kvalitet skall nya utvärderingar genomföras. Omfattningen av dessa utvärderingar skall stämmas av med Regeringskansliet. Utgångspunkten för arbetet skall vara en långsiktigt samhällsekonomiskt effektiv miljöstyrning. De synergieffekter som olika ekonomiska styrmedel kan ha på ett eller flera miljökvalitetsmål skall beaktas liksom eventuella motverkande effekter. Analysen skall därför kopplas till åtgärdsstrategierna Effektivare energianvändning och transporter,Giftfria och resurssnåla kretslopp och Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Arbetet skall särskilt fokusera på de miljökvalitetsmål och delmål som kommer att bli svåra eller mycket svåra att nå inom en generation enligt miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150). Med ekonomiska styrmedel på miljöområdet avses i detta uppdrag skatter, inklusive eventuella nedsättningar och krediteringar på skattekonto, avgifter och direkta bidrag. Myndigheterna skall beskriva hur dessa styrmedel samverkar med handel med utsläppsrätter och elcertifikat. Uppdraget omfattar även skatter och avgifter vars primära syfte är fiskalt men som har en påverkan på miljön och därmed kan utgöra hinder mot en effektiv miljöstyrning. Myndigheterna får fördela uppgiften mellan sig utifrån sina respektive kompetens- och ansvarsområden. Arbetet utgör en första del av två i en studie som skall ingå i den fördjupade utvärderingen 2008 och är ett komplement till miljömålsmyndigheternas arbete med förslag till åtgärder, inklusive ekonomiska styrmedel, inom sina respektive mål. "Kontrollstation 2008" skall särskilt beaktas. Uppdraget skall redovisas senast den
1 oktober 2006.

42.

Naturvårdsverket skall efter samråd med berörda myndigheter, organisationer, friluftsorganisationer och andra intressenter utarbeta ett förslag till program för att ta fram relevant statistik om friluftsliv. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:4

Stöd till friluftsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket24 910
ap.10Stöd till friluftsorganisationer (ram)24 910

Villkor för anslag 30:4

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslaget fördelas av Friluftsrådet.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:1

Naturvårdsverket (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket334 313
ap.1Naturvårdsverket (ram)334 313

Villkor för anslag 34:1

ap.1 Naturvårdsverket

1. Av anslaget får högst 5 000 000 kronor användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för. Naturvårdsverket får fördela ytterligare 5 000 000 kronor till ideella miljöorganisationers arbete, varav minst 1 000 000 kronor till nationellt arbete och minst
1 000 000 kronor till internationellt arbete.

34:2

Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket221 656
ap.1Miljöövervakning (ram)162 336
ap.3Bidrag till Internationella försurningssekretariatet (ram)2 500
ap.4Bidrag till Naturskyddsföreningen (ram)2 000
ap.5Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund (ram)600
ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete (ram)2 500
ap.7Bidrag till Swedish Water House (ram)3 000
ap.8Program för utsläpp och avfall (ram)48 720

Villkor för anslag 34:2

ap.1 Miljöövervakning

Miljömålsrådet får fördela högst 134 836 000 kronor till övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön inklusive viss internationell rapportering. Miljömålsrådet får av dessa medel fördela högst 19 000 000 kronor till åtgärder för viltförvaltning såväl inom som utanför renskötselområdet, dock i första hand för inventeringar av stora rovdjur. Miljömålsrådet får fördela högst 27 500 000 kronor till miljömålsuppföljning.

ap.3 Bidrag till Internationella försurningssekretariatet

Anslagsposten skall användas för bidrag till Internationella försurningssekretariatet för insatser inom ramen för konventionen om långa gränsöverskridande luftföroreningar, som syftar till att öka medvetenheten i Europa om behovet av att minska luftföroreningarna.

ap.4 Bidrag till Naturskyddsföreningen

Anslagsposten skall användas för bidrag till Svenska naturskyddsföreningen för informationsverksamhet rörande miljövårdsfrågor samt verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.

ap.5 Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund

Anslagsposten skall användas för bidrag till Sveriges Hembygdsförbund för i första hand stöd till verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete

