Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2006-06-08
U2006/4492/Kr
Statens kulturråd
Box 7843
103 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens kulturråd
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturverksamhetBidragsgivning
Information och kommunikation
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målen för Statens kulturråd är att:

 • genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget skapande,

 • bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet,

 • verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden,

 • främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra metoderna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet.

Övergripande verksamhetsmål

Målet är att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Kulturrådets verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Kulturrådet skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 

1.1.1

Verksamhetsområde Kulturverksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bidragsgivning

Mål

Ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • totala bidragsgivningen fördelad på ansökt och beviljat belopp samt bidragsmottagare uppdelat på institutioner, övrig kulturverksamhet samt geografisk spridning,

 • insatser för barns och ungas tillgång till kultur samt Kulturrådets insatser för att stärka kulturens roll i skolan,

 • insatser för att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet till kultur. Särskild vikt skall läggas på funktionshindrades tillgång till kultur,

 • lokal och regional medfinansiering.

Redovisningen skall delas upp på följande områden

 • teater, dans och musik,

 • litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter,

 • konst, museer och utställningar,

 • övergripande verksamhet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information och kommunikation

Mål 1

Ett ökat intresse för för kultur, med utgångspunkt i myndighetens bidragsgivning och kunskapsuppbyggnad.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Genom bidragsgivning och kunskapsuppbyggnad få ett större utbud av och en ökad tillgänglighet till kultur, bl.a. genom samverkan på nationell, regional och lokal nivå.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

God tillgång till relevant kulturstatistik av hög kvalitet.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • åtgärder som har vidtagits för att utveckla och förbättra den nationella kulturstatistikens innehåll och presentation med avseende på bl.a. aktualitet och relevans,

 • åtgärder som har vidtagits för att förbättra jämförbarheten av kulturstatistik mellan Sverige och andra länder,

 • deltagande i utvecklingsarbetet av en europeisk kulturstatistik.

Mål 2

Säkerställd och utökad kunskapsuppbyggnad inom Statens kulturråds ansvarsområde.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Länskonsulenter

Statens kulturråd skall redovisa inriktning och omfattning på samt resultatet av verksamheten med länskonsulenter med bidrag från Kulturrådet. En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 30 april 2007.

EU:s strukturfondsprogram

Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 april 2006. Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

EU:s ramprogram för kultur

Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU: s ramprogram för kultur (Kultur 2000), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd, hur mycket EU-medel som utbetalats samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Kulturrådet skall samordna redovisningen, som skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 april 2006. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras. Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Utbildnings- och kulturdepartementet utveckla formerna för myndighetens medverkan i ramprogrammets programkommitté.

Nationella uppdrag

Statens kulturråd skall redovisa hur innehavarna av de nationella uppdragen utför sina uppdrag samt resultatet av dessa uppdrag. En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 30 april 2007.

Regional utveckling

Statens kulturråd skall vara en samverkanspart i regionalt utvecklingsarbete, bl.a. i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen, genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen. Statens kulturråd skall redovisa åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Kulturrådet skall även bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende 2006, enligt närmare anvisningar från NUTEK. Kulturrådet skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Statens kulturråd har sedan 2002 i uppdrag att årligen dela ut ett internationellt barn- och ungdomslitteraturpris till Astrid Lindgrens minne enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Målet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen både i Sverige och andra delar av världen. Kulturrådet skall i årsredovisningen redovisa måluppfyllelse i förhållande målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 Storstadspolitiken

Statens kulturråd skall inom ramen för sitt verksamhetsområde, samverka med de kommuner som omfattas av lokala utvecklingsavtal i syfte att uppnå de storstadspolitiska målen. Myndigheten skall, utifrån sitt verksamhetsperspektiv, lämna förslag på hur måluppfyllelsen kan förbättras.

Uppföljning av integrationspolitiken

Den etniska och kulturella mångfalden inom kulturutbudet skall öka. Andelen utövare med utländsk bakgrund skall öka inom kulturlivet.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa i vilken grad målen har uppnåtts med hjälp av ett antal indikatorer som också skall ligga till grund för en närmare analys av den utveckling som skett i förhållande till målen och orsakerna därtill. Regeringen avser att återkomma med närmare anvisningar om återrapporteringen.

