Finansdepartementet


Regeringsbeslut
3

2006-06-29
Fi2006/3207
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Skatteverket och exekutionsväsendet
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 03, bet. 2005/06:SkU1, rskr. 2005/06:47).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionSkattBeskattning
Folkbokföring
Fastighetstaxering
Brottsbekämpning
Registrering av bouppteckningar
ExekutionFörebyggande kommunikation
Summarisk process
Indrivning och annan verkställighet
Konkurstillsyn
Skuldsanering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.

Återrapportering

En bedömning skall göras av hur myndigheterna bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Skatt

Mål

Skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skatteförfattningar.

Taxeringsvärden för fastigheter skall beslutas och information om dessa tillhandahållas i enlighet med gällande författningar.

Olika samhällsfunktioner skall tillhandahållas fullständig och korrekt basinformation från folkbokföringen med god tillgänglighet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Beskattning

Mål

Skatter och avgifter skall fastställas kostnadseffektivt och rättssäkert, så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen blir så liten som möjligt (beskattningseffektivitet).

Fel och fusk skall förebyggas och åtgärdas, så att skatter och avgifter kan tas ut i avsedd omfattning. Information och andra förebyggande åtgärder skall underlätta för enskilda och företag att göra rätt för sig. Skattekontrollen skall omfatta alla kategorier av skattskyldiga. Den skall vara synlig och inriktad på största möjliga preventiva effekt. Allmänheten skall uppfatta kontrollen som rättssäker och effektiv.

Fastställda belopp skall bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminär skatt skall så nära som möjligt överensstämma med slutlig skatt (uppbördseffektivitet).

1.1.1.2

Verksamhetsgren Folkbokföring

Mål

Folkbokföringsregister skall föras som speglar befolkningens verkliga bosättning och även i övrigt håller god kvalitet, aktualitet och tillgänglighet, så att olika samhällsfunktioner får ett tillförlitligt underlag för beslut och åtgärder.

Bosättningskontrollen skall vara synlig och inriktad på största möjliga preventiva effekt.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Fastighetstaxering

Mål

Taxeringsvärdena på fastigheterna skall fastställas kostnadseffektivt och vara rättvisande, så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål

Brottsutredningar skall ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal skall väckas.

Pågående och planerad brottslighet skall störas och avslöjas för att bekämpa och förebygga brottslig verksamhet.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Registrering av bouppteckningar

Mål

Bouppteckningar skall registreras skyndsamt, korrekt och enhetligt.

1.1.2

Verksamhetsområde Exekution

Mål

Rättstrygghet och rättssäkerhet skall upprätthållas vad gäller betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som verkställs av kronofogdemyndigheterna.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Förebyggande kommunikation

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall verka för en god betalningsmoral i samhället. De skall förbättra sina kunskaper om olika företeelser som kan leda till överskuldsättning och om vilka samhällsgrupper som finns i riskzonen för att bli gäldenärer hos kronofogdemyndigheten och därmed kunna minska risken att så sker. De skall genom förebyggande åtgärder underlätta för enskilda och företag att göra rätt för sig.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Summarisk process

Mål

Otvistiga anspråk skall snabbt, enkelt och rättssäkert prövas och fastställas.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Indrivning och annan verkställighet

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall på uppdrag av sökande snabbt, rättssäkert och med bästa möjliga utfall verkställa rättsanspråk som inte har reglerats frivilligt. Utredningar skall göras med sådan ambitionsnivå att de uppfattas som tillförlitliga av uppdragsgivarna.

Indrivningen skall vara snabb och verkningsfull så att enskilda och företag upplever att det inte är meningsfullt att dra sig undan betalning.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen över konkurser skall bedrivas med fokus på att avvecklingen av konkurser sker lagenligt, effektivt och ändamålsenligt samt utan onödigt dröjsmål och med bästa möjliga utfall för borgenärerna. Tillsynen skall utföras med beaktande av kriterierna väsentlighet och risk.

