Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2006-06-14
U2006/1535/Kr
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketTalboksverksamhet
Punktskriftsverksamhet
Forskning och utveckling
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStudielitteraturverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bibliotek tillgodose det behov som personer med funktionshinder har, för att kunna ta del av litterära verk.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

 

1.1.1

Verksamhetsområde Bibliotek, litteratur, läsande och språket

1.1.1.1

Verksamhetsgren Talboksverksamhet

Mål

Målet är att produktionen av talböcker skall uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige samt att talboksutlåningen skall öka och servicen på landets bibliotek förbättras.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa och kommentera

- andelen producerade talböcker i förhållande till den årliga bokutgivningen,

- efterfrågan på talböcker,

- andelen analoga titlar överförda till DAISY och hur arbetet med distribution av digitala talböcker fortlöper,

- åtgärder som vidtagits i syfte att öka talboksutlåningen och förbättra servicen på landets bibliotek samt resultatet av dessa åtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Punktskriftsverksamhet

Mål

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och därvid särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionshinder.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa och kommentera

- antal producerade, förvärvade och sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,

- åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,

- tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionshinder.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Målet är att aktivt bidra till att utveckling sker av nya medier för läshandikappade.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt i sammandrag. Vidare skall Talboks- och punktskriftsbiblioteket redovisa eventuella samarbetsprojekt, där biblioteket deltar som aktiv part.

1.2

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.2.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet,

- en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Studielitteraturverksamhet

Mål

Målet är att synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande skall förses med studielitteratur.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal studerande, kvinnor respektive män, som försetts med studielitteratur,

- genomsnittlig kostnad per studerande, fördelat på kvinnor och män,

- antal producerade, förvärvade och distribuerade enheter,

- genomsnittlig kostnad för producerade, förvärvade och distribuerade enheter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2006-09

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall för anslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 25:6 skall ha samma struktur som återrapporteringen för verksamhetsgrenen Studielitteraturverksamhet.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

Ändrad lagstiftning

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa hur myndighetens arbete har påverkats i och med att lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ändrades den 1 juli 2005, bland annat när det gälller framställning av upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionshinder.

Redovisningen bör omfatta både förutsättningar för att driva myndighetens verksamhet samt hur efterfrågan på myndighetens tal- och punktskriftsböcker eventuellt har förändrats.

4

Uppdrag

1. Talsyntes

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall utveckla studielitteraturverksamheten för synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande genom talsyntesbaserad produktion. Målet är att produktionen av studielitteratur skall bli mer effektiv och skriftlig information, litteratur, tidningar och tidskrifter bli mer lättillgängliga.

2. Samarbete med Specialpedagogiska institutet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall intensifiera samarbetet med Specialpedagogiska institutet i syfte att öka tillgången till läromedel för personer med läshandikapp.

3. Strömmande läsning

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall i samråd med Post- och telestyrelsen under 2006 fortsätta bredbandsförsöken med strömmande läsning, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175). Vid eventuellt behov och om medel finns tillgängliga kan försöket fortsätta fram till och med 2008.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen skall överenskomma hur kostnaderna för försöket skall regleras.

En delredovisning av uppdraget skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 april 2007. En slutredovisning skall lämnas senast den 30 april 2009.

4. Nationellt digitalt distributionssystem

Talboks - och punktskriftsbiblioteket skall, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175), undersöka möjligheterna att med bredbandstjänsten som grund, utveckla ett nationellt digitalt distributionssystem med läshandikappade som målgrupp. Uppdraget skall ske i samråd med Post- och telestyrelsen samt i samverkan med andra berörda organisationer. Vid eventuellt behov och om medel finns tillgängliga, kan försöket fortsätta fram till och med 2007.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen skall överenskomma hur kostnaderna för försöket skall regleras.

Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2007.

 

5. Barnkulturår

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket68 982
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)68 982

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 0693 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
28:11 ap.228:11 ap.11 122
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apÅrAnslagstyp
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.15 0004 300NaN2008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2006 beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 000 000 kronor under 2007.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 629
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-255 748
2006-02-255 748
2006-03-255 748
2006-04-255 748
2006-05-255 748
2006-06-255 748
2006-07-255 748
2006-08-255 748
2006-09-255 748
2006-10-255 748
2006-11-255 748
2006-12-255 754
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:11 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter001 00001 0001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet skall i lämplig omfattning finansieras av avgifter. Inkomsterna disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Avgifternas storlek bestäms av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras700
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Katarina Höög
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet, utbildningsutskottet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets internrevision
Specialpedagogiska institutet
Stiftelsen lättläst nyhetsinformation och litteratur