Prognoser 2006-2009

Statens kulturråd skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2006

 • den 8 mars 2006

 • den 2 maj 2006

 • den 21 augusti 2006

 • den 2 november 2006

4

Uppdrag

Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn

Statens kulturråd skall enligt uppdrag (U2005/7946/Kr) och förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn genomföra regeringens satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn. En redovisning av effekterna av sysselsättningsåtgärderna skall lämnas till regeringen senast den 1 juni 2006 och 2007.

Riktlinjer för Mångkulturåret 2006

Syftet med Mångkulturåret är att på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Offentligt finansierade kulturverksamheter skall på ett tydligt sätt spegla och införliva den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige.

Statens kulturråd har sedan 2001 i uppdrag att ta initiativ till insatser inom det mångkulturella området. Regeringen har beräknat 3 miljoner kronor för insatser under Mångkulturåret 2006. Medlen skall fördelas av Statens kulturråd i enlighet med följande riktlinjer.

 • Att främja insatser som tar till vara det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer och mångfalden i kulturlivet. För att Mångkulturåret skall bli så framgångsrikt som möjligt skall Statens kulturråd i första hand uppmuntra nya samarbetsformer och främja insatser från aktörer på regional och lokal nivå.

 

Fri entré

Statens kulturråd skall, utifrån erhållna underlag från de statliga museer som omfattas av fri entré, senast den 13:e i varje månad lämna en sammanfattande redovisning till Utbildnings- och kulturdepartementet. Uppgifterna skall redovisas totalt och per museum. Redovisningen skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året.

 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall analyseras och kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entré reformen.

 

Omvärldsanalys

Statens kulturråd skall senast den 1 oktober 2007 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha betydelse för kulturen och kulturpolitikens utveckling. Omvärldsanalysen skall även innehålla en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom de konst- och kulturområden Kulturrådet ansvarar för.

Som en del i arbetet med omvärldsanalysen skall Kulturrådet göra en fördjupad analys med särskilt tema. Denna skall redovisas senast den 1 oktober 2006. Temat för den fördjupade analysen skall vara hur den nationella kulturpolitiken kan bidra till att alla i hela landet får tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

 

Regionalt utfall

Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrunden skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2005 respektive 2006. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Förändringar över tiden skall kommenteras och analyseras.

Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge metodanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Utformningen av denna redovisning skall ske i samråd med Utbildnings- och kulturdepartementet. Den samlade redovisningen och analysen skall tillsammans med Kulturrådets slutsatser av utfallet rapporteras till regeringen senast den 1 juni 2006 respektive den 1 juni 2007.

Handikappolitik

Kulturrådet inkom i september 2005 med en omvärldsanalys av hinder och möjligheter för att uppnå de handikappolitiska målen inom kulturområdet. Mot bakgrund av denna rapport skall Kulturrådet belysa för- och nackdelar med myndighetens nuvarande sektorsansvar. Kulturrådet skall även lämna förslag till åtföljande etappmål. Arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 juni 2006.

Regionalt uppdrag - Västanå teater

Kulturrådet skall göra en översyn av det regionala uppdrag som Västanå teater innehar under perioden 2002-2006. Kulturrådet skall belysa vilka effekter uppdraget haft för utvecklingen av Västanå teater, regionen och berörda aktörer. Översynen skall ta upp både möjligheter och hinder som uppdraget inneburit samt utmynna i förslag om huruvida regionala uppdrag är ett effektivt sätt för att bidra till att de kulturpolitiska målen uppfylls. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2006

Distribution av fonogram

I regleringsbrevet för 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att till den 15 oktober 2005 inkomma med förslag om utformning av ett stöd för distribution av fonogram till kommunbiblioteken. Enligt Kulturrådets inkomna rapport bör ett förslag avvakta den utveckling på området som nu sker. Kulturrådet skall därför återkomma med förslag om utformning av ett stöd för distribution av fonogram till kommunbiblioteken. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 30 oktober 2006.