1.1.2.5

Verksamhetsgren Skuldsanering

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall handlägga ärenden om skuldsanering snabbt och rättssäkert. Kronofogdemyndigheternas beslut skall ha hög kvalitet och beakta parternas intressen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Skatteverket, samt enligt vad Skatteverket bestämmer kronofogdemyndigheterna, skall med utgångspunkt i regleringsbrevet för alla verksamhetsgrenar fastställa övriga mål som är uppföljningsbara. Skatteverket skall också ange hur återrapporteringen närmare skall ske. Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Resultatet av Skatteverkets och exekutionsväsendets verksamhet skall analyseras och kommenteras med utgångspunkt i uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen skall redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Resultat som inte är direkt mätbara skall redovisas med hjälp av utvecklingen av relevanta indikatorer i verksamheten och andra förhållanden som är väsentliga för en bedömning av resultatet.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Kvalitets-, effektivitets- och produktivitetsutvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Återrapporteringen skall innefatta en redovisning av spridningen mellan regioner, och i väsentliga fall inom regioner, vad gäller de mått och indikatorer som Skatteverket anser viktiga för resultatbedömningen. Verket skall också göra en bedömning av om skillnaderna är acceptabla eller bör minska. Återrapporteringen skall även innehålla en beskrivning av vidtagna och planerad åtgärder för att minska skillnaderna.

Utvecklingsarbete och elektronisk hantering av dokument och information

Utvecklingsarbetet skall leda till en högre effektivitet inom Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas verksamhetsområden och bidra till att uppfylla de övergripande målen. I utvecklingsarbetet ingår att öka den elektroniska och automatiska hanteringen av dokument och information. Det skall också säkerställas att nuvarande IT-lösningar anpassas till att kunna hantera förväntade krav från företag och allmänhet, exempelvis för en ökad hantering av ärenden och information via Internet. Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning av de åtgärder som vidtagits och planeras för att öka den elektroniska hanteringen. Skatteverket skall, för de dokument- och informationsflöden som bedöms som viktiga, redovisa hur stor del av flödena som är elektroniska samt en bedömning av hur stora resurser som kan frigöras till följd av en ökad elektronisk hantering.

Riskhantering

Myndigheterna skall koncentrera sina resurser till områden med hög risk. En förutsättning för detta är fortsatt utveckling av riskanalys och urvals- och uppföljningssystem. Skatteverket skall redovisa hur utvecklingen fortskrider.

Internationellt samarbete

Målet är att Skatteverket och kronofogdemyndigheterna skall kunna möta de förändrade förutsättningar som den ekonomiska integrationen i Europa och internationaliseringen av ekonomin och handeln medför. För detta behövs ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatte- respektive indrivningsverksamheten. En del av samarbetet sker i form av reglerat informationsutbyte, vilket innebär såväl åtaganden som möjligheter. Det är viktigt att myndigheterna tar vara på informationen och uppfyller sina åtaganden på för verksamheten bästa möjliga sätt. Återrapporteringen skall innefatta en beskrivning av hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndigheternas arbete.

Det internationella samarbetet handlar också om att fortlöpande medverka i det arbete som pågår i olika internationella forum. I detta arbete har myndigheterna en viktig uppgift i att biträda regeringen som expertorgan i sakfrågor samt analysera och föreslå ställningstaganden. Myndigheterna deltar även i förhandlingsarbete särskilt inom de genomförandekommittéer som leds av Europeiska kommissionen. En annan del av samarbetet är att skapa goda relationer med andra länders förvaltningar i syfte att utveckla arbetssätt och metoder. Skatteverket skall genom kontakter med andra länders behöriga myndigheter systematiskt pröva möjligheterna att träffa överenskommelser om formerna för informationsutbytet i effektiviserande syfte.

Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning av de områden inom vilka samarbete sker samt vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet.