Anslagsposten skall användas för bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

ap.7 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten skall användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Naturvårdsverket skall, efter samråd med Regeringskansliet, utbetala bidraget till Stockholm International Water Institute (SIWI) vid Stockholm Vatten AB eller, om stiftelsen SIWI har hunnit bildas, till stiftelsen SIWI för projekt SWH. Bidraget skall användas till att genom utåtriktad verksamhet i form av utbildningar, seminarier, deltagande i internationella möten och processer, internetbaserad information etc. förmedla kunskap och erfarenheter framförallt inom temat integrerad vattenförvaltning. Naturvårdsverket skall senast den 15 april 2007 redovisa till regeringen hur bidraget till SWH använts och ge en bedömning av i vilken grad de bidragit till de angivna syftena.

ap.8 Program för utsläpp och avfall

Anslagsposten skall användas för programmet för utsläpp och avfall, för utvecklingsarbete för internationell rapportering och för arbete med utsläppsrättigheter. Naturvårdsverket skall utbetala 5 000 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbete med miljökrav vid offentlig upphandling.

34:3

Åtgärder för biologisk mångfald (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket1 963 297
ap.1Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (ram)218 000
ap.2Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m. (ram)1 745 297
Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 34:3

ap.1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

1. Anslagsposten disponeras för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

2. Högst 30 000 000 kronor disponeras för analys av långsiktiga effekter av kalkningsverksamheten.

3. Högst 10 000 000 kronor får användas för markkalkning i enlighet med utvecklingsfasen av Skogsstyrelsens åtgärdsprogram mot markförsurning och för ett hållbart brukande av skogsmarken.

ap.2 Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m.

1. Anslagsposten disponeras för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken såvitt avser Naturvårdsverkets ansvarsområde.

2. Anslagsposten disponeras för kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturområden.

3. Anslagsposten disponeras för statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för områdesskydd av värdefulla naturområden.

4. Anslagsposten disponeras för utredningar och inventeringar som ger underlag för både skydd av värdefulla naturområden och förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skyddsåtgärder enligt miljöbalken.

5. Anslagsposten disponeras för upprättande och genomförande av åtgärdsprogram samt inventeringar m.m. för arter och livsmiljöer.

6. Anslagsposten disponeras för kostnader för skötsel, fastighetsförvaltning, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000.

7. Fråga om disposition av medel för inköp och intrångsersättning skall prövas av regeringen i de fall beloppet överstiger 30 000 000 kronor och inte har fastställts genom dom som vunnit laga kraft.

8. Inkomster från försäljning av fastigheter skall tillföras anslaget. Intäkter av uthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.

9. Högst 115 000 000 kronor får disponeras för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård. Av dessa skall 4 200 000 kronor användas för länsstyrelsernas administration av detta statsbidrag. Statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för förvärv eller intrångsersättning vid områdesskydd av värdefulla naturområden enligt villkor 3 skall inte belasta ovanstående ram om 115 000 000 kronor.

10. Högst 73 000 000 kronor disponeras för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Härav skall 60 000 000 kronor fördelas till länsstyrelserna. Resterande medel skall fördelas enligt följande. 3 000 000 kronor fördelas till den länsstyrelse som är vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt för arbete med kartläggning, analys och åtgärder i enlighet med förslag nr 1 i Aktionsplan för havsmiljön (Naturvårdsverket, rapport 5563). 1 500 000 kronor skall tilldelas Sveriges meteorologiska och hydrologiska instititut (SMHI) för främst anpassning av databaser för delavrinningsområden, anpassning av hydrologisk information för internationell rapportering samt framtagande av hydrologiskt och hydrografiskt underlag för vattenmyndigheternas arbete. 3 000 000 kronor skall tilldelas Sveriges geologiska undersökning (SGU) för främst färdigställande av databas för vattentäkter (DGV) och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten. Vidare skall Naturvårdsverket av beloppet använda 5 500 000 kronor för arbete med EG:s ramdirektiv för vatten, främst uppbyggnad och utveckling av datavärdskapet så att det anpassas till den nya vattenförvaltningens krav, utveckling av vissa gemensamma dataunderlag, baser och GIS-skikt för berörda myndigheters och kommuners arbete på området samt kostnader för avtal om ovan nämnda aktörers tillgänglighet till data från centrala databaser, i första hand hos SMHI.