Fria grupper

Kulturrådet skall, mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande i bet. 2003/04:KrU7, rskr.2003/04:202, se över villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna. En slutredovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 juli 2006.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

Läsfrämjande insatser på arbetsplatser

Statens kulturråd ska mot bakgrund av vad som anges i propositionen Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik (prop. 2005/06:2.) inom ramen för läsfrämjande verksamhet och arbetet med kultur i arbetslivet särskilt stödja och verka för framgångsrika läsfrämjande projekt av typen Läs för mig pappa! Kulturrådet ska därutöver i samarbete med bl.a. En bok för alla AB undersöka hur litteratur och läsning ytterligare kan främjas på arbetsplatserna, genom t.ex. arbetsplatsbibliotek. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen 2006.

Samarbete med tonsättare

Statens kulturråd skall undersöka en eventuell utökning av antalet mottagare av stöd för samarbete med tonsättare, bl.a. med utgångspunkt i den fria scenkonstens behov. Resultatet av uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006.

Ansvarsmuseirollen

Regeringen gav har under 2005 Statens kulturråd i uppdrag att i samråd med ansvarsmuseerna, dvs. Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Moderna museet och Nordiska museet, utvärdera den nuvarande ansvarsmuseirollen. Utifrån resultatet av utvärderingen skall institutionerna bl.a. komma med förslag på hur ansvarsmuseirollen skall kunna utvecklas. Statens kulturråd får därutöver i uppdrag att pröva förutsättningarna för att göra Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum till ett ansvarsmuseum. En samlad redovisning av uppdragen skall lämnas av Statens kulturråd till regeringen senast den 1 april 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd47 328
ap.1Statens kulturråd (ram)47 328

Villkor för anslag 28:1

ap.1 Statens kulturråd

Generella villkor för bidragshantering

Staten kulturråd skall vid sin bidragshantering genomföra utbetalningar på ett för verksamheten ändamålsenligt och för staten som helhet kostnadseffektivt sätt.

Kulturrådet skall erinra bidragsmottagarna om villkoren för bidragen och vid behov begära in en redogörelse för bidragens användning från bidragsmottagarna.

28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 375
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)14 375
ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (ram)8 929
ap.5.2Sámi Teáhter (ram)5 446
Disponeras av Statens kulturråd217 997
ap.1Insatser för utvecklingsverksamhet och allmän kulturverksamhet, inkl. länskonsulenter (ram)86 822
ap.2Bidrag till vissa organisationer (ram)72 726
ap.2.1Bidrag till Teateralliansen AB, dansallians och Centrumbildningar (ram)48 978
ap.2.7Bidrag till centrala amatörorganisationer, lokalhållande organisationer och länsbildningsförbund m.fl. (ram)23 748
ap.3Bidrag och andra insatser för mångkultur och nationella minoriteter (ram)18 799
ap.3.6Bidrag och andra insatser för mångkultur och nationella minoriteter (ram)18 799
ap.4Bidrag till övriga ändamål inom kulturområdet (ram)39 650
ap.4.1Bidrag och andra insatser för kultur i arbetslivet och funktionshindrades deltagande i arbetslivet (ram)17 552
ap.4.6Bidrag till internationellt kulturutbyte (ram)22 098
Disponeras av regeringen2 658
ap.7Till Regeringens disposition (ram)0
ap.8Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition (ram)2 658

Villkor för anslag 28:2

ap.1 Insatser för utvecklingsverksamhet och allmän kulturverksamhet, inkl. länskonsulenter

Anslagsposten skall bl.a. användas för:

 • insatser i syfte att främja danskonsten i hela landet, bl.a. genom residens,

 • bidrag till Sveriges Dramatikerförbund för driften och administrationen av en digital pjäsbank,

 • medel för utvecklingsprojekt som främjar ungdomars eget skapande och stöd till barn- och ungdomskultur, inklusive verksamhet med anknytning till kultur i skolan, samt till förberedelser och samordning under 2006 av regeringens temaår Ungkultur 07.

 • bidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamheten enligt 1 § andra punkten förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek,

 • insatser som särskilt syftar till att främja barn- och ungdomsteater,

 • försöksverksamhet med stöd till arrangerande konstföreningar,

 • bidrag till länskonsulenter enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om bidragsmottagare.

