Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut


2006-06-29
Jo2006/
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Allmänna reklamationsnämndens verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KonsumentpolitikKonsumentskydd och tillgänglighetRättslig prövning
Medvetna och kunniga konsumenterRåd och stöd
ProducentansvarBranschkontakter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Trygga konsumenter som handlar hållbart.

 

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.1

Verksamhetsområde Konsumentskydd och tillgänglighet

Mål

Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.

 

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Rättslig prövning

Mål

Tillgången till en effektiv och rättssäker prövning av tvister är god.

Återrapportering

 

 • Inkomna och avgjorda ärenden samt utfallet för dessa,

 • medianåldern för ärenden avgjorda genom nämndbeslut,

 • medianåldern för ärenden avgjorda i sak genom kanslibeslut,

 • medianåldern för omprövningsärenden, och

 • genomsnittlig styckkostnad för ärenden avgjorda genom nämnd- respektive kanslibeslut.

 

1.1.2

Verksamhetsområde Medvetna och kunniga konsumenter

Mål

Medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.2.1

Verksamhetsgren Råd och stöd

Mål

Råd och stöd är tillgängliga där de efterfrågas.

Återrapportering

 

 • Åtgärder som har vidtagits för att stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister, och

 • åtgärder som vidtagits för att informera konsumenter om nämndens verksamhet och praxis.

 

1.1.3

Verksamhetsområde Producentansvar

Mål

Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna.

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.3.1

Verksamhetsgren Branschkontakter

Mål

Kontakter med branschen ger synliga resultat.

Återrapportering

 

 • Efterlevnaden av ARN:s beslut, och

 • åtgärder som vidtagits för att informera näringsidkare om nämndens verksamhet och praxis.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

 

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen:

21 augusti 2006

2 november 2006

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

3

Organisationsstyrning

Allmänna reklamationsnämnden skall återrapportera lokalkostnad respektive overheadkostnad per anställd.

 

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden24 198
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)24 198

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.17263 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
40:3 ap.340:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apÅrAnslagstyp
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 606
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-252 016
2006-02-252 016
2006-03-252 016
2006-04-252 016
2006-05-252 016
2006-06-252 016
2006-07-252 016
2006-08-252 016
2006-09-252 016
2006-10-252 016
2006-11-252 016
2006-12-252 022
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund
Kopia till
Riksdagen, Lagutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU
Jo-Ko
Jo-Ko, Jonas Söderlund
Jo-Ko, Emilia Högquist