Enkla och tidsenliga regler

Skatteverket skall verka för förenkling av regler. I detta ingår att kontinuerligt arbeta med att se över egna föreskrifter och allmänna råd samt om det finns anledning lämna förslag till förenklingar av de nationella och internationella regelverken. Verket skall i detta förenklingsarbete även beakta sådana effekter som uppkommer internt, hos allmänheten, näringslivet och andra myndigheter. Återrapporteringen skall innehålla en redogörelse för arbetet och en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna har minskat den administrativa bördan för företagen.

Enhetlig tillämpning

Målet är att verka för en enhetlig tillämpning av lagar och andra bestämmelser. Återrapporteringen skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och planeras vidtas för att myndigheterna i större utsträckning skall tillämpa gällande lagar och bestämmelser enhetligt.

Uppbördseffektivitet

Skatteverket och kronofogdemyndigheterna skall tillsammans upprätthålla en hög uppbördseffektivitet. Verksamheten skall bedrivas utifrån en helhetssyn som omfattar hela beskattnings- och indrivningsprocessen. Återrapporteringen skall beskriva hur verksamheterna bidrar till en hög uppbördseffektivitet.

Förebyggande arbete i form av service och information

Målet är att Skatteverket och exekutionsväsendet skall understödja viljan hos allmänheten och näringslivet att göra rätt för sig. Samtidigt skall myndigheterna verka för att förbättra informationen till allmänhet och näringsliv, så att dessa redan från början, i större utsträckning, lämnar riktiga och fullständiga uppgifter. Service och information skall vara behovsanpassad och tillgängligheten skall vara god. Myndigheterna skall sträva efter att tillgodose behov av service och information på andra språk än svenska. Satsningen på IT-stödd service och utveckling av tjänster som syftar till att underlätta uppgiftslämnande är ett viktigt led i detta arbete. Samtidigt skall arbetet att förbättra den skriftliga och muntliga kommunikationen med allmänhet och företag fortgå. Skatteverkets arbete med att utveckla servicen och förenkla kontakterna med myndigheterna skall fortsätta. Återrapporteringen skall beskriva vilka åtgärder som vidtagits samt en redovisning av hur arbetet fortskrider.

Kompetensförsörjning

Skatteverkets arbete med kompetensförsörjning skall omfatta insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Effekter av pensionsavgångar, förändringar till följd av systemutveckling, internetdeklarationer m.m. skall analyseras och beskrivas.

Skatteverket skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. Skatteverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer. Avseende sjukfrånvaron skall verket redovisa hur arbetet påverkat eventuella regionala skillnader.

Omlokaliseringen till Visby och Östersund

Skatteverket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera viss verksamhet till Visby och Östersund. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.) , stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i delårsrapporten och årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

4

Uppdrag

 1. Skatteverket skall tillsammans med Tullverket, Kustbevakningen och andra brottsbekämpande myndigheter utveckla ett samarbete för att mer effektivt och ändamålsenligt bekämpa smugglingsbrott och andra brott samt undandragande av skatt i samband med införsel av alkohol. Tullverket skall senast vid utgången av januari 2007 tillsammans med Skatteverket redovisa hur samarbetet har utvecklats och om samarbetet har givit resultat.

 2. Skatteverket skall redovisa en bedömning av i vilka avseenden det från svensk synpunkt är särskilt angeläget att verka för en utbyggnad av informationsutbytet mellan EU:s medlemsstater på den direkta beskattningens område och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera informationsutbytet. Redovisningen skall avse såväl åtgärder som kräver ändringar i regelverket som förbättringar som kan åstadkommas av verket självt eller genom att verket träffar överenskommelser med andra behöriga myndigheter. Redovisningen skall lämnas senast vid utgången av maj 2006.