Statens kulturråd skall till angivna teater-, dans- och musikinstitutioner utbetala sammanlagt 65 000 000 kronor för olika pensionslösningar i enlighet med fördelning i bilaga 1 och 2. Dessa medel har flyttats från anslagsposten 7 (Till Regeringens disposition).

ap.2.1 Bidrag till Teateralliansen AB, dansallians och Centrumbildningar

 • För bidrag till Teateralliansen AB gäller följande villkor: Teateralliansen AB skall verka för frilansande skådespelares trygghet och minskade beroende av arbetslöshetförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom teaterlivet. Vidare bör Teateralliansen AB verka för att skådespelares särskilda kunskaper bättre tas tillvara inom andra områden som t.ex. lärarutbildning och näringsliv. En utgångspunkt för verksamheten är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställnngsformer och anställningsskydd inom teaterområdet.

 • Av anslagsposten skall 4 000 000 kronor användas för inrättandet av en dansallians, med den inriktning som anges i budgetpropositionen för 2006 (prop.2005/06:1). Dansalliansen skall verka för frilansande dansares trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom dansområdet. En utgångspunkt för verksamheten är att arbetsmarknadens parter träffar erforderliga överenskommelser och avtal angående former för verksamhetens bedrivande samt för anställningsvillkor i dansallians.

 • Anslagsposten skall användas för bidrag till verksamhet samt arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningarna och centrala amatörorganisationer.

 • Anslagsposten skall användas till arbetsförmedlande verksamhet vid organisationen Folkets Hus och Parker.

ap.2.7 Bidrag till centrala amatörorganisationer, lokalhållande organisationer och länsbildningsförbund m.fl.

Anslagsposten skall bl.a. användas för bidrag till Sverige-finska Riksförbundet för verksamhet med svenskfinsk amatörteater.

ap.3.6 Bidrag och andra insatser för mångkultur och nationella minoriteter

Anslagsposten skall användas för

 • bidrag till verksamheter som främjar etnisk och kulturell mångfald och mångkulturella organisationer,

 • insatser under Mångkulturåret 2006. 3 000 000 kronor skall användas till detta ändamål,

 • bidrag som syftar till att främja nationella minoriteters språk och kultur med den inriktning som anges i budgetpropositionen för 2002 samt med beaktande av riksdagen tillkännagivande om finskspråkig teater (prop.2001/02:1, utg. omr.17 s.35, bet. 2001/02:KrU1 s.35). Av posten skall medel fördelas till Tornedalsteatern och till Sverigefinska biblioteket i Stockholm.

 

ap.4.1 Bidrag och andra insatser för kultur i arbetslivet och funktionshindrades deltagande i arbetslivet

Anslagsposten skall användas för

 • att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt. Stöd får lämnas under förutsättning att minst 25 procent av projektkostnaden finansieras på annat sätt,

 • att stödja långsiktiga läsfrämjande projekt på arbetsplatser (jfr. prop.2005/06:2, s. 53-55),

 • bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för personer med funktionshinder,

 • Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för genomförandet av den föreslagna verksamheten.

ap.4.6 Bidrag till internationellt kulturutbyte

Anslagsposten skall användas för att främja ett stärkt, utvecklat och varierat internationellt kulturutbyte och kultursamarbete.

Dessutom skall anslagsposten användas till:

 • bidrag om 9 349 000 kronor till lokalhyra och programverksamhet vid svenskhemmet Voksenåsen,

 • bidrag om 918 000 kronor till Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland,

 • bidrag om 400 000 kronor till Svensk-Norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen, varav minst 100 000 kronor skall användas för stipendier till författare och andra konstnärer med utomnordisk bakgrund,

 • marknadsetablering av svensk musik i utlandet, enligt föreskrifter regeringen senare meddelar. 1 000 000 kronor skall användas för detta ändamål,

 • årsavgiften för European Union Youth Orchestra,

 • bidrag till Svenska Pennklubben för gäststipendium till flyktingförfattare, verksamhetsbidrag till Östersjöns Författar- och Översättarcentrum, verksamhetsbidrag till Visby Internationella Tonsättarcentrum, verksamhetsbidrag till Baltic Art Center på Gotland, verksamhetsbidrag till Barents Litteraturcentrum samt bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från delposten får även betalas kostnader för nämndens verksamhet.

