Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2006-06-29
U2006/4882/SV
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
106 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 25:1, 25:2 och 25:3
Riksdagen har beslutat om utg.omr. 17, anslaget 25:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt anslaget 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 688 646
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)2 688 280
ap.3Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève (ram)366

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget skall betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan i enlighet med förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningsrådet skall betala ut 714 000 kronor till de folkhögskolor som deltar i den särskilda utbildningssatsningen för arbetslösa i Gävleborgs län.

ap.3 Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève

Bidrag skall betalas ut, mot rekvisition, till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève.

25:2

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet37 226
ap.2Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning (ram)36 694
ap.3Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst (ram)532
Disponeras av Socialstyrelsen42 220
ap.5Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (ram)42 220

Villkor för anslag 25:2

ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. Utbildningarna skall planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 2 500 000 kronor för institutets administration och för utvärdering och utveckling av teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning.

Anslagsposten får också belastas med utgifter på högst 500 000 kronor för rekryteringsfrämjande åtgärder.

ap.3 Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet.

ap.5 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med utbildningarna.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag skall avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidraget utbetalas av Socialstyrelsen efter ansökan från SRF, med 50 procent under mars 2006, med 40 procent under augusti 2006 och med 10 procent när Riksförbundet lämnar slutredovisning av kostnaderna.

25:3

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet13 529
ap.1Bidrag till kontakttolkutbildning (ram)13 529
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildnings- och kulturdepartementet1 000
ap.3Utredning om vissa tolkfrågor (ram)1 000

Villkor för anslag 25:3

ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 1 300 000 kronor för Tolk- och översättarinstitutets förvaltningskostnader och utvecklingsinsatser.

Statsbidraget skall utbetalas till studieförbund och folkhögskolor efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet.

3 900 000 kronor av tilldelade medel skall användas i enlighet med regeringsbeslutet den 2 juni 2005, nr II:3, (U2005/1577/SV) om ett uppdrag till Stockholms universitet angående kontakttolkutbildning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.11 000Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:1 Bidrag till folkbildningen
25:1 ap.425:1 ap.1100 %
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
25:2 ap.125:2 ap.5100 %
25:2 ap.425:2 ap.5100 %
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
25:3 ap.225:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apÅrAnslagstyp
25:1 Bidrag till folkbildningen
ap.2ram
ap.4ram
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.1ram
ap.4ram
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.512 00012 00002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten Statens institut för särskilt utbildningsstöd bemyndigas att under 2006 för ramanslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som medför utgifter på högst 12 000 000 kronor under 2007.

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2544
2006-02-2544
2006-03-2544
2006-04-2544
2006-05-2544
2006-06-2544
2006-07-2544
2006-08-2544
2006-09-2544
2006-10-2544
2006-11-2544
2006-12-2548
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:2 ap.3Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst
På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Kerstin Molander
Kopia till
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Stockholms universitet