 3. Skatteverket fick 2003 i uppdrag att bl.a. redogöra för kontrollen av dem som ansöker om F-skattsedel och av dem som redan har tilldelats F-skattsedel samt lämna förslag till åtgärder som behöver vidtas. Verket redovisade uppdraget i rapporter den 30 mars och den 29 november 2004. Verket skall nu redovisa i vilken utsträckning de i rapporterna aviserade åtgärderna har lett till en förbättrad F-skattehantering. Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen.

 4. Skatteverket skall redovisa utvecklingen av ansökningar om F-skatt, tilldelade F-skattsedlar och återkallelser av F-skattsedlar avseende begränsat skattskyldiga för 2005. Redovisningen skall vara uppdelad på ansökningar från EUs nya medlemsstater, övriga medlemsstater och tredje land. Uppdraget skall redovisas senast vid utgången av mars 2006.

 5. Skatteverket skall tillsammans med Finansinspektionen utveckla ett särskilt samarbete på försäkringsområdet. Samarbetet skall uppmärksamma frågor där rörelseregler och tillsyn är av betydelse för tillämpningen av skattereglerna och vice versa. Samarbetet skall fokusera på frågor av principiell karaktär. Samarbetet omfattar inte att utbyta information om enskilda ärenden. Skatteverket skall i samråd med Finansinspektionen senast den 1 oktober 2006 redovisa utfallet av samarbetet.

 6. Skatteverket skall redogöra för vilka åtgärder verket har vidtagit eller avser vidta med anledning av dåvarande Riksrevisionsverkets revisionsrapport den 10 juni 2003 Momskaruseller och annat fusk i handeln mellan Tyskland och Sverige. Redogörelsen skall innehålla uppgift om vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras för att utveckla och förbättra kontrollen av mervärdesskatt när det gäller företag med EU-handel samt vilken effekt dessa åtgärder har haft. Det bör vidare framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras när det gäller kontrollarbetet överlag, kontrollpolicy, registerkvalité och informationsutbyte. Uppdraget skall redovisas senast vid utgången av maj 2006.

 7. Skatteverket skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det tillfälliga tillskottet om 225 miljoner kronor för att förbättra skattekontrollen och i ökad utsträckning åtgärda felaktigheter och fusk.

 8. Skatteverket skall den 15 juli 2006 lämna uppgifter till Verket för näringslivsutveckling (Nutek) om de förändringar av Skatteverkets föreskrifter, allmänna råd och övrigt som är av betydelse för de mätningar av den administrativa bördan för företag som Nutek gör.

 9. Skatteverket skall närmare utreda förhållandet mellan beskattningsverksamheten och de jämställdhetspolitiska målen. Syftet med utredningen är att ge underlag för att kunna bedöma i vilken omfattning skattesystemet påverkar måluppfyllelsen när det gäller de jämställdhetspolitiska målen. Utredningen skall också kunna ligga till grund för eventuella reviderade målformuleringar avseende verksamhetsmålen inom politikområdet. Arbete skall redovisas i samband med årsredovisningen.

 10. Skatteverket skall i verksamhetsområdet exekution identifiera och utforma indikatorer för att följa ungdomars ekonomiska situation såvitt avser skulder. Målgruppen för indikatorerna skall vara ungdomar mellan 18 och 25 år. De indikatorer som redovisas skall kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars skuldsituation avseende kön och ålder samt, när så är lämpligt, geografisk hemvist. Urvalet av indikatorer skall också, i möjligaste mån, tillåta kommunala, regionala och internationella jämförelser av ungdomars skuldsituation. Skatteverket skall samråda med Ungdomsstyrelsen. Uppdraget, att redovisa vilka indikatorer som har utformats, skall redovisas till Finansdepartementet och Ungdomsstyrelsen senast den 15 september 2006.