 

ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

Anslagsposten skall bl.a. användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.

ap.5.2 Sámi Teáhter

För anslagsposten gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning skall vara att den lokala och regionala motprestationen skall ligga kvar på minst 2005 års nivå för att hela statsbidraget skall erhållas.

ap.7 Till Regeringens disposition

ap.8 Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition

 

 • Medlen under anslagsposten får användas för bidrag till kulturändamål, utveckling och internationellt samarbete.

 

28:3

Nationella uppdrag (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd2 952
ap.1Nationella uppdrag (ram)2 952

Villkor för anslag 28:3

ap.1 Nationella uppdrag

Under anslagsposten beräknas medel för tidsbegränsade nationella uppdrag. Under treårsperioden 2004-2006 är Slöjdcirkus hos Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund innehavare av det nationella uppdraget inom området barnkulturforskning. Under treårsperioden 2006-2008 är Skånes arkivförbund innehavare av det nationella uppdraget inom arkivområdet. Bidraget skall användas för verksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2005. Regeringen avser även att utse ett nationellt uppdrag avseende perioden 2006-2008 inom området barn- och ungdomsteater. Statens kulturråd skall till vardera av innehavarna av de tre nationella uppdragen betala ut 984 000.

 

28:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd151 057
ap.1Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (ram)151 057

Villkor för anslag 28:4

ap.1 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

Anslagsposten skall användas för

 • statsbidrag enligt förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

 • bidrag till följande regionala kulturinstitutioner: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, AB Helsingborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska teater AB, Skånes Dansteater AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, Stiftelsen Musik i Skåne, Länsbiblioteket Skåne. En utgångspunkt för Region Skånes medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2005 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas. Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas till administrationskostnader för Region Skåne.

 

28:6

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd755 596
ap.3Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. (ram)755 596

Villkor för anslag 28:6

ap.3 Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m.

Anslagsposten skall användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,

 • bidrag för teater- och dansverksamhet till
  AB Upsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB inklusive Skaraborgs länsteater, Stiftelsen Teater Västernorrland, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Västerbottensmusiken AB för Norrlandsoperan, Stockholms Stadsteater AB, Cirkus Cirkör, Sörmlands Musik & Teater, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands Musik- och Dansteater, Teater Halland, Länsteatern Jämtland-Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Västsvenska Teater och Dans AB för Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik & Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Stiftelsen länsteatern i Örebro och Landstinget i Västernorrlands län för Norrdans,

 • särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att söka utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för regional musikverksamhet och de institutioner och orkestrar som namnges under detta anslag samt Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, AB Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB och Skånes Dansteater AB,

 • bidrag till samarbete med tonsättare. Bidrag får lämnas till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, länsmusikorganisationerna samt de teaterinstitutioner som anges under anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål,

 • bidrag till länsmusikverksamhet till landstingen eller regionförbunden i samtliga län förutom Skåne,

 • bidrag till orkesterverksamhet till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs konsert AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Kammarorkestern Musica Vitae AB, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Nordica, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester,

 • institutionernas internationella kultursamarbete.

En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2005 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall kunna lämnas.

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag skall Statens kulturråd föreskriva detta.

Statens kulturråd får använda sammanlagt högst 500 000 kronor för utvärdering av verksamhet som får bidrag från detta anslag samt för konferenser och utbildningsinsatser i anslutning till detta arbete.

 

28:7

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd159 441
ap.1Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangerande musikföreningar m.m. (ram)127 543
ap.2Fonogram och musikalier m.m. (ram)10 122
ap.3Bidrag till viss teaterverksamhet, Musikaliska Akademien och Eric Sahlström-institutet (ram)21 776

Villkor för anslag 28:7

ap.1 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangerande musikföreningar m.m.

