Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 17

2006-06-21
N2006/4799/RUT
N2006/1497/RUT
N2006/4838/BS (delvis)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr.2005/06:124)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:2, utg.omr. 19, bet. 2005/NU2, rskr. 2005/06:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

 

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Ramanslag 1132 000 000 kronor

Anslaget och bemyndigandet disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 1), Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 2), Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 3), Länsstyrelsen i Gävleborgs län (anslagspost 4), Länsstyrelsen i Örebro län (anslagspost 5), Länsstyrelsen i Jönköpings län (anslagspost 6) och Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 7).

 

Villkor

Anslagspost 1-7

1. Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA, Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.

2. De regionala tillväxtprogrammen skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

3. Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Mål 1 Norra Norrland

02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Sverige Norge

03 Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia

04 Mål 2 Norra

05 Mål 2 Västra och gemenskapsinitiativet Urban II

06 Mål 2 Södra och Öarna

07 Interreg IIIA Öresundsregionen

 

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS skall ske senast fyra veckor efter fattat beslut.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling50 000
ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (ram)50 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län106 000
ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram)106 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län100 000
ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram)100 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län258 000
ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram)258 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län300 000
ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram)300 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län30 000
ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram)30 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län288 000
ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram)288 000

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.114 400Allt0
ap.215 000Allt0
ap.31 500Allt0
ap.412 900Allt0
ap.55 000Allt0
ap.65 300Allt0
ap.72 500Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
33:5 ap.833:5 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apÅrAnslagstyp
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.8ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.7123 00055 00020 0002008
ap.6160 00035 00040 0002008
ap.5170 00060 00050 0002008
ap.4355 000155 89560 0002008
ap.2465 000200 00055 0002008
ap.3105 00031 99632 0002008
ap.1410 000202 10973 0002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
David Källström
Likalydande till
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Örebro län
Verket för näringslivsutveckling

Kopia till
Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Jordbruksdepartementet/ML
Näringsdepartementet/BS
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Marknadsdomstolen
Gotlands kommun