Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2006-07-06
Fö2006/1559/MIL
Totalförsvarets forskningsinstitut
Box
164 90 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor
TotalförsvarDet militära försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret
Det civila försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik och nedrustning.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsgrenen är att fördjupa kunskapen om och bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) inom NBC-området (inklusive beträffande exportkontrollfrågor). Verksamheten utformas i dialog mellan Regeringskansliet och Totalförsvarets forskningsinstitut.

1. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall för samtliga områden (kärnvapen, biologiska och kemiska vapen, missilfrågor och övriga frågor) lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret

Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare inom det militära försvaret.

2. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

-utvecklingen av uppdragvolym per kund och kundkategori inom det militära försvaret,

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till Försvarsmakten som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid samt

-exempel på tillämpningar inom det militära försvaret.

Forskning för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall under 2006 genomföra verksamheten inom följande kompetensområden: Säkerhetspolitisk och strategisk analys, Utveckling av försvar och säkerhet samt Värdering av och stöd till operativ förmåga.

Resultaten av verksamheten skall vara tillämpbara och till nytta, på kort och lång sikt, för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet.)

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

3. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I budgetunderlaget 2007 skall myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov.

Senast den 30 september 2006 skall Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med en offert fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2007 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Flygteknisk kompetens och resursutveckling

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bidra till långsiktig flygteknisk kompetensförsörjning och att främja utveckling och internationalisering av svensk flygteknik.

Genom utvecklad samverkan med bl.a. Försvarsmakten, Försvarets materielverk, civila myndigheter inklusive universitet och högskolor samt industrin skall möjligheterna till innovationsspridning och civil-militära synergieffekter stärkas.

4. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits inom områdena, vilken effekt den gett i förhållande till mål samt redovisa kostnaderna. I redovisningen skall framgå vilka internationella samarbeten, bilaterala och/eller multilaterala, som bedrivits. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten flygteknisk kompetens och resursutveckling lämnas.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall vidare redovisa hur verksamheten samordnats med annan forskning för att nå en bredare användning av resultaten.

NBC - skyddsforskning

Totalförsvarets forskningsinstitut skall säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot nukleära (N), biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel. Myndigheten skall utföra oberoende bedömningar rörande NBC-hotet och upptäcka tidiga förändringar av detta, genom att följa den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom relevanta områden.

Verksamheten skall bedrivas med en helhetssyn och omfatta följande områden: Hot-värdering och verkan, Analys-identifiering och verifiering samt Skydd-tekniskt och medicinskt. Inom N-forskningen skall satsningen på radiologisk hotforskning fortsätta. Helhetssynen skall inkludera en analys av hur hänsyn tas till män och kvinnor i arbetet med att utveckla tekniskt och medicinskt skydd.

Forskningen skall främst syfta till att öka skyddsnivån för svensk personal i internationella insatser samt den nationella säkerheten. Nya potentiella hot och skydd mot dessa skall prioriteras. Omvärldsanalyser med fokus på framtida eventuella insatsområden skall bl.a. prioriteras. Analyserna skall beakta risker och sårbarheter vid olika skyddsnivåer.

 

5. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits inom områdena, vilken effekt den gett i förhållande till mål samt redovisa kostnaderna. Resultatet av det jämställdhetsperspektiv som anlagts skall redovisas. I redovisningen skall framgå vilka internationella samarbeten, bilaterala och/eller multilaterala, som bedrivits samt i möjligaste mån ange inom vilka områden. Samverkan med laboratorier placerade utanför Sverige samt deltagande i internationell övningsverksamhet skall redovisas. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall även framgå i den separata redovisningen.

Helhetssyn och expertorgan avseende NBC-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende NBC-området och skall kunna ge berörda myndigheter och statsmakterna stöd och rådgivning, t ex genom operativ medverkan.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kunna agera som expertorgan och utgöra ett operativt expertstöd till berörda myndigheter vid hot om eller inträffade NBC-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut skall efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag.

Avgiftsfinansierad verksamhet inom NBC-området, t ex avseende operativt expertstöd, skall bedrivas med full kostnadstäckning.

6. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redogöra för stöd och rådgivning, inklusive operativ medverkan, som skett till myndigheterna inom det militära försvaret samt finansiering (anslags- respektive avgiftsfinansierat). Redovisningen skall främst avse stöd och rådgivning till Försvarsmakten, bl.a. till Totalförsvarets Skyddscentrum, NBC-insatsstyrkan och NBC-kompaniet. Stöd till andra myndigheter, laboratorier, NBC-demonstratorer samt övningsverksamhet som kan härledas till det militära försvaret skall även redovisas.

1.2.2

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret

Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare utanför det militära försvaret. Myndighetens forskningsresultat och kompetens skall även spridas, nyttiggöras och tillämpas utanför det militära försvaret.

7. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori utanför det militära försvaret. Av redovisningen skall intäkter från kunder inom krisberedskapssystemet och samhället i övrigt ( svenskt näringsliv m.fl.) framgå,

-exempel på tillämpningar av forskningsresultaten utanför det militära försvaret samt

-åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten utanför det militära försvaret.

 

Forskning för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall under 2006 genomföra verksamheten inom följande kompetensområden: Säkerhetspolitisk och strategisk analys, Utveckling av försvar och säkerhet samt Värdering av och stöd till operativ förmåga.

Resultaten av verksamheten skall vara tillämpbara och till nytta, på kort och lång sikt, för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet.)

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

8. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I budgetunderlaget 2007 skall myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov.

Senast den 30 september 2006 skall Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med en offert fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2007 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

CBRN - skyddsforskning

Totalförsvarets forskningsinstitut skall säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) ämnen. Myndigheten skall utföra oberoende bedömningar rörande CBRN-hotet och upptäcka tidiga förändringar av detta, genom att följa den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom relevanta områden.

Verksamheten skall bedrivas med en helhetssyn och omfatta följande områden: Hot och sårbarhetsanalyser, Analys-identifiering och verifiering samt Skydd-tekniskt och medicinskt. Inom N-forskningen skall satsningen på radiologisk hot- och riskanalys fortsätta. Helhetssynen skall inkludera en analys av hur hänsyn tas till män och kvinnor i arbetet med att utveckla tekniskt och medicinskt skydd.

Forskningen skall främst syfta till att öka den nationella säkerheten. Nya potentiella hot och deras risker samt skydd mot dessa skall prioriteras.

9. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits inom områdena, vilken effekt den gett i förhållande till mål samt redovisa kostnaderna. Resultatet av det jämställdhetsperspektiv som anlagts skall redovisas. I redovisningen skall framgå vilka internationella samarbeten, bilaterala och/eller multilaterala, som bedrivits samt i möjligaste mån ange inom vilka områden. Samverkan med laboratorier placerade utanför Sverige samt deltagande i internationell övningsverksamhet skall redovisas. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall även framgå i den separata redovisningen.

Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende CBRN-området och skall kunna ge berörda myndigheter och statsmakterna stöd och rådgivning, t ex genom operativ medverkan.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kunna agera som expertorgan och utgöra ett operativt expertstöd till berörda myndigheter vid hot om eller inträffade CBRN-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut skall efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag.

Avgiftsfinansierad verksamhet inom CBRN-området, t ex avseende operativt expertstöd, skall bedrivas med full kostnadstäckning.

10. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redogöra för stöd och rådgivning, inklusive operativ medverkan, som skett till myndigheterna inom det civila försvaret, krishanteringssystemet och till samhället i övrigt samt finansiering (anslags- respektive avgiftsfinansierat). Redovisningen skall främst avse stöd och rådgivning till Krisberedskapsmyndigheten och därtill operativa myndigheter inom samverkansområdena och associerade plattformar. Stöd till andra myndigheter, laboratorier, och övningsverksamhet som kan härledas till det civila försvaret, krishanteringssystemet och samhället i övrigt skall även redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Relevans

Den forskning och komptetens som Totalförsvarets forskningsinstitut tillhandahåller skall i hög grad vara till nytta för uppdragsgivarna.

11. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

-aktiviteter som vidtagits för att öka kundnyttan,

- uppföljningen av kundnytta, t ex genomförda mätningar av kundnöjdheten i resultatöverföringen (kundenkäter m.m.) och

-det totala antalet slutprestationer till uppdragsgivare.

 

Vetenskaplig kvalitet

Myndighetens forskning skall hålla en hög vetenskaplig kvalitet i en internationell jämförelse.

12. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa en bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet, bl. a. genom att redovisa:

-andelen externt utvärderade kompetensgrupper som håller en internationellt hög klass på verksamheten och

-antalet vetenskapliga artiklar och referat i relevanta internationella vetenskapliga sammanhang.

 

Samverkan nationellt och internationellt

Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet skall stärkas och förnyas genom ett väl utvecklat forskningssamarbete mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

13. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa i vilken grad målet är uppfyllt genom att redovisa:

-utvecklingen av samverkan med universitet och högskolor samt andra forskningsinstitut (antal gemensamma projekt, handledda doktorander, adjungerad professorer och adjungerade forskningschefer),

-omfattningen av deltagande i internationellt forskningssamarbete (antal projekt som genomförs i internationell samverkan samt vilka projekt/vilken samverkan som sker inom ramen för: avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU), EU (inkl. ramprogram och säkerhetsforskning), EDA, Sexnationsinitiativet (LoI), Nato och EAPR/PfP, Exportstöd på regeringens uppdrag och Övrigt) samt

-hur det internationella forskningssamarbetet leder till ökad kunskap till nytta för försvar och säkerhet i Sverige.

 

Internationell verksamhet på regeringens uppdrag

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till regeringen och Regeringskansliet för att främja internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt inom exportstödjande verksamhet.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall utöver vad som anges i myndighetens instruktion om internationell verksamhet lämna stöd till det s.k. sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

 

14. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa internationell verksamhet samt exportstöd på regeringens uppdrag och hur medlen nyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen i budgetunderlaget för 2005 skall kommenteras.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget för 2007 redovisa och motivera en plan för användningen av de medel om 16 000 000 kronor som Försvarsmakten utbetalar från anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling till Totalförsvarets forskningsinstitut för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

Framtida relevans

Totalförsvarets forskningsinstitut skall utveckla sin förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar.

15. Återrapportering

Totalförsvaret skall redovisa och kommentera:

-hur verksamheten anpassats till förändrade förutsättningar och

-åtgärder som vidtagits för att kompetensen skall utvecklas mot framtida behov.

 

Miljö

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta det direkta (t ex miljöledningssystem) och indirekta (t ex miljöforskningsprojekt) miljöarbetet som bedrivs vid myndigheten.

16. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i samnordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 4).

Miljöledningsarbetet skall redovisas enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005.

Underrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genom sin underrättelseverksamhet tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 2.

17. Återrapportering

Totalförvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

18. Delårsrapporten

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av kommentarer till eventuella väsentliga avvikelser i föhållande till målen.

19. Budgetunderlaget

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen.

20. Återrapportering

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

21. Jämställdhetsintegrering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa hur myndigheten arbetar för och följer upp att effekter på jämställdhet och könsmaktsmönster beaktas inom uppdragsverksamheten. Redovisningen skall bl.a. inkludera exempel på hur jämställdhetsaspekter beaktats i uppdragsverksamheten.

3

Organisationsstyrning

Resultatbudget och Resultatindikatorer

Tabell för Resultatbudget för 2006 (tkr), se bilaga 3.

Villkor för för finansieringen av Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet, se kapitel 2 Finansiering.

22. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa utfall i förhållande till angiven resultatbudget, (se bilaga 3), samt utfall per forskningsområde.

Effektivitet och god hushållning

Myndighetens verksamhet skall bedrivas effektivt och med god hushållning.

23. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

24. Åtgärder med anledning av betänkandet Effektiv förvaltning för insatsförsvaret

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i verksamhetsplanering för 2006 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96), samt i övrigt upprätthålla beredskap för att ett genomförande av förslagen kan komma att påbörjas.

Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Totalförsvarets forskningsinstitut främja mångfald och jämställdhet, tex genom att verka för en jämn könsfördelning.

25. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Av redovisningen skall framgå hur Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Redovisningen skall innehålla en särskild beskrivning av hur myndigheten omsatt existerande erfarenheter och kunskaper i praktisk handling och hur myndigheten levt upp till sina egna målsättningar avseende jämställdhet och sexuella trakasserier.

Utbildning av nyckelpersoner i jämställdhetsfrågor

Nyckelpersoner/grupper vid Totalförsvarets forskningsinstitut skall ges sådan utbildning i jämställdhetsfrågor att de kan integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av myndighetens verksamhet, (såväl avgifts- som anslagsfinansierad verksamhet).

26. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa vilka nyckelpersoner/grupper som identifierats och hur stor andel av dessa som genomgått utbildning samt vilka utbildningsinsatser som planeras 2007.

4

Uppdrag

27. Stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) avseende nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kontinuerligt ha beredskap att vid anmodan bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, samt exportkontrollfrågor, inklusive frågor rörande det internationella arbetet med att förhindra spridning av missiler.

Kärnvapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta arbetet med att upprätta ett nationellt datacenter (NDC) och därtill nödvändigt arbete i "Preparatory Commission, Arbetsgrupp B" under provstoppsavtalet (CTBT). Dessutom skall Totalförsvarets forskningsinstitut driva och leverera data till det internationella datacentret i Wien i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsatt undersöka möjligheterna att skapa en verifikatonsmekanism för ett framtida avtal om förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål (FMCT).

Totalförsvarets forskningsinstituts bidrag med teknisk kunskap i arbetet med internationella exportkontrollsarrangemang för nukleära frågor samt bevakning av den tekniska utvecklingen, bl. a. i fall som behandlas inom ramen för IAEA, skall fortsätta på oförändrad nivå.

Biologiska vapen

En internationell överenskommelse om en fortsatt process för att stärka konventionen om biologiska och toxinvapen (BTWC) antogs i november 2002. Uppföljningsprocessen består av årliga expertmöten och framtagande av förslag till översynskonferensen 2006. Totalförsvarets forskningsinstitut skall under 2006 fortsatt bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med förberedelser och deltagande i översynskonferensen. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsatt verka för att stärka Sveriges roll som centrum för Europas referenskollektion av B-agensstammar för verifikation av brott mot BTWC. Det internationella utbytet av referenskollektioner inom CEPA 13 skall utvecklas liksom villkoren för utbytet av levande agens. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsätta att medverka i uppföljningen av exportkontrollregimen Australiengruppen inom ramen för det bioteknologiska området.

Kemiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bidra till att upprätthålla Sveriges förmåga att agera med väl underbyggd sakkunskap i organisationen för förbudet mot kemiska vapen, OPCW. Även här skall forskningsinstitutet tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) nödvändig sakkunskap vid arbetet i Australiengruppen. Nödvändig laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen skall upprätthållas av Totalförsvarets forskningsinstitut för att kunna påvisa brott mot C-vapenkonventionen.

Missilfrågor

Utöver det stöd som faller inom ramen för de internationella exportkontrollarrangemangen skall Totalförsvarets forskningsinstitut tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap för att bidra till det internationella arbetet med att förhindra spridning på missilområdet. Verksamheten skall under 2006 fortgå i oförändrad omfattning.

Övriga frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidra till att analysera Sveriges behov i fråga om efterlevnad av säkerhetsrådsresolution 1540, samt beträffande det internationella ickespridningsintiativet PSI. Myndigheten skall även i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) kunna bistå i relaterade CBRN-frågor som inte naturligt faller inom ovan rubricerade områden.

 

28. Det okända provet

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsatt planera för att uveckla kapacitet att säkerställa, handha och analysera "det okända provet", det vill säga prover med misstänkt NBC-innehåll.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa hur myndigheten bidragit till att utveckla kapacitet för att ta hand om prover med misstänkt NBC-innehåll samt hur samverkan med andra berörda myndigheter bedrivits i detta avseende. Redovisningen skall avse samverkan med myndigheterna inom det militära försvaret, det civila försvaret, krishanteringssystemet och samhället i övrigt.

Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) skall vidare löpande hållas informerad om utvecklingen av kapaciteten.

29. Flyg- och rymdindustrin

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa de särskilda insatser som gjorts för att bidra till målen för de strategiska områden som är relevanta för myndigheten och som beskrivs i handlingsplanen för strategin "Flyg- och rymdindustrin - En del av Innovativa Sverige" (ref. N2004/3333/NL).

30. Stöd i internationellt förhandlingsarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut skall löpande stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inom ramen för förhandlingsarbetet i FN, EU, OSSE och Nato/PFF genom att aktivt delta i utarbetande av instruktioner och underlag till dessa.

31. Europeiska försvarsbyrån

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad avser Europeiska försvarsbyråns (EDA) verksamhet. Totalförsvarets forskningsinstitut skall vidare ha sammanhållande ansvar, i samverkan med Försvarsmakten och Försvarets materielverk, för framtagande av underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför styrelsemöten i EDA som sker i sammansättningen försvarsforskningsdirektörer. Totalförsvarets forskningsinstitut skall kunna ställa personal till förfogande för tjänstgöring inom EDA.

32. Åtaganden rörande samarbetet inom ramen för Nato/PFF

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa myndighetens samarbete inom ramen för Nato/PFF. Redovisningen skall innehålla myndighetens förslag till ökad koordinering och effektivisering mellan berörda myndigheter och Regeringskansliet. Totalförsvarets forskningsinstitut skall motivera samarbetet och deltagandet i materiel- och forskningsgrupper inom ramen för Nato/PFF utefter hur deltagandet svarar mot den inriktning för internationellt samarbete avseende forskning och teknikutveckling som uttalas i "En samlad strategi för det militära försvarets materielförsörjning" (Fö2004/1894/MIL), antagna partnerskapsmål och andra myndighetsuppgifter. Myndigheten skall inkomma med svar senast 1 juli 2006.

33. Handlingsplaner för tillgänlighetsfrämjande insatser

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:8

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut192 859
ap.1Forskning för regeringens behov (ram)40 610
ap.2NBC-skyddsforskning (ram)108 286
ap.3Flygteknisk kompetens och resursutveckling (ram)43 963

Villkor för anslag 6:8

ap.1 Forskning för regeringens behov

Högst följande belopp får användas för forskning för regeringens behov inom respektive kompetensområde:

  • Säkerhetspolitisk och strategisk analys: 17 021 000 kronor

  • Utveckling av försvar och säkerhet: 15 037 000 kronor

  • Värdering av och stöd till operativ förmåga: 9 692 000 kronor

ap.3 Flygteknisk kompetens och resursutveckling

Anslagsposten får användas för egen långsiktig kompetensutveckling, delfinansiering av internationella samarbetsprojekt, strategiska investeringar och hyra för speciallokaler.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
6:8 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 2153 %0
ap.23 2403 %0
ap.31 3313 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:8 Totalförsvarets forskningsinstitut
6:8 ap.46:8 ap.11 512
6:8 ap.46:8 ap.24 382
6:8 ap.46:8 ap.31 613
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apÅrAnslagstyp
6:8 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.4ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)259 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)230 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2516 070
2006-02-2516 070
2006-03-2516 070
2006-04-2516 070
2006-05-2516 070
2006-06-2516 070
2006-07-2516 070
2006-08-2516 070
2006-09-2516 070
2006-10-2516 070
2006-11-2516 070
2006-12-2516 089
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:8 ap.1Forskning för regeringens behov
6:8 ap.2NBC-skyddsforskning
6:8 ap.3Flygteknisk kompetens och resursutveckling

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Totalförsvarets forskningsinstituts uppdragsfinansierade verksamhet skall finansieras med avgifter. Inkomsterna disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 16 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut för internationell verksamhet på regeringens uppdrag.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Marie Gustafsson
Kopia till
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Försvarshögskolan
Totalförsvarets pliktverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Sveriges Reservofficersförbund
Statstjänstemannaförbundet