Anslagsposten skall användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper,

 • bidrag till Nya Västanå Teater för teaterns regionala uppdrag, Dansnät Sverige, Riksskådebanan och de regionala skådebanorna samt till daglig träning för frilansdansare.

Statens kulturråd skall ägna särskild uppmärksamhet åt grupper som huvudsakligen bedriver turnéverksamhet (prop. 1999/2000:1, utg.omr. 17, s. 61).

Statens kulturråd skall beakta vad regeringen och riksdagen har anfört om inriktningen på stödet till musiklivets arrangörer (prop. 1997/98:1, utg.omr. 17, s. 37, bet. 1997/98:KrU1, s. 85-86) samt vad regeringen har anfört om arrangörs- och turnéstöd på dansområdet (prop. 2002/03:1, utg.omr.17, s. 25-26). Bidrag får även ges till gästspel av nationella och internationella ensembler.

Statens kulturråd skall beakta vad regeringen och riksdagen anfört om den medelsförstärkning som gäller anslaget år 2006,(prop.2005/06:1, utg.omr 17, bet 2005/06 KrU:85.

Statens kulturråd får använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader i samband med bidragsgivningen.

ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

Anslagsposten skall användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram,

 • bidrag till Musikaliska Akademien för utgivning av svenska tonsättares verk samt till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) - Svensk Musik för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

Statens kulturråd får använda högst 600 000 kronor för kostnader i samband med bidragsgivningen.

ap.3 Bidrag till viss teaterverksamhet, Musikaliska Akademien och Eric Sahlström-institutet

Anslagsposten skall användas för

 • föreställningsverksamheten vid Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, till verksamheten vid Ulriksdals Slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstenaakademien, Orionteatern, Dalhalla och Strindbergsteatern. Kulturrådet skall beakta vad regeringen anfört om medelsförstärkning vad avser Drottningholms teatermuseum och Strindbergsteatern, (prop.2005/06:1,utg.omr 17).

 • Musikaliska akademien och Eric Sahlström-institutet. Som villkor för bidraget till Eric Sahlström-institutet gäller att det statliga bidraget får uppgå till högst 50 % av institutets totalt erhållna bidragsbelopp. Kulturrådet skall beakta vad riksdagen har anfört (bet. 1998/99:KrU1, s. 43-44).

 

28:8

Bidrag till biblioteksverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd46 811
ap.1Bidrag till biblioteksverksamhet (ram)46 811
Disponeras av regeringen0
ap.5Bidrag till biblioteksverksamhet - Regeringens disposition (obetecknat)0

Villkor för anslag 28:8

ap.1 Bidrag till biblioteksverksamhet

Anslagsposten skall användas

 • enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning till länsbibliotek skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2005 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas. Till Länsbibliotek Skåne län får endast utvecklingsbidrag lämnas,

 • för särskilda utvecklingsbidrag. Berättigande att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga läns- och regionbibliotek samt lånecentraler och depåbibliotek,

 • för insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice vid folkbibliotek för de vuxenstuderande.

28:9

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd124 329
ap.1Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (ram)109 129
ap.2En bok för alla AB (ram)10 200
ap.3Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne (ram)5 000

Villkor för anslag 28:9

ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Anslagsposten skall användas

 • enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd, förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter, förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek, förordningen (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser, förordningen (1985:525) om stöd till bokhandel, vad som anges i prop. 1997/98:86, s. 24-25 om produktion och distribution av en barnbokskatalog och marknadsföring av litteraturstödda titlar, vad som anges i prop. 2005/06:2, s.52 om information om barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska, vad som anges i prop. 2004/05:1, utg. omr. 17 s.28 om särskilt distributionsstöd till kulturtidskrifter i form av marknadsföring och kommissionsförsäljning,

 • för att särskilt främja utgivning av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter. Dessa medel skall i första hand avse utgivningsstöd till förlag och produktionsstöd till tidskrifter, men får även till del användas för olika projekt eller informationsinsatser i syfte att stimulera sådan utgivning,

 • för utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, bidrag till författarverkstäder och tidskriftsverkstäder, bidrag till Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, stöd till utgivning och nytryck m.m. av klassisk litteratur för skolans behov samt medel för produktion av en kulturtidskriftskatalog på Internet,

 • för distributionskostnader av litteraturstödda böcker och för administrationskostnader i samband med utgivningen av Alla Tiders Klassiker samt inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

 • för internationellt litteraturfrämjande enligt vad som anges i regeringens skrivelse 2005/06:188, kap. 6.4 angående samverkan mellan Statens kulturråd och Svenska Institutet. Medel får utbetalas med högst 2 000 000 kronor till Svenska institutet efter rekvisition.