 11. Skatteverket skall redovisa de informationsinsatser som har genomförts för skattereduktionen för bredbandsanslutning och en bedömning av om informationen nått ut samt insatsernas effekter. Skatteverket skall vidare redovisa antalet inkomna och antalet beviljade ansökningar om skattereduktion för bredbandsanslutning fördelat på företag och privatpersoner samt regional fördelning (kommunnivå). Skatteverket skall också redovisa hur reduktionsbeloppet fördelar sig för dessa. Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen.

 12. Skatteverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna skall lämnas senast den
  19 januari
  8 mars
  2 maj
  21 augusti
  2 november.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 117 192
ap.1Skatteverket (ram)6 117 192
Disponeras av regeringen126 000
ap.2Skatteverket - Regeringens disposition (ram)126 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Skatteverket

Från anslaget betalas Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).

Från anslaget betalas ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättningsbelopp med totalt upp till 15 000 tkr kan belasta anslaget. Kostnaderna skall särredovisas i årsredovisningen.

Till anslaget skall föras den ersättning som Skatteverket får för administration av pensioner. Ersättningen beräknas till 450 228 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

Från anslaget bekostas också handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.

Av anslaget skall 225 000 tkr användas för att förbättra skattekontrollen och i ökad utsträckning åtgärda felaktigheter och fusk. Resurserna skall användas för att anställa cirka 420 personer.

3:2

Kronofogdemyndigheterna (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket1 545 068
ap.1Kronofogdemyndigheterna (ram)1 545 068
Disponeras av regeringen8 000
ap.2Kronofogdemynd - Regeringens disposition (ram)8 000

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Kronofogdemyndigheterna

Anslaget disponeras av Skatteverket i den utsträckning som följer avbeslut om avsättningar från anslaget för Kronofogdemyndighetens utnyttjande av det gemensamma stödet och övrig ekonomisk styrning av Kronofogdemyndigheten i de delar där den berör Skatteverket. I övriga delar beslutar Kronofogdemyndigheten.

Till anslaget skall föras den ersättning som kronofogdemyndigheterna får för hantering av pensioner. Ersättningen har beräknats till 15 624 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
3:1 Skatteverket
ap.1187 2423 %0
ap.20Allt0
3:2 Kronofogdemyndigheterna
ap.146 592Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:1 Skatteverket
3:1 ap.23:1 ap.1100 %
3:2 Kronofogdemyndigheterna
3:2 ap.23:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)975 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)760 843
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25638 370
2006-02-25638 370
2006-03-25638 370
2006-04-25638 370
2006-05-25638 370
2006-06-25638 370
2006-07-25638 671
2006-08-25638 671
2006-09-25638 671
2006-10-25638 671
2006-11-25638 671
2006-12-25638 685
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Skatteverket
3:2 ap.1Kronofogdemyndigheterna

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Ersättning AP-fonderna avseende Skatteverket00389 387389 38700
Ersättning AP-fonderna avseende kronofogdemyndigheterna0013 51213 51200
Ersättning PPM avseende Skatteverket0060 84160 84100
Ersättning PPM avseende kronofogdemyndigheterna002 1122 11200
Summa00465 852465 85200
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter vid kronofogdemyndigheten253200875 0001 600 000-725 000-725 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter vid kronofogdemyndigheten

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning skall redovisas mot inkomsttiteln 2532.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet får disponeras i myndigheternas verksamheter.

De förväntade kostnaderna för Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas hantering av inkomst-, tilläggs- och premiepensionerna har prognosticerats med hjälp av en ny beräkningsmodell. Regeringen anser att denna modell skall utvärderas innan den kan göras fullt tillämplig för ersättningen från AP-fonderna avseende Skatteverket och kronofogdemyndigheterna samt ersättning från PPM avseende Skatteverket och kronofogdemyndigheterna. Utvärderingen kommer att genomföras under 2006.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Anna C Johansson
Kopia till
Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, Ekonomienheten
Förvaltningsavdelningen, Revisionskontoret
Bokföringsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksförsäkringsverket
Tullverket
Budgetavdelningen, Fi
Samordnings- och styrningsenheten, Fi