11. Högst 600 000 kronor får utbetalas till länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för genomförande av en enkätundersökning om användningen av terrängskotrar i fjällområdet, som ges som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till nämnda länsstyrelser.

12. Högst 3 000 000 kronor får utbetalas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till planerad övervakning inom ramen för arbete med programmet att följa och analysera utveckling av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Därutöver får högst 3 000 000 kronor utbetalas till SVA för eventuella akuta åtgärder som genomförts i samråd med Naturvårdsverket.

13. Högst 700 000 kronor får utbetalas per länsstyrelse i Stockholms, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas och Västerbottens län för arbete med regionala landskapsstrategier, som ges som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till nämnda länsstyrelser.

14. Högst 300 000 kronor får utbetalas per länsstyrelse i Gotlands, Jämtlands, Norrbottens, Värmlands och Västra Götalands län för arbete med länsvisa program för natur- och kulturturism, som ges som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till nämnda länsstyrelser.

15. Högst 780 000 kronor får utbetalas till Konjunkturinstitutet för arbete med samhällsekonomisk monetär värdering av biologisk mångfald, som ges som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till Konjunkturinstitutet.

16. Högst 4 200 000 kronor får utbetalas till Centrum för biologisk mångfald för arbete med att utveckla och genomföra ett Nationellt program för lokal och traditionell kunskap, som gavs i regeringsbeslut den 15 december 2005 (dnr M2005/6448/N) som uppdrag till Centrum för biologisk mångfald.

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket516 787
ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (ram)516 787
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning7 000
ap.3Sanering o återställ - del till SGU (ram)7 000
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut1 000
ap.4Sanering o återställ - del till SSI (ram)1 000

Villkor för anslag 34:4

ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

1. Anslaget disponeras för bidrag enligt förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden.

2. Anslaget får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete med tillsyn över förorenade områden hos länsstyrelserna i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.

3. Anslaget får disponeras för verkställighetskostnader samt för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.

4. Anslaget får disponeras för saneringsåtgärder enligt avtal mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kopparbergs län (Dalarnas län), Falu kommun och Stora Kopparbergs Bergslag AB.

ap.3 Sanering o återställ - del till SGU

Anslagsposten disponeras för inventering samt, i enlighet med delmålens prioriteringar, genomförande av ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av statlig statlig organisation som inte längre finns kvar.

ap.4 Sanering o återställ - del till SSI

Anslagsposten disponeras för omhändertagande av historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet, dvs. avfall som uppkommit före den 1 juli 2006. Bidrag får utbetalas till enskilda.

34:5

Miljöforskning (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket85 568
ap.1Miljöforskning (ram)85 568

Villkor för anslag 34:5

ap.1 Miljöforskning

1. Naturvårdsverket skall utbetala högst 20 000 000 kronor till Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL då överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Av dessa medel skall minst 2 000 000 kronor användas för samfinansierad forskning om avfall och kretslopp. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

2. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av medlen till övrig miljöforskning. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar samt kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen.

3. Forskningsmedlen skall främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket skall via anslaget finansiera Sveriges bidrag till den internationella klimatpanelen (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC).

4. Högst 1 000 000 kronor får användas för effektuppföljning av verksamheten beträffande biologisk myggkontroll vid Nedre Dalälven.

34:13

Stöd till klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket397 750
ap.1Stöd till klimatinvesteringar (ram)314 100
ap.2Administration och information (ram)35 900
ap.3Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor (ram)0
ap.4Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel (ram)47 750

Villkor för anslag 34:13

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagsposten disponeras för stöd till klimatinvesteringsprogram i enlighet med förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Högst 5 000 000 kronor får användas för stöd till arbete med lokala klimatstrategier med prioritering av små kommuner.

ap.2 Administration och information

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering av klimatinvesteringsprogrammen och de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. Högst 15 000 000 kronor får användas för klimatinformation. Anslagsposten får belastas med högst 2 000 000 kronor för sektorsmyndigheternas arbete med beredning av åtgärder inom sina respektive kompetensområden i klimatinvesteringsprogrammen, samt med högst 5 000 000 kronor för länsstyrelsernas administration.

ap.3 Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor

Anslagsposten får användas för stöd till kommuners samverkan för arbete med klimatfrågor.

ap.4 Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel

Anslagsposten disponeras för bidrag i enlighet med förordningen om statliga bidrag till åtgärder för främjande av distibution av förnybara drivmedel. Bidrag får utbetalas när förordningen har trätt i kraft.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Budgetår 2003

34:1

Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket0
ap.1Stöd till lokala investeringsprogram (ram)0

Villkor för anslag 34:1

ap.1 Stöd till lokala investeringsprogram

Naturvårdsverket får använda anslagssparande från det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, anslagsposten 1.