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter skall överlämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet respektive Statens kulturråd.

 

ap.2 En bok för alla AB

Medlen under anslagsposten betalas ut enligt avtal mellan staten och En bok för alla AB. En bok för Alla AB får därutöver använda medel för läsfrämjande verksamhet och kostnader för Bokjuryn. En bok för alla AB skall till Statens kulturråd och till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2006 lämna en redogörelse av verksamheten för 2005 och senast den 1 mars 2007 lämna en redogörelse av verksamheten för 2006.

 

ap.3 Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

Anslagsposten skall användas enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

28:10

Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd250 000
ap.1Till Statens kulturråd (ram)250 000
Disponeras av Statens fastighetsverk25 000
ap.2Till Statens fastighetsverk (ram)25 000

Villkor för anslag 28:10

ap.1 Till Statens kulturråd

 • Statens kulturråd skall enligt uppdrag (U2005/7946/Kr) och förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn genomföra regeringens satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn. En redovisning av effekterna av sysselsättningsåtgärderna skall lämnas till regeringen senast den 1 juni 2006 och 1 juni 2007.

 • Statens kulturråd får använda högst 2 000 000 kronor för administrationskostnader i samband med hantering och genomförande av regeringens satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn.

 

ap.2 Till Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk skall enligt budgetpropositionen 2006 (prop.2005/06:1, utg.omr.17), inom ramen för sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, genomföra underhållsåtgärder på verkets fastigheter. Regeringen avser att inom kort återkomma med närmare riktlinjer för medlen under anslagsposten.

28:15

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 866
ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (ram)3 866

Villkor för anslag 28:15

ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer

Anslagsposten skall användas för bidrag till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och till Samlingsorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

 

28:18

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd27 673
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)26 015
ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (ram)1 658

Villkor för anslag 28:18

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten skall bl.a. användas till

 • Folkrörelsernas konstfrämjande som ett allmänt verksamhetsbidrag,

 • kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder,

 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet samt vad som anges i prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 51, om behovet av utställningslokaler för olika former av bild- och formkonst.

Kulturrådet skall föreskriva bidragsvillkor med beaktande av vad som anförts i propositionen Kulturpolitik (prop. 1996/97:3, avsnitt 13.2 Utställningsersättning) samt vad riksdagen anfört i sitt betänkande (1996/97:KrU1, avsnitt 19.5).

Statens kulturråd kan erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som rådet finner lämpligt.

ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

 • Akademien för de fria konsterna skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse.

 

28:30

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd142 811
ap.1Bidrag till regionala museer (ram)142 811

Villkor för anslag 28:30

ap.1 Bidrag till regionala museer

Anslagsposten skall användas för

 • statsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, Länsmuseet på Gotland, Blekinge museum, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Bohusläns museum, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum, Norrbottens museum och Försvarshistoriskt museum i Boden,

 • statsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om till regional kulturverksamhet för särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka utvecklingsbidrag är samtliga museer som namnges under detta anslag samt Regionsmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer,

 • museipedagogiska insatser, inklusive Region Skåne. Statens kulturråd skall göra en uppföljning av att medlen används till sitt rätta ändamål,

 • museernas internationella kultursamarbete.

Statens kulturråd skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Riksantikvarieämbetet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2005 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

Anslagsposten får användas för lönekostnader för anställda med lönebidrag som anvisats av arbetsförmedlingen.