Naturvårdsverket får inte disponera överblivna medel från slutreglerade projekt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
30:4 Stöd till friluftsorganisationer
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
34:1 (2003) Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
ap.1 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
34:1 Naturvårdsverket
ap.110 028Allt173
34:2 Miljöövervakning m.m.
ap.103 %0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.603 %0
ap.70Inget0
ap.86 6503 %0
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.10Allt0
ap.3000
ap.4000
34:5 Miljöforskning
ap.103 %0
34:13 Stöd till klimatinvesteringar
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
34:1 (2003) Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
34:1 ap.2 (2003)34:1 ap.1 (2003)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
34:3 ap.134:3 ap.343 689
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
30:4 Stöd till friluftsorganisationer
ap.1obetecknat

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/apAnslagstyp
34:1 (2003) Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
ap.2 (2003)ram

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
34:1 Naturvårdsverket
ap.2ram
34:2 Miljöövervakning m.m.
ap.9ram
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.2ram
34:5 Miljöforskning
ap.2ram
34:13 (2003) Information om klimatfrågor
ap.1 (2003)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:2 Miljöövervakning m.m.
ap.155 00035 00020 0002009
ap.815 00010 0005 0002009
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
ap.270 00020 00050 0002011
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.1600 000250 000280 1002009
34:5 Miljöforskning
ap.1100 00060 00029 5002009
34:13 Stöd till klimatinvesteringar
ap.1640 000160 000480 0002011
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2006, för anslaget 34:2 Miljöövervakning m.m., ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 55 000 000 kronor för ap. 1 och högst 15 000 000 kronor för ap.8 under 2007-2009.

2. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2006, för anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med genomförande av saneringsinsatser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 600 000 000 kronor under 2007-2009.

3. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2006, för anslaget 34:5 Miljöforskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöforskning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2007-2009.

4. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2006, för anslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med beslut om stöd till klimatinvesteringar, som innebär utgifter på högst
640 000 000 kronor under perioden 2007-2011. Beloppen i kolumnerna "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

5. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2006, för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med områdesskydd och förvaltning av ur naturvårdssynpunkt värdefulla naturområden, genomförande av större naturvårdsprojekt samt vid framtida medfinansiering i samband med EU-projekt, som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 70 000 000 kronor under 2007-2011.

 

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)70 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)18 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2527 859
2006-02-2527 859
2006-03-2527 859
2006-04-2527 859
2006-05-2527 859
2006-06-2527 859
2006-07-2527 859
2006-08-2527 825
2006-09-2527 825
2006-10-2527 825
2006-11-2527 825
2006-12-2527 827
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:1 ap.1Naturvårdsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Information och utbildning-8 9815008 0008 0000-8 481
NOx004 3004 30000
Batterifonden002 2002 20000
Jägarexamen/jaktkortregister005 0005 00000
Summa-8 98150019 50019 5000-8 481
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Miljöskyddsavgifter25370012 000012 00012 000
Miljöskyddsavgifter - elavfall253703006 4506 45000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552001 00001 0001 000
Summa0019 4506 45013 00013 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt som sker under anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, skall inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

2. Naturvårdsverket får ta emot bidrag från EU och andra finansiärer för investeringar i mark och byggnader med undantag för föreskriven skyldighet i 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

3. Naturvårdsverket får besluta om försäljning och byte av fast egendom enligt förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Vid försäljning av egendom med ett värde överstigande beloppsgränsen enligt 5 § samma förordning skall regeringen godkänna överlåtelsen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Naturvårdsverket får enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.

 

På regeringens vägnar
Lena Sommestad
Marianne Wigselius
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliet/internrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Länsstyrelsen i Kalmar län
Statens strålskyddsinstitut