 

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2005

28:9

Litteraturstöd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.1Stöd till utgivning och distribution av litteratur (ram)0
ap.2Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek (ram)0
ap.3Stöd till läsfrämjande verksamhet (ram)0
ap.4En bok för alla AB (ram)0
ap.5Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska (ram)0
ap.6Sortimentsstöd (ram)0
ap.7Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.8Litteraturstöd - Regeringens disposition (ram)0

28:10

Stöd till kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.1Stöd till kulturtidskrifter (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Stöd till kulturtidskrifter - Regeringens disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:1 Statens kulturråd
ap.13 0003 %0
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.103 %0
ap.2.103 %0
ap.2.703 %0
ap.3.603 %0
ap.4.103 %0
ap.4.603 %0
ap.5.103 %0
ap.5.203 %0
ap.701220
ap.804000
28:3 Nationella uppdrag
ap.103 %0
28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.103 %0
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.303 %0
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.103 %0
ap.20Allt0
ap.303 %0
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.103 %0
ap.50Inget0
28:9 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
28:9 (2005) Litteraturstöd
ap.1 (2005)03 %0
ap.2 (2005)03 %0
ap.3 (2005)03 %0
ap.4 (2005)03 %0
ap.5 (2005)03 %0
ap.6 (2005)03 %0
ap.7 (2005)03 %0
ap.8 (2005)0Inget0
28:10 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
ap.10Allt0
ap.20Allt0
28:10 (2005) Stöd till kulturtidskrifter
ap.1 (2005)03 %0
ap.3 (2005)0Inget0
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.203 %0
28:18 Bidrag till bild- och formområdet
ap.103 %0
ap.203 %0
28:30 Bidrag till regionala museer
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
28:2 ap.2.628:2 ap.3.6100 %
28:2 ap.3.128:2 ap.4.6100 %
28:2 ap.3.528:2 ap.4.6100 %
28:2 ap.4.328:2 ap.1100 %
28:2 ap.4.428:2 ap.4.1100 %
28:2 ap.728:2 ap.8100 %
28:2 ap.828:2 ap.3.6144
28:2 ap.828:2 ap.15
28:2 ap.828:2 ap.4.1479
28:2 ap.828:2 ap.5.1168
28:2 ap.828:2 ap.4.6155
28:2 ap.828:2 ap.7122
28:2 ap.928:2 ap.8100 %
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
28:7 ap.528:7 ap.1100 %
28:9 (2005) Litteraturstöd
28:9 ap.8 (2005)28:9 ap.1 (2005)422
28:9 ap.8 (2005)28:9 ap.2 (2005)279
28:9 ap.8 (2005)28:9 ap.3 (2005)74
28:9 ap.8 (2005)28:9 ap.6 (2005)270
28:10 (2005) Stöd till kulturtidskrifter
28:10 ap.3 (2005)28:10 ap.1 (2005)61
28:18 Bidrag till bild- och formområdet
28:18 ap.328:18 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apÅrAnslagstyp
28:1 Statens kulturråd
ap.2ram
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.2.2obetecknat
ap.2.3obetecknat
ap.2.4obetecknat
ap.2.5obetecknat
ap.2.6ram
ap.3.1ram
ap.3.2obetecknat
ap.3.3obetecknat
ap.3.4obetecknat
ap.3.5ram
ap.4.2obetecknat
ap.4.3ram
ap.4.4ram
ap.4.5obetecknat
ap.6ram
ap.9ram
28:3 Nationella uppdrag
ap.2ram
28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.2obetecknat
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.1obetecknat
ap.4obetecknat
ap.5obetecknat
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.4obetecknat
ap.5ram
ap.6obetecknat
ap.7ram
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.2obetecknat
ap.3obetecknat
ap.4obetecknat
28:18 Bidrag till bild- och formområdet
ap.3ram
ap.4ram
28:30 Bidrag till regionala museer
ap.2obetecknat
ap.4obetecknat
ap.5obetecknat

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-253 944
2006-02-253 944
2006-03-253 944
2006-04-253 944
2006-05-253 944
2006-06-253 944
2006-07-253 944
2006-08-253 944
2006-09-253 944
2006-10-253 944
2006-11-253 944
2006-12-253 944
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:1 ap.1Statens kulturråd

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens kulturråd skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Robert Nilsson
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet, Ba
Finansdepartementet, ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Svensk Scenkonst
Till berörda enligt bilaga